Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg

Dato: Tirsdag den 24. januar 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KSU - Orientering fra formanden - januar
2. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - januar
3. KSU/ØU/KB - Strategi for kunst i det offentlige rum
4. BSU/KSU/ØU/KB - Kulturtrappen, ny model for samspil mellem skoler og lokale kulturinstitutioner
5. Eventuelt

1. KSU - Orientering fra formanden - januar

Beslutning

Februar mødet aflyses.

Tilbage til toppen

2. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - januar

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

3. KSU/ØU/KB - Strategi for kunst i det offentlige rum

Anledning

Høring af Strategi for kunst i det offentlige rum.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Strategi for kunst i det offentlige rum vedtages med de ændringer der er beskrevet i vedlagte høringsnotat,
 2. at der afsættes 50.000 kr. af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget dispositionsbeløb til en pulje til kunst i det offentlige rum,
 3. at Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget vurderer ansøgningerne og tildeler midler på udvalgsmøde d. 23. maj 2017.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Strategi for kunst i det offentlige rum har været i høring fra medio maj 2016 til ultimo september 2016. Der er kommet i alt 11 høringssvar i forskellige formater. Både kunstnere, borgere og foreninger har responderet. Og forvaltningen har i samarbejde med Albertslund Bibliotekerne og Albertslund Billedskole faciliteret 2 kunstvandringer i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2016. Kunstvandringerne var tilrettelagt, så de deltagende borgere kom mest muligt til orde. Begge vandringer blev optaget og lydfilerne er transskriberet og indgår som en del af høringsmaterialet.

 

Strategien for kunst i det offentlige rum er forankret i Vision & Strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Den tager udgangspunkt i "Møder, medskabelse og muligheder", "Tidsperspektiver" samt temaer om digital kunst, byens sammenhænge, lyskunst og samskabelse. Der stilles også forslag til en række konkrete projekter. Strategien er udformet med henblik på at skabe en bevidsthed omkring samt sammenhæng i de valg som skal træffes, når der skal indkøbes eller skabes til det offentlige rum i Albertslund. Den oplister de mange muligheder, der findes både for at arbejde tværfagligt og for at integrere kunsten bevidst i de projekter, der allerede arbejdes med i kommunen. Samtidig kommer borgeren i centrum, da den åbner op for muligheden for, at borgere kan udvikle og deltage i kunstprocesser i det offentlige rum i Albertslund.

 

Overordnet er der 3 temaer, som går igen i de indkomne høringssvar:

 

 • Behovet for farver i byrummet
 • Behovet for vedligehold af eksisterende kunst
 • Behovet for at få indflydelse på udsmykningen af byen

 

På baggrund af indsigelserne anbefaler forvaltningen, at det medfører ændringer, der præciserer teksten i strategien. Ændringsforslagene er beskrevet i bilag samt indarbejdet i den vedhæftede strategi.

 

For at understøtte implementering af strategien og skabe opmærksomhed om strategiens indhold anbefaler forvaltningen, at der afsættes 50.000 kr. af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget dispositionsbeløb til en pulje til kunst i det offentlige rum. Puljen skal lanceres som et element i offentliggørelsen af den vedtagne Strategi for kunst i det offentlige rum og ansøgningen behandles af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Indstillingens punkt 1 sendes videre til ØU/KB.  

 

Bilag

1 Strategi for kunst i det offentlige rum_tilpasset høringssvar Strategi for kunst i det offentlige rum_tilpasset høringssvar
2 Sammendrag fra kunstvandring 1 og 2 Sammendrag fra kunstvandring 1 og 2
3 Kunstvandring i det offentlige rum_beskrivelse af proces Kunstvandring i det offentlige rum_beskrivelse af proces
4 Høringsskema for Strategi for kunst i det offentlige rum. Høringsskema for Strategi for kunst i det offentlige rum.
5 Høringsvar fra Magnus Lind Nielsen Høringsvar fra Magnus Lind Nielsen
6 Høringssvar fra Albertslund Kunstforening Høringssvar fra Albertslund Kunstforening
7 Høringssvar fra Vridsløse Grundejerforening Høringssvar fra Vridsløse Grundejerforening
8 Høringssvar fra Dorte Østergaard Jacobsen Høringssvar fra Dorte Østergaard Jacobsen
9 Høringssvar fra Mikael Hansen Høringssvar fra Mikael Hansen
10 Høringssvar fra Erland Andersen Høringssvar fra Erland Andersen
11 Høringssvar fra Joan Jakobsen Høringssvar fra Joan Jakobsen
12 Høringssvar fra Kulturøkologisk Forening Høringssvar fra Kulturøkologisk Forening
Tilbage til toppen

4. BSU/KSU/ØU/KB - Kulturtrappen, ny model for samspil mellem skoler og lokale kulturinstitutioner

Anledning

Godkendelse af en samarbejdsmodel "Kulturtrappen" mellem Albertslunds folkeskoler og lokale kunst- og kulturinstitutioner, der skal sikre, at alle elever oplever og er medskabere af kunst og kultur. Samarbejdsmodellen skal ligeledes understøtte samarbejdet mellem folkeskolerne og kommunens kulturinstitutioner.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at samarbejdsmodellen, Kulturtrappen godkendes og igangsættes i Albertslund Kommunes folkeskoler med opstart i skoleåret 2017/2018,
 2. at der bevilges 51.000 kr. fra Kulturudvalgets disponible beløb varigt til Kulturtrappen,
 3. at der bevilges 51.000 kr. fra udvikling af folkeskolen varigt til Kulturtrappen,
 4. at der bevilges 10.000 kr. fra børnekultur varigt til Kulturtrappen og
 5. at der bevilges 83.000 kr. fra elevbyrådsdagen varigt til Kulturtrappen.

Sagsfremstilling

Kulturtrappens afsæt

Kulturtrappen er udarbejdet med afsæt i Vision og Strategi for Albertslund Kommune (2016-2020) og skolereformens visioner om den åbne skole, som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2013.

Den åbne skole handler om, at folkeskolen orienterer sig mere mod omverdenen, og at det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv inddrages i skoledagen.

 

Denne tænkning afspejles i kommunens strategi, hvor der bl.a. står: ”Vi arbejder med ’Åbne skoler’, som lærer børn at tage del i lokalsamfundet og det lokale demokrati.” Folkeskolerne i Albertslund Kommune har gennem mange år haft et tæt samarbejde med især Musikskolen, Billedskolen og Biblioteket.

 

Herudover har skolerne benyttet sig af en tilbuds- og inspirationsvifte med idéer til samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner/personer (tilbudsviften er vedhæftet som bilag) samt af de tilbud, der er præsenteret på Albertslund Kommunes portal for den åbne skole/ aabenskole.albertslund.dk. Der findes allerede mange gode erfaringer med tværgående samarbejder mellem skole- og kulturverdenen. Kulturtrappen bygger oven på de ordninger og samarbejdsaftaler, der allerede er skabt i Albertslund Kommune, ved at udvælge nogle specifikke tilbud og gøre dem obligatoriske for alle skoler. Dette forhindrer ikke, at skolerne stadig kan vælge at indgå flere samarbejdsrelationer, eller igangsætte andre og flere "åben-skole-forløb" , end dem Kulturtrappen lægger op til. På hjemmesiden www.aabenskole.albertslund.dk er det f.eks. muligt for lærere og pædagoger at få et overblik over størstedelen af de åben skole tilbud, som den enkelte klasse kan tilmelde sig.

 

Formål med Kulturtrappen

Formålet med Kulturtrappen er at skabe større lighed i kulturtilbud for Albertslund Kommunes folkeskolelever ved at styrke samarbejdet mellem det lokale skole og kulturliv.

 

Kulturtrappen er en samarbejdsmodel, som skal sikre, at alle folkeskoleelever i Albertslund Kommune, hvert år, hele deres skoletid, indgår i minimum ét undervisningsforløb i samarbejde med lokale kulturinstitutioner/personer.

 

Kulturtrappen er dermed tænkt som en kulturel fællespakke til alle folkeskoler i Albertslund Kommune, med allerede planlagte, finansierede samarbejdsforløb. Kulturtrappen bygger ovenpå de faste samarbejder, der er i dag om elevbyrådsdagen og med Musikskolen i 0. og 1. klasse.

 

I Albertslund Kommune er det udover de nævnte samarbejder op til den enkelte skole, og ofte den enkelte lærer at tage initiativ til samarbejder med professionelle kunstnere og kulturinstitutioner.

