Gå til hovedindhold

Klubbernes specialgrupper (KIK)

Albertslund Kommune råder over et antal klubpladser til børn med særlige behov. Fritidstilbuddet er målrettet børn og unge fra 4. klasse til og med 17 år.

Indhold

  Pladserne i KIK er forbeholdt børn med særlige behov, som overvejende er børn, der modtager undervisning i Albertslund Kommunes specialklasser/gruppeordninger for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (fra 4. klasse og op til og med 17 år).

  Pladserne er fordelt mellem klubberne Bakkens Hjerte, Storagergård og Svanen.
  Klubbernes specialgrupper benævnes som KIK (klub i klubben) i daglig tale. Det er frivilligt at gå i klub - dette gælder også for klubpladserne i KIK.

  Der betales almindelig fritidsklubtakst i al den tid, man er indskrevet i KIK.

  Se taksterne her:

  Takster

  Ansøgning eller indstilling til plads i KIK sker enten via:

  • den sagsansvarlige psykolog i Dagtilbud & Skole eller
  • efter ansøgning fra forældrene (via den aktuelle klubs leder ved henvendelse hertil).

  Det er klubbens leder eller anden ansvarlig i klubben, der sammen med forældrene udfylder og 
  fremsender ansøgningsblanket til visitationsudvalget.
  Ansøgningsblanketten underskrives af forældremyndighedsindehaveren.

  Når forældrene henvender sig direkte til klubbens leder med ønske om en plads i KIK, skal det i første omgang sikres, at barnet er indenfor målgruppen. Barnet ér i målgruppen, hvis barnet har plads i en af kommunens specialklasser/gruppeordninger for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

  Hvis barnet har plads i en anden type specialklasse eller kommer fra en udenbys specialklasse, skal der foreligge en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) af barnet i Albertslund Kommune, som dokumenterer at barnet har særlige behov, som bedst imødekommes ved en plads i KIK.

  Et barn opfylder principielt anvisningskriterierne til én af pladserne i KIK, når barnet er visiteret til specialklasse i Albertslund Kommune, og forældrene ved optagelsen i én af disse specialklasser har fremsat ønske om en sådan klubplads.

  Det skal dog bemærkes, at forældrene til hver en tid kan fremsætte ønske om en klubplads i KIK, så længe barnet går i specialklasse i Albertslund Kommune (fra 4. klasse og op).

  Hvis der er flere ansøgere til pladserne i KIK behandles ansøgningerne efter følgende anvisningskriterier:

  1. Børn med bopæl i Albertslund, der modtager undervisning i én af Albertslund Kommunes specialklasser/gruppeordninger.
  2. Børn med bopæl i Albertslund, der går i specialklasser i andre kommuner, og som har et behov, 
   der svarer til de øvrige børn, der går i KIK.
  3. Børn med bopæl i andre kommuner, der modtager undervisning i en af Albertslund Kommunes 
   specialklasser/gruppeordninger.

  Hvis 2 børn ”står lige” i forhold til ovenstående, indhenter visitationsudvalget en psykologfaglig 
  vurdering fra den psykologfaglige leder i Dagtilbud & Skole. Der vil ved visitationen blive lagt vægt på oplysninger fra barnets SFO, forældrenes eller skolens oplysninger om barnet, samt eventuelt øvrige foranstaltninger og undersøgelser.

  Visitation til klubbernes specialgrupper sker løbende, men også en gang årligt, når børnene er nået en alder, at de skal ud af SFO'en (efter 3. klasse).

  Visitationsudvalget i Dagtilbud & Skole består af:

  • En formand repræsenteret af medarbejder i afdelingen Dagtilbud & Skole.
  • En psykologfaglig medarbejder eller leder fra afdelingen Dagtilbud & Skole.
  • De 3 klubledere, der har specialklubber i deres klub.

  Konkret indskrivning (efter den forudgående visitation til KIK) sker enten ved:

  • overgang fra Albertslund Kommunes SFO’er én gang årligt omkring den 1. august (børn, der starter i 4. klasse) eller 
  • løbende, når forældre henvender sig til klubberne eller hos deres sagsansvarlige psykolog med ønske om plads.

  Visitationsudvalget har fokus på forskellige forhold ved den årlige fordeling af pladser, og der tages derfor stilling ud fra følgende elementer og kriterier:

  • De unges særlige behov – herunder strukturbehov, socioemotionelle behov, diagnoser, fysiske 
   rammer m.m.
  • Venskaber og tilknytning til barnets lokalområde
  • Afstand til skole og hjem (er der mulighed for at transportere sig på egen hånd)
  • De fysiske rammer i klubberne
  • Den eksisterende alders- og kønsfordeling i KIK
  • Personaleressourcer

  Opfylder barnet kriterierne for optagelse i KIK og den pågældende ønskede klub er fyldt op, kan 
  barnet enten optages på venteliste eller tilbydes plads i et tilsvarende KIK-tilbud i kommunen, hvor der er ledig plads.

  Hvis man ikke ønsker sit barn indskrevet i en anden KIK-gruppe end den ønskede, vil man blive optaget på venteliste.

  Det skal bemærkes, at der i KIK-grupperne er begrænset kapacitet både lokalemæssigt og personalemæssigt.