Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Velfærdsudvalget

Dato: Torsdag den 21. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Nils Jensen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Præsentation af ny leder på plejeboligområdet
2. VFU/ØU/KB - Justering i aftale for fleksibel anvisning i Hedemarken
3. VFU/ØU/KB - Forretningsorden for Udsatteråd
4. VFU - Orientering fra formanden
5. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
6. VFU - Eventuelt

1. Tema - Præsentation af ny leder på plejeboligområdet

Anledning

En præsentation af den nye leder på plejeboligområdet.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2017 startede Mona Funch som leder af plejeboligområdet i Albertslund Kommune.

 

På mødet præsenterer Mona Funch sig selv og sine foreløbige erfaringer fra plejeboligområdet:

 • Præsentation af Mona Funch
 • Trivslen på plejeboligområdet
 • Igangværende projekter

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Powerpoint VFU 2.pptx Powerpoint VFU 2.pptx
Tilbage til toppen

2. VFU/ØU/KB - Justering i aftale for fleksibel anvisning i Hedemarken

Anledning

Boligselskabet AKB, Albertslunds Kommunale Boligselskab, under KAB, Københavns Almindelige Boligselskab ønsker justeringer i de fleksible udlejningskriterier i Hedemarken.

Sagsfremstilling

Der er indgået særskilt aftale om anvisning og fleksibel udlejning af afdeling 5002, Albertshave i perioden 1. februar 2014 til 31. januar 2018.

 

Der er ligeledes indgået aftale om anvisning og fleksibel udlejning af afdelingen 5001, Hedemarken i perioden 1. januar 2011, som efterfølgende er forlænget til 31. december 2016.

 

I forbindelse med aftaler om den kommunale anvisningsret har Albertslunds Kommunale Boligselskab, AKB, rettet henvendelse til kommunen med ønsker om justering i den nuværende aftale om fleksibel udlejning af boligerne i Hedemarken, afdeling 5001. Ændringerne skyldes dels, at et af kriterierne viser sig vanskeligt at administrere, og i et andet er der behov for præciseringer.

 

Albertslund Kommune har anvisningsret til 45% af de ledige boliger i afdeling 5001, som fordeles med 22% boligsocal anvisning og 23% ressource-anvisning. Det er en fortsættelse af hidtidig aftale om den kommunale anvisning, og der er ikke forslag om ændringer i dette. Ændringen ønskes kun for den fleksible anvisning, der vedrører boligselskabets egen anvisning.

De resterende 55% af boligerne anvises af boligselskabet, hvoraf 33% udlejes efter lov om almene boliger §60 efter fleksible kriterier. Det er disse fleksible kriterier, som Albertslunds Kommunale Boligselskab, ønsker justeret i Hedemarken.

 

Ændringen består i, at boligselskabet ønsker kriteriet om "behov for egnet bolig helbredsmæssigt" slettet, da kriteriet er meget bredt og vanskeligt at dokumentere. Derudover ønsker boligselskabet, at kriteriet om skilsmisse/afbrudt parforhold præciseres til indenfor et år efter, at en af parterne er flyttet.

Lovgrundlag

Albertslund Kommunes anvisning.

Lov om Almene boliger, vedr. boligsocial anvisning §59 stk. 1 og stk. 23.

Lov om Almene boliger, vedr. udvidet anvisning § 59 stk. 2.

Boligselskabernes mulighed for fleksibel anvisning, Lov om Almene boliger § 60.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at den justerede aftale om fleksibel udlejning godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Forslag ny aftale Forslag ny aftale
2 evaluering af anvisningsaftale evaluering af anvisningsaftale
3 Tidligere aftale Tidligere aftale
Tilbage til toppen

3. VFU/ØU/KB - Forretningsorden for Udsatteråd

Anledning

Etablering af Udsatteråd i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Den 22. juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen etablering af et Udsatteråd (indstilling fra Dansk Folkeparti). Der er udarbejdet udkast til forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune.

 

Udsatteråd generelt

Det første lokale udsatteråd blev nedsat i 2007. Ifølge det nationale Råd for Socialt Udsatte har 36 kommuner i dag et udsatteråd.

 

Ældreråd og Handicapråd er lovpligtige, mens det er frivilligt for kommunen at nedsætte Udsatteråd. Jævnfør Servicelovens § 16 skal Kommunalbestyrelsen dog sørge for, at brugere af tilbud efter Serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse nedsætte råd, som rådgiver kommunen.

 

Ud over ovenstående er der ikke på forhånd nærmere definerede krav til rådets formål, sammensætning, arbejdsområde etc., hvorfor de eksisterende udsatteråd også har meget forskellige forretningsordener. Generelt gør det sig dog gældende, at Udsatterådene arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Det gør Udsatterådene dels ved at være lokalt forankrede talerør for udsatte samfundsgrupper, dels ved at være rådgivende organer for den kommunale forvaltning og det politiske niveau i en given kommune. Medindflydelse og rådgivning udgør således kerneelementerne for de fleste Udsatteråd.

 

Sammensætningen af medlemmer i de eksisterende Udsatteråd varierer. Enkelte udsatteråd består udelukkende af borgere, som selv er udsatte. De fleste råd er dog sammensat af både udsatte borgere, politikere samt sagkyndige fra fx frivillige organisationer eller lignende.

 

Forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune

Forslag til forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune er udarbejdet med inspiration fra Rådet for Socialt Udsatte. Endvidere er der hentet inspiration i forretningsordener fra en række andre kommuner (blandt andet Ishøj, Høje-Taastrup, Århus, Faxe og Hillerød). Endelig er der indhentet erfaringer i forhold til den gældende forretningsorden for Handicaprådet i Albertslund Kommune.

Økonomi

Jf. forretningsordenen anbefales et budget på 25.000 kr. årligt. Et sådant budget kan dækkes inden for de afsatte midler til Råd og Nævn i Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Serviceloven § 16:  

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forretningsordenen for Udsatterådet godkendes,
 2. at budgettet for Udsatterådet godkendes og
 3. at forretningsordenen træder i kraft pr. 1.1.2018 (med ny kommunalbestyrelse).

Beslutning

Udsatte sagen. Udvalget ønskede revideret forretningsorden på baggrund af indkomne bemærkninger.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Udkast Forretningsorden Udsatteråd Udkast Forretningsorden Udsatteråd
2 Powerpoint til oplæg Powerpoint til oplæg
Tilbage til toppen

4. VFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

5. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status på socialt bedrageri, første halvår 2017.

B. KL rapport "Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016".

C. Svar på spørgsmål til Handicaprådet.

D. Prognose på ældreområdet og venteliste på plejeboliger.

E. Svar på spørgsmål til Ældrerådet om planlagt risikobaseret tilsyn i Hjemmeplejen.

F. Tilsyn 2017 på Bofællesskabet Humlehusene.

G. Status for sundhedsindsatsen i Albertslund Kommune 2017.

H. Status for kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet, august (fra Beskæftigelsesudvalget).

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Status på social bedrageri pr 30.6.2017 A. Status på social bedrageri pr 30.6.2017
2 A. KL rapport - Effektmåling 2016 A. KL rapport - Effektmåling 2016
3 C. Besvarelse til Handicaprådet C. Besvarelse til Handicaprådet
4 E. Venteliste til plejeboliger august 17 E. Venteliste til plejeboliger august 17
5 E. Svar på ældrerådets spørgsmål E. Svar på ældrerådets spørgsmål
6 F. Socialtilsyn på bofællesskabet Humlehusene F. Socialtilsyn på bofællesskabet Humlehusene
7 F. Humlehusene tilsynsrapport F. Humlehusene tilsynsrapport
8 G. Baggrundsnotat - Sundhedsindsatsen i Albertslund G. Baggrundsnotat - Sundhedsindsatsen i Albertslund
9 G. Status for sundhedsindsatsen i Albertslund 2017 G. Status for sundhedsindsatsen i Albertslund 2017
10 G. Aktiviteter i Sundhedshuset G. Aktiviteter i Sundhedshuset
11 G. Henvendelse fra Diabetesforeningen G. Henvendelse fra Diabetesforeningen
12 H. Status August 2017 H. Status August 2017
13 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

6. VFU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Udvalgsmødet i oktober afholdes på Damgårdshave i forbindelse med dialogmøde melllem Ældrerådet og Velfærdsudvalget.

B) Lene Rygaard Jessen (Ø) ønskede status for lukket patienttilgang hos de praktiserende læger i Albertslund. Der gives status på næste møde.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen