Gå til hovedindhold

Vejledning om etablering af affaldsøer

Her kan du læse om de krav der skal opfyldes, når I som boligforening ønsker at etablere affaldsøer med minicontainere

Indhold

  I skal som udgangspunkt placere miljøspottet på egen grund.

  Der må ikke placeres containere på brandveje eller på redningsarealer.

  Containerne bør så vidt muligt ikke placeres på et vejareal, men Grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe containerne på p-pladser, vendepladser og lignende. 

  Inddrager I p-pladser, skal I sikre at p-plads normerne stadig er opfyldt. Disse er ofte reguleret via lokalplaner.

  Er p-plads normerne ikke reguleret via lokalplanen, vil det typisk være de vejledende krav fra kommuneplanen, der gøres gældende:

  • 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav bebyggelse
  • 1½ p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav m. fælles parkering
  • 1½ p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse
  • 1 p-plads pr. 4 boliger ved ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser
  • Ved fælles parkering skal min. ½ p-plads pr. bolig anlægges samlet

  Opfyldes normerne ikke ved inddragelse af p-pladser, skal I etablere nye p-pladser et andet sted i boligområdet.

  Ønsker I at placere de miljøspottet med minicontainere på en privat vej, skal I sammen med ansøgningen til kommunen, vedlægge referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af miljøspottet blev besluttet.

  Kommunens krav skal sikre at vognmanden kan tømme containerne og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand. Desuden skal alle brugere kunne benytte og sortere affaldet i de rigtige containere.

  Minicontainerne skal opfylde følgende kravspecifikationer

  Kravspecifikationer for minicontainere

  Størrelsen på minicontainerne skal minimum være 140 L.

  Containernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind.

  Containerne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype.

  Containerne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator.

  Antal og størrelse af minicontainerne afhænger af antal husstande, pladsforhold og anlægsøkonomi. Kapaciteten har også betydning for hvor god driftsøkonomien bliver. 

  Kontakt Verdensmål Centeret på tlf.: 4362 2015, albertslund@verdensmålcenter.dk, så de kan hjælpe jer med at beregne, hvor mange og hvilken størrelse minicontainere I skal have i jeres miljøspot.

  Verdensmål Centeret videresender oplysningerne til kommunen, som i sidste ende skal godkende kapaciteten af minicontainerne.

  Følgende krav skal være opfyldt ved placering af affalds-øer:

  Vi anbefaler at der højst er 50 meter fra opgangsdør til containerne i miljøspottet. Det kan dog accepteres en afstand op til 200 meter fra opgang, hvis miljøspottet eller affalds-øen er placeret, der hvor brugerne har deres daglige gang.

  Miljøspottet skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre. 

  I skal indrette jeres fælles miljøspot, så det overholder Arbejdstilsynets regler for affaldsgårde. 

  Arbejdstilsynets regler for affaldsgårde

  Hvis I har planlagt at bygge et overdækket miljøspot, skal I søge om byggetilladelse.

  Tjek lokalplanen. Der kan være bestemmelser i lokalplanen for jeres område, som begrænser, hvor I kan placere overdækkede skure og der kan også være krav til hvilke materialer I må bruge, hældning på tag m.v. 

  Skal I grave i vejarealer, skal I først have en tilladelse hos kommunen.

  • Indkøb, etablering og vedligeholdelse af minicontainerne sker for boligforeningens egen regning. Albertslund Kommune står udelukkende for tømningen af containerne. 
  • Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring miljøspots eller affalds-øer
  • Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme uhindret til miljøspots eller affalds-øer.
  • Affald henstillet ved siden af containerne håndteres af boligforeningen. Kravene i Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
  • Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring
  • Skader som følger af almindelig brug og slidtage afholdes af boligforeningen
  • Bemærk at miljøspot eller affalds-øer ikke må betjene erhverv i form af virksomheder og institutioner – kun husstande i boliger

  Placering og dimensionering af minicontainerne skal godkendes af kommunen før etablering

  Kontakt Verdensmål Centeret på telefon 4362 2015 og få dem til at hjælpe med at beregne antal og størrelse på de containere, der passer til antallet af husstande og beboere i jeres boligområde. 

  Indtegn den præcise placering af de ønskede miljøspots eller affalds-øer på et kort og husk at angive gåafstande regnet fra opgangsdør til beholdere.

  Oplysningerne videresendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

  Når kommunen har godkendt placering af miljøspottet, antal og størrelse af containerne og (hvis overdækket) givet byggetilladelse, kan I gå i gang med at etablere standpladsen. Husk at den skal indrettes så Arbejdstilsynets regler overholdes.

  Kontakt en leverandør af minicontainere, som overholder de givne kravspecifikationer, og bestil containerne hjem.

  Overdækkede miljøspots kræver byggetilladelse

  Ønsker I et overdækket miljøspot skal I søge om byggetilladelse, via byggesag@albertslund.dk

  Følgende skal vedlægges ansøgningen:

  • En situationsplan med en præcis placering af den ønskede bygning, målsat i forhold til eksisterende bygning eller skel.
  • En beskrivelse af projektet
  • En tegning af bygning og tag med målangivelser
  • Oplysninger om tag- og facade-beklædning