Kapitel V: De stående udvalgs opgaver


§ 13. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-nens opgaver vedrørende børn, unge og familier, herunder opga-ver vedrørende:

• Folkeskoler, specialundervisning, klubber og ungecenter
• Ungdomsuddannelser og – vejledning
• Dagtilbud, herunder daginstitutioner og dagpleje
• Sundhedspleje
• Tandpleje
• Sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge
• Rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier
• Forebyggende hjælpeforanstaltninger for børn og unge og
• Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige æn-dringer af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets områ-de.

Stk. 3. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

• Takster for institutionspladser m.v. under udvalgets område og
• Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.

§ 14. Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-nens opgaver vedrørende kultur, fritid og idræt, herunder opgaver vedrørende:

• Folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget,
• Daghøjskoler
• Biblioteksvæsen
• Museumsforhold
• Udstillinger og kunstindkøb
• Musikarrangementer og musikaktiviteter for børn og voksne
• Teater- og biografforhold
• Udlån og –leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., herunder også skolelokaler
• Særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område
• Drift af kommunale fritidsaktiviteter, som kommunalbestyrelsen ikke har henlagt til andet udvalg
• Samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer
• Frivillighed og medborgerskab
• Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige æn-dringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt
andre bygninger og arealer under udvalgets område og
• Sundhedsfremme og primær forebyggelse.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-munalbestyrelsen om

• Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendommen og for tilskud til foreninger, institutioner og andre anlæg under udvalgets område
• Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3, og
• Planer for den samlede indsats på det sundhedsforebyggende arbejde

§ 15 Miljø- og Byudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kom-munens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

• Byggemyndighed
• Bestyrelse af offentlige og private fællesveje
• Kollektiv trafik
• Naturbeskyttelse og jordforurening
• Fredning
• Bevaring af fortidsminder
• Varmeforsyning, renovation og genbrug
• Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opga-ver vedrørende:

• Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder, såfremt der ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er bestemt andet
• Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring, såfremt der ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrel-sens beslutning er bestemt andet
• Artitekturpolitik for kommunens bygninger og
• Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og an-lægsarbejder for alle byggerier og anlæg, uanset benyttelses-formål.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-munalbestyrelsen om

• Takster for vand, varme, renovation og byggesagsbehandling
• Planer og politikker inden for udvalget område, herunder over-ordnet artitekturpolitik
• Miljø- og klimaarbejde
• Dispensationssager inden for udvalgets områder
• Bebyggelsesplaner, anlægsplaner og udbygningsplaner for anlæg og ombygninger inden for udvalgets område
• Programoplæg og projektforslag for anlægsarbejder i samar-bejde med respektive fagudvalg
• Lejeafgifter, takster og lignende inden for udvalgets område
• Belysningsplaner for vej- og parkområdet
• Designmanualer for kommunens uderum, herunder byinventar, belysningsanlæg m.v. og
• Anlægs-, pleje- og vedligeholdelsesplaner

Stk. 5. Udvalget udarbejder oplæg til Økonomiudvalget vedrøren-de kommuneplanrevisioner inden for de tidsfrister og efter de ret-ningslinjer, som Økonomiudvalget måtte fastsætte, jf. § 10, stk. 4.

§ 16 Velfærdsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-nens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

• Kommunal anvisning af ledige almennyttige boliger og bolig-støtte
• Forsørgelse i form af pension og enkeltydelser
• Området for voksne udviklingshæmmede
• Sociale tilbud herunder alkohol- og misbrugsbehandling
• Sundhed
• Rehabilitering, herunder kommunal medfinansiering af sund-hedsudgifter
• Social psykiatri
• Specialundervisning for voksne
• Personlig hjælp, omsorg og pleje
• Genoptræning og hjælpemidler
• Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige æn-dringer af ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område.
• Koordinering af den samlede handicapindsats og
• Behandling af personsager.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-munalbestyrelsen om

• Planer for den samlede indsats på udvalgets område og
• Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.

§ 17 Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-nens opgaver indenfor beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:
• indsats over for arbejds- og uddannelsessøgende
• kontanthjælp og uddannelseshjælp
• dagpenge ved sygdom og fødsel
• medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge
• flexjob og ledighedsydelse
• revalidering
• service og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og ar-bejdsgivere
• støtte til handicappede i erhverv

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-munalbestyrelsen om

• Planer for den samlede indsats, herunder beskæftigelsespla-nen og
• Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.