Klima og miljø


Klimastrategi 2017-2025 samler tråden op efter Klimaplan 2009-2015, der var Albertslund Kommunes første klimaplan. Ambitionen med Klimastrategi 2017-2025 er at fastsætte kommunens mål for reduktion af drivhusgasser frem til 2025 med en helhedsorienteret plan, der bidrager til at løse klimaproblemet og samtidig udvikler Albertslund til en bæredygtig by med fingeren på fremtidens puls.

Læs Klimastrategi 2017-2025

Klimahandleplan 2017-2019 (tillæg til Klimastrategi 2017-2025)

Målsætningen for Klimatilpasning Albertslund 2012 er at vi skal forsætte med aktiviteter der sikrer byens regnvandssystem forsat er robust. 

 

Læs Klimatilpasning Albertslund 2012

 

 

Forbruget i samfundet stiger, og en af konsekvenserne er større affaldsmængder. Vi ser gerne denne udvikling vendt til gavn for mennesker, natur og miljø. Derfor har vi udarbejdet Affaldsplanen 2013-2013.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

Læs affaldsplanen 

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund åbnede i 1996, og har igennem alle årene arbejdet for lokal bæredygtighed i Albertslund. Centret er drivkraft for de mange lokale miljøindsatser, og kan kontaktes af borgere, mindre virksomheder, foreninger og organisationer som ønsker at indgå i dialog om hvordan miljø, natur og klima kan tænkes ind i hverdagen.

Læs mere om Agenda Center Albertslund


Kommunens medarbejdere går forrest

Hele Albertslund Kommune er miljøcertificeret, og derfor er miljø en integreret del af medarbejdernes arbejde.

Læs mere om Miljøcertificeret Kommune 

Energirådgivning til byens virksomheder

Albertslund Kommune samarbejder vi med byens virksomheder om at forbedre miljøforhold og mindske energiforbruget. Der er mulighed for rådgivning og økonomisk tilskud til energibesparende projekter og tiltag - både for privatpersoner og virksomheder.

Læs mere om energirådgivning

Vi har ingen investeringer i fossile selskaber

Albertslund Kommune er med i Ansvarlig Kommune og har dermed forpligtet sig på at udelukke investeringer i olie-, gas- og kulselskaber.

Som foregangskommune på området vil vi til stadighed arbejde for at udvikle miljøarbejdet og bringe nye områder i spil, ligesom vi vil arbejde for, at hensynet til miljø og natur forbliver en naturlig del af det daglige liv.

Vi vil være ambassadører for en miljømæssig bæredygtig udvikling

Hver familie, hver virksomhed, hver medarbejder har stor betydning for, hvordan vi kommer videre med miljøindsatsen. Gennem formidling og dialog med disse forskellige aktører vil vi højne bevidstheden og påvirke til en mere miljøvenlig adfærd.

Gennem deltagelse i tværkommunale, regionale og nationale projekter, vil vi fastholde og udbygge samarbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling i fællesskab med andre kommuner.

Vi vil integrere miljøhensyn i løsningen af alle vores opgaver

I Albertslund har vi besluttet, at samtlige forvaltninger og institutioner skal miljøcertificeres. På alle områder skal der være et tydeligt ledelsesmæssigt fokus på miljø og bæredygtig udvikling, så miljøhensyn integreres i opgaveløsningen, uden at vi går på kompromis med kerneydelserne.

Vi vil skabe sammenhæng mellem social og miljømæssig bæredygtighed

En væsentlig del af et sundt og meningsfuldt liv er et bæredygtigt samfund med trivsel, rummelighed, medinddragelse og adgang til rent vand og ren luft - også for vores efterkommere.

På kulturområdet giver mødet med de mange borgere en forpligtelse og mulighed for at informere om og inspirere til bæredygtig omgang med vores by og naturgrundlag.

Gennem miljøpædagogiske aktiviteter i skoler og institutioner vil vi give børn og unge indblik i de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af vores natur og ressourcer, så miljøbevidstheden øges.

