Gå til hovedindhold

Privat pasning

Du kan få tilskud til at få dit barn passet hos en godkendt privat passer.

Indhold

  1. Ønsker du at få dit barn passet privat, skal du gennemlæse godkendelseskriterierne og fremsende en skriftlig aftale med en privat udfører-person til Dagtilbud & Skole, hvoraf det fremgår, hvordan du vil leve op til de krav Albertslund Kommune via godkendelseskriterierne stiller.
  2. Albertslund Kommunes dagplejeleder, vurderer aftalen i forhold til kravene i godkendelseskriterierne, og aflægger besøg på den adresse, hvor pasningen skal foregå. Her vil en samtale med både forældre og den person, der skal udføre pasningen finde sted.
  3. Herefter udarbejdes en samlet skriftlig vurdering. Det er direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd, der afgør, om aftalen kan godkendes. Hvis aftalen kan godkendes får forælderen skriftlig besked herom med det samme. Hvis aftalen ikke kan godkendes, får forælderen også skriftlig besked med det samme, sammen med en begrundelse for afslaget.
  4. Afslag på en aftale kan påklages overfor kommunalbestyrelsen, der er eneste ankemyndighed i disse sager.

  Har du spørgsmål om privat pasning, er du velkommen til at kontakte Dagplejecenteret eller afdelingen for Dagtilbud & Skole.

  Du kan finde skema til godkendelse af privat børnepasser her:

  Privat passer

  Albertslund Kommune er forpligtet til at yde tilskud til forældre, der ønsker deres børn passet privat. Med privat pasning menes, at forældre indgår en kontraktlig aftale med en juridisk gyldig udfører-person om pasning af deres barn.

  Ansøgeren

  For at få tilskud skal nedenstående krav skriftligt dokumenteres at være opfyldt:

  • Ansøgeren skal bo i Albertslund Kommune
  • Barnet skal enten allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, eller være optaget i et dagtilbud men ikke være startet endnu

  Albertslund Kommune skal godkende den kontraktlige aftale og føre tilsyn med, at aftalens indhold efterleves.

  Udfører-personen

  Den private dagplejer/udfører-person kan maksimalt passe fem børn.

  Barnet

  Albertslund Kommune yder tilskud til børn i alderen fra 24 uger til 2 år og 10 måneder.

  Albertslund Kommune kan beslutte ikke at yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet optages i et dagtilbud efter bestemmelserne om særlig støtte til børn og unge.

  Tilskud

  Tilskuddet ydes for en periode på minimum 12 uger og maksimum et halvt år ad gangen. Fornyelse af tilskud sker ved fornyet ansøgning.

   Tilskuddet beregnes således:

  • Tilskuddet kan højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, og maksimalt 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe
  • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand
  • Der ydes kun tilskud til privat pasning på fuld tid, dvs. 48 t. pr. uge
  • Tilskud udbetales månedligt forud
  • Tilbagebetaling af tilskud sker, hvis aftalen opsiges eller ophører, og der allerede er udbetalt tilskud for perioden

  Tilskuddet ophører hvis:

  • Det via kommunalt tilsyn konstateres, at det private pasningstilbud ikke lever op til de i kontrakten (mellem forældre og privat udføreperson) indgåede aftaler og retningslinjer
  • Det via kommunalt tilsyn konstateres, at det private pasningstilbud ikke lever op til formålsbestemmelsen vedrørende dagtilbud

  Albertslund borgere kan søge om tilskud til privat pasningsordning. Klik her

  Aftalen mellem forældre og udfører-person skal være skriftlig, og den skal godkendes af Albertslund Kommune.

  Hvis forældrene ansætter en person til at varetage pasningen – og dermed bliver arbejdsgivere – skal aftalen indeholde en beskrivelse af:

  • Lønnens størrelse, arbejdets art, arbejdstid, rettigheder med hensyn til betalt ferie, forhold under sygdom og opsigelsesvarsel
  • Hvem aftalen indgås med (forældrenes navn og adresse) og (udførepersonens navn, adresse og CVR-nummer)
  • Pasningsadressen og telefonnummer, det vil sige en præcisering af hvor pasningen foregår
  • Navn og cpr.nr. på barnet/børnene (Der kan opnås tilskud til maksimalt 3 børn pr. husstand)
  • Forventet pasningsperiode
  • Børnenes pasningsbehov
  • Betalingen for pasning pr. måned (hvilke udgifter søges dækket ved hjælp af tilskuddet)
  • Kontaktperson
  • Ansættelsesbevis, afklaring vedrørende beskatning, ATP og arbejdsmarkedsbidrag
  • Oprettelse af CVR-nummer hos Told/Skat
  • Pasning i ferier
  • Arbejdsskadeforsikring

  Hvis forældrene vælger at få deres barn/børn passet i et etableret privat tilbud, det vil sige hos en selvstændig erhvervsdrivende, skal forældrene dokumentere hvilke udgifter, de vil have til det private tilbud. Derudover skal aftalen indeholde en beskrivelse af ovenstående, samt:

  • Aftalt bruttoydelse for børnepasningen
  • CVR-nummer
  • Pasning ved sygdom
  • Hvor pasningen foregår

  Der er følgende muligheder for, hvor pasningen fysisk kan finde sted:

  • I udfører-personens eget hjem – så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • I andre lokaler, så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Planlovens bestemmelser om placering af støjfølsomme erhverv
  • I forældrenes eget hjem, så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt