Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Mandag den 18. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Jens Mikkelsen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Dennis Schmock (B)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Familieskolen fysiske forbedringer (bevilling)
2. BSU/ØU/KB - Evaluering af lukkeuger i SFO og klubber, 2017
3. BSU/ØU/KB - Forslag fra Radikale Venstre - Beskyttelse af institutionsbørnene mod livsfarlige sygdomme
4. BSU - Orientering fra formanden
5. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
6. BSU - Eventuelt

1. BSU/ØU/KB - Familieskolen fysiske forbedringer (bevilling)

Anledning

Familieskolen er flyttet ind i ledige lokaler i klub Svanen. De pågældende lokaler har stået tomme i et stykke tid, og der er behov for en mindre opgradering.

Sagsfremstilling

Familieskolen er et tilbud, som integrerer specialpædagogik, undervisning og familiebehandling. Ideen er at tilbyde udfordrede børn hjælp, hvor både børns, forældres og lærere/pædagogteamets ressourcer inddrages.  

Familieskolen blev besluttet i budget 2017. Familieskolen flytter ind i lokaler i klub Svanen, som på nuværende tidspunkt står tomme. Der er brug for at male lokalerne og indrette dem midlertidigt.

Familieskolen er opmærksom på, at klub Svanen forventes at blive fornyet i 2019. Derfor vil der kun blive foretaget et minimum af forbedringer.

Økonomi

Håndværker- og malerarbejde ialt 65.000 kr.  

Der er 271.000 kr. tilbage til fysiske forbedringer i 2017, såfremt dette beløb frigives. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der frigives 65.000 kr. fra rammen fysiske forbedringer på skoleområdet til opgradering af Familieskolens lokaler i klub Svanen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Til den videre behandling vedlægges notat, der beskriver familieskolen.

Joan G. Marquardt (O) tog forbehold.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema skabelon - familieskolen.xlsx Bevillingsskema skabelon - familieskolen.xlsx
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Evaluering af lukkeuger i SFO og klubber, 2017

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017, at SFO’er og klubber fra sommerferien 2017 skal være lukket i to uger. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes en evaluering i januar 2018. Evalueringen er fremrykket af hensyn til budgetprocessen. 

Sagsfremstilling

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et evalueringsmøde med ledere og medarbejdere fra SFO'erne, hvor der var mulighed for, at fortælle om udfordringer samt give forslag til fremtidig planlægning. Klublederne har givet skriftlige tilbagemeldinger på deres erfaringer med lukkeugerne. SFO-rådene samt skolebestyrelserne på Herstedlund og Herstedvester Skole har fremsendt en evaluering (vedlagt som bilag). Herudover er der samlet data fra SFO'ernes og klubbernes fremmødesystemer.

 

Forvaltningen foreslog i budgetkataloget for 2017 at lukke SFO'er og klubber i uge 29 og 30 i sommerferien. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016, at SFO'er og klubber skulle holde lukket to uger i sommerferien forskudt af hinanden, så der altid er en institution åben. SFO'erne holder lukket fordelt over fire uger mens klubberne primært har deres lukkeuger fordelt over tre uger på grund af kolonier.

 

Evalueringen viser, at der i gennemsnit over de fire uger har været 171 børn. 51 benyttede feriepasning i en anden SFO. De 171 børn svarer til ca. 16% af de indmeldte SFO børn.

På baggrund af de indberettede tal er det svært at vurdere om forældrenes pasningsbehov har forandret sig, der er dog nogle tal der viser at der kommer flere børn i egen SFO i 2017 end der gjorde i 2016. Dette kan tyde på, at forældrene har tilpasset deres ferie til lukkeugerne.

 

Forældre, medarbejdere og ledere har anført nedenstående udfordringer ved SFO lukkeugerne i 2017:

 • Forældre oplever, at de skal tilpasse deres ferie til lukkeugerne, da de er utrygge ved at få passet deres barn i en anden SFO, med voksne deres barn ikke kender.
 • Forældre har oplevet at deres barn var ked af at skulle passes i en anden SFO, og at det krævede stor opmærksomhed fra medarbejdernes side.
 • Medarbejderne er utilfredse med at få bundet deres ferie til lukkeugerne.
 • Lederne oplever at det har været svært at planlægge, hvor mange der skulle være på arbejde i de åbne uger i sommerferien. Fordi det var svært at forudse hvor mange der ville tilmelde sig.
 • Medarbejderne oplever at tilmeldingsproceduren var uhensigtsmæssig og med fordel kan forbedres fremadrettet.

 

Klublederne har anført nedenstående udfordringer ved klub lukkeugerne i 2017: 

 • Forældre oplever, at de skal tilpasse deres ferie til lukkeugerne.
 • Medarbejderne er utilfredse med at få bundet deres ferie til lukkeugerne.
 • Medarbejderne oplever at lukkeugerne giver færre uger med god tid til at komme tæt på deres medlemmer.
 • Lederne oplever at det har været svært at planlægge, hvor mange der skulle være på arbejde i de åbne uger i sommerferien. Fordi det var svært at forudse hvor mange, der ville tilmelde sig.
 • En del af klubbernes større medlemmer har udtrykt at de mangler et sted at gå hen.  

 

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at lukkeugerne i SFO'erne tilpasses på baggrund af evalueringen. Nedenstående model anbefales:

Der åbnes en fælles SommerSFO for alle SFO børn i uge 29 og 30. SommerSFO'en placeres centralt i byen f.eks. på Albertslund Stadion eller på Herstedvester Skole. SommerSFO'en består af minimum en voksen fra SFO'erne på Herstedlund Skole, Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Egelundskolen, Storagergård og Baunegården. SommerSFO'en skal udvikles af medarbejderne i SFO'eren i samarbejde med forældre og børn.

Der tilføres midler til SommerSFO svarende til, at der kommer ca. 16 % af de indmeldte SFO børn i de pågældende uger. Herudover skal proceduren for tilmeldinger og kommunikation til forældrene forbedres på baggrund af erfaringerne fra i år.

 

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at lukkeugerne i klubberne fastholdes, men at det i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner mv. undersøges hvilke muligheder der er for sommeraktiviteter for de unge.

Økonomi

En SommerSFO kan afholdes for 150.000 kr. for i gennemsnit 171 børn i to uger. Det foreslås, at midlerne findes ved at omprioritere 100.000 kr. fra SommerCampen til SommerSFO'en og ved at afsætte 50.000 kr. af kassebeholdningen varigt i forbindelse med budgettet.

Herudover foreslås det, at der afsættes et engangsbeløb på 50.000 kr. fra Skoler & Uddannelses ramme til at medarbejdere på SFO-området kan planlægge en bæredygtig SommerSFO.

Kommunikation

Sagen sendes i høring med frist den 1. oktober: MEDudvalg, skolebestyrelser, SFOråd, og BUPL.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at evalueringen drøftes og indarbejdes i budgetprocessen og
 2. at oplægget til revideret organisering af sommer SFO, herunder finansieringen, indgår i budgetforhandlingerne for 2018 og
 3. at eventuelle ændringer i organiseringen sendes i høring hos MEDudvalg, skolebestyrelser, SFOråd, og BUPL med høringsfrist 1. oktober 2017.

Beslutning

Tiltrådte at sende sagen i høring. Oversendte sagen til de videre budgetforhandlinger. 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Forældre - Evaluering af lukkeuger på SFO.docx Forældre - Evaluering af lukkeuger på SFO.docx
2 Evaluering af sommerferielukning SFO og klub Evaluering af sommerferielukning SFO og klub
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Forslag fra Radikale Venstre - Beskyttelse af institutionsbørnene mod livsfarlige sygdomme

Anledning

Forslag fra Radikale Venstre - Beskyttelse af institutionsbørnene mod livsfarlige sygdomme.

Sagsfremstilling

Formålet med børnevaccinationsprogrammet er at opbygge en såkaldt ”flok-immunitet” mod potentielt livsfarlige sygdomme, samt at nedbringe dødeligheden og kroniske følgeskader af sygdomme.

