Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Onsdag den 07. juni 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 129, Blok C, 2. sal, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Lone Rytsel (Voksenskolerne)
 • Arne Lie Olsen (Øvrige foreninger)
 • Steen Poulsen (Voksenskolerne)
 • Per Gustafsson (Øvrige foreninger)
 • Karin Lund-Ertel (BUS)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Velkommen v. Formanden
2. FOU - Den Åbne Skole
3. FOU - Orientering ved formanden
4. FOU - Orientering ved By, Kultur & Fritid
5. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler
6. FOU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2017 - 2022
7. FOU/ØU/KB - Nye retningslinier for at modtage medlemstilskud
8. FOU - Eventuelt

1. FOU - Velkommen v. Formanden

Anledning

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Velkommen til skolechef Henriette Krag, der vil deltage i pkt. 2

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tilbage til toppen

2. FOU - Den Åbne Skole

Anledning

Drøftelse mellem skolechef Henriette Krag og afdelingschef Katrine Buhl Møller om den Åbne Skole projekter

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har efterlyst en status på Åben Skole projekter og en orientering om, hvordan og i hvilket omfang folkeskolerne samarbejder med foreninger og kulturinstitutioner om læringsprojekter og andet.

 

Derfor er skolechef Henriette Krag inviteret med til møde i Folkeoplysningsudvalget, hvor hun vil dele sine erfaringer og svare på spørgsmål fra udvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at drøftelsen tages til efterretning

 

 

Beslutning

Åben Skole kompetancebank med tilbud og muligheder er aktuel og aktiv på Medarbejdersiden. Udvalget foreslår, mail om mulighed for at byde ind sendes ud igen, da flere foreninger har fået nye kræfter, siden informationen sidst blev formidlet for nogle år siden. Kulturforeningerne skal også gerne byde ind.

 

Udvalget ønsker information om, hvordan andre kommuner har forvaltet Åben Skole i forhold til økonomi og tiltag.

 

Tilbage til toppen

3. FOU - Orientering ved formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Status på Foreningernes Dag / Gang i Byen

 

2) Mesterskabsprisfejringen

 

3) Årets Forening

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Ad. 1) 16 foreninger har tilmeldt sig d.d. Program for begge scener er så godt som på plads. Forvaltningen samarbejder med Marie fra Albertslund Centrum igen i år. Ultimo juni er program for dagen helt klar.

 

Ad. 2) Formanden hyldede 22 mesterskabsprismodtagere ved hyggelig seance i Stadion Caféen den 18. maj.

 

Ad. 3) Der er kun kommet én indstilling til Årets Forening: Det er for få. Udvalget skal have nogle at vælge imellem, så reminder sendes ud til alle foreninger, og deadline for indstillinger forlænges.

Tilbage til toppen

4. FOU - Orientering ved By, Kultur & Fritid

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Status på ekstern revision af foreninger

 

2) Kursus forår 2018

 

3) Ny Folkeoplysningslov

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Ad. 1) Udvalget blev orienteret om status på handlinger ifht. de tre foreninger, der havde uorden i deres regnskaber ifht. det modtagne medlemstilskud i 2014 og 2015. Ny runde revision går igang i juni, hvor igen 5 foreninger bliver udtaget til stikprøve.

 

Ad. 2) Der er reserveret 10 pladser til kursus i uddannelse af Folkeoplysningsudvalgsmedlemmer i foråret 2018

 

Ad. 3) Ny Folkeoplysningslov er vedtaget pr. 1. januar 2017. Den giver et øget krav til administration i kommunerne.  

 

 

Bilag

1 FOU - orientering om ændringer i Folkeoplysningsloven FOU - orientering om ændringer i Folkeoplysningsloven
Tilbage til toppen

5. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Nyt fra repræsentanterne for foreninger og voksenskoler

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Historik

 Folkeoplysningsudvalget, 1. marts 2017, pkt. 6:

Lone Rytsel har deltaget i konference under titlen "Fremtidens medlemmer".

 

Lone var overrrasket over, der var meget få deltagere fra voksenskoleverdenen, da det var en relevant konference, der behandlede et aktuelt tema.

 

Beslutning

Lone Rytsel har været på konference med temaet: Fremtidens medlemmer. Der er konkurrence om brugerne. Mange aktører med samme interesser: voksenskoler, biblioteker, kirker, ældreklubber m.v.

 

 

Tilbage til toppen

6. FOU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2017 - 2022

Anledning

Låneaftalen vedr. Langagergaard, Gammel landevej 48, 2620 Albertslund udløb i 2016, og den skal derfor fornyes. Låneaftalen for 2017 - 2022 er opdateret i dialog med foreningerne, der har til huse i Langergaard og jvf. lejeaftale mellem Albertslund Kommune og Københavns Statsskovdistrikt

Sagsfremstilling

Låneaftalen omfatter de på vedhæftede oversigtstegning viste bygninger og areal på adressen: Gammel Landevej 48, 2620 Albertslund. Aftalen omfatter endvidere inventar, som tilhører Albertslund Kommune.

Det indvendige vedligehold påhviler låneren, mens Albertslund Kommune er ansvarlig for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygningerne samt vedligeholdelse af faste, tekniske installationer.

Aftalen gælder i 5 år og kan fra Albertslund Kommunes side opsiges med 3 måneders varsel.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at låneaftalen mellem Albertslund Kommune og DDS Skovgruppen, Albertslund Sportsfiskerklub, Danmarks Naturfredningsforening (Albertslund Lokalafdeling) og Natur & Ungdom (Albertslund Lokalafdeling) godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltræder låneaftalen med følgende 2 rettelser:

 

"For at være låneberettiget skal den enkelte forening have minimum 50 % aktive medlemmer under

25 år. Denne betingelse skal vedvarende være opfyldt" ændres til "For at være låneberettiget skal de 4 foreninger samlet have overvægt af aktive medlemmer under 25 år".

 

"I det fastsatte servicebeløb er der indeholdt udkald til 5 fejlalarmer pr. måned (betjeningsfejl). Udkald

herudover faktureres med 800,00 kr. pr. gang (januar 2017)" ændres til "I aftalen er der indeholdt udkald til max. 5 fejlalarmer pr. måned (betjeningsfejl). Udkald herudover faktureres med 800,00 kr. pr. gang (januar 2017) til Langagergårdsbrugergruppe".

Bilag

1 Udkast til Låneaftale vedr. Langagergård 2017 - 2021 Udkast til Låneaftale vedr. Langagergård 2017 - 2021
Tilbage til toppen

7. FOU/ØU/KB - Nye retningslinier for at modtage medlemstilskud

Anledning

Justering af retningslinier for fordeling af Medlemstilskud for at tilpasse dem krav i den nye Folkeoplysningslov

Sagsfremstilling

I december 2016 har folketingen vedtaget en ny Folkeoplysningslov. Den nye lovgivning betyder at, kommunerne er blevet pålægt skærpet tilsyn med de foreninger, der modtager bl.a. medlemstilskud og lokaletilskud fra kommunerne.

 

På baggrund af dette skal de eksisterende retningslinierne for at kunne modtage medlemstilskud justeres for at kunne efterleve de krav den nye Folkeoplysningslov stiller til forvaltningerne i forhold til kontrol med brugen af kommunale tilskud og offentliggørelse af regnskaber fra foreninger, der modtaer tilskud.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at de nye retningslinier for at modtage medlemstilskud til godkendte foreninger i Albertslund Kommune tiltrædes

Beslutning

Udvalget tiltræder de nye retningslinier med følgende rettelser til hhv. pkt. 10 og 12:

 

"10. Foreningen skal have en "Foreningskonto" i et pengeinstitut, der er linket op til foreningens CVR.nr." ændres til "10. Foreningen skal have en NEM konto i et pengeinstitut, der er linket op til foreningens CVR.nr."

 

"12. Foreninger skal aflevere et godkendt regnskab, hvor kontingentindtægter fra medlemmer 0-24 år fremgår tydeligt. Regnskab skal aflægges ifølge reglerne for aflæggelse af regnskab vedtaget af Albertslund Kommune. Albertslund Kommune skal jf. den nye Folkeoplysningslov regnskaber for foreninger,...." ændres til "12. Foreninger skal aflevere et godkendt og underskrevet regnskab, hvor kontingentindtægter fra medlemmer 0-24 år fremgår tydeligt. Regnskab skal aflægges ifølge reglerne for aflæggelse af regnskab vedtaget af Albertslund Kommune. Albertslund Kommune skal jf. den nye Folkeoplysningslov offentliggøre regnskaber for

foreninger,...."

  

 

Bilag

1 Retningsliner for medlemstilskud pr. juli 2017 Retningsliner for medlemstilskud pr. juli 2017
2 Medlemstilskud (29234) Medlemstilskud (29234)
Tilbage til toppen

8. FOU - Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger

Tilbage til toppen