Regler og retningslinjer for kommunalbestyrelsens møder

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinjer for kommunalbestyrelsens møder. Kodeks kan beskrives som en forventningsafstemning mellem medlemmerne i kommunalbestyrelsen.


§ 1. Ordinære møder holdes hver måned den anden tirsdag i måneden, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke bestemmer andet. Bekendtgørelse herom udsendes ved hvert regnskabsårs begyndelse på kommunens hjemmeside og i den lokale presse. Bekendtgørelsen angiver tillige, hvor møderne holdes, og hvor der er adgang til dagsorden og beslutningsreferat.

Stk. 2. Der afholdes ikke ordinært Kommunalbestyrelsesmøde i skolernes sommerferie.

Stk.3. Ekstraordinært møde afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møder, og det bekendtgøres på kommunens hjemmeside og så vidt muligt i den lokale presse forinden.

§ 2. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal, medmindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet, behandles for lukkede døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af fast ejendom.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jf. Lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Om sager, der behandles for lukkede døre, har medlemmerne absolut tavshedspligt, så længe de hensyn til kommunen eller andre, der bevirkede, at sagen blev unddraget offentlig behandling, gør sig gældende.

Stk. 6. Enhver har adgang til at overvære Kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Forstyrrer en tilhører forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meddeler han borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Stk. 2. Når et medlem har lovligt forfald, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget kan stedfortræderen kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund.

Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget kan stedfortræderen kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund.