Gå til hovedindhold

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er bygherren ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

Indhold

  Bygherren kan derfor både være virksomheden men også private borgere der foretager nedrivning eller renovering.

  Bygge- og anlægsaffald opstår ved byggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder mv. Affaldet kan bl.a. være brokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast og sanitet. Jord behandles i særskilt regulativ for flytning af jord i Albertslund Kommune.

  Byggeaffald skal anmeldes til os via Byg og Miljø senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

  Anmeldelsen skal indeholde en screening for PCB-holdigt affald.

  Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

  Vær opmærksom på at der kræves NEM-ID for at anmelde digitalt via Bygningsaffald.dk.

  Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

  Bygherren har ansvaret for at affaldet kildesorteres og ansvar for, at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver sendt til genanvendelse.

  Bygherren kan enten selv vælge, hvilket registreret genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade dette ansvar til en godkendt indsamlingsvirksomhed. Der er også mulighed for, at bygherren sender usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis indsamleren har kapacitet til at behandle det pågældende affald.

  Kommunen vil ved tilsyn på byggepladsen, anmode om dokumentation for overdragelse af ansvaret til indsamlervirksomhed, herunder dokumentation for hvilke fraktioner der efterfølgende skal sorteres. Forefindes der ikke en sådan dokumentation vil manglende kildesortering være i strid med reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

  Der er minimum krav til sortering på stedet af de genanvendelige affaldsfraktioner.

  Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til anvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

  • Natursten fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt

  Alt farligt affald fra renovering og nedrivning af bygninger skal anmeldelse til kommunen og håndteres som special affald.

  Farligt affald, herunder bly, PCB- og asbestholdigt affald, skal anmeldes til Albertslund Kommune. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

  Det farlige affald anmeldelse sammen med det øvrige bygge- og anlægsaffald.