Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 07. marts 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 915

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til regering og folketing - integrationspolitik
2. ØU/KB - Forslag fra partierne O, Ø og B om regelsæt for ligebehandling i den kommunale valgkamp

1. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til regering og folketing - integrationspolitik

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til regering og folketing fra Albertslund Kommune om integrationspolitik

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslag om henvendelse til folketing og regering drøftes

Sagsfremstilling

Folketinget har med et meget snævert flertal vedtaget hvem der er danskere, og hvem der ikke er danskere.

”Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.”

Vi under os af flere grunde over denne vedtagelse.

For det første kan vi ikke se hvad formålet er med at ekskludere meget brede grupper fra at være en del af fællesskabet i vores samfund og vores kommune. Der er tale om folk af vidt forskellig baggrund som har eet tilfælles: de har valg at bosætte sig her. Mange af dem har gjort en indsats for at integrere sig: lære sprog og kulturelle koder og opfatter sig selv som hørende til i Danmark. En stor del er født og opvokset her og mere danske end noget andet.

For det andet er folketingsvedtagelsen med til at påføre Albertslund og andre kommuner på Københavns Vestegn nogle ekstra vanskeligheder i vores arbejde med at gennemføre en fornuftig integrationspolitik. At give en del af vores kommunes borgere betegnelsen "ikke danskere" risikerer at sætte vores arbejde mange skridt tilbage.

Folketingsvedtagelsen er med til at tegne et billede af situationen i vores boligområder som er meget langt fra den faktiske virkelighed. Vi oplever problemer med integration, sociale problemer og især arbejdsløshed som meget konkrete og nærværende. Det er problemer som skal løses, ikke ved at pege på bestemte grupper som årsagen, men ved en veludført, bredt funderet social indsats.

Vi kan ikke se at vi kan bruge folketingets vedtagelse til noget som helst i den sammenhæng, tværtimod. Unge med sociale problemer der fx. har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet kan jo naturligt se en bekræftelse i folketingsvedtagelsen af at de ikke hører til.

Albertslund er en by med mennesker med mange forskellige facetter, børn og gamle, mænd og kvinder og dem som er noget helt tredje, ejere og lejere, cyklister og bilister, og alle mulige andre.

Vi er også en by hvor borgerne kommer mange forskellige steder fra i verden, 104 forskellige nationaliteter har fundet til Albertslund. Et sted som de nu kalder hjem.

Men på trods af de mange facetter og forskelle så er der ingen i Albertslund, som er hverken rigtige eller forkerte danskere.

Det er ikke mangfoldigheden, der er et problem. Det er derimod den opdeling i dem og os, som folketingets beslutning er et udtryk for.

Vores håb med denne henvendelse er at vi vil se en mere nuanceret og velgennemtænkt politik på området, fra folketingsflertallets og regeringens side.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen.

Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Forslag fra partierne O, Ø og B om regelsæt for ligebehandling i den kommunale valgkamp

Anledning

I forbindelse med de tidligere kommunalvalg har der i landspressen været en del dækning af politikeres brug af kommunernes ressourcer til brug for personmarkedsføring frem mod et kommunal valg. 

Foreslagsstillerne (Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) mener, at de politiske partier og byens borgere er bedst tjent ved, at der vedtages et regelsæt for ligebehandling i den kommunale valgkamp. Et sådant regelsæt vil sikre at kommunens ressourcer ikke misbrugs til politiske vinding for enkeltpartier og personer frem mod kommunalvalget, samt forebygge negative historier i pressen. 

Indstilling

Partierne O, Ø og B indstiller,

 1. at byrådet vedtager regelsættet, samt at Kommunaldirektøren pålægges at implementere dette i organisationen

Sagsfremstilling

Det er forslagsstillernes (Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) opfattelse, at de politiske partier og byens borgere er bedst tjent ved, at der er et regelsæt, som sikrer at kommunens ressourcer ikke misbrugs til politiske vinding for enkeltpartier og personer frem mod kommunalvalget.

Dette omfatter både brug af embedsmænd til udarbejdelse af debatindlæg, til støtte i forbindelse med taleskrivning, at man timer indvielser m.v. til lige før valget og så videre.

Ved at sikre et regelsæt forhindres en skævvridning mellem partierne, at kommunens ressourcer misbruges, ligesom at en øget politikerlede forebygges.

Det foreslås at Kommunalbestyrelsen vedtager nedenstående regelsæt omkring brug af kommunens medarbejdere og ressourcer til brug af person og partimarkedsføring, samt at regelsættet er gældende i perioden fra 1. januar frem til afholdelse af kommunalvalget i et givent valgår.

Regelsættet er som følger: 

 1. Kommunens embedsmænd instrueres i at ligebehandle alle partier, samt aktivt arbejde for at enkeltpartier og medlemmer af byrådet ikke fremhæves.
 2. At kommunens ressourcer (medarbejdere og penge) ikke benyttes til produktion af videoer, debatindlæg, taler m.v. hvor enkelte partier eller medlemmer af byrådet fremhæves som enkeltpersoner – enten direkte eller indirekte.
 3. At pressemeddelelser og andre officielle udmeldelser til pressen omkring politiske beslutninger skal afsendes med ledende ikke-folkevalgte embedsmænd som afsendere.
 4. At kommunens facebook side og øvrige sociale medier tilsvarende ikke må benyttes til fremhævelse af enkeltpersoner eller partier.
 5. At taler og lignende til arrangementer, hvor kommunen er facilitator, skal afholdes af personer, som ikke stiller op til kommunalvalget.

 

For at sikre en ordentlig implementering pålægges kommunaldirektøren endvidere at afrapportere til kommunalbestyrelsens medlemmer uden unødigt ophold hvis regelsættet ikke følges, samt hvorfor dette ikke kunne følges.  

Beslutning

Man stemte om indstillingen.

 

For stemte 4, (O, Ø, B, V)

Imod stemte 3 (A, F)

 

Indstillingen var hermed tiltrådt.

Tilbage til toppen