Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Niels Carsten Bluhme

Susanne Kremmer

Galina Ianchina

May Lundsgaard (protokol)


Udvalg: Innovation i byen (§17, stk.4)

Dato: Onsdag den 08. februar 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 (Forhallen), Nordmarks Alle, 2620 Albertslund

Indkaldelse :

 • Formand Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Bodil Marie Garde (Ø)
 • Poul Erik Lauridsen, Gate 21
 • Jeff Salter, COOP


Indholdsfortegnelse

1. 17,4 Innovation i byen - Præsentation og drøftelse af ReVUS fyrtårne og Albertslunds deltagelse
2. 17,4 Innovation i byen - Orientering om nye udviklingsinitivativer regionalt og internationalt
3. 17,4 Innovation i byen - Plan for årets møder
4. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra formanden
5. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. Eventuelt

1. 17,4 Innovation i byen - Præsentation og drøftelse af ReVUS fyrtårne og Albertslunds deltagelse

Anledning

Præsentation ReVUS fyrtårsprojekter og drøftelse af Albertslund Kommunes bidrag og udbytte af deltagelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter Albertslund Kommunes bidrag og udbytte af deltagelsen i ReVUS fyrtårnene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i november 2016 godkendt Albertslund Kommunes deltagelse i fire fyrtårnsprojekter, som regionen på baggrund af den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad” (ReVUS), har udmøntet i en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke nitiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år.

 

Der er i handlingsplanen fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

 

Albertslund Kommune deltager i følgende fyrtårnsprojekter:

 

 1. Sund Vækst via banebrydende teknologier
 2. Øget vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet
 3. Smart Greater Copenhagen
 4. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen

 

Fyrtårsprojekt 1 hører under udvalget for innovation af velfærds område, mens fyrtårnsprojekterne 2 - 4 hører under udvalget for innovation i byens område og vil blive behandlet på dette møde. Fyrtårnsprojekterne er beskrevet nærmere i vedlagte handlingsplan.

 

Vicedirektør Christian Bruhn Rieper fra Region Hovedstaden deltager i mødet og præsenterer de tre fyrtårne og hvad regionen tænker ind i dem.

 

Udvalget drøfter, hvordan fyrtårnsprojekterne kan anvendes i Albertslund og hvad Albertslund Kommune kan bidrage med.

 

 

Beslutning

Christian Bruhn Rieper præsenterede den regionale udviklingsplan og de tre fyrtårne, udvalget drøfter på mødet - præsentationen vedhæftes:

 

ReVUS:

 • ReVUS har fire vækstspor:
  - Grøn
  - Sund
  - Kreativ
  - Smart
 • Tre af de eksisterende fyrtårnsprojekter videreføres – herudover er der 7 nye.

 

Gennemgang af de tre fyrtårnsprojekter:

 • Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
  - Albertslund er gearet til at være med i dette projekt i kraft af Urban Farming strategien
 • Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
  - Handler om det tekniske grundlag - teknologien
 • Smart Greater Copenhagen
  - Handler om, hvordan vi vil bruge teknologien

 

Udvalget drøftede oplægget med følgende kommentarer:

 • Vi mangler fokus på, hvordan vi får almindelige borgere og politikere til at være en del af smart city – så det ikke kun handler om teknologien og bliver for elitært
  - Når vi kommunikerer bør vi tilpasse sproget og beskrive initiativerne mere jordnært, så det forstås af almindelige mennesker og politikerne
 • Det er vigtigt med fokus på, at vi tænker os større end den enkelte kommune, for at skabe en forståelse for at vi ikke kan alt selv, men er nødt til at samarbejde
 • Det er vigtigt at arbejde med lovgivningen
 • Albertslund kan byde ind med samarbejdet med NEXT, Gate21, DOLL og vores erhvervsstrategi

 

Christian Bruhn Rieper opfordrede Albertslund Kommune til at overveje at være med på sidelinjen på fyrtårnsprojekt 2. Vækstkritiske kompetencer – IDA har en ansøgning på vej til Vækstforum.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Bilag

1 ReVUS Handlingsplan 2017-2018.pdf ReVUS Handlingsplan 2017-2018.pdf
2 ReVUS - oplæg i Albertslund 8. feb ReVUS - oplæg i Albertslund 8. feb
Tilbage til toppen

2. 17,4 Innovation i byen - Orientering om nye udviklingsinitivativer regionalt og internationalt

Anledning

Orientering om nye regionale, mellemkommunale og internationale udviklingsaktiviteter på vej.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur. Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen giver et overblik over og en orientering om, hvilke nye regionale, mellemkommunale og internationale initiativer, Albertslund Kommune påtænker at indgå i, og hvor der er sager på vej.

 

Udvalget drøfter input til intiativerne.

Beslutning

Susanne og Carsten præsenterede et overblik over udviklingsinitiativer i gang og på vej.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

 • Vi skal blive bedre til at fortælle historierne om vores udviklingsaktiviteter i Albertslund kontekst og med en borgervinkel - f.eks. gennem journalist
 • Der er mange delhistorier, der kan fortælles
 • Medarbejderne er også med til at bære historierne videre

 

Udvalget besluttede, at der skal produceres 10 gode historer/artikler i øjenhøjde med borgerne, som kan bringes i f.eks. AP ind over 2017.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen

3. 17,4 Innovation i byen - Plan for årets møder

Anledning

Plan for årets møder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter temaerne og planen for årets møder godkendes.

Sagsfremstilling

På bagrund af udvalgets handleplan for 2016 - 2017 samt de temaer, der har været drøftet i udvalget i 2016, foreslås følgende plan for temaer ved udvalgets møder i 2017:

 

1. møde (dette møde)

 • Tema: ReVUS fyrtårne:
  - Præsentation v. Region H. af de fyrtårne, Albrtslund Kommune deltager i
  - Drøftelse af hvad vi kan bidrage med og få ud af arbejdet i Albertslund
 • Orientering v. administrationen om nye regionale / mellemkommunale / internationale initiativer, Albertslund Kommune planlægger at deltage i

 

2. møde

 • Tema: Opfølgning Urban Farming
  - Opfølgning på strategien og drøftelse af initiativer

 

3. møde

 • Tema: Deløkonomi med udvalget for Innovation af velfærd
  - Innovation af velfærd har i 2017 planlagt et tema om deleøkonomi herunder en borger seance - det foreslås at deleøkonomi tages på som fælles tema, da mange emner inden for deleøkonomi rækker ind i begge udvalgs område (tidspunkt og indhold på mødet aftales med formanden for Innovation af velfærd)

 

4. møde

 • Tema: Fra udvikling til drift:
  - Opsamling på tests i projekterne SUS, LIME, DOLL
  - Drøftelse af hvad der giver mening at sætte i værk i Albertslund og hvordan

 

 Udvalget drøfter og rammesætter de enkelte temaer.

 

Beslutning

Udvalget drøftede og godkendte planen for årets møder med følgende kommentarer:

 • Kristina er med på Urban Farming temaet
 • Deleøkonomi - skal handle om hvordan vi omsætter visioner til noget i borgerhøjde - Gate 21 kan melde ind med erfaringer i forhold til deleøkonomi
 • Borgerne skal inddrages

 

Udvalget besluttede følgende:

 • Den 3. mødedato flyttes til efteråret (september), 2. møde afholdes hvor der oprindeligt var planlagt 3. møde - den 1. juni, og mødedatoen i april aflyses.
 • Det næste møde om Urban Farming gøres til et åbent møde med borgerne, hvor vi kan fortælle borgerne, hvordan vi arbejder med emnet og indlede en dialog.
  - Til mødet inviteres ud i Albertslund Posten og herudover inviteres særligt relevante borgere - boligområder der har lavet nyttehaver e.l. prioriteres.
 • Det undersøges, om vi kan holde det næste møde hos COOP som åbent møde - alternativt undersøges mulighederne i Blokland.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen

4. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen

5. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

A. Workshop om Regional Hub for Big Data og fødevare Innovation

Beslutning

Carsten orienterede om samarbejdet i LOOP City.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Orientering - møde om Regional Hub for Big Data og fødevareinnovation Orientering - møde om Regional Hub for Big Data og fødevareinnovation
2 Program_workshop.docx Program_workshop.docx
3 FOODHUB_ deltliste_final.xlsx FOODHUB_ deltliste_final.xlsx
Tilbage til toppen

6. Eventuelt

Beslutning

Flemming orienterede om, at der i COOP er udpeget en ny deltager til udvalget - Peter Løth - i stedet for Jeff Salter. Han havde desværre ikke mulighed for at deltage i dette møde.

 

Bodil Marie Garde (Ø), Dennis Schmock (B) og Jeff Salter (COOP) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen