Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg

Dato: Tirsdag den 31. oktober 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/KSU - By, Kultur og Fritid – besættelse af chefstilling
2. KSU - Orientering fra formanden - oktober
3. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - oktober
4. KSU/ØU/KB - Flytning af kørekortsopgaven til Biblioteket (bevilling)
5. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger
6. VFU/KSU/ØU/KB - Rygestopindsats på ungeområdet fra 2018 til 2020
7. KSU - Ansøgning om støtte af "Drømmerum"
8. KSUØU/KB - Forpagtning af Bakkehuset
9. Eventuelt

1. MBU/KSU - By, Kultur og Fritid – besættelse af chefstilling

Tilbage til toppen

2. KSU - Orientering fra formanden - oktober

Sagsfremstilling

Formanden orieterede om, at han har været kontaktet af hhv. Radio 24/7 og DR med henblik på interview.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - oktober

Sagsfremstilling

A - Musikskolerapport

 

B - Henvendelse fra Radio 24/7

 

C - Procesplan for Dyregården

 

D - De disponible midler

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Musikskolerapport_2017 Musikskolerapport_2017
2 Orientering om henvendelse fra Radion247 Orientering om henvendelse fra Radion247
3 Procesplan for dyregården Procesplan for dyregården
4 Oversigt over De disponible midler_september 2017 Oversigt over De disponible midler_september 2017
Tilbage til toppen

4. KSU/ØU/KB - Flytning af kørekortsopgaven til Biblioteket (bevilling)

Anledning

Det anbefales at flytte opgaven med kørekort til Biblioteket, da det vil være en serviceforbedring for borgerne i byen.  

Sagsfremstilling

I dag varetages kørekortsopgaven af Borger- og Ydelsescentret på rådhuset. Borger- og Ydelsescentret betjener borgerens fremmøde og telefoniske henvendelser, mens Politiet

varetager myndighedsopgaven med den efterfølgende sagsbehandling og afgørelse. Forud for borgerens fremmøde på rådhuset, skal borgeren bestille tid pr. telefon.

På baggrund af en analyse af opgaven, erfaringer fra omegns kommuner og efterspørgsel fra borgere foreslås det, at kørekortsopgaven flyttes til Biblioteket, så de borgerservicetilbud der kræver fysisk fremmøde er placeret samlet et sted. Det vil gøre det mere enkelt for borgeren, og samtidig vil det være en fordel at samle kørekort- og pasfunktionen, da det er samme system der benyttes.

På biblioteket har borgeren i øjeblikket mulighed for at blive betjent i pas, nem-id og andre borgerservice-relaterede opgaver i 44 timer ugentligt. Det kan dog blive nødvendigt at arbejde med en anden betjeningstid for kørekort, da der kan flyttes ressourcer til opgaven svarende til 37 timer, som er de ressourcer der er til opgaven i dag.

Opgaven med udstedelse af ID-kort flytter ligeledes til Biblioteket. ID-kort udstedes via det samme system som benyttes til udstedelse af pas- og kørekort. Ekspeditionen tager max fem minutter og der udstedes kun ca. fem ID-kort om året. 

 

Digital betjening

I forbindelse med flytningen af opgaven tages den digitale løsning til kørekort i brug. Løsningen gør det muligt for borgeren at foretage dele af kørekortsbestillingen hjemmefra. Derved kan både borgeren og Biblioteket spare tid ved fremmødet. Udstedelse af kørekort kræver personligt fremmøde, derfor kan hele ekspeditionen ikke foretages hjemmefra.

  

Indretning

Indretningen af ekspeditionsområdet på Biblioteket bør optimeres i forbindelse med overflytningen af kørekortsopgaven. Der skal være plads til flere medarbejdere bag skranken, og for at undgå at borgere står for tæt under ekspeditionen bør indretningen optimeres. En arkitekt har givet et bud på, hvordan man på kort bane kan optimere ekspeditionsområdet. På lang bane vil det dog være oplagt at genoverveje indretningen af hele Biblioteksrummet, så indretningen bedst understøtter både Biblioteks- og Borgerservicedelen.

 

Det anbefales, at der anskaffes et henvendelsesregistreringssystem incl. infoskærm, der kan understøtte Ekspeditionen i den bedste håndtering af kø ved skranken. Systemet sørger for at borgerne kommer til i rette rækkefølge, og samtidig kan Biblioteket via henvendelsessystemet udtrække statistik, så de kan måle på henvendelserne i forhold til de succeskriterier for ekspedition og service som biblioteket har.

