Kapitel II: Borgmesteren


§ 4. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsorde-nen, jf. §§ 8 og 30 i lov om kommunernes styrelse.

§ 5. Borgmesteren varetager som øverste daglige leder af kom-munens samlede administration de funktioner, der fremgår af kapitel IV i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Borgmesteren sikrer, at der i sager, der hører under et ud-valgs område, indhentes de nødvendige udtalelser fra udvalgene, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan forlange enhver oplysning om sagernes ekspedition.

§ 6. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Social- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges dette for kommunalbestyrelsen.