Miljøpolitik

Albertslund Kommunes Miljøpolitik beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for en bæredygtig udvikling af byen


Som foregangskommune på området vil vi til stadighed arbejde for at udvikle miljøarbejdet og bringe nye områder i spil, ligesom vi vil arbejde for, at hensynet til miljø og natur forbliver en naturlig del af det daglige liv.

Vi vil være ambassadører for en miljømæssig bæredygtig udvikling

Hver familie, hver virksomhed, hver medarbejder har stor betydning for, hvordan vi kommer videre med miljøindsatsen. Gennem formidling og dialog med disse forskellige aktører vil vi højne bevidstheden og påvirke til en mere miljøvenlig adfærd.

Gennem deltagelse i tværkommunale, regionale og nationale projekter, vil vi fastholde og udbygge samarbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling i fællesskab med andre kommuner.

Vi vil integrere miljøhensyn i løsningen af alle vores opgaver

I Albertslund har vi besluttet, at samtlige forvaltninger og institutioner skal miljøcertificeres. På alle områder skal der være et tydeligt ledelsesmæssigt fokus på miljø og bæredygtig udvikling, så miljøhensyn integreres i opgaveløsningen, uden at vi går på kompromis med kerneydelserne.

Vi vil skabe sammenhæng mellem social og miljømæssig bæredygtighed

En væsentlig del af et sundt og meningsfuldt liv er et bæredygtigt samfund med trivsel, rummelighed, medinddragelse og adgang til rent vand og ren luft - også for vores efterkommere.

På kulturområdet giver mødet med de mange borgere en forpligtelse og mulighed for at informere om og inspirere til bæredygtig omgang med vores by og naturgrundlag.

Gennem miljøpædagogiske aktiviteter i skoler og institutioner vil vi give børn og unge indblik i de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af vores natur og ressourcer, så miljøbevidstheden øges.

Vi vil begrænse vores påvirkning af naturen

Vi vil beskytte atmosfæren mod drivhuseffekten - og albertslunderne mod syreregn og luftforurening. Vandforsyningen skal være bæredygtig, og borgerne skal fortsat have rent drikkevand.

Vi vil arbejde for at få bragt affaldsmængderne ned og for at fremme brugen af mere miljøvenlige produkter.

Ved at begrænse vores påvirkning af naturen fremmer vi den biologiske mangfoldighed og giver mulighed for større oplevelsesmuligheder i de grønne områder.

Vi vil stimulere byøkologiske initiativer

Byøkologien skal være en integreret del af planlægningen, så økologien afspejles i både byggeri og landskab. Vi vil indarbejde byøkologiske tiltag i fremtidige byggeprojekter; nye såvel som renoveringer og ombygninger.

I nye bygninger skal dagslyset udnyttes, og naturlig ventilation skal fremmes. Vi vil anvende naturlige og gode materialer, der kan genbruges eller bortskaffes på en forsvarlig måde.

Vi har ingen investeringer i fossile selskaber

Albertslund Kommune er med i Ansvarlig Kommune og har dermed forpligtet sig på at udelukke investeringer i olie-, gas- og kulselskaber.