Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Brian Plamund (V) havde meldt afbud til mødet.


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 12. september 2017

Tid: Kl. 18:00

Sted: Mødelokale 1, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. ØU/KB - Vurdering af inhabilitet
2. ØU/KB - Forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunalvalg 2017

1. ØU/KB - Vurdering af inhabilitet

Anledning

Vurdering af inhabilitet i sag om Lokalplan 3.8 fra 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen har genoptaget behandlingen af afgørelsen om inhabilitet truffet af forvaltningen den  24. august 2015  jf. lov om kommuners styrelse § 14  stk. 1, ”kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.”

Forvaltningen har noteret sig, at både Dogan Polat og Mehmet Kücükakin i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler er blevet partshørt i forbindelse med afgørelsen af 24. august 2015.

Det fremgår videre af afgørelsen, at Dogan Polat forud for afstemningen i Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2015 burde have oplyst og erklæret sig inhabil, da han er formand for Tyrkisk Kulturforening og er med i generalforsamlingen for Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som ejer ejendommen Holsbjergvej 27-29, der ligger i området, forslaget om lokalplanen vedrører. Det burde også have været oplyst, at fonden modtager leje af en del af ejendommen på Holsbjergvej 27-29, som er fritaget for grundskyld. Det bemærkes at Mehmet Kücükain ikke er inhabil, eftersom han ikke har relationer til foreningen Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, der ejer Holsbjergvej 27-29.

Forvaltningen finder ikke, at der er grundlag for at kommunalbestyrelsesbeslutningen om bortfald af lokalplanforslaget fra 12. maj 2015 bør gå om. Forvaltningen lægger vægt på, at der er tale om en kommunalbestyrelsesbeslutning truffet i maj 2015, og at det inhabile medlem ikke har påvirket afstemningsresultatet.

Afstemningsresultatet blev, at 9 medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for forslaget, mens 12 medlemmer stemte imod, herunder Dogan Polat stemte imod. Det vil sige Dogan Polats deltagelse var ikke udslagsgivende for afstemningen.

Forvaltningen skal oplyse, at sådanne sager fremover vil blive forelagt til kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at sagen om lokalplan 3.8 ikke bør gå om,

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Brian Palmund (V) havde afbud til mødet.

Bilag

1 Svar_spm_inhabilite 2017_med kommentarer_rns.docx Svar_spm_inhabilite 2017_med kommentarer_rns.docx
Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunalvalg 2017

Anledning

I forbindelse med det kommende kommunalvalg den 21. november 2017 er valgtiden udvidet med en time. Forvaltningen har derfor kigget på, hvordan der kan tages højde for dette i  forhold til bemandingen på afstemningsstederne ud fra erfaringerne fra sidste kommunalvalg i 2013. På denne baggrund stiller forvaltningen forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere. Formålet er at sikre resssourcer til den udvidede åbningstid og den bedst mulige fleksibilitet i forhold til afholdelsen af valget.

Sagsfremstilling

Forslag til ny model for bemanding af afstemningssteder

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at ændre i antallet af valgstyrere pr. afstemningssted og tilforordnede vælgere til kommunalvalget den 21. november 2017. For at at sikre de nødvendige ressourcer til valgafholdelsen med den udvidede åbningstid og samtidig skabe større fleksibilitet på afstemningsstederne, foreslås en ny model for bemanding af afstemningsstederne med følgende personer:

 • 5 valgstyrere i stedet for 9
 • 10 tilforordnede vælgere i stedet for 2

 

Samtidig foreslås en ændring af det tidsrum, hvor de tilforordnede vælgere er tilstede på afstemningsstedet, således at perioden bliver kl. 8.00 til 21.00 i stedet for kl. 8.00 til kl. 1.00. I den sidste del af valgdagen bliver der suppleret op med et antal administrative medarbejdere til at styre processen.

 

Forslaget betyder, at der skal vælges i alt 25 valgstyrere, heraf 5 valgstyreformænd og 12 stedfortrædere. Valget skal ske ud fra d'Hondts metode efter kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3, hvorefter poster fordeles ved at dele hver gruppes medlemstal i kommunalbestyrelsen med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter.  

Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

 

Partierne skal udover valgstyrere og stedfortrædere også udpege de tilforordnede vælgere.

