Social og sundhed


I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

Læs handicappolitikken

Som supplement til handicappolitikken er der udarbejdet en handlingsplan.

Læs handlingsplanen

Kommunens tilbud og ydelser til borgere der ønsker behandling for stofmisbrug er beskrevet i kvalitetsstandarden for behandling af stof- og alkoholbehandling. 

Læs kvalitetsstandarden 

Kvalitetsstandarderne for genoptræning skal fungere som:

  • Et middel til at synliggøre borgerens rettigheder og pligter
  • Et middel til at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau
  • Et grundlag for vurderingen af, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægningen og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Kvalitetsstandarden (inden for det trekommunale samarbejde) 

Kvalitetsstandarden (uden for det tre-kommunale samarbejde)

 

Kvalitetsstandarderne for vedligeholdelsestræning skal fungere som:

  • Et middel til at synliggøre borgerens rettigheder og pligter
  • Et middel til at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau
  • Et grundlag til at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægningen og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Læs kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 1

Læs kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 2

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed.

Rammeaftalen 2017                                                                                                                                 

 Rammeaftalen 2018                                                                                                                         

Sundhedsaftalen har sin egen hjemmeside. På siden kan du se både den politiske og administrative del af sundhedsaftalen, de konkrete indsatser og implementeringsplaner. På siden kan man desuden orientere sig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen og finde dagsordener, referater og mødekalender for de forskellige udvalg og grupper, der arbejder med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftale 2015-2018

Rammen for værdighedspolitikken er fem temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Værdighedspolitikken er udarbejdet i samarbejde med kommunens borgere og Ældrerådet.

Læs værdighedspolitikken 2019

Redegørelsen for 2019

Redegørelsen for 2018

Redegørelsen for 2017

Redegørelsen for 2016

Uanset om der er fastlagt vejledende serviceniveauer, vil der altid i den konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren.

Kommunalbestyrelsen er bundet af gældende regler og forvaltningsretslige grundsætninger, selv om der er fastsat et lokalt serviceniveau.

Serviceniveauerne er fastlagt under hensyn til de overordnede principper for Albertslund Kommunes indsats overfor børn og unge med særlige behov.

Vejledende serviceniveau handicapområdet

 Vejledende serviceniveauer det specialiserede socialområde