Udvalg

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinjer for kommunalbestyrelsens møder. Kodeks kan beskrives som en forventningsafstemning mellem medlemmerne i kommunalbestyrelsen.


§ 8. Finder Kommunalbestyrelsen, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg inden den afgøres af Kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde. jf. styrelseslovens § 17, stk. 4. Kommunalbestyrelsen bestemmer det særlige udvalgs sammensætning, herunder hvem der udpeger formanden.

Stk. 2. Udvalget skal afgive en skriftlig indstilling, der tilsendes medlemmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.