Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Budget

Dato: Søndag den 31. december 2017

Tid: Kl. 00:00

Sted:

Indkaldelse :


Indholdsfortegnelse

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

Sagsfremstilling

Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

Oversigt over budgetspørgsmål

Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder

 

Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 36

Hvad vil det koste, hvis Albertslund Kommune holder to ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen med 20 - 25 børn, i hver uge?

31. august 2017 

7. september 2017 

 

Arbejdsmarked og Borger

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 5

Hvad kan forhindre at Albertslund indfører straks aktivering og hvad koster det? På baggrund af at vi har omkring 300 arbejdsparate der venter på et arbejde. Hvis de stiller op i trafiksikkert tøj med reflekser og går hånde med at holde byen fin og ren.

Der er mange steder i byen der kunne trænge til en kærlig hånd, så vi kan få tingene gjort pæne og understøtte, at Albertslund er et godt sted.  

10. august 2017

20. september 2017

25

 Hvor mange sager har en sagsbehandler i jobcentret i gennemsnit? Hvad koster det hvis sagsbehandlerne i jobcenteret fx har maximalt 50 borgere?

29. august 2017 

 18. september 2017

38

Hvordan ser jobcentrets budget ud set over de seneste 5 år?

5. september 2017

18 september 2017

46

 Vedr. 1.4
Hvordan forestiller man sig, at man kan reducere det gennemsnitlige sygefravær med 17 dage? Umiddelbart er folk vel syge, når de er syge 

8. september 2017

15. september 2017 

52

Pr. 1. juli er refusionen reduceret fra 100% til 80% til uddannelse fra staten til kommunen. Hvilke konsekvenser har det haft for vores uddannelsesindsats ift. de ledige?

11. september 2017

18. september 2017

53

Hvordan fordeler ressourceforbruget sig i jobcentret på de 8 forskellige aktiveringsindsatser der blev præsenteret på eftermiddagsmødet for KB 16. august?

11. september 2017

22. september 2017

54

Hvad er de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvordan er fordelingen mellem ydelser/aktiveringsindsatser og lønudgifter til medarbejdere?

11. september 2017

21. september 2011

55

Hvordan afspejler den positive udvikling i konjunkturerne sig, i udviklingen i de forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021?

11. september 2017

21. september 2011

58

Hvad er det Greve Kommune gør med straksaktivering?

Hvad er det for en slags tilbud?

Hvor mange borgere kommer i straksaktivering og hvad er effekten i form af

borgere, som kommer i job?

19. september 2017

3. oktober 2017

61

Hvor mange åbentlyst uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år

har vi i Albertslund?

I hvilket omfang bliver de i dag straksaktiveret?

Og hvad er mulighederne for straksaktivering?

22. september 2017

29. september 2017

64

Hvad er netto gevinsten ved at flytte en jobparat til beskæftigelse? Uddannelse? Eller hvis personen dropper ud?

2. oktober 2017

9. oktober 2017

65

Hvordan påvirker konjukturen udgifterne i jobcentret opdelt månedsvis (januar og august ) med antal borgere og den samlede omkostning? Hvordan påvirker det budgetforudsætningerne for 2018 på omkostninger, refusion og skatteindtægter?

2. oktober 2017

9. oktober 2017

68

Vedr. 1.4

Hvad er den økonomiske konsekvens hvis sygedagpengeindsatsen trækkes

ud?

18. september 2017

22. september 2017

 

Miljø &  Teknik

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

7

Hvad koster det at lægge et lag støjdæmpende asfalt på kommunens veje? Ønskes opgjort så man har mulig for at prioritere.

11. august 2017

18. september 2017

8

Hvad koster det at gøre alle busstoppestederne "smarte" så man får digitale muligheder for at se kort, lave rejseplan og se hvor lang tid der er til næste bus?

11. august 2017

18. september 2017

10

Hvad koster det at sætte chikaner op i Kanalens kvarter/kanalgaden? Så vi undgår knallerter 

16. august 2017

7. september 2017

12

Renovering af tunnelerne i syd med tilhørende hærværks sikker belysning, hvad koster det?

16. august 2017

29. september 2017

13

Reetablering af stierne i syd efter renoveringen, hvad koster det?
Hvem betaler for det? Og hvornår kan vi forvente dem renoveret?   

16. august 2017

1. september 2017

14

Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion med ordentlig asfalt og ny belægning.
Hvad koster det?

16. august 2017

18. september 2017

15

Hvad er status på mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd? 

22. august 2017

7. septemmber 2017

19

Hvordan er metoden til budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen 

23. august 2017

7. september 2017

20

Hvad er konsekvenserne på de private fælles veje, af at HOFOR har ændret beregningsmodel for bidrag til håndtering af regnvand?

24. august 2017

21. september 2017

31

Hvor mange lærlinge har været inde over de store bygge og anlægsprojekter siden vi indførte det som en klausul ved udbud?

29. august 2017

3. oktober 2017

39

I hvilket omfang er der kontrol af, at bestilte tjenesteydelser udføres som aftalt? Herunder særligt håndværkerydelser

5. september 2017

18. september 2017

44

Vedr. 1.1
Hvordan fremkommer de 6 ekstra boliger? Kan forvaltningen uddybe hvad der ligger i at boligerne ikke er tidssvarende?
Vil den gruppe der er tænkt på, primært være en gruppe som kan bo alene, eller tænkes der i at der også skal bo personale på stederne?

8. september 2017

15. september 2017

45

Vedr. 1.3
Forvaltningen må uddybe, hvorfor de ikke mener de kan gøre som foreslået af konsulentvirksomheden, men i stedet peger på andre områder.

8. september 2017

15. september 2017

47

Vedr. 2.3
Får denne ændrede måde at budgettere og kontere på betydning for udrulningsplanens tempo?

8. september 2017

15. september 2017

49

Vedr. 2.7
Kan vi få en uddybning af, hvordan en sådan organisering kunne se ud (A)? og et bud på hvorfor (B) ikke anbefales? Vil medarbejderne stadig have en primær tilknytning til en skole? Hvilke afledte udgifter vil der komme til transport når de nu skal på udrykning?

8. september 2017

15. september 2017

60

Hvad ville det koste at etablere to informationstavler med afgangstider på de næste toge? Tavlerne tænkes opført på busholdepladsen og før tunnelen i centret.

22. september 2017

9. oktober 2017

62

Hvad vil det koste at opsætte lygtepæle på stien mellem institutionerne i Røde Vejrmølle Parken og Skriverhusene (stien der går igennem Roholmsparken)?

22. september 2017

3. oktober 2017

74

Hvad sparer vi ved at træde ud af Cleancluster?

18. september 2017

22. september 2017

78

Vi bruger to af lejlighederne på Stationstorvet til personaleformål. Kan

personalet lokaliseres andetsted i centerområdet, så lejlighederne kan frigives

til hjemtagelser?

18. september 2017

22. september 2017

 
Drift & Service

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

17

Hvad koster det at sende rengøringen eller materialegården i udbud, inkl. omkostninger ved kontroludbud?  

23. august 2017 

15. september 2017 

48 

Vedr. 2.4
Vi forstår det er vaskerobotter der er påtænkt som løsning. Kan de klare tyggegummi, bolsjer mm. Kan vi få en indikator af, hvordan man kan/vil organisere arbejde når det drejer sig om vaskerobotter?  

8. september 2017 

15. september 2017 

50

1. Indbefatter dette også skraldespande?
2. Hvad siger MED-udvalget til forslaget? 

8. september 2017

15. september 2017

73

Vedr. 2.14.
Er der en mellemløsning jf høringssvarene?

19. september 2017

22. september 2017

 

Område: Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler & Uddannelse

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

6

Hvad koster det at lave en tolærer ordning for alle klasser i udskolingen i fagene: Dansk, matematik, historie og engelsk/tysk?

11. august 2017

30. august 2017 

23

Hvad ligger den gennemsnitlige klassekvotient på i Albertslund? Og hvad vil det koste at nedsætte den gennemsnitlige klassekvotient med henholdsvis 1 og 2?

29. august 2107

2. oktober 2017

24

Hvad koster det at gøre skoledagene kortere, så de ligner skoledage før reformen? Der ønskes en model for følgende:
- Hvis kun indskoling
- Hvis indskoling og mellemtrin
- Hvis alle  

 29. august 2017

15. september 2017 

27

Hvad vil det koste at lave en regulær aftale med Danmarks lærerforening?

31. august 2017 

15. september 2017 

28

Hvad vil det koste at give arbejdsløse frikort til svømmehallen?

29. august 2017

21. september 2017

32 & 33

Hvor mange ansatte er der i skoleforvaltningen, og hvilke funktioner har de? Hvor mange af disse funktioner er lovbundne?
Hvor mange midler kunne frigives, hvis forvaltningen udelukkende beskæftigede sig med de lovbundne opgaver, og skolelederne fremadrettet refererer direkte til direktøren for området?

30. august 2018

22. september 2017

37

Hvad vil det koste, hvis man erstatter de to ugers lukning i SFO og klubberne med en summercamp, hvor det forudsættes, at omkring 30% af de daglige brugere vil benytte sig af tilbuddet?

 31. august

15. september 2017

42 

 Hvad kan der spares, hvis færre elever forlader skolen med 02 i dansk eller matematik? Sat i forhold til at bruge uddannede lærer i stedet for uuddannede vikarer eller aflyse timer.  

8. september 2017

15. september 2017

43

Hvor store udgifter har Albertslund til børn, der ikke kan rummes i almindelige klasser og afventer andre foranstaltninger?
Hvad vil omkostningen være ved at have to voksne i dansk og matematiktimerne i klasserne i indskolingen?

8. september 2017

25. september 2017

51

Vedr. 2.8
Hvilken type materialer er det som typisk indkøbes hertil?
Og hvad er det man forestiller sig kan reduceres/bortfalde?
Hvordan spiller dette her foreslag sammen med, at regeringen overvejer at forbyde brug af internet ved eksaminer, vil det ændre på kravet til behov for bøger?

8. september 2017

15. september 2017

56

Hvor kan man se antallet af basisdansk klasser gennem de sidste par år?
Hvad var antallet sidste skoleår og i dette år?

11. september 2017

18. september 2017

57

Hvor meget det vil koste at rulle lukkeugerne på SFO og klubber tilbage?

14. september 2017

16. september 2017

69

Vedr. 2.7.
Hvilke medarbejdere rammes? - Medarbejdere i flexjob?

18. september 2017

21. september 2017

70

Vedr. 2.8.
Kan licenser finansieres andre steder?

18. september 2017

22. september 2017

71

Vedr. 2.10.
Hvordan er trækket på udviklingspuljen nu?

18. september 2017

22. september 2017

77

I Glostrup har man aftalt at der max. må være 22 elever i klasserne. De starter

næste år med børnehaveklasserne. Hvad vil en tilsvarende ordning koste i

Albertslund Kommune? Vi ligger med et gennemsnit på 22,5

18. september 2017

2. oktober 2107

  

Dagtilbud

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

22

Hvad koster det at have en ekstra ”madmor” i samtlige daginstitutioner?

29. august 2017

21. september 2017  

29

Hvad koster det i Albertslund, hvis vi skal følge BUPL' anbefalinger til minimumsnormineringer i daginstitutioner?  

29. august 2017

21. september 2017

34 & 35

Hvor mange ansatte er der i dagtilbudsforvaltningen, og hvilke funktioner har de? Hvor mange af disse funktioner er lovbundne?
Hvor mange midler kunne frigives, hvis forvaltningen udelukkende beskæftighede sig med de lovbundne opgaver, og daginstitutionslederne fremadrettet refererer direkte til direktøren for området?

30. august 2017

22. september 2017

 

Sundhed, Pleje og Omsorg

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

11

Hvad er den økonomiske fordel for vores ældre, ved at vi køber maden i stedet for at producere den selv?

16. august 2017

1. september 2017 

40

Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af kortere ventetid på genoptræning?

8. september 2017

16. september 2017

41

En mere inddragende forbyggelsesindsats vil betyde færre med livstilssygdomme. Kan der estimeres på effekten af at ansætte yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion?  

8. september 2017 

15. september 2017 

67

Hvad er lokaleomkostningerne ved at videreføre det åbne dagcenter i Gate 21’s lokaler?
Hvad skal der sættes af til madordning samme sted?

18. september 2017

22. september 2017

 

Social & Familie

 Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 4

 Hvad vil det koste at etablere et tværfagligt samarbejde for sårbare børn som beskrevet i artikel i Albertslund posten 29.06.17 (vedlagt som bilag), herunder om det kan supplere/aflaste andre indsatser?

 7. juli 2017

 30. august 2017

 

Den Kriminalpræventive Enhed

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 

 

 

 

 

Sekretariat for Politik og Ledelse

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 

 

 

 

 

 Økonomi og Stab

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

2

Hvad er de økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse med den kompensation der ligger i økonomiaftalen?

26. juni 2017

 21. august 2017

9

Hvad er status på de seneste års besparelser? Kom vi i mål?

18. august 2017

22. september 2017

16

Hvad bygger udviklingsarbejdets koncept på? Overvejes det at ansøge om et frikommuneforsøg til dette arbejde?

22. august 2017

20. september 2017

18

Der er ønsket en oversigt over besparelsesforslag opdelt på institutioner

25. august 2017

9. oktober 2017

21

Hvor stor en andel af de øvrige administrative udgifter (ca. 47 mio.kr.) anvendes til konsulentindkøb?

24. august 2017

21. september 2017

26

Hvilke besparelsesforslag i tidligere budgetkataloger er ikke godkendt som en del af budgetaftaler eller andre sager? 

29. august 2017 

7. september 2017 

30

Hvad koster det at give KB medlemmer et regneark med budgettet, så de selv kan beregne konsekvensen af forslag?  

29. august 2017 

15. september 2017 

59

For at kunne vurderer de aktuelle udfordringer i forhold til hidtidige udvikling, vil jeg gerne bede om de faktiske tal for de fire foregående år (forventet 2017) for følgende:

- Drift excl. Forsyning mv.

- Skat, tilskud/udligning, renter
- Strukturel driftsbalance
- Anlæg excl. Forsyning
- Resultat
- Nettoafdrag
- Forsyning og balanceforskydninger
- Likviditetspåvirkninger
- Primobeholdning
- Ultimobeholdning

19. september 2017

21. september 2017

66

For at få de faktuelle tal, er der bedt om at få oplyst hvor meget der kan spares på integrationsområdet. Altså en oversigt over forbrug, på ikke lovbundne integrations projekter.

2. oktober 2017

9. oktober 2017

72

Vedr. 2.12.
Forudstæning: Naturlig afgang

19. september 2017

22. september 2017 

75

Vi bruger 26,2 mio. kr. og lidt mindre årene frem iflg. Sådan bruger vi pengene?
Hvad går pengene til?

19. september 2017

22 september 2017 

76

Hvordan er demografipuljen regnet ind?

19. september 2017

26 september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 BS 2 - Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse BS 2 - Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse
2 BS 4 - Etablering af tværfagligt samarbejde for sårbare børn BS 4 - Etablering af tværfagligt samarbejde for sårbare børn
3 BS 5 - Indføring af straks aktivering BS 5 - Indføring af straks aktivering
4 BS 6 - Tolærer ordning for alle klasser i udskolingen BS 6 - Tolærer ordning for alle klasser i udskolingen
5 BS 7 - Støjdæmpende asfalt på kommunens veje BS 7 - Støjdæmpende asfalt på kommunens veje
6 BS 8 - Alle busstoppesteder digitale BS 8 - Alle busstoppesteder digitale
7 BS 9 - De seneste års besparelser BS 9 - De seneste års besparelser
8 BS 10 - Chikaner i Kanalens kvarter/Kanalgaden BS 10 - Chikaner i Kanalens kvarter/Kanalgaden
9 BS 11 - Økonomiske fordele ved madordningen for de ældre BS 11 - Økonomiske fordele ved madordningen for de ældre
10 BS 12 - Renovering af tunnelerne i syd med hærværks sikker belysning BS 12 - Renovering af tunnelerne i syd med hærværks sikker belysning
11 BS 13 - Reetablering af stierne i syd efter renovering BS 13 - Reetablering af stierne i syd efter renovering
12 BS 14 - Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion BS 14 - Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion
13 BS 15 - Mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd BS 15 - Mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd
14 BS 16 - Tværgående analyse af udsatte borgere BS 16 - Tværgående analyse af udsatte borgere
15 BS 17 - Rengøringen og Materialegården i udbud BS 17 - Rengøringen og Materialegården i udbud
16 BS 18 - Oversigt over besparelsesforslag opdelt på institutioner BS 18 - Oversigt over besparelsesforslag opdelt på institutioner
17 BS 19 - Budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen BS 19 - Budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen
18 BS 20 - Konsekvenserne af at HOFOR har ændret beregningsmodel BS 20 - Konsekvenserne af at HOFOR har ændret beregningsmodel
19 BS 21 - Gennemgang af administrationsudgifter BS 21 - Gennemgang af administrationsudgifter
20 BS 22 - Ekstra madmor i samtlige daginstitutioner BS 22 - Ekstra madmor i samtlige daginstitutioner
21 BS 23 - Klassekvotient i Albertslund BS 23 - Klassekvotient i Albertslund
22 BS 24 - Kortere skoledage BS 24 - Kortere skoledage
23 BS 25 - Gennemsnitlige sager i jobcenteret BS 25 - Gennemsnitlige sager i jobcenteret
24 BS 26 - Tidligere besparelsesforslag BS 26 - Tidligere besparelsesforslag
25 BS 27 - Regulær aftale med Danmarks Lærerforening BS 27 - Regulær aftale med Danmarks Lærerforening
26 BS 28 - Arbejdsløse frikort til svømmehallen BS 28 - Arbejdsløse frikort til svømmehallen
27 BS 29 - Hvad koster det hvis vi skal følge BUPLs anbefalinger? BS 29 - Hvad koster det hvis vi skal følge BUPLs anbefalinger?
28 BS 30 - KB medlemmer et regneark med budgettet BS 30 - KB medlemmer et regneark med budgettet
29 BS 31 - Hvor mange lærlinge... BS 31 - Hvor mange lærlinge...
30 BS 32 & 33 - Ansatte i skoleforvaltningen. BS 32 & 33 - Ansatte i skoleforvaltningen.
31 BS 34 & 35 - Ansatte i dagtilbudsforvaltningen... BS 34 & 35 - Ansatte i dagtilbudsforvaltningen...
32 BS 36 - 2 ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen BS 36 - 2 ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen
33 BS 37 - Lukkeuger i SFO og klubber BS 37 - Lukkeuger i SFO og klubber
34 BS 38 - Jobcentrets budget 2013-2017 BS 38 - Jobcentrets budget 2013-2017
35 BS 39 - Kontrol af bestilte tjenesteydelser BS 39 - Kontrol af bestilte tjenesteydelser
36 BS 40 – Kortere ventetid på genoptræning BS 40 – Kortere ventetid på genoptræning
37 BS 41 - Yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion BS 41 - Yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion
38 BS 42 - Færre elever med 02 i dansk eller matematik BS 42 - Færre elever med 02 i dansk eller matematik
39 BS 43 - Yderligere ressourcer i indskolingen BS 43 - Yderligere ressourcer i indskolingen
40 BS 44 - Boliger på stationstorvet BS 44 - Boliger på stationstorvet
41 BS 45 - Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik BS 45 - Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik
42 BS 46 - Jobcenteret, sygedagpenge BS 46 - Jobcenteret, sygedagpenge
43 BS 47 - Vejbelysning BS 47 - Vejbelysning
44 BS 48 - RengøringenVaskerobotter BS 48 - RengøringenVaskerobotter
45 BS 49 - Teknisk service på skolerne BS 49 - Teknisk service på skolerne
46 BS 50 - Rengøring administrationen BS 50 - Rengøring administrationen
47 BS 51 - Pædagogisk læringscentre BS 51 - Pædagogisk læringscentre
48 BS 52 - Konsekvenser for vores uddannelsesindsats ift de ledige BS 52 - Konsekvenser for vores uddannelsesindsats ift de ledige
49 BS 53 - Ressourceforbruget i jobcentret BS 53 - Ressourceforbruget i jobcentret
50 BS 54 - Samlede udgifter på beskæftigelsesområdet BS 54 - Samlede udgifter på beskæftigelsesområdet
51 BS 55 - Forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021 BS 55 - Forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021
52 BS 56 - Basisdansk klasser BS 56 - Basisdansk klasser
53 BS 57 - Lukkeuger på SFO og klubber BS 57 - Lukkeuger på SFO og klubber
54 BS 58 - Straksaktivering BS 58 - Straksaktivering
55 BS 59 - Faktiske tal for de fire foregående år BS 59 - Faktiske tal for de fire foregående år
56 BS 60 - Informationstavler med afgangstider BS 60 - Informationstavler med afgangstider
57 BS 61 - Uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere BS 61 - Uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere
58 BS 62 - Lygtepæle på stien der går igennem Roholmsparken BS 62 - Lygtepæle på stien der går igennem Roholmsparken
59 BS 63 - Stort ur på stationspladsen BS 63 - Stort ur på stationspladsen
60 BS 64 - Jobparate i beskæftigelseuddannelse BS 64 - Jobparate i beskæftigelseuddannelse
61 BS 65 - Udgifterne til jobcentret opdelt månedsvis BS 65 - Udgifterne til jobcentret opdelt månedsvis
62 BS 66 - Integrations projekter BS 66 - Integrations projekter
63 BS 67 - Åbnet dagcenter i Gate 21 BS 67 - Åbnet dagcenter i Gate 21
64 BS 68 - Sygedagpengeindsatsen BS 68 - Sygedagpengeindsatsen
65 BS 69 - Medarbejdere i flexjob BS 69 - Medarbejdere i flexjob
66 BS 70 - Licenser BS 70 - Licenser
67 BS 71 - Udviklingspuljen BS 71 - Udviklingspuljen
68 BS 72 - Naturlig afgang BS 72 - Naturlig afgang
69 BS 73 - Høringssvarene BS 73 - Høringssvarene
70 BS 74 - Cleancluster BS 74 - Cleancluster
71 BS 75 - Digitalisering BS 75 - Digitalisering
72 BS 76 - Demografipujlen BS 76 - Demografipujlen
73 BS 77 - 22 elever i klasserne BS 77 - 22 elever i klasserne
74 BS 78 - Lejlighederne på Stationstorvet BS 78 - Lejlighederne på Stationstorvet
Tilbage til toppen