Kapitel III: Udvalg og almindelige regler om deres virksomhed


§ 7. Følgende stående udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalg
2. Børne- og Skoleudvalg
3. Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg
4. Miljø- og byudvalg
5. Velfærdsudvalg
6. Beskæftigelsesudvalg

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. §§ 18 og 31 a i lov om kommunernes styrelse.

§ 9. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gen-nem Økonomiudvalget, hvis der opstår behov for ændringer af bevillinger.