 

I forhold til eksempelvis mæslinger kan man godt blive smittet, selvom man er vaccineret, men når 95% af befolkningen er vaccineret, så er chancen for, at den kan brede sig meget lille. Har man ikke modtaget vaccinationen, er man således godt beskyttet - så længe vaccinationsgraden er tilstrækkelig høj til, at man har opnået flokimmunitet.

 

Mæslinger er en af flere potentielt set livstruende sygdomme, som børnevaccinationsprogrammet beskytter mod, men en af de farligste. Sygdommen medfører hvert år dødsfald i Danmark, og kan medføre en række komplikationer, hvor hjerneskade er en af de mest alvorlige.

 

Man bliver vaccineret med MFR-1 vaccinen (mæslinger, fåresyge og røde hunde) når man er 15 måneder gammel, mens man modtager MFR-2, når man er 4 år gammel. 

Det betyder, at man børn under 15 måneder, samt personer, som ikke kan vaccineres pga. andre sygdomme, er særdeles afhængige af, at børnevaccinationsprogrammet er succesfuldt implementeret.

 

Det er et velkendt problem på nationalt og internationalt plan, at antallet af forældre der undlader at lade deres børn er stigende. I Albertslund Kommune er dækningsgraderne jf. SSI således for MFR-1 når man kigger på årgangene:

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

88,00%

88,00%

88,00%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

87,00%

 

Og således for MFR-2:

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

89,00%

89,00%

90,00%

87,00%

83,00%

 

 

Disse dækningsgrader er således langt fra de 95%, som Sundhedsstyrelsen og World Health Organisation (WHO) har som et minimumsmål for opretholdelse af flokimmunitet.

Så sent som i marts måned slog WHO alarm over mæslingeudbrud i Europa og der blev frarådet indrejse for ikke vaccinerede og små børn fra en række lande som følge heraf.

 

De sygdomme som børnevaccinationsprogrammet beskytter imod er på alle parametre farlige.

 

Det tager man meget seriøst i de fleste lande. I USA har man stort set udslettet mæslinger efter at flere stater har gjort vaccination obligatorisk. I Californien kan man således hverken få sit barn i vuggestue, børnehave eller skole, hvis ikke barnet er vaccineret imod de sygdomme, der indgår i vaccinationsprogrammet der. I andre lande (herunder en række europæiske) modtager man bøder for manglende vaccinationer, eller man bliver trukket i børneydelser.

 

Til trods for en dækningsgrad på 85% oplevede Italien i 2016 over 3000 smittede og adskillige dødsfald, da der udbrød en større mæslingeepidemi, som ramte flere lande i sydeuropa. Italien har på baggrund af dette indført ny lovgivning om obligatorisk vaccination for alle børn.

 

I Danmark forsøger de statslige myndigheder sig fortsat med informationskampagner og påmindelsesbreve for at få hævet andelen af vaccinerede.

 

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune ligger på et niveau, der ligger lavere end det italienske, da der udbrød en epidemi, hvilket er stærkt bekymrende, når man kigger på byens vuggestuer og børnehaver, hvor bl.a. børn under 16 måneder jo ikke er vaccineret.

 

Albertslund Kommunes dagtilbud skal jf. Dagtilbudsloven sikre, at kommunens dagtilbud har et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dette omfatter delvist at sikre børns gode udvikling, men også at sikre børnenes helbred i form af gode og sikre rammer.

 

Man har fra folketinget besluttet, at det er frivilligt for forældre at lade være med at vaccinere deres børn - og at man dermed bevidst må udsætte andres børn for fare i tillæg til sit eget.

 

Det Radikale Venstre mener, at det tilsvarende bør være frivilligt for de øvrige forældre, hvorvidt de ønsker at få udsat deres børn for denne fare, som følge af manglende vaccinationer hos de børn, de går i institution med.

 

Det foreslås derfor, at Albertslund Kommune skal kunne tilbyde forældre ‘sikre’ institutioner, hvor man kan have tillid til, at ens barn er beskyttet af flokimmunitet. Forslaget vil gøre det muligt for forældre at træffe et valg på deres egne børns vegne - frem for at andre forældre gør det for dem.

 

Det kunne eksempelvis realiseres ved, at det for 50% af byens vuggestuer og børnehaver gøres til en forudsætning, at man følger børnevaccinationsprogrammet, medmindre man har en lægeerklæring på, at der findes sundhedsmæssige begrundelser herfor. Dette vil gøre det muligt for forældre ved opskrivningsproceduren at angive, hvorvidt man ønsker at have sit barn på en vaccinationsdækket institution eller ej.

 

Dette ville ikke alene være til gavn for børnenes sundhed i de institutioner, hvor man ved der er en høj grad af vaccinerede, men det vil også gøre det muligt at sikre, at personalet i de ‘ikke-sikre’ institutioner har den nødvendige uddannelse til at identificere de farlige sygdomme i opløbet, samt at man evt. i samarbejde med regionen kan sætte målrettet ind med oplysning og information.

 

Da emnet er omfattet af en vis kompleksitet praktisk og lovgivningsmæssigt indebærer forslaget, at forvaltningen skal undersøge, hvorledes dette kan realiseres inden for kommunens rammer (både praktisk og lovgivningsmæssigt). På baggrund af denne undersøgelse kan udvalget efterfølgende tage stilling til realisering af hensigten i forslaget, ligesom at emnet kan sendes i fornøden høring med videre.

 

Bilag:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

www.who.int

http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination/Sporgsmal%20og%20svar/Om%20MFR-vaccination.aspx

www.ssi.dk

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsstyrelsen-efter-maeslingeudbrud-se-faa-boernene-vaccineret

www.dr.dk

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-23-udbrud-af-maeslinger-spreder-sig-rader-alle-i-omradet-til-at-blive-vaccineret

 

nyheder.tv2.dk

 

http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Sygdomsovervaagning/VaccinationSurveillance.aspx?vaccination=12&cohort=1986|2013&sex=3&landsdel=100&kommune=165&xaxis=Cohort&show=&datatype=Vaccination&extendedfilters=True#HeaderText

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 31.08.17

Der er vedlagt notat fra forvaltningen til forslaget.

Indstilling

Det Radikale Venstre indstiller, 

1. at forvaltningen skal arbejde videre med målsætningen med henblik på at forelægge udvalget løsningsmodeller, som ligger inden for lovgivningens rammer.

Historik

Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 28:

Sagen sendes til behandling i fagudvalget.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget. Der ønskes oplyst til den videre behandling;

 • Lovgivningens rammer,
 • hvordan kan en oplysningskampagne til forældre iværksættes herunder inddragelse af Sundhedsplejen & Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU)
 • evt. viden om målgrupper, der fravælger vaccineprogram samt
 • hvorledes daginstitutionerne oplyses om, hvordan børnene er vaccineret.

 

Joan G. Marquardt (O) og Dennis Schmock (B) tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde.

Dogan Polat (A) og Jens Mikkelsen (A) tog forbehold.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Notat - forslag Sikre institutioner MFR vaccinationer Notat - forslag Sikre institutioner MFR vaccinationer
Tilbage til toppen

4. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet. 

Tilbage til toppen

5. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Personaleomsætning på de enkelte skoler 2013-2017.  

B. Erfaringsopfølgning på sommercamp.

C. Opfølgning på økonomi i Familieafsnittet.   

D. Den rullende heldagsskole.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

A) Der var ønske om en årlig status og om muligt indarbejdelse af læreromsætningen i de øvrige omegnskommuner.

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.  

Bilag

1 A. Personaleomsætning lærere 2013-2017 A. Personaleomsætning lærere 2013-2017
2 B. SummerCamp 2017 B. SummerCamp 2017
3 E. Familieafsnittet - økonomi pr. 29. august 2017 E. Familieafsnittet - økonomi pr. 29. august 2017
4 D. Den Rullende Heldagsskole D. Den Rullende Heldagsskole
Tilbage til toppen

6. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Joan G. Marquardt (O) stillede spørgsmål vedrørende AB klasserne på Herstedøster Skole. Der gives svar på næste udvalgsmøde.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.  

 

Tilbage til toppen