Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 25. oktober 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

  • Formand Jens Mikkelsen (A)
  • Dogan Polat (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Joan Gantzel Marquardt (O)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)
  • Dennis Schmock (B)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Fysiske forbedringer på skoleområdet (bevilling)
2. BSU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen
3. BSU - Orientering fra formanden
4. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
5. BSU - Eventuelt

1. BSU/ØU/KB - Fysiske forbedringer på skoleområdet (bevilling)

Anledning

Fysiske forbedringer på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har i 2017 en ramme på 817.000 kr. til "fysiske forbedringer på skoleområdet", som bruges til generelle forbedringer og vedligeholdelse på skolerne. Sagen omhandler det resterende beløb for rammen, som er på 271.000 kr.

 

Der søges om midler til at færdiggøre udeområder på Herstedøster Skole, Herstedvester Skole og Egelundskolen samt til fællesrum på 1. salen på Herstedlund Skole. Midlerne vil blive brugt til løbebane, bålhus, borde og bænke, plantetavler og fleksible møbler i fællesrum.

 

Økonomi

Samlet udgift 271.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

  1. at der frigives 271.000 kr. fra rammen "fysiske forbedringer af skoleområdet " til generelle forbedringer og vedligeholdelse på skoleområdet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema fysiske forbedringer fordelt.xlsx Bevillingsskema fysiske forbedringer fordelt.xlsx
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen.

Sagsfremstilling

Afskaf nationale test i folkeskolen.

 

Begrundelse

Siden skolereformen trådte i kraft i 2014 har der for elever, forældre og lærere været en lettere forvirring om de lange skoledage, understøttende undervisning og pædagoger, der skal varetage undervisning i skoletiden. 

De lange skoledage har medført forringede muligheder for de unge i forhold til at deltage i fritidstilbud. De yngre elever har fået mindre tid til at lege og udforske verden fra børnehøjde.

Oven i disse udfordringer har man gjort de nationale test til en afgørende evalueringsform. 

 

Der bruges tid og ressourcer på at forberede eleverne til nationale test, hvis indhold intet har med elevens daglige undervisning at gøre, eller det pensum eleven er blevet undervist i.

Ifølge lærerne er de nationale test ikke til at regne med og testene er ikke i stand til at måle præcist på den store midtergruppe af elever.

 

Lærerne har som udgangspunkt metodefrihed. Dog bliver denne frihed inddraget, hvis målet udelukkende er, at eleverne skal kunne klare de mange test, de skal præstere i i løbet af deres samlede skolegang. 

I et moderne samfund er der brug for kreative og kritisk tænkende mennesker, der tør undersøge og udvikle verden i en bæredygtig retning. Test i sig selv udvikler ikke kreativt tænkende mennesker og de lærer ikke eleverne at undersøge, hvordan en given problemstilling kan løses.

 

Derfor er nationale test ikke et brugbart pædagogisk redskab til at løfte eleverne i forhold til at kunne begå sig i verden. 

Når eleverne sidder ved deres pc og har afviklet testen, fortæller resultatet kun noget om, hvordan eleven har præsteret i lige netop denne testsituation, men intet om det generelle faglige niveau.

 

Desuden stilles der så alvorlige spørgsmålstegn ved udformningen af testene og validiteten af resultaterne, at det nærmest virker formålsløst at anvende testene til vurdering af elevernes udbytte af undervisningen.

Politisk bliver testen brugt som redskab til at evaluere skolereformen, som ifølge reformmagerne havde til formål at gøre eleverne så dygtige som muligt. Hvis man fortsætter med at lægge vægt på, at børnene bliver dygtige til at klare sig godt i de nationale test, nedprioriterer og indsnævrer man betragteligt måden at tænke undervisning på. Derfor bør testene afskaffes i Albertslunds skoler, så lærere og elever ikke længere skal spilde tid på dem.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Regering og Folketing om at ændre loven og få afskaffet kravet om obligatoriske nationale test i folkeskolen og

2. at der i Albertslunds skoler ikke gennemføres supplerende frivillige test, udover de som lovgivningen tvinger os til.

Beslutning

Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen (A), Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærede sagen videre til Økonomiudvalget.

 

Bilag

1 Oversigt Nationale test Oversigt Nationale test
2 BSU - Ny kommunal læseopgørelse (115017) BSU - Ny kommunal læseopgørelse (115017)
Tilbage til toppen

3. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status for svar på spørgsmål stillet i spørgetiden på Kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget får tilsendt kopi af svaret til borger.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

4. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status på økonomi i Familieafsnittet.

B. Skolernes virksomhedsplaner 2017.

C. Svar på spørgsmål til kommunalbestyrelsesmedlem Joan G. Marguardt (O) om unge over 14 år, der er indmeldt i Albertslunds specialgrupper.

D. Afkortning af skoledagen 2017/18.

E. AB grupperne på Herstedøster Skole 2017.

F. Læreromsætning i Albertslund og nabokommunerne 2013-2017.  

G. Svar på spørgsmål til partiet Alternativet vedrørende psykologisk rådgivning.

H. Rammer for pædagogisk tilsyn.

I. Status på samarbejdet med NEXT om 10. klasse.

J. Aftale om bedre veje til uddannelse & job.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I) AUC's bestyrelse inviteres til møde med Børne- og Skoleudvalget den 13. december kl. 17.00.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Familieafsnittet - økonomi pr. september 2017 A. Familieafsnittet - økonomi pr. september 2017
2 B. Forklæde virksomhedsplaner B. Forklæde virksomhedsplaner
3 B. Brøndagerskolen B. Brøndagerskolen
4 B. Ungecenter B. Ungecenter
5 B. Egelundskolen B. Egelundskolen
6 B. Herstedøster Skole B. Herstedøster Skole
7 B. Herstedvester Skole B. Herstedvester Skole
8 B. Herstedlund Skole B. Herstedlund Skole
9 C. Svar på spørgsmål om specialgruppe2017 C. Svar på spørgsmål om specialgruppe2017
10 D. Afkortning af skoledagen/1 D. Afkortning af skoledagen/1
11 D. Afkortning af skoledagen/2 D. Afkortning af skoledagen/2
12 E. AB grupperne på Herstedøster Skole 2017 E. AB grupperne på Herstedøster Skole 2017
13 F. Personaleomsætning lærere 2013-2017 AK og omegn F. Personaleomsætning lærere 2013-2017 AK og omegn
14 G. Status på Psykologisk rådgivning G. Status på Psykologisk rådgivning
15 H. Rammer for pædagogiske tilsyn H. Rammer for pædagogiske tilsyn
16 H. Bilag udleveret på mødet H. Bilag udleveret på mødet
17 I. Samarbejdet med NEXT om 10. klasse I. Samarbejdet med NEXT om 10. klasse
18 J. Powerpoint J. Powerpoint
Tilbage til toppen

5. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Sagsfremstilling

A. Status for den specialpædagogiske plan.

B. Der gives svar på novemberudvalgsmødet, hvorledes tilsyn foregår på Tvindskolerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen