Gå til hovedindhold

Hegnsyn

Hegnsynet kan træffe afgørelser i tvister i forbindelse med opførelse af nye hegn, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnets vedligeholdelse.

Indhold

  I første omgang bør naboer selv prøve at lave en aftale eller indgå et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til Hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn.

  Det er kun grundejer (klager), som kan anmode om hegnsyn, medmindre hegnsforholdet er reguleret ved et særligt retsgrundlag.

  Anmod om hegnsyn

  Anmodning om hegnsyn skal ske skriftligt og sendes til Miljø & Teknik, på hegnsynet@albertslund.dk

  Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • klagers navn, adresse og matrikelnummer underskrevet af samtlige ejere
  • naboens navn, adresse og matrikelnummer
  • en beskrivelse af uenigheden og en præcis beskrivelse af det resultat, der ønskes opnået

  Dokumentation som for eksempel tinglyste servitutter, lokalplaner, byplanvedtægter eller andet særligt retsgrundlag vedrørende ejendommene, må gerne medsendes anmodningen, og de skal senest fremlægges på tidspunktet for besigtigelsen.

  Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen www.tinglysning.dk

  Det koster kr. 2.009 at få afholdt et hegnsyn. Det vil fremgå af afgørelsen, hvem der skal betale vederlaget og eventuel fordeling af beløbet mellem parterne.

  Det er de aktuelle ejerforhold, der er afgørende. Hvis ejendommen er under salg, er det datoen for købsaftalens/slutsedlens indgåelse/underskrift og ikke overtagelsesdatoen, der er afgørende for hvem der kan rejse en hegnsag og hvem der skal indkaldes. Disse oplysninger skal fremgå af anmodningen om hegnsyn.

  Hegnsynet træffer afgørelsen på baggrund af parternes krav (påstande) og begrundelse for krav (anbringender). Det er derfor vigtigt at alle oplysninger bliver forelagt hegnsynet. Der skal være tale om en konkret, aktuel hegnstvist - det vil sige, at hegnsynet ikke kan tage stilling til hypotetiske sagsforhold.

  Hegnsynets medlemmer

  Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til hegnsynet. Det nuværende hegnsyn har følgende medlemmer: 

  • Brian Rene Pedersen (C)
  • Susanne Blomsterberg (V)
  • Jørgen Lind (A)