Klima og miljø


Klimastrategi 2017-2025 samler tråden op efter Klimaplan 2009-2015, der var Albertslund Kommunes første klimaplan. Ambitionen med Klimastrategi 2017-2025 er at fastsætte kommunens mål for reduktion af drivhusgasser frem til 2025 med en helhedsorienteret plan, der bidrager til at løse klimaproblemet og samtidig udvikler Albertslund til en bæredygtig by med fingeren på fremtidens puls.

Læs Klimastrategi 2017-2025

Klimahandleplan 2017-2019 (tillæg til Klimastrategi 2017-2025)

Målsætningen for Klimatilpasning Albertslund 2012 er at vi skal forsætte med aktiviteter der sikrer byens regnvandssystem forsat er robust. 

 

Læs Klimatilpasning Albertslund 2012

 

 

Forbruget i samfundet stiger, og en af konsekvenserne er større affaldsmængder. Vi ser gerne denne udvikling vendt til gavn for mennesker, natur og miljø. Derfor har vi udarbejdet Affaldsplanen 2013-2013.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

Læs affaldsplanen 

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund åbnede i 1996, og har igennem alle årene arbejdet for lokal bæredygtighed i Albertslund. Centret er drivkraft for de mange lokale miljøindsatser, og kan kontaktes af borgere, mindre virksomheder, foreninger og organisationer som ønsker at indgå i dialog om hvordan miljø, natur og klima kan tænkes ind i hverdagen.

Læs mere om Agenda Center Albertslund


Kommunens medarbejdere går forrest

Hele Albertslund Kommune er miljøcertificeret, og derfor er miljø en integreret del af medarbejdernes arbejde.

Læs mere om Miljøcertificeret Kommune 

Energirådgivning til byens virksomheder

Albertslund Kommune samarbejder vi med byens virksomheder om at forbedre miljøforhold og mindske energiforbruget. Der er mulighed for rådgivning og økonomisk tilskud til energibesparende projekter og tiltag - både for privatpersoner og virksomheder.

Læs mere om energirådgivning

Vi har ingen investeringer i fossile selskaber

Albertslund Kommune er med i Ansvarlig Kommune og har dermed forpligtet sig på at udelukke investeringer i olie-, gas- og kulselskaber.

Som foregangskommune på området vil vi til stadighed arbejde for at udvikle miljøarbejdet og bringe nye områder i spil, ligesom vi vil arbejde for, at hensynet til miljø og natur forbliver en naturlig del af det daglige liv.

Vi vil være ambassadører for en bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål sætter kursen for en bæredygtig udvikling af hele verden - også i Albertslund kommune. Vi arbejder for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, hvor hensynet til miljø forbliver en naturlig del af det daglige liv hos kommunen, borgerne og virksomhederne.

I takt med at vi udvikler byen, udvikler vi miljøarbejdet og bringer nye områder i spil. Vi vender klimaudfordringerne til byens fordel ved at tage del i udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger.

Social velfærd og økonomisk velstand går hånd i hånd med miljøindsatsen. Byggeri, renovering, naturpleje, energiforsyning, klimatilpasning, produktion og forbrug har indflydelse på miljøet – og på byens sociale og økonomiske forhold.

Vi vil fastholde og udbygge samarbejdet om en bæredygtig udvikling gennem deltagelse i tværkommunale, regionale, nationale og internationale projekter.

Vi vil løfte klimadagsordenen til byens fordel

På vejen mod et fossilfrit energisystem er vores rolle som kommune stadig væsentlig. Det kræver et konstant fokus at løfte vores del af klimaudfordringerne, men det er også et givende ansvar. For svarene på klimaudfordringerne spiller rigtig godt sammen med fremtidens by, som vi ønsker den.

Vi vil gennemføre CO2 reduktionsmål og handleplaner for alle sektorer. Vi vil gennemføre klimatilpasning, der understøtter en robust by forberedt på klimaforandringerne.

Vi vil indtænke bæredygtighed på alle niveauer af byplanlægning, så boligsammensætning, udeområder og infrastruktur understøtter både mennesker, miljø og klima. Vi vil tage hensyn til og styrke biodiversiteten i byen. Vi vil indarbejde bæredygtige principper i fremtidige byggeprojekter; nye såvel som renoveringer og ombygninger.

Ved at udnytte de teknologiske muligheder kan vi kombinere by- og erhvervsudvikling med ambitiøse miljøkrav til gavn for alle.

Vi vil styrke velfærden gennem miljøindsatsen

En væsentlig del af et sundt og meningsfuldt liv er et bæredygtigt samfund med trivsel, rummelighed, medinddragelse og adgang til rent vand og ren luft - også for vores efterkommere.

Hver familie, hver virksomhed, hver medarbejder har et medansvar for miljøindsatsen. Som kommune sætter vi rammerne for at borgerne inddrages i miljøarbejdet og lever i overensstemmelse med miljøet.

Vi ønsker at Albertslunds miljøprofil tiltrækker nye borgere, der bidrager til byens fremtidige velfærd.