 

Implementering og evaluering

Som et led i opgaveoverdragelsen ses der i samarbejde med leverandøren af kørekortssystemet på, hvordan arbejdsgangene kan optimeres og effektiviseres. Processen tilrettelægges så der er god tid til grundig uddannelse af medarbejderne på Biblioteket, så alle føler sig rustet til at varetage opgaven, når den overflyttes.

 

Opgaven flyttes senest pr. 1. april 2018, det giver tid til uddannelse af medarbejdere og sikrer, at opgaven ikke lander midt i højsæsonen for pas.
 

Der foretages en evaluering af opgaveflytningen herunder ressourceforbruget tre måneder efter overflytningen.

Økonomi

I forhold til medarbejderen der skal flyttes forventes det, at der overflyttes i størrelsesorden 400.000 kr. fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket. Når det vides hvilken medarbejder der skal flyttes, så vil det være det eksakte beløb der omplaceres imellem de to afdelinger.

Der er en årlig udgift på kørekortssystemet (42.280 kr.) til service og drift. Budgettet følger opgaven og overflyttes derfor fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket.

Et henvendelsesregistreringssystem koster ca. 50.000 kr. Overslaget på ændringen af skrankeforholdene på Biblioteket er på 100.000 kr. 

Det foreslås at henvendelsesregistreringssystemet og ændringen af skrankeforholdene finansieres inden for rammen af By, Kultur & Fritid af frigivne midler fra vakante stillinger i 2017. Biblioteket afholder den årlige driftsudgift på henvendelsesregistreringssystemet, der vil være på ca. 5.000 kr.

 

 

Personalekonsekvenser

Opgaven varetages i dag på skift af seks medarbejdere, men svarer til et årsværk. Det var også det ressourceforbrug som opgaven blev ressourcesat til, da opgaven blev overdraget fra Politiet.

 

Et årsværk fra Borger- og Ydelsescentret følger med flytningen af opgaven. Personen vil indgå i Bibliotekets Borgerservice og Ekspedition med den fulde bredde af opgaver som ligger her samt indgå som specialist på den tungere del af kørekortsopgaven. Udvælgelse, varsling og flytning af medarbejderen sker i et tæt samarbejde mellem ledelsen af Borger- og Ydelsescentret og Biblioteket.

Personalet på Biblioteket er bekymret for om flere borgerserviceopgaver vil få konsekvenser for biblioteksdriften. Høringssvar fra MED-udvalget på biblioteket er vedlagt sagen som bilag.

 

 

 

Kommunikation

Flytningen af kørekortsopgaven annonceres i god tid overfor borgerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kørekortsopgaven flyttes til Biblioteket senest pr. 1. april 2018.
 2. at der flyttes svarende til drift af kørekortssystemet og en medarbejder fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket.
 3. at der flyttes samlet set 150.000 kr. til optimering af skrankeforholdene på Biblioteket og indkøb af nummersystem fra By, Kultur & Fritid til Biblioteket.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema flytning af kørekortsopgaven Bevillingsskema flytning af kørekortsopgaven
2 Høringssvar fra Bibliotekets MED-udvalg Høringssvar fra Bibliotekets MED-udvalg
3 Svar på spørgsmålene i høringssvaret Svar på spørgsmålene i høringssvaret
Tilbage til toppen

5. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger

Anledning

Kommunens eksterne revisionsfirma BDO foretog i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. På baggrund af resultatet af revision, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde en redegørelse.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget, foretog kommunens eksterne revisionsfirma BDO i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. Revisionen viste, at to foreninger (AIF Gymnastik og Albertslund Taekwondo) havde mindre differencer i deres indberettede medlemstal og revisionen har meddelt, at deres grundlag for at modtage tilskud er i orden. Revisionen viste, at 3 ud af 5 foreninger (De 5 forenede Somalia D5FS, Foreningen af Danske-internationale Kvinder FDIK og Tyrkisk Kulturforening) ikke tilstrækkeligt har kunne dokumentere deres medlemsgrundlag for at modtage medlemstilskud. Revisionen viste også at kommunens retningslinjer for at modtage medlemstilskud var uklare.

Forvaltningen er blevet bedt om at:

1. Undersøge Kommunens muligheder og forpligtelser til at retsforfølge foreninger, der har fået for meget i tilskud,

2. Beskrive den videre proces for de tre foreninger på baggrund af kommunens forpligtelser,

3. Udarbejde en procedure for fremtidige revisioner

 

ad 1. Kommunen har med hjælp fra KL undersøgt handlemulighederne overfor foreninger der har modtaget for meget i medlemstilskud. Politianmeldelse ligger ud over de reaktionsmuligheder som Folkeoplysningsloven giver, hvis der fx er udbetalt for meget i medlemstilbud. Mulighederne i Folkeoplysningsloven er, at modregne i kommende års tilskud eller kræve tilbagebetaling. Såfremt en kommune overvejer at politianmelde, bør kommunen i følge KL overveje om en politianmeldelse vil være saglig, relevant og proportional. Det er ikke forvaltningens vurdering, at en politianmeldelse af de tre foreninger vil være saglig og proportional.

 

ad 2. Kommunen har truffet afgørelse om tilbageling af dele af det udbetalte medlemstilskud for alle 3 foreninger. Tyrkisk Kulturforening har tilbagebetalt deres krav og der er sendt krav til De Fem Forenede Somalia og Foreningen af Danske-Internationale kvinder. Desuden anbefaler forvaltningen, at de 3 foreninger indgår i revisonen af folkeoplysende foreninger for 2016.

 

ad 3. Der er udarbejdet en fremadrettet procedure for revision af folkeoplysende foreningen. Proceduren findes i bilag 3. Desuden er retningslinierne for medlemstilskud revideret. Retningslinierne findes i bilag 2.

 

Alle punkter er uddybet i bilag 1.

 

Bilag 4, 5 og 6 er lukkede for offentligheden af hensyn til enkeltpersoners beskyttelse af personlige forhold.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forvaltningen ikke foretager politianmeldelse af foreningerne,
 2. at FDIK og Tyrkisk Kulturforening indgår i revision for 2016, og at der herudover vælges 3 nye foreninger,
 3. at de reviderede retningslinier for at modtage medlemstilskud godkendes,
 4. at proceduren for revision af godkendte folkeoplysende foreninger godkendes og
 5. at der ikke foretages en bagudrettet revision af foreningerne.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingens pkt. 2. De øvrige indstillingspunkter sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at blive hørt i Folkeoplysningsudvalget inden fornyet behandling i KSU.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud
2 Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger
3 Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne
4 Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf
Tilbage til toppen

6. VFU/KSU/ØU/KB - Rygestopindsats på ungeområdet fra 2018 til 2020

Anledning

Forslag til at forlænge storrygerindsatsen "Røgfri på tværs" i samarbejde med kommunerne på Vestegnen/Amager, særligt med fokus på indsatser målrettet børn og unge.

Sagsfremstilling

I juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 40.000 kr. om året i 2018-2020 til at fortsætte projektet "Røgfri på tværs". Dette vil give en halvtidsansat projektleder. På baggrund af for høj andel af rygere blandt unge i gruppen 16-25 år ønsker direktørkredsen på Vestegnen at opnormere projektlederen til en fuldtidsstilling, så der kan komme yderligere fokus på problemstillingen med unge rygere. I Albertslund kommune skal derfor bevilges yderligere 40.000 kr. om året i 2018-2020. Indsatsen vil være i tråd med Folketingets vision om en røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030.

 

Projektgruppen for "Røgfri på tværs" kalder indsatsen "Bliv en vinder uden tobak" og vil blandt andet involvere samarbejdspartnere som Hjerteforeningen og Danmarks Idræts Forbund.

 

I perioden 2018-2020 arbejdes med følgende tre delindsatser: 

 • Tobaksfri folkeskole
 • Tobaksfrie erhvervsskoler
 • Tobaksfri fritid

 

Tobaksfri folkeskole: Kommunerne på Vestegnen/Amager drøfter at arbejde med tobaksfri skoletid, så størstedelen af alle skoler frem mod 2030 har tobaksfri skoletid. I Albertslund Kommune er tobaksfri skoletid ikke besluttet.

 

Tobaksfrie erhvervsskoler: Hjerteforeningen har fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen til en forundersøgelse på erhvervsskolerne, for at finde frem til en målrettet og effektiv rygestopindsats. I samarbejde med Hjerteforeningen etablerer Projektgruppen for "Røgfri på tværs" et tættere samarbejde henimod tobaksfri erhvervsskoler. Samarbejdet forudsætter, at der tages højde for at erhvervsuddannelserne er selvejende institution.  

 

Tobaksfri fritid: Brugen af snus og tyggetobak ser ud til at være stigende i idræts- og ungdomsmiljøerne. Der er således et behov for at afdække problematikken samt undersøge muligheden for at indføre tobaksfri fritid. Projektgruppen foreslår, at der i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund formuleres en ansøgning til Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje for at afdække omfang og forbrugsmønster i foreningslivet.

 

Derudover anbefales det, at de involverede parter tilslutter sig samarbejdsforummet "Røgfri fremtid". Røgfri fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden med henblik på at udveksle erfaring og vidensdeling. Der er ingen økonomiske forpligtigelser forbundet med "Røgfri fremtid".   

 

Den videre proces i indsatsen

 • Udarbejde ansøgning til pulje- og fondsmidler - processen opstarter slut 2017 af projektlederen i "Røgfri på tværs".
 • Videreudvikling af eksisterende viden/resultater fra "Røgfri på tværs" samt andet relevant data.
 • Opstart af proces for implementering af "Røgfri skoletid" og "Røgfri fritid".
 • Opstart af proces for samarbejde med Hjerteforeningen på erhvervskolerne samt de øvrige ungdomsuddannelser på Vestegnen/Amager.

 

Økonomi

Midlerne til indsatsen mod unge rygere "Bliv en vinder uden tobak", finansieres fra et mindreforbrug i sundhedsfremmepuljen i 2017 på 112.000. kr. De resterende 8.000 kr. finansieres fra midler i sundhedspuljen i 2018. De 120.000 dækker et behov for 2018-2020. Det økonomiske grundlag er beregnet ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af antal borgere per kommune, jf. bilag.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119. 

Sundhedskonsekvenser

Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE om de offentlige merudgifter ved rygning viser beregninger, at dagligrygere i gennemsnit koster 9.000-18.000 kr. mere om året end ikke-rygere. Merudgifterne skyldes højere udgifter i sundhedsvæsenet, højere udgifter til hjemmehjælp og højere udgifter til overførselsindkomster til rygerne sammenlignet med ikke-rygerne. Undersøgelsen indikerer, at potentialet for udgiftsbesparelser er størst ved forebyggelse af rygestart blandt unge og tidligt rygestop.  

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd og Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at rygestopindsatsen på ungeområdet "Bliv en vinder uden tobak", igangsættes for perioden 2018-2020 (VFU/KSU) og
 2. at der afsættes 112.000 kr. fra et mindreforbrug i sundhedsfremmepuljen i 2017 samt 8.000 kr. fra sundhedspuljen i 2018 (VFU). 

Historik

Velfærdsudvalget, 26. oktober 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen. 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Brian Palmund (V) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema rygestop Bevillingsskema rygestop
2 Følgebrev til rygestopindsats på ungeområde - fordelingsnøgle 1 Følgebrev til rygestopindsats på ungeområde - fordelingsnøgle 1
3 Udtalelse fra Sundhedsrådet Udtalelse fra Sundhedsrådet
Tilbage til toppen

7. KSU - Ansøgning om støtte af "Drømmerum"

Anledning

Egelundskolens Dysleksicenter ønsker at søge om støtte på 10.000 kr. til et huskunstnerforløb fra udvalgets disponible midler.

Sagsfremstilling

Egelundskolens Dysleksicenter ønsker at søge om støtte på 10.000 kr. til et huskunstnerforløb fra udvalgets disponible midler. Huskunstnerordningen dækker 75% af udgifterne til kunstnerhonoraret, så der søges om midler til at dække de resterende 25%. Det drejer sig om 5.000 kr. Der søges yderligere om støtte til indkøb af materialer for 5.000 kr. En post som ikke dækkes af Huskunstnerordningen.

 

Egelundskolens Dysleksicenter har elever spredt ud over flere klassetrin, og ønsker at give disse elever muligheden for at møde professionel billedkunst, arkitektur og performance i et forløb, hvor der arbejder udfra elevernes styrker. Forløbet og giver dem mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk, uden at skulle skrive og læse i processen.

 

Huskunstneren Maya Peitersen er professionelt udøvende arkitekt, billed- og performancekunstner. Hun har undervist børn og unge i kunst og arkitektur siden 2008 blandt andet på Billedskolen i Albertslund og gennem Huskunstnerordningen. Målet med nærværende Huskunstnerforløb er at lade eleverne indgå i en kunstnerisk proces med en professionel kunstner og give dem indsigt i de forskellige redskaber, man som kunstner kan bruge. Igennem forløbet vil eleverne opdage, hvad en kunstnerisk proces betyder, hvordan de selv kan arbejde med den proces – og se, hvad der dukker op, når de skal prøve kræfter med metoderne.

Økonomi

Budget Drømmerum

 

Udgifter

Forberedelsestid, Maya Peitersen (10 t. á 500 kr.)........................ 5.000 kr.

Undervisningstimer, Maya Peitersen (10 t. á 500 kr.)....................15.000 kr.

Materialeudgifter........................................................................ 5.000 kr.

Transportudgifter.......................................................................... 560 kr.

I alt......................................................................................... 25.560 kr.

 

Indtægter

Huskunstnerordningen...............................................................15.000 kr.

Kultur, Bevægelses & Sundhedsudvalget...................................10.000 kr.

I alt..........................................................................................25.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der bevilges 10.000 kr. til "Drømmerum" fra "De desponible midler" under forudsætning af, at projektet opnår støtte på 15.000 kr. fra Huskunstnerordningen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Paw Østergaard Jensen (A) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Drømmerum - oplæg og forløb.pdf Drømmerum - oplæg og forløb.pdf
2 Drømmerum - ansøgning.pdf Drømmerum - ansøgning.pdf
3 Budget – Drømmerum.pdf Budget – Drømmerum.pdf
4 ansoegningsskema-kultur-bevaegelses-og-sundhedsudvalget-1.pdf ansoegningsskema-kultur-bevaegelses-og-sundhedsudvalget-1.pdf
Tilbage til toppen

8. KSUØU/KB - Forpagtning af Bakkehuset

Anledning

Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om forpagtning af Bakkehuset. Bag ansøgningen står brødrene Patrick og Tobias Thygesen samt deres far Tonni Thygesen. Patrick Thygesen er udlært kok, og Tobias Thygesen er ved at være udlært indenfor restaurationsbranchen. Familien driver i forvejen et spisested/iskiosk på Amager Strand. Brødrene vil i forbindelse med en eventuel forpagtning af Bakkehuset stå for den daglige drift, mens faderen definerer sin rolle som idemand og teknisk medhjælper.

 

Det er ansøgernes ønske at holde åbent fra den 1. april til den 1. oktober samt hver weekend i vinterhalvåret. Det anføres yderligere i ansøgningen, at der vil være fokus på kvalitetsfødevarer, og at priserne vil være lavere end på andre spisesteder. Ansøgerne vil endvidere åbne huset for events samt samarbejde med foreninger, som ønsker at benytte første sal eller de udendørs områder.

 

Ansøgerne har også foretaget en slags markedsundersøgelse gennem det sidste år ved at spørge folk, som passerede forbi Bakkehuset, hvad deres ønsker til stedet kunne være. Det fremgår ikke helt klart, hvad tilbagemeldingerne har været på forespørgslerne, men ansøgerne tror på, at det med tiden vil blive en succes med traktørsted i Bakkehuset igen.

 

Ansøgerne ønsker at indgå en 5-årig kontrakt, som herefter kan genforhandles.

 

Bakkehuset bliver p.t. brugt som foreningshus. Vestegnens Hundeklub, Hundeklubben Albertslund, Albertslund Petanqueklub har siden december 2015 været i huset, og det seneste år har Det Frivillige Beredskab også haft til huse der.

 

Forvaltningen har ikke gode erfaringer med at bortforpagte Bakkehuset som traktørsted. Bakkehuset har i perioden 2005-2013 haft 4 forskellige forpagtere, som alle har måtte afbryde deres forpagtningsaftale inden udløb pga. dårlig økonomi.

 

Økonomi

Der foreligger ikke et egentligt budget. Ansøgerne har opstillet en model, hvor de forpagter Bakkehuset uden at betale husleje mod at toiletterne kan benyttes af alle, og at foreninger i Albertslund kan låne første sal uden beregning. Ansøgere vil selv afholde udgifterne til el, vand og varme.

 

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Bakkehuset ikke forpagtes ud til traktørsted.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset
Tilbage til toppen

9. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen