kapitel VII: Borgerrådgiver


§ 20 Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til bor-gerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer her-for og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration, jf. den kommunale styrelseslov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger Borgerrådgi-veren samt fastsætter nærmere regler for Borgerrådgiverens virk-somhed.