Gå til hovedindhold

Erstatning hvis du er kommet til skade på offentlig vej eller sti

Er du kommet til skade på grund af huller, ujævnheder i belægningen eller sne og is, kan du være berettiget til erstatning.

Indhold

  Uheld på offentlige veje eller stier

  Albertslund Kommune fører regelmæssigt tilsyn med alle offentlige veje og stier for at sikre, at eventuelle uheld i veje eller andre trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt.

  Kommunen har ansvaret for ca. 66 km. offentlige veje og derudover cykelstierne. Det er ikke muligt at være over hele kommunen på én gang, ligesom vi ikke kan forhindre, at der opstår pludselige skader i belægningen, eller lappe alle huller i samme øjeblik, de opstår.

  Det er heller ikke praktisk muligt, at rydde og salte et helt vejnet på én gang. Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre på de trafikerede veje. Som regel fordi vejret pludseligt udvikler sig anderledes end forudset. Ved kraftigt snefald vil der altid være glatte veje i nogle timer, fordi det ikke er praktisk muligt at sætte tilstrækkeligt materiel og mandskab ind for at forhindre det. Som trafikant er du derfor også forpligtet til at færdes efter forholdende.

  Hvis uheldet sker

  Skaden skal anmeldes til eget forsikringsselskab og til kommunens forsikringsselskab.

  Anmeldelsen til kommunen skal ske elektronisk og indeholde følgende oplysninger:

  • Dit navn, adresse, tlf. og CPR. nr.
  • Ved skade på bil: bilens reg. nr. samt oplysning om, hvor bilen er forsikret
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Det nøjagtige skadested
  • Beskrivelse af hvordan uheldet er sket
  • Beskrivelse af skaden – materiel eller personskade
  • Gerne et foto af skadestedet
  • Ved hul i veje - tag et foto af hullet, læg evt. en tommestok eller andet, så hullets dybde og omkreds kan vurderes ud fra billedet.

  Anmeld skade 

  Har du brug for hjælp, kan du få hjælp i denne vejledning.

  Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi forholdene på stedet, og du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen. Herefter videresender vi din henvendelse til Kommunens forsikringsselskab, hvorfra du vil modtage afgørelse i sagen.

  Der kan kun udbetales erstatning, hvis Kommunen er juridisk erstatningsansvarlig for uheldet.

  I henhold til dansk retspraksis er det en forudsætning, at kommunen kan gøres erstatningsansvarlig for uheldet, hvis kommunen har begået en fejl eller forsømmelse, som derved er årsag til uheldet.

  Dokumentation 

  Du skal sende dokumentation for, at der har været fejl eller mangler på vejen (for eksempel i form af et billede), at der er sket en skade som følge af fejlen samt udgifterne til at få udbedret skaden.

  Hvis du har fået lavet en skadestuerapport eller lignende bedes denne sendt sammen med anmeldelsen.

  Uheld på private veje

  Hvis uheldet er sket udfor en privat ejendom eller på en privat fællesvej/sti skal erstatningskravet rettes direkte overfor ejeren af ejendommen.

  I henhold til Lov om private fællesveje (Privatvejsloven) Kapitel 9 § 44, er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdselens art og omfang.

  Hvor er vejene offentlige og hvor er de private

  Kort, stats- kommune- private fællesveje