Børn og unge


Børn- og ungepolitikken beskriver de syv værdier som kommunen lægger vægt på i arbejdet med børn og unge:

  • individ i fællesskabet
  • mangfoldighed
  • kompetencer
  • natur og miljø
  • kulturoplevelser
  • social indsats 
  • sundhed

 

Læs børn- og ungepolitikken                                                            

 

Strategien er vores fælles udgangspunkt, men skal føres ud i livet på vidt forskellige måder, der passer til børn, voksne og rammerne i den enkelte institution.

I Albertslund er samarbejde et nøgleord. Denne strategi er bl.a. en trædesten for udvikling af stærke partnerskaber om børn, hvor pædagoger, andre fagpersoner og forældre hver især bidrager til børns trivsel og læring.

I Albertslund ser vi forskellighed som en styrke. Børn skal opleve, at man kan leve på vidt forskellige måder og bidrage til fællesskabet på mange måder. De voksne skal anerkende børnene og møde dem med oprigtig interesse for deres synspunkter og oplevelse af verden. Børnene skal erfare, at de kan være med til at påvirke livet i kommunen.

Strategien sætter også fokus på systematisk dokumentation fra praksis. Dokumentation skal være grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde og være et redskab, når vi skal argumentere for vores pædagogiske valg. Vi skal nemlig både træffe gode, fagligt funderede valg og kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Læs udviklingsstrategien 

 

 

Politikken skal understøtte sammenhængen i den indsats, der iværksættes overfor det enkelte barn efter forskellig lovgivning. Der lægges vægt på, at systemet er så tilpas rummeligt, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med behov for særlig støtte.

Læs den sammenhængende børnepolitik 

I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

Læs bevægelsesstrategien

Læs forebyggelsesstrategien

Børn og unge skal kunne opleve glæden ved at spise og leve sundt for senere i livet i højere grad at undgå livsstilssygdomme og fedme. Det skal ske ved at styrke barnet og den unges lyst, nysgerrighed og interesse for mad igennem indsigt, viden og deltagelse i  fællesskab omkring tilberedelse og indtagelse af et mad.

Læs madpolitikken 

 

For at alle unge i Albertslund får mulighed for at få en uddannelse eller et job, og dermed forudsætningerne for at kunne forsørge sig selv, arbejder kommunen ud fra visioner og mål beskrevet i Stærke valg - unges veje til uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025.

Der arbejdes også efter en handleplan, der beskriver hvordan de strategiske mål omsættes i konkrete initiativer. 

Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune

Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet.

Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien.

Strategien har tre overordnede fokusområder:
1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet
2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen
3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde

 Strategi for den kriminalpræventive indsats