Vi vil sikre, at alle har adgang til ren og biodivers natur, og skabe nye muligheder for fysisk leg og læring i byens grønne rum. Vores institutioner skal følge de nyeste standarder for bæredygtigt og attraktivt byggeri.

Vi vil give børn og unge konkrete erfaringer med miljø, energi og natur gennem pædagogiske aktiviteter i skoler, institutioner og fritidstilbud. Børn og unge skal udvikle en forståelse for naturens kredsløb og kunne koble den til deres daglige liv. Og de skal rustes til at manøvrere i en hverdag, der fortsat vil stille øgede krav til dem om at forholde sig til bæredygtighed, miljø og klima, både i den private sfære og som borgere i samfundet.

Vi vil integrere miljøhensyn i løsningen af alle vores opgaver

I Albertslund er samtlige forvaltninger og enheder miljøcertificerede. Det betyder, at vi har en systematisk tilgang til miljøledelse, hvor miljøhensyn integreres i hverdagen, uden at vi går på kompromis med kerneydelserne.

Vi vil sikre lokal forankring og engagement ved, at alle enheder forpligter sig på egne miljømål og har egen miljørepræsentant, der modtager fælles inspiration og opfølgning. En systematisk tilgang til miljøledelse betyder også, at vi når hele vejen rundt om miljøindsatsen - fra indkøb til energiforbrug og affaldssortering.

Vi vil følge udviklingen med miljøsamtaler og ekstern revision, og løbende dokumentere den i kommunens grønne regnskab.

Vi vil begrænse vores påvirkning af miljøet

Vi forpligter os på at overholde gældende lovgivning og andre gældende aftaler, der er indgået med henblik på at beskytte miljø og klima.

Vi har som kommune ansvar for at tage hånd om miljøet og inspirere borgere og virksomheder til at gøre det samme.

Vandforsyningen skal være bæredygtig, og borgerne skal fortsat have rent drikkevand. Vi vil arbejde for at bringe affaldsmængderne ned og genanvendelsen op. Vi vil fremme brugen af mere miljøvenlige produkter gennem vores offentlige indkøb. Og vi vil sikre en høj økologiprocent i vores køkkener til glæde for både mennesker og natur.

 

Som EMAS-certificeret virksomhed skal kommunen gøre en aktiv indsats for at udleve sin miljøpolitik, overholde sine forpligtende aftaler på miljøområdet og løbende reducere sine negative påvirkninger af natur og miljø. Kommunen skal også overholde miljølovgivningen på alle områder, hvilket ledelsen evaluerer på dens årlige miljømøde.

Miljøarbejdet sat i system

For at overholde lovgivningen og de forpligtende aftaler på miljøområdet har alle kommunens arbejdspladser en lokal miljøhåndbog. For at sikre en solid forankring af miljøarbejdet og fortsatte forbedringer har alle kommunens arbejdspladser en miljørepræsentant og lokale miljømål.

For at understøtte det lokale miljøarbejde afholdes der to årlige miljøseminarer, hvor alle miljørepræsentanter mødes for at dele miljøviden, gå i dialog med kommunens miljøfaglige ressourcepersoner og inspirere hinanden til nye lokale miljømål.

Miljøarbejdet i praksis

Filmen er lavet da Albertslund Kommune holdt 5 års jubilæum for miljøcertificeringen.

Hæftet "10 gode miljøhistorier" giver også et billede af mangfoldigheden, opfindsomheden og engagementet i det lokale miljøarbejde i Albertslund.

Fælles indsats

Ud over de lokale miljømål i kommunens mange institutioner har kommunen nogle fælles miljøindsatser, som fungerer som EMAS-mål.

Det er den enkelte leder der er ansvarlig for at arbejdspladsen lever op til sit ansvar på miljøområdet.

Miljøarbejdet fokuserer på det væsentlige

Det er en løbende ledelsesmæssig opgave at målrette ressourcerne der hvor det er mest væsentligt. Hvad der i en miljømæssig sammenhæng er mest væsentligt bestemmes af de politiske og ledelsesmæssige prioriteringer, af de forpligtende aftaler på miljøområdet og af udviklingen i det grønne regnskab.

De enmer der er væsentlige at arbejde med fremgår af kommunens grønne regnskab. De er også illustreret i "miljøblomsten", hvor også formidling og miljøpædagogisk et trukket frem som et væsentligt forhold.

Miljøarbejdet offentliggøres med miljøredegørelsen

Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse, der beskriver grundlaget for miljøarbejdet, gør status over gennemførte miljøaktiviteter og aktuelle mål og handlingsplaner.

Kommunens miljøredegørelse er digital og integreret i det grønne regnskab.

Albertslund Kommune kommunikerer altid gerne offentlig om miljøarbejdet. Du kan få alle dokumenter af relevans for det systematiske miljøarbejde. Hvis du ønsker det eller bare gerne vil vide mere om kommunens miljøcertificering og miljøarbejde generelt, så kontakt mt@albertslund.dk.