 

Ud fra den nye model er fordelingen på kandidatlisterne som følger:

 

Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Socialdemokraterne

9

11

3

5

Det Konservative Folkeparti

1

1

 

 

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

1

Dansk Folkeparti

3

3

1

1

Venstre, Danmarks liberale parti

2

2

 

1

Enhedslisten

3

3

1

1

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

 

Ud over ovenstående fordeling skal der ifølge lovgivningen foretages en lodtrækning om de sidste to valgstyrere, mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det af de tre partier, som ikke ved lodtrækning får en ekstra valgstyrer, får en ekstra plads blandt valgstyrestedfortræderne. herudover skal der blandt alle kommunalbestyrelsens partier trækkes lod om de sidste to pladser blandt valgstyrestedfortræderne. Det foreslås, at forvaltningen forestår denne lodtrækning, som også var tilfældet ved det sidste kommunalbestyrelsesvalg.

 

Baggrund for forslaget

Baggrunden for at foreslå en ny model for bemanding af afstemningsstederne er, at åbningstiden på valgstederne udvides med en time, så valgstederne åbner kl. 8 i stedet for kl. 9. Dette kræver generelt flere ressourcer. Herudover viser erfaringen fra sidste valg, at det i forvejen har været svært for valgstyrerne at være der hele vejen igennem valget til underskrivning af afstemningsbogen og være friske under hele valgdagen. Hvis partierne i stedet udpeger flere af deres valgmedarbejdere som tilforordnede vælgere og ikke som valgstyrere, sikres der flere ressourcer til valget og samtidig at der er færre valgmedarbejdere der skal være tilstede til underskrivning af afstemningsbogen.

 

Den nye bemandingsmodel er en ændring af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 8. april 2014, hvor det blev vedtaget, at partierne i kommunalbestyrelsen skulle levere i alt 45 valgstyrere, fordelt efter antallet af partiernes mandater. Der blev samtidig truffet beslutning om, at der til varetagelse af valg skulle vælges 2 tilforordnede vælgere fra hvert parti, der var opstillet.

 

Beslutningen blev truffet på grundlag af valgloven, hvor af det fremgår, at kommunalbestyrelsen vælger mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på hvert afstemningssted samt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 7. september 2017

På møde i Økonomiudvalget den 5.september 2017 blev forvaltningen bedt om at tydeliggøre det nye forslag, ved at opstille to skemaer med oversigt over, hvor mange personer de forskellige partier skal udpege til deltagelse i valghandlingen efter hhv. den gamle beslutning i Kommunalbestyrelsen og det nye forslag. Derudover skal forvaltningen udarbejde en model for den samlede bemanding på valgdagen.

Formålet med den nye model er at øge den politiske deltagelse, sørge for flere friske kræfter til selve valghandlingen, herunder grov- og finoptællingen samt skabe større fleksibiltet i forhold til de politisk udpegede deltagere. Der er således sket en ændring i rollefordelingen mellem hhv. valgstyrere og tilforordnede vælgere således at der kun er 5 valgstyrere pr. afstemningssted der er gennemgående hele dagen og ikke 9 som før. Samtidig er antallet af tilforordnede vælgere øget fra 2 pr. parti til 10 pr. parti. Af de 10 pr. partier er det tanken, at 6 deltager i selve valghandlingen og 4 deltager i fintællingen dagen efter valghandlingen. 

 Skema med oversigt over nyt forslag til udpegning af politisk valgte deltagere

 

Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Tilforordnede vælgere

Socialdemokraterne

9

11

3

5

10

Det Konservative Folkeparti

1

1

 

 

10

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

1

10

Dansk Folkeparti

3

3

1

1

10

Venstre, Danmarks liberale parti

2

2

 

1

10

Enhedslisten

3

3

1

1

10

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

10

I alt

21

25

5

12

70

 

Skema med oversigt over fordelingen af de politisk udpegede deltager ifølge beslutningen i kommunalbestyrelsen den 8. april 2014

 

    

Modellen for den samlede bemanding på valgdagen fremgår af bilag 1.

 

 

Lovgrundlag

Valglovens §§ 16, 17 og § 55, stk. 2.

 

Kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til en ny model for bemanding af afstemningsstederne med valgstyrere og tilforordnede vælgere
 2. at forvaltningen forestår lodtrækning om de sidste to valgstyrere samt valgstyrestedfortrædere

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 29:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.09.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det aftales

 

at valgstyrere og valgstyrerformænd bliver til optællingen er færdig på valgaftenen, og det aftales med holdleder og valgstyrerformand, hvem der går og hvem der bliver tilbage af tilforordnede vælgere inden optællingen går i gang.

 

Brian Palmund (V) havde afbud til mødet.

Bilag

1 model for bemanding ved valg og fintælling model for bemanding ved valg og fintælling
Tilbage til toppen