Kapitel VI: Vederlag


§ 18 Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Miljø og Byudvalget oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Velfærdsudvalget oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et ve-derlag på 10 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et ve-derlag på 8 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et ve-derlag på 8 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Den i stk. 1- 7 nævnte vederlæggelse ophører med udgan-gen af den måned, hvor den pågældende fratræder hvervet, eller når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder har været for-hindret i at varetage formandshvervet.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet og adoption er der dog ret til vederlag i 9 måneder.

§ 19 Når et medlem af et stående udvalg på grund af sygdom, fe-rie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en perioden på mindst 2 uger, oppebærer vedkommen-de i funktionsperioden vederlag efter samme regler som forman-den, jf. § 18, stk. 1- 7.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt peri-ode på 9 måneder.