Selvbetjening

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


Flytning af jord

Inden du  flytter jord væk fra en ejendom i byområder, skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Anmeld jordflytning i Jordweb

Anmeldelse af autoværksted

Inden du etablerer et nyt autoværksted skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Anmeldelse af autoværksted

Ansøgning om etablering af vaskehal

Skema til brug ved ansøgning om tilladelse til etablering af vaskehal.

Etablering af vaskehal

Ansøgning om etablering af vaskeplads

Skema til brug ved ansøgning om tilladelse til etablering af vaskeplads.

Etablering af vaskeplads

Kortlægning af spildevand

Beskrivelse af spildevandets kemiske sammensætning og mængder.

Kortlægning af spildevand

Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter

Midlertidige aktiviteter som kan føre til støj og støvgener, f.eks. i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes.

Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter

Etablering og udskiftning af tank

Senest 14 dage inden du etablerer eller udskifter en tank, skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Etablering af tank

Sløjfning af tank

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Sløfning af olietank

Anmeldelse af farligt affald

Når din virksomhed flytter til kommunen og har farligt affald, skal du huske at anmelde det til kommunen.

Anmeldelse af farligt affald

Anmeldelse af klinisk risikoaffald

Når din virksomhed flytter til kommunen og har klinisk risikoaffald, skal du huske at anmelde det til kommunen.

Anmeldelse af klinisk risikoaffald

Fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning.

Fritagelse fra indsamlingsordning for farligt affald

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald skal anmeldes til Albertslund Kommune senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Anmeldelsen skal indeholde en screening for PCB-holdigt affald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Kortlægning af PCB-holdigt affald

Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer, hvis screeningen viser mistanke om forekomster af PCB-materialer. Screeningen foretages i sammen med anmeldelse af byggeaffald.

Kortlægning af PCB-holdigt affald

Anmeldelse af asbest

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden. Herefter anviser kommunen asbestaffaldet til et godkendt modtageanlæg.

Anmeldelse af asbest

Anmeldelse og afmelding af olietanke - erhverv

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Skema til anmeldelse og afmelding af olietanke