Gå til hovedindhold

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Bygningsmyndigheden (Kommunalbestyrelsen) skal godkende midlertidige overnatninger i bygninger, hvor der ikke normalt er overnatning.

Indhold

  Proceduren er blevet ændret ved lov, så det ikke længere er beredskabet, men bygningsmyndigheden, der godkender midlertidig overnatning. Med ændringen ønskede Bolig og Planstyrelsen at tydeliggøre, at det er dig som arrangør, der er ansvarlig for, at alle regler på området overholdes.  

  Midlertidig overnatning kan som udgangspunkt ske uden byggetilladelse, men kræver en godkendelse fra bygningsmyndigheden. Vi informerer herefter Hovedstadens Beredskab, så de er bekendt med at der er overnattende, på en adresse hvor der ikke normalt forefindes personer om natten.

  Ifølge bygningsreglementet (BR18 § 6g) kan midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet kapitel 5. BR18 (bygningsreglementet.dk)

  Det er muligt at have midlertidig overnatning sammenlagt i højst 7 døgn, i byggeri, som fx skoler, institutioner, haller m.m. Vi skal have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal vi have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før bl.a. indeholdende en belægningsplan.

  Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand - Bilag 11b: Præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger:

  https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Bilag-11b--Praccepterede-lsninger-for-midlertidig-overnatning-i-bygninger--version-10.pdf

  Der må maksimalt overnatte det antal personer som bygningen eller rummet er godkendt til at rumme.

  Er der mere end 50 personer i et rum, skal der laves en belægningsplan.

  Du kan læse mere om emnet på Bygningsreglements hjemmeside under § 6g.

  Vi har brug for følgende oplysninger:

   Fuldmagt fra ejer (hvis du ikke er ejer eller ejers repræsentant).
   Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
   Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer.
   Antal overnattende personer.
   Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt.
   Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen.
   Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen.
   Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen.

  Meddelelse om midlertidig overnatning, hvor muligheden er indarbejdet i byggeriets eller bygningsafsnittets DKV-plan jf. afsnit 2.2.1, skal vedlægges en kopi af DKV-planen.

  Du skal sende oplysningerne til Byggesag@albertslund.dk senest 2 uger før overnatningen skal ske eller 4 uger før, hvis der er mere end 150 personer der skal overnatte.