Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 14. november 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, forhallen (EX. ØU)

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium
2. ØU/KB - Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

1. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium

Anledning

Forslag til lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. januar 2017, at der skulle udarbejdes nyt plangrundlag for det ny gymnasium på Kongsholmgrunden. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden den 30. juni 2017 til den 25. august 2017. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er offentliggjort den 30. juni 2017.

 

Formålet med forslag til lokalplan 4.12 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium er at give mulighed for nybyggeri af et langt mere tidssvarende gymnasium med undervisningslokaler både for gymnasiet og for Albertslund Musikskole til erstatning af det nuværende byggeri. Desuden er formålet, at der på sigt kan opføres en ny idrætshal i tilknytning til gymnasiet.

 

Høringssvar:

Der er ikke indkommet nogen høringssvar til planforslagene, og afgørelsen, om ikke at gennemføre en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 24. oktober 2017 bad udvalget om, at Bestemmelse 8.6 vedrørende facader mod vej præciseres.

I redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Lokalplanens § 8.6 præciseres til: "To af facaderne skal placeres mod sti eller vej som vist på kortbilag 5 med en maksimal afstand til skel på 3 m."

 

Der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse vedrørende tilgængelighed med følgende tekst:

At der i lokalplanens redegørelse tilføres et afsnit om tilgængelighed med følgende tekst: Albertslund Kommune arbejder for at fremme fysisk tilgængelighed, mobilitet og bevægelsesfrihed i nærmiljøet og byen generelt for alle uanset førlighed. I forbindelse med lokalplanlægning arbejdes der med tilgængelighed og tryghed ved forbindelser til eksisterende vej- og stinet, samt interne forbindelser i området, herunder sikring af adgang til private, fælles og offentlige friarealer, og adgang til indkøb og offentlige institutioner. Kravene til bygningernes handicapegnethed sikres gennem gældende bygningsreglement, og Albertslund Kommune har opmærksomhed på forhold for handicappede ved udstedelse af byggetilladelser.

 

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 6. november 2017 er vedlagt mail fra NEXT af 7. november 2017. Heri bekræftes det, at NEXT  ikke ønsker at gå videre med en 7. etage på Vestskoven Gymnasium som indarbejdet i lokalplanforslaget.

Forvaltningen foreslår at tilrette lokalplanen og kommuneplantillægget i overensstemmelse hermed.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med efterfølgende ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 9 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 4.12 - Vestskoven Gymnasium vedtages endeligt uden ændringer.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 9 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 4.12 - Vestskoven Gymnasium vedtages endeligt uden ændringer.
 3. at max. antal etager fastsættes til 6 i både lokalplan og kommuneplantillæg.

 

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

 

Bestemmelse 8.6 vedrørende facader mod vej præciseres.

 

Det er anført, at der ikke må ske oplag af ”store både” ..... - ”store” slettes.

 

I redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 13:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.11.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bilag

1 Screening_LP412 Screening_LP412
2 Kommuneplantillæg 9_forslag Kommuneplantillæg 9_forslag
3 Lokalplan 4.12_forslag Lokalplan 4.12_forslag
4 email fra NEXT email fra NEXT
Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Stillingen som områdedirektør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse blev ledig den 1. november 2017, hvor Niels Carsten Bluhme overgik til en seniorstilling som projektdirektør.

Genitor har stået for rekrutteringsprocessen, og stillingen har været slået op til ansættelse på kontraktvilkår. Stillingen var slået op første gang i august 2017 og genopslået i oktober 2017, da den kandidat, som ansættelsesudvalget havde peget på, takkede nej til stillingen.

Der har været nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Økonomiudvalget
 • Formanden for Kultur, Bevægelse og Sundhedsudvalget
 • Kommunaldirektør
 • Områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd
 • Idrætsdirektør
 • To afdelingschefer
 • To medarbejderrepræsentanter

Der har i anden omgang været 61 ansøgere til den ledige stilling. Til første interviewrunde har ansættelsesudvalget indkaldt 6 ansøgere og til anden interviewrunde 3 ansøgere.

Ansættelsesudvalget indstiller Elisabeth Gadegaard Wolstrup til ansættelse som områdedirektør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse fra 1. januar 2018.

Elisabeth Gadegaard Wolstrup er 45 år gammel og kommer fra en stilling som centerchef for Plan & Byg, Natur & Miljø, og Vej & Park i Furesø Kommune. Fra 2012 til 2016 var hun kontorchef i Miljøstyrelsen og forud herfor var hun kontorchef i Naturstyrelsen.

Ansættelsesvilkår

Se bilag, løn og ansættelsesvilkår

 

Kommunikation

Punktet vil være lukket, mens sagen behandles, hvorefter punktet åbnes. Bilagene forbliver lukket, da de indeholder fortrolige oplysninger.

Sagen er fortrolig indtil onsdag den 15. november 2017, hvor der er aftalt fælles information om ansættelsen i den nye direktørs nuværende organisation og i Albertslund Kommune. 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at ansættelsesudvalgets indstilling godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Brian Palmund (V) og Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 7 i aftalen om ansættelse.

 

Tilbage til toppen