Vi vil begrænse vores påvirkning af naturen

Vi vil beskytte atmosfæren mod drivhuseffekten - og albertslunderne mod syreregn og luftforurening. Vandforsyningen skal være bæredygtig, og borgerne skal fortsat have rent drikkevand.

Vi vil arbejde for at få bragt affaldsmængderne ned og for at fremme brugen af mere miljøvenlige produkter.

Ved at begrænse vores påvirkning af naturen fremmer vi den biologiske mangfoldighed og giver mulighed for større oplevelsesmuligheder i de grønne områder.

Vi vil stimulere byøkologiske initiativer

Byøkologien skal være en integreret del af planlægningen, så økologien afspejles i både byggeri og landskab. Vi vil indarbejde byøkologiske tiltag i fremtidige byggeprojekter; nye såvel som renoveringer og ombygninger.

I nye bygninger skal dagslyset udnyttes, og naturlig ventilation skal fremmes. Vi vil anvende naturlige og gode materialer, der kan genbruges eller bortskaffes på en forsvarlig måde.

 

Som EMAS-certificeret virksomhed skal kommunen gøre en aktiv indsats for at udleve sin miljøpolitik, overholde sine forpligtende aftaler på miljøområdet og løbende reducere sine negative påvirkninger af natur og miljø. Kommunen skal også overholde miljølovgivningen på alle områder, hvilket ledelsen evaluerer på dens årlige miljømøde.

Miljøarbejdet sat i system

For at overholde lovgivningen og de forpligtende aftaler på miljøområdet har alle kommunens arbejdspladser en lokal miljøhåndbog. For at sikre en solid forankring af miljøarbejdet og fortsatte forbedringer har alle kommunens arbejdspladser en miljørepræsentant og lokale miljømål.

For at understøtte det lokale miljøarbejde afholdes der to årlige miljøseminarer, hvor alle miljørepræsentanter mødes for at dele miljøviden, gå i dialog med kommunens miljøfaglige ressourcepersoner og inspirere hinanden til nye lokale miljømål.

Miljøarbejdet i praksis

Filmen er lavet da Albertslund Kommune holdt 5 års jubilæum for miljøcertificeringen.

Hæftet "10 gode miljøhistorier" giver også et billede af mangfoldigheden, opfindsomheden og engagementet i det lokale miljøarbejde i Albertslund.

Fælles indsats

Ud over de lokale miljømål i kommunens mange institutioner har kommunen nogle fælles miljøindsatser, som fungerer som EMAS-mål.

Det er den enkelte leder der er ansvarlig for at arbejdspladsen lever op til sit ansvar på miljøområdet.

Miljøarbejdet fokuserer på det væsentlige

Det er en løbende ledelsesmæssig opgave at målrette ressourcerne der hvor det er mest væsentligt. Hvad der i en miljømæssig sammenhæng er mest væsentligt bestemmes af de politiske og ledelsesmæssige prioriteringer, af de forpligtende aftaler på miljøområdet og af udviklingen i det grønne regnskab.

De enmer der er væsentlige at arbejde med fremgår af kommunens grønne regnskab. De er også illustreret i "miljøblomsten", hvor også formidling og miljøpædagogisk et trukket frem som et væsentligt forhold.

Miljøarbejdet offentliggøres med miljøredegørelsen

Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse, der beskriver grundlaget for miljøarbejdet, gør status over gennemførte miljøaktiviteter og aktuelle mål og handlingsplaner.

Kommunens miljøredegørelse er digital og integreret i det grønne regnskab.

Albertslund Kommune kommunikerer altid gerne offentlig om miljøarbejdet. Du kan få alle dokumenter af relevans for det systematiske miljøarbejde. Hvis du ønsker det eller bare gerne vil vide mere om kommunens miljøcertificering og miljøarbejde generelt, så kontakt mt@albertslund.dk.