Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 07. juni 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Jens Mikkelsen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Morten Bjørn (B)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Handleplan naturfag 2017-2022
2. BSU/ØU/KB - Inklusion og praksisfællesskaber (bevilling)
3. BSU/ØU/KB - Flytning af inventar og reparation af gokartbane (bevilling)
4. BSU/ØU/KB - Godkendelse til privat børnepasning i hjemmet
5. BSU - Orientering fra formanden
6. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
7. BSU - Eventuelt

1. BSU/ØU/KB - Handleplan naturfag 2017-2022

Anledning

Godkendelse af handleplan for naturfag som en del af 'Skole for alle – strategi for et fælles skolevæsen 2012-2022'.

Sagsfremstilling

’Handleplan for naturfag i Albertslund 2017-2022’ har fokus på lovgrundlaget for undervisning, lokal og national forskning, resultater og anbefalinger til den gode naturfagsundervisning.

 

Planen samler erfaringer fra de sidste femårs arbejde med udvikling af naturfagsundervisningen, hvor personalet har deltaget i kompetenceudvikling, der er etableret naturfagsnetværk mellem skolerne og der er blevet gennemført et følgeforskningssamarbejde med Professionshøjskolen Metropol om naturfag.

 

Handleplanen indeholder en række anbefalinger til skolerne, der skal understøtte muligheden for at skabe en motiverende og varierende naturfaglig undervisning af høj kvalitet, som kan fremme alle elevers læring i naturfagene.

 

Anbefalingerne præsenteres i tre spor;

 • Sammenhængskraft,
 • Læringsløft og
 • Kompetenceudvikling.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at handleplan for naturfag 2017-2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Biotobia (borgerdrevet projekt) medtænkes i handleplanen.

Bilag

1 Naturfagshandleplan 2017-2022 pixi Naturfagshandleplan 2017-2022 pixi
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Inklusion og praksisfællesskaber (bevilling)

Anledning

Tillægsbevilling til projekt i naturfagsundervisningen finansieret af eksternt tilskud fra Undervisningsministeriets pulje.

Sagsfremstilling

Herstedlund Skole har på vegne af skolerne i Albertslund Kommune, søgt og fået bevilget midler fra Undervisningsministeriets pulje til inklusion 2017. Det ansøgte og bevilgede beløb på 1.088.337 kr. ydes til aktiviteter i skoleåret 2017-2018. Ansøgningsfristen var kort, det var derfor ikke muligt at søge om godkendelse før afsendelse af ansøgning.

 

Puljen giver mulighed for at yde en indsats, der er målrettet lærere og pædagoger direkte i undervisningen og skal medvirke til, at der udvikles og formidles viden om en hensigtsmæssig organisering af professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner på tværs af skoler og kommuner.

 

Deltagere er Herstedlund Skole, Herstedvester Skole, Egelundskolen, gruppeordningen på Herstedøster Skole og Klub Svanen herunder KIK (klub i klubben).

 

Pædagogiske mål:

 • at styrke inkluderende miljøer i naturfagene gennem elevorganisering i praksisfællesskaber,
 • at sætte rammer for øget fokus på inklusion ved at ressourcepersoner deltager aktivt i årgangsteams,
 • at øge inklusionsindsatsen ved at naturfagsteam udvikler det praktisk arbejde i naturfagsundervisningen, så aktiviteterne i større omfang retter sig mod praksisfællesskaber,
 • at benytte praktisk undersøgende arbejde som grundlag for opbygning af meningsskabende praksisfællesskaber og
 • at skabe grundlag for arbejdet med de fællesfaglige fokusområder i udskolingen.

 

Der lægges vægt på udvikling af praksisfællesskaber i naturfagsundervisningen for at udvikle inkluderende læringsmiljøer. 

Økonomi

Undervisningsministeriet har givet tilsagn om et tilskud på kr. 1.088.337 kr.

 

Tilskuddet ydes til aktiviteter i skoleåret 2017/2018 og udbetales i følgende rater:

 • 218.000 kroner juli 2017
 • 218.000 kroner oktober 2017
 • 218.000 kroner januar 2018
 • 218.000 kroner april 2018
 • 216.337 kroner: Når rapport og regnskab er gennemgået uden bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilliges 436.000 kr. i 2017,
 2. at 652.000 kr. indarbejdes i budget 2018 til projekt ”Inklusion og praksisfællesskaber – også i naturfag” og
 3. at udgiften finansieres ved tilskud fra Undervisningsministeriet. 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 GOF7719 Fuld bevilling- Inklusion 2017_1 GOF7719 Fuld bevilling- Inklusion 2017_1
2 Projektforside Inklusion og praksisfælleskaber Projektforside Inklusion og praksisfælleskaber
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Flytning af inventar og reparation af gokartbane (bevilling)

Anledning

Flytning af inventar fra Klub Kærnehuset til Klub Bakkens Hjerte. Albertslund Motor Sportscenter (AMC) har behov for reparation af asfalten på deres gokartbane.

Sagsfremstilling

Klub Kærnehusets inventar

I forbindelse med sammenlægningen af Klub Kærnehuset og Bakkens Hjerte er der flyttet inventar og legeredskaber.

Udgifterne til flytning og etableringsomkostninger var ikke med i den oprindelige klubsag. Afdelingen Skoler & Uddannelse finansierer flytningen fra Klub Kærnehuset til Klub Bakkens Hjerte.

 

AMC

AMC's Gokartbane har gennem årene udviklet revner og sætninger på asfalten.

Ved gennemsyn den 3. maj 2017, er det blevet konstateret, at asfalten på kørebanen har en række aldersbetingede skader. De aldersbetingede skader er revner på tværs og langs af asfaltarealerne, samt begyndende afskalning af det øverste slidlag. Skaderne betyder, at gokartene bliver slidt i stykker, og at der kan opstå farlige situationer for kørerne. Det er aftalt med AMC, at banen ikke bruges, hvis der er mulighed for farlige situationer, og at skaderne på banen skal udbedres hurtigst muligt.

Økonomi

Klub Kærnehusets inventar

Flytningen af inventar er udført for 139.000 kr., som ønskes bevilliget til Bakkens Hjerte.

 

AMC

Der ønskes 65.000 kr. bevilliget til reparation af gokartbanen på AMC.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at midlerne til flytning af inventar fra Klub Kærnehuset til Klub Bakkens Hjerte og renovering af asfalt på AMC, frigives fra puljen "Fysiske forbedringer på skoleområdet".

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Kærnehus-flytning.xlsx Bevillingsskema Kærnehus-flytning.xlsx
2 Bevillingsskema AMC asfalt.xlsx Bevillingsskema AMC asfalt.xlsx
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Godkendelse til privat børnepasning i hjemmet

Anledning

Etablering og drift af private pasningsordninger kræver tilladelse fra Kommunalbestyrelsen, hvis der passes flere end to børn og Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.

Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd har fået en henvendelse d. 24. april 2017 om oprettelse som privat børnepasser med flere end to børn.

 

Kommunalbestyrelsen skal som en del af forsyningsforpligtelsen give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning fremfor at benytte sig af de kommunale tilbud. Såfremt der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning, lægges der i tilladelsen vægt på de samme hensyn som ved kommunale dagplejere. Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse, hvis der passes flere end to børn samt føre et løbende tilsyn. Det anbefales, at kompetencen til at godkende aftaler og føre tilsyn uddelegeres til Afdelingen for Dagtilbud.  

 

I Albertslund Kommune gives tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder, forældre kan ikke få tilskud til pasning af egne børn. Der kan gives tilladelse til pasning af op til fem børn i et privat hjem. Dog kan Kommunalbestyrelsen beslutte kun at give tilskud til op til fire børn, så pasningsmuligheden også på det felt ligner den kommunale dagpleje. Det er den private børnepasser, som afgør hvilke børn, der kan blive passet. Alle børn skal være opskrevet på venteliste eller være indskrevet i et kommunalt dagtilbud for at kunne modtage tilskud til privat børnepasning.

 

En privat børnepasser er underlagt bestemmelserne i Dagtilbudsloven og skal derfor kunne tilrettelægge sit arbejde så det understøtter barnets trivsel, udvikling, sociale relationer, leg og læring. Der stilles krav om, at hovedsproget er dansk.

 

Kapacitetsmæssigt dækker de kommunale dagtilbud inklusiv dagplejen behovet for vuggestuepladser i dag. Dog kender Afdelingen for Dagtilbud ikke antallet af borgere, der fremover ønsker et alternativ til det kommunale tilbud. 

Økonomi

Forældre kan efter Dagtilbudslovens §80 ansøge kommunen om at modtage tilskud til brug for pasning hos en privat børnepasser.

 

I følge Dagtilbudslovens §83 fastsætter Kommunalbestyrelsen tilskuddet til privat pasning. Tilskud til forældre med børn i privat pasning skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift eksklusive udgifter til støttepædagog i et kommunalt dagtilbud til samme aldersgruppe.

 

Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. Hvis 75% af forældrenes dokumenterede udgifter er lavere end de udgifter, der ville være til et kommunalt tilskud, så udbetales kun 75% af de dokumenterede udgifter. Forældrene har som minimum en egenbetaling på 25%.

 

Tilskud beregnet efter Albertslund Kommunes nettodriftsudgift i 2017:

Pr. barn i alderen 24 uger - 2 år og 10 måneder = 6.875 kr. pr. måned.

 

Albertslund Kommunes tilskud beregnes udfra kommunes udgifter til egne dagtilbud og ligger på linje med, hvad eksempelvis Taastrup og Københavns kommuner yder til private børnepassere. 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 19, 21, 78, 79, 80 og 83.

  

Der skal fremskaffes ren straffeattest og børneattest for alle beboere i husstanden over 16 år.

Personalekonsekvenser

Godkendelse af private børnepassere vil give forældre i Albertslund Kommune mulighed for at vælge imellem en bredere vifte af pasningstilbud end de kommunale tilbud, som eksisterer i dag.

Derved kan det få indflydelse på den samlede kapacitet i forhold til oprettelsen af antal pladser både i de kommunale dagtilbud og derved også for antallet af kommunalt ansatte medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at antallet af børn maksimalt er fire børn, som i Dagplejen,
 2. at Afdelingen for Dagtilbud anvender rammer for tilladelse der afspejler kravene til kommunale dagplejere,
 3. at dagplejepædagoger fører tilsyn og
 4. at kompetencen til at give tilladelse til at blive privat børnepasser uddelegeres til afdelingen for Dagtilbud. 

Beslutning

Udsatte sagen.

Sagen suppleres med yderligere oplysninger.  

Tilbage til toppen

5. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Henvendelse fra borger.

B. Notat/mail sendt til Børne- og Skoleudvalget om elevtal m.v.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

B) Uddybning af tal fremlægges på næste udvalgsmøde.

Tilbage til toppen

6. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Opgradering af IT-infrastruktur på institutioner (mødesag til behandling i MBU).

B. Magtanvendelser 2015-16.

C. Lukket orientering: Økonomi i daginstitution. Orienteringen gives også til Økonomiudvalget.

D. Lukket orientering: Procesplan. Orienteringen gives også til Økonomiudvalget.

E. Mundtlig orientering om kvalitetstilsynet med folkeskolen; Herstedlund Skole er udtaget til tilsyn.

F. Implementering af beredskabspakken.

G. Familieafsnittets økonomi. Orienteringen gives også til Økonomiudvalget.

H. Status for sagsbehandlingsfrister.

I. Naturbørnehuset Vestskoven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Bilag

1 A. Notat om udbygning af IT-infratruktur i institutioner A. Notat om udbygning af IT-infratruktur i institutioner
2 B. Magtanvendelser 2015-2016 B. Magtanvendelser 2015-2016
3 F. Implementering af beredskabsplan F. Implementering af beredskabsplan
4 G. Familieafsnittet G. Familieafsnittet
5 H. Sagsbehandlingsfristerne på Børn, Sundhed og Velfærdsområdet H. Sagsbehandlingsfristerne på Børn, Sundhed og Velfærdsområdet
6 H. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister Social & Familie H. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister Social & Familie
7 H. Sagsbehandlingsfrister i Sundhed, Pleje & Omsorg H. Sagsbehandlingsfrister i Sundhed, Pleje & Omsorg
8 I. Naturbørnehuset Vestskoven I. Naturbørnehuset Vestskoven
Tilbage til toppen

7. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen