Gå til hovedindhold

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.

Indhold

  På PPR er ansat administrative medarbejdere, psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Vi arbejder primært indirekte ved at rådgive og vejlede forældre samt professionelle i kommunens dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber.

  Vi inddrager oftest forældrene, da de har ansvar for deres barns trivsel og læring i daginstitutionen/skolen.

  Som forælder og professionel kan du henvende dig direkte til PPR. Det kræver ikke en indstilling at henvende sig til PPR.

  Kontakt PPR på telefonnummer 43 68 61 84

  Vi lægger vægt på tidlig indsats og forebyggelse, således at vi støtter det enkelte barn i vanskeligheder så tidligt som muligt.

  Vores holdning er, at børn og unge udvikler sig i sammenhæng med deres omgivelser og i de fællesskaber, de indgår i. De bør derfor blive i det almene daginstitution/skoletilbud, når det er muligt, da dette - som udgangspunkt - giver de bedste udviklingsmuligheder for barnet. Det betyder, at vi arbejder indirekte ved at inddrage forældre, professionelle og andre, der har en tæt kontakt til barnet. Ved at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, skabes der nye rammer, som gør, at barnet får bedre forudsætninger for at udvikle sig. I dette arbejde mener vi, at vi bedst sikrer barnets udvikling og trivsel ved at have fokus på dets ressourcer.

  For at støtte det enkelte barn bedst muligt, laver vi løbende mål og udviklingsplaner for, hvordan forældre og professionelle kan støtte barnet, ligesom vi løbende evaluerer de konkrete tiltag, som vi aftaler.

  Vores mål er, at børnene ved at vokse op i mangfoldighed bliver selvstændige voksne mennesker, som kan klare sig selv.

  Når vi indleder et forløb, laver vi sædvanligvis mål og udviklingsplan for hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre voksne omkring barnet kan støtte det. Ved efterfølgende møder evalueres og opsættes nye mål.
  Hvis dette ikke har en tilstrækkelig effekt, vurderer vi, om barnet har brug for yderligere støtte - for eksempel i form af støttetimer.

  Hvis barnet har afprøvet forskellige tiltag og støttemuligheder gennem længere tid, og hvis vi vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i barnets nuværende miljø, kan vi anbefale, at barnet kommer i en specialforanstaltning.

  Hvis barnet har en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at det får et specialtilbud. Vi vurderer altid, hvor barnet har de bedste muligheder for at udvikle sig ud fra dets personlighed, ressourcer og vanskeligheder.

  PRR rådgiver og vejleder om børn og unge med:

  • Tale, høre og/eller sproglige vanskeligheder. For eksempel børn der har udtalevanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder eller stammer
  • Særlige indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at læse, skrive eller regne
  • Generelle indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn som lærer langsommere end de fleste andre
  • Udviklingsvanskeligheder. For eksempel børn der har vanskeligt ved at koncentrere sig, og som har svært ved kontakt og kommunikation med andre
  • Sociale vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at håndtere konflikter eller lege i større grupper
  • Følelsesmæssige vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at klare uforudsigelighed og krav eller som udsættes for en social begivenhed ex. skilsmisse
  • Skoleparathed

  Psykologisk rådgivning for unge
  Psykologisk rådgivning er et gratis tilbud til unge i alderen mellem 13-25 år. Tilbuddet henvender sig til unge, som har et behov for et kortere samtaleforløb med en psykolog. Et normalt samtaleforløb indeholder otte samtaler. Tilbuddet kan kun bruges af unge, der har bopæl i Albertslund Kommune.

  Typiske tematikker for et samtaleforløb i psykologisk rådgivning:

  • Seksualitet
  • Venskaber
  • Vanskeligheder i skolen
  • Svære familie-relationer
  • Følelser af bekymring og eller tristhed
  • Kæresterelationer og kærlighed
  • Selvværd og identitet
  • Ensomhed

  Rådgivningsforløbet er den unges eget rum. Det betyder, at de sætter dagsorden. Derfor er det vigtigt, at den unge selv er motiveret for at indgå i forløbet. Det anbefales ikke at den unge deltager i flere rådgivningstilbud samtidig. Forældre er velkomne til at deltage i den første samtale.

  Henvendelse omkring forløb
  Tag kontakt til psykologisk rådgivning på telefonnummer 51 68 64 62. Læg gerne en telefonsvarer eller send en sms med navn og nummer, så ringer vi dig op. Den indledende telefonsamtale er en afdækkende samtale, hvor det vurderes om tilbuddet er relevant for den unge. Hvis tilbuddet ikke er relevant, tilbyder vi rådgivning om andre relevante tilbud.

  Praktisk
  Samtalerne bliver afholdt på Albertslund Rådhus. Den unge skal tage plads i rådhusets reception og vil blive hentet her.

  Telefonnummer: 51 68 64 62

  I PPR varetager vi mange typer udviklingsopgaver. Det kan være i forhold til enkelte børn eller i forhold til grupper. Uanset om opgaven retter sig mod enkelte børn eller mod grupper, vil det indledende arbejde oftest være af konsultativ karakter. Det betyder, at vi arbejder indirekte ved at inddrage forældre, professionelle eller andre, der har en tæt kontakt til barnet/gruppen. Ved at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, skaber vi nye rammer, som gør, at barnet får bedre forudsætninger for at udvikle sig.

  Dette arbejde sker i en proces, hvor vi formulerer konkrete mål og udarbejder udviklingsplaner, som vi løbende evaluerer.

  Rådgivning af pædagoger, lærere og andre professionelle

  En anden type opgave er at rådgive og vejlede pædagoger, lærere og andre professionelle om deres samarbejde med forældrene for eksempel i forbindelse med forældremøder i daginstitutioner, i skole-hjem-samarbejdet eller ved netværksmøder.

  Organisation

  På organisationsplan - i institutioner og på skoler – medvirker vi til at skabe holdninger og rammer, således at børnene kan forblive i det almene tilbud.

  Tale-/høre-/sprogvanskeligheder eller motoriske vanskeligheder

  Nogle vanskeligheder er mere specifikke. Det kan dreje sig om for eksempel tale-/høre-/sprogvanskeligheder eller motoriske vanskeligheder.

  For børn/unge med tale-/høre-/sprogvanskeligheder rådgiver og vejleder vi forældre, pædagoger og lærere om, hvordan de kan støtte barnets sproglige udvikling. De vil ofte få materiale udleveret, så de har noget konkret at arbejde med.

  Hvis dette ikke har tilstrækkelig effekt, kan vi foretage en undersøgelse og eventuelt tilbyde undervisning. Dette kræver en indstilling til PPR.

  Kurser om stammen

  Vi afholder også kurser om stammen og andre specifikke sproglige vanskeligheder for henholdsvis forældre, sundhedsplejen/pædagoger og lærere.

  Børn med motoriske vanskeligheder

  Børn fra 0-6 år med motoriske vanskeligheder kan få hjælp til motorisk træning – enten i form af vejledning til forældre og/eller pædagoger eller som direkte undervisning.

  Yderligere undersøgelse

  Hvis den konsultative indsats ikke er tilstrækkelig, kan vi vurdere, at der er behov for en nærmere undersøgelse. Dette kræver en indstilling til PPR. Det kræver naturligvis, at forældrene er indforståede og ønsker en nærmere undersøgelse.

  Når der er enighed om, at PPR skal arbejde videre med sagen, og vi har modtaget en indstilling, laver vi en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) af barnet. PPV'en danner baggrund for det videre rådgivningsforløb (for eksempel om barnet har behov for støtte i en eller anden form).

  Et centralt visitationsudvalg vurderer, om barnet har vidtgående specialpædagogiske behov - som skal støttes særligt enten i det almene tilbud eller i et specialtilbud.

  Åben Familie- og Ungerådgivning

  Vi er repræsenteret i Åben Familie- og Ungerådgivning

  Tværfaglige Råd

  Vi er repræsenteret i daginstitutioners og skolers tværfaglige råd, hvor vi bidrager med viden om undervisning og specialpædagogiske behov.

  Kompetence-centre og familie-klasser på folkeskolerne i Albertslund

  Vi bistår skolernes kompetence-centre og familie-klasser, hvis det ønskes, så vi løbende kan være inddraget i vurderingen af elevers undervisningsmæssige behov. Vi vejleder skolelederen i forhold til tilrettelæggelse af undervisning, herunder omfang og indhold.

  Du altid velkommen til at henvende dig hos PPR og få en vurdering af om, og hvordan, PPR kan vejlede og rådgive om de vanskeligheder, som dit barn oplever.

  PPR løser sine opgaver med udgangspunkt i Folkeskoleloven (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand), Den Sammenhængende Børnepolitik i Albertslund Kommune og Albertslund værdierne samt et systemisk erkendendelsessyn.

  PPR's lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år. PPR har en generel rådgivnings- og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af barnets/ den unges behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregi.


  Læs den Sammenhængende børnepolitik

  Du kan kontakte PPR, hvis du er bekymret for et barns trivsel og læringsmæssige udvikling.

  Hvis du er forælder, kan du kontakte PPR gennem dit barns pædagog eller lærer. Du kan også kontakte PPR direkte på 43 68 61 84 eller på mail på adressen 
  ppr@albertslund.dk

  Send sikkert fra din Digitale Postkasse direkte til PPR (kræver NEM-id)

  Hvis du er pædagog, lærer eller en anden professionel kan du kontakte PPR på følgende måder - selvfølgelig efter at du har drøftet det med barnets forældre:

  • Via din leder
  • Via det konsultative team i din institution eller på din skole
  • Via det tværfaglige råd tilknyttet din institution eller på din skole
  • Ved at kontakte distrikts-teamet 

  PPR har åbent:

  Mandag til torsdag fra 08.30 til 15.00.
  Fredag fra 08.30 til 14.30.

  PPR
  Albertslund Rådhus
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund