Gå til hovedindhold

Skal du bygge?

Nogle byggearbejder kan udføres uden godkendelse - andet kræver byggetilladelse.

Indhold

  Visse mindre byggearbejder kan udføres uden byggetilladelse. Større byggerier kræver at der er givet en byggetilladelse før byggearbejdet kan påbegyndes.

  Garager, udhuse og andet småt byggeri

  Skal du bygge garage, udhus eller andet småt byggeri kan det i nogle tilfælde opføres uden byggetilladelse. Du skal dog altid være opmærksom på din lokalplan og forholde dig til det gældende bygningsreglement.

  Byggetilladelse

  Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes digitalt via Byg og Miljø, som er en landsdækkende selvbetjeningsløsning der er udviklet i samarbejde mellem stat og kommunerne.

  Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være vedlagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold.

  Uanset hvad der bygges har man pligt til at overholde plan- og byggeloven. Byggeloven gælder for alt byggeri, medmindre andet er bestemt i Bygningsreglement 2018, kap. 1.

  Søg byggetilladelse eller anmeld byggeri

  Ombygning

  Har du lejet dig ind i en eksisterende bygning med henblik på at etablere erhverv? 
  Vær opmærksom på at en væsentlig anvendelsesændring kræver byggetilladelse - også selvom du ikke nødvendigvis bygger nyt. 

  Der opkræves et gebyr for byggesagsbehandling.

  Byggesagsbehandlingen er gebyrpålagt, jf. BR18 § 39. Det udregnes efter medgået tid, hvor sager og afgørelser afregnes med et gebyr på 600,- pr. time.

  Det er derfor ikke muligt at oplyse de samlede gebyrudgifter før sagen er afsluttet. Gebyret bliver opkrævet separat. Der opkræves et gebyr i forbindelse med byggetilladelsen og endnu et gebyr i forbindelse med sagens afslutning.

  Sagsbehandlingstiden afhænger af antallet af indkomne byggeansøgninger og sagstypen.

  For tiden påbegyndes sagsbehandlingen inden for 9 uger. Fra vi har det nødvendige materiale til sagen, vil der typisk foreligge en afgørelse inden for 4 uger.

  Hvis der ansøges om dispensation bliver behandlingstiden forlænget med op til 4 måneder, eftersom den skal i nabohøring eller eventuelt forelægges politikerne. Arbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation foreligger.

  Et tilbud om forudgående drøftelse af komplicerede byggesager.

  Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier eller byggerier, der er komplicerede f.eks. på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

  Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogens succes at parterne er velforberedte. Der skal derfor sendes en dagsorden, så vi har mulighed for at forberede os og yde den bedste vejledning i forhold til din situation.

  Anmodning om forhåndsdialog sendes til Byggesag@albertslund.dk – gerne sammen med det materiale der ønskes drøftet.

  Første dialogmøde er gratis, og tæller derfor ikke med i byggesagsgebyret. 

  Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal.

  Bebyggelsesprocent på 30% i henhold til bygningsreglementet 18 (BR18) er kun gældende i ikke planlagte områder dvs. områder hvor der ikke er lokalplan, byplan eller lignende.

  Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, er det lokalplanens bebygglsesprocent der er gældende og bebyggelsesprocenten beregnes  efter det bygningsreglement der var gældende på tidspunktet hvor planen blev godkendt.

  Hvis byggeriet ikke overholder gældende love (som oftest plan- og byggelov) kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation.

  Ansøgning om dispensation

  En ansøgning om dispensation skal være sagligt begrundet og vedlægges byggeansøgningen. 
  Før der kan dispenseres, skal dispensationsansøgningen normalt sendes i nabohøring. Der vil derfor være forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgninger. I nogle tilfælde vil dispensationsansøgningen blive behandlet politisk, hvor sagsbehandlingstiden vil kunne blive forlænget med op til fire måneder.  Byggearbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.

  Principper for dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt – Planlovens § 19

  Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.
  Principperne omfatter også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. Dispensation kan således som regel ikke gives til indgreb i grønne områder og fælles friarealer.

  Detaljerede bestemmelser

  De bestemmelser i lokalplanen, som mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, hører normalt ikke til principperne i lokalplanen. Det vil sige, at der som hovedregel kan dispenseres fra sådanne bestemmelser. Men i nogle tilfælde kan de detaljerede bestemmelser være fastsat netop for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. I så fald hører de bebyggelsesregulerende bestemmelser til principperne i lokalplanen og kan dermed ikke fraviges ved dispensation.

  Konkret vurdering

  Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret. Der gives ikke generelle dispensationer.

  Det er kun byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres i landzone uden landzonetilladelse.

  Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger ansøges via www.BygogMiljø.dk (BOM)

  Mindre bygninger, garager, carporte og udhuse på op til 50 m2, samt nedrivning af bygninger, skal anmeldes sammen med nødvendige tegninger, inden arbejdet påbegyndes.

  Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, må man regne med en længere sagsbehandlingstid end normalt.

  Før der udstedes landzonetilladelse, skal der foretages parthøring, og tilladelsen skal annonceres i dagspressen. Derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Først når klagefristen er udløbet er tilladelsen en realitet, og der kan gives byggetilladelse.

  Reglerne om landzone findes i planlovens §§ 35-38.

  Hvad må opføres uden byggetilladelse?

  Hvis du overvejer at bygge garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger, skal du være opmærksom på, at disse under visse forudsætninger kan opføres uden tilladelse under forudsætning af at bygningsreglementet overholdes (Bygningsreglement 2018, § 168 - 186, der omhandler byggeret).

  • Ved enfamiliehuse og dobbelthuse kan der i alt opføres 50 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.
  • Ved rækkehuse kan der i alt opføres 20 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.

  Hvis du bygger udover din byggeret, skal kommunalbestyrelsen foretage en helhedsvurdering efter § 187 - 195 i Bygningsreglement 2018. Det kan du læse mere om i kapitel 8 i bygningsreglementet.

  Husk at overholde lokalplaner og lignende

  Du skal være opmærksom på at der kan være en lokalplan for dit område, som kan indeholde andre regler. Der kan også være andre forhold, f.eks. vejbyggelinjer, som har betydning for hvordan du må opføre garage, carport, udhus eller lignende.

  Læs mere i bygningsreglementet

  Byggeaffald skal anmeldes senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

  Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

  I det digitale byggesagsarkiv finder du tegninger, beregninger og attester på din ejendom.

  Byggesagsarkivet

  Der kan kun klages over byggeri der er opført ulovligt eller i strid med de gældende lokalplaner.

  Hvis vi modtager en klage, vurderes i første omgang om klagen kan behandles.

  For at få belyst sagen fra begge sider starter vi som regel med at sende klagen til udtalelse hos den berørte part. Hvis det skønnes nødvendigt foretages en besigtigelse.

  På baggrund af partshøringen og en eventuel besigtigelse afgøres sagen efter gældende lovgivning. Alle parter vil blive orienteret om kommunens afgørelse.

  Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at behandle anonyme klager.

  Klager sendes til Miljø & Teknik.