Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Innovation og velfærd (§17, stk.4)

Dato: Tirsdag den 04. april 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Praksis- og Innovationshuset

Indkaldelse :

 • Formand Dogan Polat (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Allan Høyer (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Rundvisning i Praksis- og Innovationshuset
2. §17.4 Innovation og velfærd/ØU - Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere
3. Status på projekter indenfor velfærdsinnovation

1. Rundvisning i Praksis- og Innovationshuset

Anledning

Præsentation af Praksis- og Innovationshuset, Metropol.

Sagsfremstilling

Mødet d. 4. april i §17,4 udvalget "Innovation af velfærd" foregår i Praksis- og Innovationshuset, som er en del af uddannelsesinstitutionen Metropol.

 

Baggrunden for at afholde mødet under disse rammer er, at der i udvalgets handleplan er peget på temaet "Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejder" for foråret 2017 (handleplanens spor 3).

 

Innovations - og praksishuset er et virksomhedsnært testmiljø og showroom, hvor virksomheder udvikler og tester ny velfærdsteknologi i samarbejde med Metropols studerende, undervisere og forskere. Desuden er der et tæt samarbejde med hospitaler, kommuner og borgere.

 

Den første halvdel af mødet består af en præsentation og rundvisning i Praksis - og Innovationshuset v. afdelingsleder Thomas Harsløf.

 

Den anden halvdel af udvalgsmødet foregår i et af husets mødelokaler, hvor dagsordenens øvrige punkter behandles.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget fik en rundvisning i Innovations- og praksishuset. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Helge Bo Jensen (Ø), Dogan Polat (A) og Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Tilbage til toppen

2. §17.4 Innovation og velfærd/ØU - Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere

Anledning

§17,4 udvalget Innovation af Velfærd har, i kommissoriet for innovationsudvalget, udvalgt fire spor for udvalgets arbejde i 2016-2017. Tredje spor omhandler uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere. På den baggrund har Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejdet en kompetenceudviklingsplan.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommune er der fokus på at styrke innovation og udvikling af det nære sundhedsvæsen, således at borgerne får de bedste velfærdsløsninger. Derfor er der udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere.

 

Visionen er, at kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær samt skabe sammenhængskraft i organisationen og merværdi for borgerne.

 

Formålet med kompetenceudviklingsplanen er:

 • At borgerne oplever kvalitet i mødet med sundhedspersonale
 • At sikre opgaveløsning på et højt faglige niveau
 • At medarbejderne løbende tilegner sig de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til fremtidens krav i jobbet
 • At sikre systematik og opfølgning på tværs i organisationen
 • At der skabes en god læringskultur, hvor både ledelse og medarbejdere bakker op om innovation- og udviklingsaktiviteter.

 

Kompetenceudviklingen organiseres fra 2017-2020 i fem indsatsområder

1. Kompetenceudvikling i forbindelse med projekter og ny lovgivning, herunder Velfærdsteknologi

2.Generelt løft af basiskompetencer

3. Specialiseringer

4. Uddannelse af elever og studerende

5.Organisering af kompetenceudviklende kultur

 

Kompetenceudviklingsplanen er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kompetenceudviklingsplanen Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere tages til efterretning.

Beslutning

Ida Byrge Sørensen, afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg, fremlagde kompetenceudviklingsplanen Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere.

 

Udvalget tog udviklingsplanen til efterretning og drøftede denne.

 

I drøftelserne var der bl.a. fokus på kompetenceniveauet hos medarbejderne i kommunen i forhold til at tage sig af de mere behandlingskrævende patienter, som i dag forlader sygehusene. Også udfordringer i forhold til specialiseringer blev drøftet.

 

Helge Bo Jensen (Ø), Dogan Polat (A) og Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

1 Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere
Tilbage til toppen

3. Status på projekter indenfor velfærdsinnovation

Anledning

Udvalget orienteres om status på nuværende og kommende projekter indenfor innovation af velfærdsteknologiske løsninger

Sagsfremstilling

Som opfølgning på målet i Vision & Strategi for Albertslund 2016-19 om at gøre det nye Plejecenter og Sundhedshus til et fyrtårn for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger har Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg iværksat en række projekter, der skal understøtte nye og bedre sundhedsløsninger til kommunens borgere. Ved at samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner har kommunen en større chance for at påvirke, at fremtidens løsninger bliver tilpasset kommunens behov og hverdag, fordi løsningerne er udviklet i tæt samspil med kommunernes medarbejdere og borgere. Og kommunerne har herudover også bedre muligheder for at vurdere løsningens værdi og effekt for borgere og personale i forhold til pris og implementering.

 

Igangværende projekter:

 • Innovationspartnerskab mod dehydrering
 • Samarbejdsaftale med Copenhagen Healthtech Cluster
 • Bevilling fra Sundhedsministeriets demenspulje til installation af døgnrytmelys i fællesarealerne i en gruppe på Albertshøj.
 • Projekt Lightel

 

Projekter under forberedelse:

 • Projekt Livslys - Døgnrytmelys som vej til livskvalitet og velvære for ældre borgere i kommunale plejeboliger
 • Projekt LiLiCo - Motivation, selvbestemmelse og bedre døgnrytm for ældre borgere i egen bolig igennem en IoT styret virtual coach.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Helge Bo Jensen (Ø), Dogan Polat (A) og Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen