Gå til hovedindhold

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over landzonetilladelser, kommuneplanlægning eller en lokalplan samt miljøscreeninger af disse planforslag, skal du klage til Planklagenævnet.

Indhold

  Hvordan klager jeg?

  Klager til Planklagenævnet skal sendes via klageportalen i Nævnenes Hus. Klagen sendes derefter fra klageportalen til Albertslund Kommune. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.

  Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Albertslund Kommune videresender herefter anmodningen til planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Nævnenes Hus

  Hvad er klagefristen?

  Planklagenævnet skal modtage din klage inden 4 uger fra planerne er offentlig bekendtgjort. Det er ikke et krav, at du sender en færdigformuleret klage inden for klagefristen. Du har mulighed for at indsende klagen og skrive, at du vil uddybe din klage efterfølgende.

  Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

  Hvad koster det?

  Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

  Hvem kan klage?

  • Du har modtaget en afgørelse
  • Du har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald
  • Du har en retlig interesse i sagens udfald, herunder lokale foreninger
  • Du repræsenterer en landsdækkende forening eller organisation, hvis primære formål er at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
   • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
   • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

  Hvad kan jeg klage over?

  Du kan udelukkende klage over retlige spørgsmål. Et retligt spørgsmål kan fx være:

  • Er planen udarbejdet i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.?
  • Er der uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan?
  • Er Planloven, kommuneplanen og lokalplanen fortolket korrekt?
  • Er et byggeprojekt lokalplanpligtigt?
  • Er de almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. fulgt?

  Hvad gør jeg, hvis min klage afvises?

  Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.