Gå til hovedindhold

Hjælp til uforudsete udgifter

Hvis du står over for nogle helt nødvendige ekstraudgifter, som du ikke selv kan betale, kan du søge om hjælp til at få det dækket. Men kun hvis det er din allersidste mulighed for at kunne betale.

Indhold

  Hvis du har været ude for nogle personlige ændringer i dit liv, og du ikke kan løse betalingen på anden måde kan du søge om at få dækket din udgift. Udgiften skal være uforudset eller af helt afgørende betydning for dig og din eventuelle familie.

  Der er mange regler for, hvordan kommunen skal vurdere om du er kan få økonomisk hjælp i sådan en særlig situation.  Hjælpen hedder Enkeltydelse.

  Sidste udvej

  Du kan kun få enkeltydelse, hvis kommunen vurderer, at du ikke har eller ikke har haft mulighed for at klare dig selv selvom du har tilrettelagt din økonomi fornuftigt. Enkeltydelse er sidste mulighed for at søge hjælp.

  Hvis du kan få hjælp på anden vis, skal du undersøge de muligheder først. Fx om du kan få boligstøtte, boligindskudslån, kronikerbevilling, merudgfter til børn eller fx SU lån. Eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve eller en bil, der kan sælges.

  Hvis du har undersøgt alle muligheder og ikke har andre tilbage kan du søge hjælp.

  Hvilke uforudsete udgifter?

  Du kan søge om hjælp til udgifter omkring din bolig, sygebehandling, tandbehandling eller samvær med barn under 18 år.

  • Udgifter til bolig kan fx være depositum, husleje eller flytning
  • Udgifter til sygebehandling skal være velbegrundet og nødvendig
  • Udgiften til tandbehandling er til borgere, der modtager en ydelse, der svarer til kontanthjælpsniveau, fx integrationsydelse. Her kan det være udgifter til egenbetaling eller det fulde beløb
  • Samvær med barn kan fx være rejseudgifter, kost eller betaling af aktiviteter.

  Uanset hvordan din situation er, er der mange regler, du skal leve op til for at få betalt en udgift. Og det er meget få, der er berettiget til at få enkeltydelser. Samtidigt er der høje krav til at kunne dokumentere, hvordan du er kommet i den helt særlige situation, der gør, at du har brug for støtten. Hvis du opfylder betingelserne og får udbetalt en enkeltydelse skal du også dokumentere, hvad den bruges til fx billetten på din rejseudgift eller prisen på behandling. Det gælder i alle tilfælde uanset, hvilken udgift du beder om støtte til.

  Få der får enkeltydelser

  Det er meget få, der kommer i situationer, hvor de kan få enkeltydelser af kommunen. På borger.dk  og herunder kan du læse mere om, hvad reglerne er for at få tilskud. Det er også her du finder ansøgningsskemaet under overskriften "Ansøg om enkeltydelse".

  Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl kan du kontakte pensionogydelser@albertslund.dk eller ringe på 43686868 og bede om kontakt til en sagsbehandler. Husk at skrive din egen kontaktinformation, hvis din kontakt er på mail. 

  18.09.2023 15.14

  Økonomisk tilskud fra kommunen

  Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

  Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge om hjælp i den kommune, som du ønsker at flytte til.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

  Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

  Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

  • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
  • din familiesituation
  • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
  • typen af ekstraudgift
  • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

  Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

  Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. (2023) Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

  Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

  • hvad du søger om
  • din begrundelse for at søge
  • dine forsikringsforhold
  • din formue, plus evt. ægtefælles
  • dine indtægter, plus evt. ægtefælles
  • dine udgifter, plus evt. ægtefælles

  Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

  Du kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation.

  Som udgangspunkt skal du ikke betale ydelserne tilbage. I nogle tilfælde skal du dog tilbagebetale. Du skal fx tilbagebetale, hvis:

  • du har modtaget ydelsen mod bedre vidende på et uberettiget grundlag.
  • du har udvist uforsvarlig økonomi
  • forholdene på ansøgningstidspunktet viser, at du kan tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid.

  I nogle situationer skal kommunen senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse dig om,

  • at hjælpen skal betales tilbage, og
  • hvorfor du skal betale hjælpen tilbage. 

  Du kan søge om særlig støtte, hvis du:

  • har høje udgifter til bolig og/eller har stor forsørgerbyrde (forsørger børn)
  • har været ude for ændringer i dine forhold en såkaldt social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed, samlivsophør, og ændringerne har den virkning, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til dig eller din families forsørgelse, og det økonomiske behov ikke kan dækkes på anden måde.

  For at modtage den særlige støtte skal du opfylde betingelserne for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet, som er:

  • selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,
  • overgangsydelse,
  • uddannelseshjælp eller
  • kontanthjælp. 

  Det er ikke en betingelse for at modtage særlig støtte, at du faktisk modtager hjælp i kontanthjælpssystemet – du skal blot opfylde betingelserne for at modtage hjælpen. Du kan derfor få særlig støtte særskilt eller i forbindelse med, at du modtager hjælp i kontanthjælpssystemet.  

  Visse grupper kan ikke modtage særlige støtte. Hvis du modtager fx ressourceforløbsydelse, skal du opfylde betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp for at kunne modtage særlig støtte.

  Inden kommunen giver særlig støtte, skal kommunen undersøge , om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

  Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for at få særlige støtte.

  Hvor meget får man i særlig støtte:

  Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter. Nettoboligudgifterne består som udgangspunkt af huslejen fratrukket boligstøtte. Derudover medregnes bl.a. udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter til boligen.

  Der gælder en række detaljerede regler om beregningen af særlig støtte blandt andet

  • et dagpengeloft,
  • fradrag for indtægter, og
  • tilbagebetalingspligt for personer, som har ejer- eller andelsbolig.

  Det er kommunen, der beregner, hvor meget du kan få i særlig støtte.

  Selv om din ydelse bliver mindre som følge af en sanktion, vil der ikke være ændringer i, hvor meget du vil få i særlig støtte. Du vil stadig få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis din ydelse ikke havde været sat ned.

  Kontanthjælpsloftet:

  Hvis du modtager hjælp i kontanthjælpssystemet, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte. Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre eller ingenting i særlig støtte og boligstøtte.

  Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2023)

  Du kan få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2023), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

  • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
  • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

  Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2023)

  Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2023) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

  Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2023), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

  Hjælp til dækning af egenbetaling

  Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  11.08.2021 13.39

  Økonomisk tilskud fra kommunen

  Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

  Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge om hjælp i den kommune, som du ønsker at flytte til.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

  Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

  Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

  • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
  • din familiesituation
  • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
  • typen af ekstraudgift
  • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

  Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

  Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. (2021) Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

  Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

  • hvad du søger om
  • din begrundelse for at søge
  • dine forsikringsforhold
  • din formue, plus evt. ægtefælles
  • dine indtægter, plus evt. ægtefælles
  • dine udgifter, plus evt. ægtefælles

  Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

  Du kan søge kommunen om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation.

  Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

  Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

  Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

  Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte.

  Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

  Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

  Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

  Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

  Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021)

  Du kan få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

  • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
  • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

  Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021)

  Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2021) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

  Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2021), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

  Hjælp til dækning af egenbetaling

  Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering