Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Albertslund Kommune.

Indhold

  Ejendomsskatten for 2022.

  Der udsendes kun én original skattebillet - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Opkrævninger sendes efterfølgende.

  Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Ejendomsskattebilletten

  Indeholder ejendomsskat og rottebekæmpelse.

  Du modtager to opkrævninger:

  Første rate

  Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. februar 2022 med sidste rettidig indbetaling den 3. februar 2022.

  Anden rate

  Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. august 2022 med sidste rettidig indbetaling den 3. august 2022.

  Opkrævningerne kan indeholde ej tidligere betalt renter, gebyrer og retsafgifter. Tidligere stod disse omkostninger også på ejendomsskattebilletterne.

  Indefrysningsordning for grundskyld

  Fra 2018 er der indført en ordning, hvor alle ejendomsejere har fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden, som udgør over 200 kr. pr. ejer. Dermed skal man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.
  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer kan fravælge indefrysningen. Det er blevet muligt at gøre på borger.dk fra den 1. maj 2021.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.
  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen

  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Du skal dog betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Som ejer vil du årligt få en opgørelse, der viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt. Denne årsopgørelse udsendes i januar måned.
  Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev der indført en midlertidig indefrysningsordning, som er forlænget til og med 2023, jf. lov nr. 1061 af 30. juni 2020. Indefrysningsordningen gælder således for 2018- 2023.

  Lån til betaling af ejendomsskat

  Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. februar er ansøgningsfristen senest den 1. december.

  Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. august er ansøgningsfristen senest den 1. juli. 

  Nye ejendomsvurderinger

  Vurderingsstyrelsen udsender løbende nye ejendomsvurderinger. Disse vurderinger vil for nogle ejendomme betyde en ny beregning af ejendomsskatten for 2021 og 2022.

  Ejendomme med ny beregning af ejendomsskat får tilsendt nye ejendomsskattebilletter for henholdsvis 2021 og 2022, hvor opkrævningsbeløbet ændres.

  De kan desværre ikke sige præcist hvornår din nye vurdering kommer, da vurderingerne bliver sendt ud i etaper, og omfatter hele landet.

  Hvis du ikke har fået brev fra Vurderingsstyrelsen og en ny ejendomsskattebillet, har du ikke fået ny vurdering endnu.

  Vurderingsstyrelsen oplyser, at de starter med enfamiliehuse, og herefter vurderer de andre forskellige typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder. Derefter erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger. På Vurderingsportalen får du viden og svar på spørgsmål om de nye vurderinger www.vurderingsportalen.dk

  Har du tjekket din BBR-meddelelse og opdaget fejl i oplysningerne, kan du rette dem på Ret BBR www.bbr.dk/ret 

  Hvis du har spørgsmål til det vurderingsfaglige kan vi henvise til vurderingsstyrelsen på telefon 72221626.

  19.09.2022 12.59

  Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

  De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

  Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,48 procent (0,47 procent i 2021).

  Du betaler grundskyld - også kaldet ejendomsskat - til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

  Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

  Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

  Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

  Kommunen indefryser stigninger i grundskyld

  En indefrysning vil sige, at kommunen yder et lån til betaling af din eventuelle grundskyldsstigning, og at betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Kommunen indefryser årlige stigninger på mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Hvis beløbet er lavere end det, betaler du det som en del af den samlede grundskyld. 

  På dine ejendomsskattebillet og årsopgørelser over indefrosset grundskyld fra kommunen kommunale ejendomsskatter kan du både se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år og samlet set. 

  Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Det sker ved, at kommunen sender dig en opgørelse og en opkrævning.

  Indefrysningsordningen må ikke forveksles med lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. 

  Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte kommunen.

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du selv kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger. Det gør du ved at benytte selvbetjeningen.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

  Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen

  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

  Du kan framelde eller tilmelde dig det meste af året

  Hvis du vælger at framelde dig indefrysningsordningen eller tilmelde dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:

  • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
  • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

  I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden.  

  Vurderingsstyrelsen begyndte at sende nye ejendomsvurderinger ud i efteråret 2021, og der kommer løbende vurderinger ud til boligejerne. Enfamiliehuse bliver vurderet først, herefter forskellige andre typer ejerboliger – fx sommerhuse og lejligheder – og endelig erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

  På Vurderingsportalen kan du læse mere om, hvordan du klager.
  Skrevet af Vurderingsstyrelsen