Flertalsvalg

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinier for kommunalbestyrelsens møder


§ 13. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås absolut flertal ikke ved 1. afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat heller ikke ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes.Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.