Med Kulturtrappen sikres det, at alle elever møder kreative undervisningsformer, der fx kan bidrage til viden og færdigheder indenfor innovation, demokrati- og omverdensforståelse.

 

Planlægning og udvikling af Kulturtrappen

Kulturtrappen er en dynamisk samarbejdsmodel. Det konkrete indhold af Kulturtrappen kan veksle og udbygges fra skoleår til skoleår.

Modellen skal drøftes, detailplanlægges og evalueres løbende i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra afdelingerne Skoler & Uddannelse og Kultur & Fritid. En tværgående styregruppe skal hvert år godkende indholdet af det kommende års Kulturtrappe.

 

Der er udarbejdet et forslag til indholdet af Kulturtrappen for skoleåret 2017/2018 (forslaget er vedlagt som bilag), repræsentanter fra skolebiblioteker og forvaltning har udarbejdet forslaget. Forslaget dækker 0.-6. klassetrin og er baseret på erfaringer fra tidligere skoleår.

På sigt ønskes Kulturtrappen at gælde for alle klassetrin.

 

Kulturtrappen skoleåret 2017/18:

 • 0. klasse - Musik Mind Games, høresang og bevægelse (Musikskolen)
 • 1. klasse - Musik Mind Games, sang og børnekoncert (Musikskolen)
 • 2. klasse - Zoo-design (Dansk Arkitekturcenter)
 • 3. klasse - Byen og dens historie fortalt af museumsformidlere (Kroppedal Museum)
 • 4. klasse - Forfatterværksted (Forfattere og Bibliotek)
 • 5. klasse - Venner og billedkunst (Billedskolen)
 • 6. klasse - Elevbyrådsdagen (byplanlæggere og Kroppedal Museum)

Økonomi

Finansieringen af Kulturtrappen er baseret på en omfordeling og fortsættelse af nuværende budgetter til kultur i skolen og til skoleudvikling.

 

Budget for Kulturtrappen

Der er udarbejdet et budget for Kulturtrappen på 195.000 kr., som dækker den årlige udgift for 2.-6. klassetrin. Udgifterne til 0. og 1. klasse er ikke medtaget i budgettet, da budgettet til denne opgave fortsat ligger mest hensigtsmæssigt på Musikskolen.

 

De 83.000 kr. til elevbyrådsdagen i 6. klasse er allerede bevilget af Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at budgettet til elevbyrådet bliver overført til et nyt profitcenter, da denne aktivitet indgår i Kulturtrappen.

 

Det forslås, at de resterende 112.000 kr. finansieres af en række puljer, som samles i et nyt profitcenter

 • Det forslås, at der varigt afsættes 51.000 kr. fra Kulturudvalgs disponible beløb.
 • Det forslås, at der varigt afsættes 51.000 kr. fra Skoler & Uddannelses pulje til folkeskolen.
 • Det forslås, at der varigt afsættes 10.000 kr. fra Børnekultur til Kulturtrappen.

 

Afdelingerne Skoler & Uddannelse og Kultur & Fritid vil løbende søge yderligere midler til Kulturtrappen gennem eksterne fonde.

Lovgrundlag

Kulturtrappen tager afsæt i Folkeskolelovens §3, stk. 4:

§3, stk. 4: ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet”. 

Personalekonsekvenser

Det overordnede arbejde med Kulturtrappen administreres og koordineres af to konsulenter fra afdelingerne Skoler & Uddannelse og Kultur, Plan & Digitalisering. Folkeskolerne i Albertslund Kommune forventes at bidrage med en koordinator fra hver skole, som skal deltage i arbejdsgruppen for Kulturtrappen.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 18. januar 2017, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen (dog hører 2. at under Kultur-, Sundhed- & Besvægelsesudvalget). 

Fedai Celim (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Udvalget ønsker indstillingens pkt. 2 ændret således;

 

2. at der bevilges 51.000 kr. i 2017 fra Kulturudvalgets disponible beløb til Kulturtrappen,

 

Udvalget tiltrådte herefter indstillingens pkt. 2.

Bilag

1 Baggrund Kulturtrappen Baggrund Kulturtrappen
2 Bevillingsskema kulturtrappen Bevillingsskema kulturtrappen
Tilbage til toppen

5. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen