Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg

Dato: Tirsdag den 29. august 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra formanden - august
2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august
3. KSU - Ansøgning om støtte til Julecafé på Birkelundgaard
4. KSU - Ansøgning om støtte til musikerbesøg fra Tyskland
5. KSU - Ansøgning om støtte til publikation af bog om Roskilde Kro
6. Eventuelt

1. Orientering fra formanden - august

Beslutning

Formanden orienterede om, at sag nr. 5 "Ansøgning om støtte til publikation af bog om Roskilde Kro" blev taget af dagsordenen.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august

Sagsfremstilling

Forvaltningen startede med at præsentere den nye chef på Biblioteket Marie-Louise Fischer Hoffmann

 

A - Kunst i Sundhedshuset og skitseansøgning.

 

B - De disponible midler.

 

C - Tyrkisk Kulturforening - mundtligt.

 

D - Procesplan i forbindelse med overgrebssag. Orientering er også givet til Økonomiudvalget.

 

E - Dyregården - Ole Damgaard går på pension pr. 1. februar 2018 - orienteringsnotat vedhæftes referatet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad pkt. C -

Udvalget skal orienteres om hvorvidt Tyrkisk Kulturforening har tilbagebetalt deres tilskud for både 2016 og 2017.

Det skal undersøges om det er muligt at politianmelde de foreninger som forvaltningen ikke har kunnet opnå kontakt med efter revisionen.

Det skal undersøges om der er en forældelsesfrist for udbetaling af medlemstilskud.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

 

 

Bilag

1 Notat til KSU_Kunst i Sundhedshuset og skitseansøgning_2017 Notat til KSU_Kunst i Sundhedshuset og skitseansøgning_2017
2 Skitse over kunst i Sundhedshuset Skitse over kunst i Sundhedshuset
3 Forbrug af Dispositionsbeløbet august 2017 Forbrug af Dispositionsbeløbet august 2017
4 Notat til ØU august 2017.docx Notat til ØU august 2017.docx
5 Dyregården Dyregården
Tilbage til toppen

3. KSU - Ansøgning om støtte til Julecafé på Birkelundgaard

Anledning

Kulturhuset Birkelundgaard søger om støtte på 10.000 kr. til årets Julecafé den 2. december 2017.

Sagsfremstilling

Kulturhuset Birkelundgaard søger om støtte på 10.000 kr. til årets Julecafé den 2. december 2017.

Til cafeen vil laden blive julepyntet, der vil blive serveret gløgg og spillet julemusik. Som et nyt indslag vil det være muligt for et begrænset antal børn at besøge julemanden i hans hule i det gamle beredskabslokale.

I hulen vil julemanden læse juleeventyr og inddrage børnene i fortællingen om julenat i Betlehem. Der vil være flere forestillinger i løbet af dagen af en varighed på ca.10 – 15 minutter. Børnene kan også opleve jule klude dukketeater.

I juleværkstedet kan børn og voksne lave julepynt eller juledekorationer.

Kulturhuset Birkelundgaard vil annoncere ved at opsætte plakater rundt om i byen og ved at uddele 1500 styk af den generelle arrangementsfolde. Der vil også blive reklameret på foreningens hjemmeside, facebook og via redaktionel omtale i Albertslund Posten.

På baggrund af ovenstående budget søges der om økonomisk støtte på 10.000 kr. 

Økonomi

Der søges om 10.000 kr.

Der betales 50 kr. pr. person for indgang. 2 børn op til 10 år er gratis i følge med én voksen.

Budget

Indtægter:

200 besøgende á 50 kr.    = kr. 10.000,-

Fortjeneste ved salg            kr.     2.000,-

Indtægt total                        kr.   12.000,-

Omkostninger:

Musik og teater                     kr.   12.000,-

Julemandens Hule                 kr.     5.000,-

Julemand                              kr.     2.500,-

Julemandens værksted          kr.     2.500,-

Total                                     kr.    22.000,-

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kulturhuset Birkelundgaard tildeles 5.000 kr. til Julemandens hule i forbindelse med årets Julecafé.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 ansøgning jule cafe 17_0.docx ansøgning jule cafe 17_0.docx
Tilbage til toppen

4. KSU - Ansøgning om støtte til musikerbesøg fra Tyskland

Anledning

Herstedvester Kirke ansøger om støtte på 8.000 kr. til et 3-dagesbesøg af den tyske Trio Arizzo november 2017.

Sagsfremstilling

Herstedvester Kirke ansøger om støtte på 8.000 kr. til et 3-dagesbesøg af den tyske Trio Arizzo. Trioen består af tre erfarne og vidt berejste musikere, der til dagligt er musikere i München. D spiller henholdsvis obo, klarinet og fagot.

Kirken oplyser, at de tre musikere spiller på højt, kammermusikalsk niveau og samtidig er meget formidlingsorienterede. 

Blæserlærerne på Musikskolen vil gerne samarbejde med kirken om besøget, som for eksempel kunne indebære en workshop, hvor musikerne forklarer deres instrumenter, og fungerer som eksterne lærere for blæsereleverne på skolen samt optræder ved en koncert på Musikskolen.

Opnår projektet støtte fra de disponible midler, vil ansøgeren kunne tilbyde 5 koncerter i Albertslund: En skolekoncert på enten Egelund Skolen eller Herstedvester Skole, en kirkekoncert, en koncert på Musikskolen og et koncertbesøg på Albertshøj samt en koncert i Herstedvester Fængsel. Ansøgeren har yderligere oplyst, at der kun vil være en koncert hos de andre bidragsydere.

Økonomi

Der søges om 8.000 kr.

Budget

Herstedvester Kirke: 10.000 kr.

Albertslund Musikskole: 3000 kr.

Evt. Albertslund kommunes Kulturpulje: 8000 kr.

Se bilag for detaljeret budget.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at besøget af de tyske musikere støttes med 8.000 kr. fra de disponible midler.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Til Albertslund Kommunes Kultur og Fritid - Trio Arizzo på besøg Til Albertslund Kommunes Kultur og Fritid - Trio Arizzo på besøg
2 Trio Arizzo_Budget Trio Arizzo_Budget
Tilbage til toppen

5. KSU - Ansøgning om støtte til publikation af bog om Roskilde Kro

Anledning

Jørgen Nielsen ansøger om støtte fra Udvalgets disponible midler til trykning af 300 bøger samt en e-bog om Roskilde Kro.

 

Sagsfremstilling

Jørgen Nielsen har skrevet en bog om Roskilde Kro, som han ønsker at søge Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget om støtte til at udgive. Bogen tager udgangspunkt i Roskilde Kro, som forfatteren beskriver som et centralt sted for kommunens historie. Han beskriver, hvordan man kan få et alsidigt indblik i lokalhistorien ved at spørge, hvad der foregik på Roskilde Kro. Det var et mødested for fester, generalforsamlinger, vælgermøder, foredrag, dilettantforestillinger, foreningsliv og folkeafstemninger samtidig med, at det var en restaurant med hotel og et driftigt landbrug i flere år.

 

Bogen er den første samlede fremstilling af kroens historie, men den har være omdrejningspunkt for mange artikler i divers tidsskrifter. Forfatteren har lagt vægt på, at der er et selvstændigt afsnit om historisk dokumentation, og så kan bogen bruges som et opslagsværk med registre over personer, emner og steder.

 

Der er i bogen også lagt stor vægt på kroens brogede historie, så den er underholdende og let læselig.

 

Økonomi

Jørgen Nielsen har oplyst Forvaltningen om, at Albertslund Lokalhistoriske Forening gerne vil anføres som udgiver af bogen men ikke har mulighed for at dække alle omkostningerne på ialt 64.475 kr. til tryk og e-bog.

Forvaltningen har været i dialog med formanden for Albertslund Lokalhistoriske Forening. Han oplyser, at de vil yde et tilskud på samme beløb som udvalget efter samme princip som med tilskuddet til årsskriftet. Foreningen forventer at støtte med ca. 25.000 kr. og forventer dermed det samme af Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget. Det er yderligere forventningen, at de resterende midler kan hentes fra andre fonde og foreninger, som er nævnt i bogen.

 

Der er tidligere givet tilskud til følgende publikationer fra de disponible midler:

 

2012:

15.000 kr. "Der var engang en gård"

 

2014:

15.000 kr. "Navne på veje og steder"

 

2016:

25.000 kr. til "Hyldagerskolen - en god skole"

10.000 kr. til "Her skete det"

25.000 kr. til "Fra bondegård til kulturhus"

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen om støtte til trykning af bogen "Roskilde Kro - 500 år ved landevejen" tildeles 25.000 kr. fra "De disponible midler".

Beslutning

Sagen blev taget af dagordenen.

Bilag

1 Ansøgning fra Jørgen Nielsen Ansøgning fra Jørgen Nielsen
2 Notat med supplerende oplysninger fra Lokalhistorisk Forening Notat med supplerende oplysninger fra Lokalhistorisk Forening
3 Faglig udtalelse om bogen Faglig udtalelse om bogen
Tilbage til toppen

6. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen