Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Onsdag den 15. november 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU - Orientering fra formanden - november
2. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - november
3. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for Albertslund Centrum
4. MBU/ØU/KB - ALDI Egelundsvej - igangsætning af nyt plangrundlag
5. MBU/ØU/KB - Kanalgaden 3 - igangsætning af nyt plangrundlag
6. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Dispensation til parkeringspladser
9. MBU/ØU/KB - Ændring af boligstørrelser i Hyldespjældet
10. MBU/ØU/KB - Dispensation til brandtrappe - Holsbjergvej 27
11. MBU/ØU/KB - Dispensation til udstykning, Storstræde 21
12. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2018 for virksomheders adgang til genbrugsstationer
13. MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS
14. MBU/ØB/KB - Godkendelse af takstblad 2018 for Herstedøster Vandværk
15. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2018 - Bevilling
16. MBU/ØU/KB - Akut afhjælpning af lækager på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen - Bevilling
17. MBU/ØU/KB - Anlægregnskab for kortlægning af PCB i kommunale ejendomme
18. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Øget Cykelpendling i Albertslund
19. Eventuelt

1. MBU - Orientering fra formanden - november

Sagsfremstilling

A - Afslag på ansøgning om dispensation vedrørende tagmaterialer på overdækninger og udestuer

 

B - Adfærdsregulerende trafikpolitik på Herstedøster skole

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

A - Udvalget ønskede at der fremsættes en sag på næste møde indeholdende de handlemuligheder der er.

 

B - Forvaltningen fremlægger en sag i det nye år.

 

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Orientering om Miljø & Tekniks afslag vedrørende overdækninger til gårdhuse i Albertslund Syd Orientering om Miljø & Tekniks afslag vedrørende overdækninger til gårdhuse i Albertslund Syd
2 Afslag på ansøgning om dispensation Afslag på ansøgning om dispensation
3 Adfærdsregulerende trafikpolitik på Herstedøster skole Adfærdsregulerende trafikpolitik på Herstedøster skole
Tilbage til toppen

2. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - november

Sagsfremstilling

A - De plan- og byggelovsmæssige forhold for Birkelundgaard

 

B - Revision af Fingerplan 2017 - høring

 

C - Notat om affaldssortering

 

D - Status på IPT - Albertslund / fra Vestforbrændingen

 

E - Statusnotat 14.11.17 - Parkeringssituationen i syd - omdelt på mødet

 

F - Status på trafikken i Værkstedskvarteret - omdelt på mødet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

A - Genfremlægges på næste møde da Dogan Polat (A) var fraværende.

 

B - F tiltrådt indstillingen.

Bilag

1 Oplysninger om de plan- og byggelovsmæssige forhold for Birkelundgård Oplysninger om de plan- og byggelovsmæssige forhold for Birkelundgård
2 Høringssvar Høringssvar
3 Kort til Radiostationen Kort til Radiostationen
4 Kortbilag 2 Kortbilag 2
5 Status på affaldsindsamling i stativområder Status på affaldsindsamling i stativområder
6 Status på IPT - Albertslund (002) Status på IPT - Albertslund (002)
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for Albertslund Centrum

Anledning

Citycon har henvendt sig til Albertslund Kommune med en plan for udvikling af Albertslund Centrum. Planen omfatter arealer, der er ejet af Citycon eller arealer de har forkøbsret til. Planen beskriver en udvidelse af Albertslund Centrum, både med flere boliger, butikker og andre funktioner. For at udviklingsplanen kan realiseres, er der behov for et nyt plangrundlag og processen med en ny lokalplan igangsættes derfor.

Sagsfremstilling

Citycons plan for en udvikling af Albertslund Centrum er en etapeplan, hvor den første etape hjørnet nord for Sundhedshuset, hvor Super Best tidligere lå og hvor der igangsættes et byggeri med flere plejeboliger og butikker. Dette areal udgøres af matr. 5dt og del af matr. 5bo og er allerede lokalplanlagt med Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum - Vest. Den næste etape omfatter Posthusgrunden, matr. 5bs. Den tredje etape, udgør den største del af udviklingsplanen og er en udvidelse af den østlige del af Albertslund Centrum. Etapen omfatter ved Jobhuset matr. 5bø, 5ca, 5cb, 5bq og 5dp og ved Aldi matr. 5bp, 5dr og 5 du.

 

Alle tre etaper indeholder både nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Citycon angiver det totale nybygningsareal inklusiv parkering til 48.979 m2. Dertil kommer anlæg af parkeringspladser i tilknytning til de tre etaper, både på terræn, på bygningsdæk og i parkeringshus.

 

Citycons plan beskriver en butiksudvikling, hvor dagligvare- og detailhandelsudbuddet øges og hvor der tilføres nye funktioner i Albertslund Centrum. Stadig i kombination med kommunale funktioner.

 

Planen arbejder med en boligudvikling, der forøger antallet og typer af boliger i centeret markant. Der beskrives både etageboliger i boligtårne i op til 7 etager og rækkehuse i terrasser i form af ejerlejligheder, studieboliger og ældreboliger.

 

Citycon ønsker også en delvis overdækning af butikscenteret i form af en transparent overdækning på nogle strækninger.

 

Gennemføres alle etaper i Citycons udviklingsplan betyder det, at Albertslund Centrum vil gennemgå en meget omfattende omdannelse og fornyelse. Omfanget af Citycons udviklingsplan betyder, at lokalplanprocessen skal arbejde med og afklare en række forhold. Det gælder forhold som:

 • Bygningshøjder og bebyggelsesprocenter
 • Boligtyper
 • Bygningskarakter
 • Overdækning og byrum
 • Parkeringsnormer
 • Trafikforhold
 • Adgangsforhold
 • Miljøforhold

 

 

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Citycon skulle præsentere en samlet plan for udviklingen af Albertslund Centrum før udbudsprocessen for posthusgrunden kunne sættes i gang. På et temamøde for Økonomiudvalget den 19. juni 2017 præsenterede Citycon udviklingsplanen og på møde den 11. oktober 2017 fremlagde Citycon samme udviklingsplan, hvor de også gjorde rede for baggrundsanalyser og det overordnede mål med en udvikling af Albertslund Centrum. Derfor er det nu relevant at begynde at arbejde med et offentligt udbud af Posthusgrunden. Udbudsmateriale og udbudsvilkår godkendes i kommunalbestyrelsen.

Kommunikation

Citycon står for og planlægger information om deres planer for en udvikling af centeret målrettet borgere og erhvervsdrivende, evt. i den tomme posthusbygning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at lokalplanarbejdet for Albertslund Centrum igangsættes

 

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Albertslund Centrum - Citycon udviklingsplan 19.06.2017 Albertslund Centrum - Citycon udviklingsplan 19.06.2017
2 Albertslund Centrum - Citycon analyse 24.03.2017 Albertslund Centrum - Citycon analyse 24.03.2017
3 Albertslund Centrum - Kort m. matrikler Albertslund Centrum - Kort m. matrikler
4 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - ALDI Egelundsvej - igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om frasalg af et kommunalt vejareal, reducering af vejareal og igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør en udvidelse af butikscentret på Egelundsvej 1.

Sagsfremstilling

ALDI driver i dag en butik på ejendommen Egelundsvej 1, matr. nr. 2px Vridsløselille By, Herstedvester. ALDI ønsker at udvide butikken fra 651 m2 til 1.200 m2. og kælderen til fra 333 m2 til 870,5 m2. Grunden ejes af Jeudan III A/S, der ved fuldmagt giver ALDI lov til at søge om en udvidelse af butikken. Udvidelse forudsætter, at der tilkøbes et kommunalt vejareal på ca. 1.400 m2 og, at køber financierer omlægning af den eksisterende gang-/cykelsti syd for butikscentret. Idet arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan offentligt udbud undlades.

 

Eksisterende plangrundlag

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde C06, der udlægger området til lokalcenter, hvor anvendelsen er fastsat til detailhandel, restaurant, service og offentlige formål samt parkering. Bebyggelsesprocenten er maks. 55 og bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. Der er fastsat et maks. bruttoetageareal til detailhandel på 2.000 m2 og den maksimale butiksstørrelse til dagligvarebutik er 1.000 m2. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal der planlægges for 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, 1 p-plads pr. 50 m2 for øvrige butikker samt 1 p-plads pr. 10 siddepladser for restaurationer. Hvis p-pladser kan dobbeltudnyttes, kan normkravet udenfor stationsnærhedsområdet reduceres med 33 %. Området er endvidere omfattet af lokalplan 3.5, der opdeler det i to delområder (se kort 1 på vedlagte bilag) og giver mulighed for opførelse af en butiksbygning på op til 1.300 m2 i op til to etager med en maks. højde på 8,5 m og en maks. bebyggelsesprocent på 55 indenfor matr. nr. 2pc Vridsløselille By, Herstedvester. Der udlægges areal til 30 p-pladser, hvoraf de 26 p-pladser er etableret.

 

Ifølge planlovens detailhandelsregler er den maksimale ramme for lokalcentre 3.000 m2 og en dagligvarebutik i et lokalcenter må have et maksimalt bruttoareal på 1.200 m2 inklusiv personalekantine, personaletoiletter, personalefaciliteter og personalepauserum. Rema 1000, der ligger ved siden af den ansøgte ejendom, og som er del af lokalcentret, lægger gennem "Lokalplan 3.7 – Butikker på Egelundsvej 5" beslag på 1.200 m2 ud af den samlede ramme på 3.000 m2. Det resterende bruttoareal til detailhandel er således på 1.800 m2 (heraf maks. 1.200 m2 til dagligvarebutikken). Den eksisterende cafe/pizzarestaurant og frisørsalon er ikke omfattet af detailhandelsreglerne, og indgår derfor ikke i den maksimale ramme på 1.800 m2.

 

Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for rammeområde C06, hvor det maksimale bruttoetageareal til butiksformål fastsættes til 3.000 m2 og den maksimale butiksstørrelse til dagligvarebutik fastsættes til 1.200 m2. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastsættes til maks. 50. Øvrige rammebestemmelser og retningslinjer fastholdes.

 

Der skal udarbejdes ny lokalplan, som inddeler området i to delområder, se kort 2 på vedlagte bilag. Delområde I kan anvendes til butikscenter, og der udlægges et byggefelt, der giver mulighed for et udvide butiksarealet som ønsket. I tilknytning til butikken ligger et velbesøgt pizzaria, og derfor vil lokalplanen indeholde udvidelser af arealet til udeservering på bygningens solside. Den fremtidige anvendelse er skitseret på kort 3 på vedlagte bilag. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastsættes til 50. Idet der forudsættes en dobbeltudnyttelse af p-pladserne til de øvrige forretninger og cafe/restaurant i lokalcentret, reduceres parkeringsnormkravet med 33 %.

 

Delområde II kan udelukkende anvendes til offentlige stier og grønt areal ud mod Roskildevej, samt nyetableret gang-/cykelsti syd for bygningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af det eksisterende butikscenter samt en omlægning af den eksisterende gang-/cykelsti på Egelundsvej 1,
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 3. at kommunalbestyrelsen godkender, at eksisterende vejareal reduceres med ca. 1.400 m2 under forudsætning af, at den eksisterende gang-/cykelsti omlægges, så den fortsat er beliggende på offentligt vejareal og
 4. at kommunalbestyrelsen giver mandat til forvaltningen om at indlede forhandlinger med ALDI om salg af ca. 1.400 m2 kommunalt ejet vejareal på matrikel nr. 70000æ Vridsløselille By, Herstedvester.

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bilag - kort 1, 2 og 3 Bilag - kort 1, 2 og 3
2 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Kanalgaden 3 - igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør ændret anvendelse fra kontorerhverv til boliger på Kanalgaden 3.

Sagsfremstilling

Meadow Way Komplementar ApS har indgået en betinget købsaftale med Danica Ejendomme om køb af ejendommen matr. nr. 5cg Vridsløselille By, Herstedvester beliggende Kanalgaden 3. Købet er betinget af, at Meadow Way Komplementar ApS får mulighed for at omdanne den eksisterende erhvervsejendom til boliger. Der er efterfølgende afholdt tre møder med forvaltningen for at drøfte mulighederne. Særligt parkeringsforholdene er problematiske, idet der ikke er mulighed for parkering på egen grund, med mindre parkering bliver i konstruktion. Meadow Way Komplementar ApS´s rådgiver har nu fremsendt et forslag, hvor byggeriet tænkes opført i op til 7 etager som en karrébebyggelse, der omsluttes af et indre fælles gårdrum, se vedlagte principplaner og snit. Bygningskroppen åbnes op mod kanalen mod syd og stiger gradvist ud mod Nordmarks Allé. Dette bevirker, at der skabes et markant og spændende grønt byggeri med gode lysforhold og gode direkte forbindelser til friarealer som taghaver, gårdrum og byrummet mod kanalen. Projektet giver mulighed for opførelse af ca. 80 boliger i varierende størrelser fra ca. 65 m2 op til 115 m2 bruttoareal. Ved en nedtrapning af byggeriet ud mod kanalen optimeres lysforholdene til boliger og friarealer. Det eksisterende parterreniveau (kælder) indrettes til parkering. Der indrettes fælles taghaver som en del af friarealet. Friarealet vil inkl. taghaver udgøre ca. 35 % af det bebyggede areal. Bebyggelsesprocenten bliver ca. 200 uden p-kælder og ca. 260 inklusive parkeringskælder.

 

Eksisterende plangrundlag

Kanalgaden 3 er beliggende indenfor kommuneplanrammens rammeområde C01, der udlægger området til centerområde, hvor anvendelsen blandt andet er fastsat til boliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 200 og bebyggelse kan opføres i op til 9 etager med en maks. højde på 33 m. Ejendommen er beliggende i det stationsnære kerneområde. Parkeringsnormen inden for det stationsnære kerneområde kan reduceres med 33%, hvilket medfører en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. bolig. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan nr. 7.5 Kontorhus, Albertslund Centrum, der fastsætter områdets anvendelse til centerformål, kontor- og forretnings- og servicebebyggelse i op til 2 etager plus kælder samt mulighed for opførelse af en delvis tredje etage i den vestlige del af bygningen. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er på 142 %. Lokalplanen fastsætter, at parkering forudsættes at foregå på parkeringspladsen syd for kanalen.

 

Fremtidigt plangrundlag

For at kunne realisere boligbyggeri på ejendommen, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan, der fastsætter følgende øvre rammer for det nye boligområde:

 • anvendelse til boligformål i form af etagebyggeri
 • maks. bebyggelsesprocent på 260
 • maks. antal etager 7
 • maks. højde på 25 m
 • Parkeringsnorm: 1 p-plads pr. bolig med mulighed for reduktion ved delebiler

Afgrænsningen af lokalplanområdet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Begge planer er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og progrrammer og af konkrete projekter.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af boliger på ovenstående vilkår og
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Lokalplanafgrænsning Lokalplanafgrænsning
2 Bilag_skitser Bilag_skitser
3 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektet "Markant Belysning i Hyldespjældet", som er et af Albertslund Kommunes delprojekter i Lighting Metropolisprojektet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår i det interregionale projekt Lighting Metropolis, hvilket blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. Projektet handler om at lave nye innovative lysprojekter i samarbejde mellem offentlige bygherrer, forsknings- og vidensinstitutioner og virksomheder. Et af de projekter som Albertslund Kommune arbejder med indenfor Lighting Metropolis-projektet er "Markant Belysning i Hyldespjældet".

Projektet er en del af den overordnede plan for udskiftning af vejbelysning i kommunen, hvorfor projektet søges finansieret af den netop vedtagede Anlægsbevilling - Modernisering af vejbelysningen etape 3 og 4 - så projektet indpasses heri.

Det er sammen med Lighting Metropolis sekretariatet blevet besluttet, at pengene overføres fra Sandkasse i DOLL til Markant Belysning i Hyldespjældet, da projektets fokus på udendørs belysning læner sig op af arbejdet i DOLL.

Som før beskrevet for MBU i ’Orientering omkring Lighting Metropolis projekt i Hyldespjældet’ er projektet et triple-helix projekt med en partnergruppe bestående af Albertslund Kommune, DONG Energy City Light og Aalborg Universitet.

Partnergruppen vil undersøge, hvordan det rette lys kan bidrage til at skabe bedre rammer for social interaktion i byens uderum. Målet er mere udendørs brug af byrummene i de mørke vintermåneder med fokus på mere bevægelse, leg, interaktion og i sidste ende sundhed for borgerne. Derudover har fokus igennem hele processen været at undersøge mulighederne for inddragelse af beboere i udviklingen af ny belysning til boligområder. Læringen fra projektet kan således komme kommunen til gavn i den kommende tid, hvor belysningen i samtlige boligområder i Albertslund skal udskiftes.

Hyldespjældet er udvalgt, da området med sine ca. 400 lyspunkter er det område i kommunen med den tætteste belysning, mens det samtidigt ikke føles specielt oplyst, når man færdes i området. Der er derfor i høj grad plads til forbedring af områdets belysning, mens kommunen opnår en viden omkring belysningens betydning for ophold, tryghed og borgernes hverdag.

I samarbejde med DONG Energy, en kandidatstuderende og vejledere fra Aalborg Universitets og beboere fra Hyldespjældet har en designproces kørt siden januar. De forskellige udvalg i Hyldespjældet har været inviteret til at deltage, og der har været kommunikeret ud til beboerne via Hyldespjældets lukkede Facebook side. På baggrund af input fra de deltagende beboere blev projektets fysiske omdrejningspunkt det centrale legepladsområde med tilhørende hovedstier, da dette er samlingspunkt for mange af beboerne i forskellige aldre - og i dag er meget lidt oplyst. Legepladsområdet og den omgrænsende hovedsti er flittigt brugt, også til transit af beboere fra omkringliggende boligområder.

Projektet vil dermed koble stibelysning til aktivitet i området. Eksempelvis kunne armaturerne på stierne lyse svagt op i en bestemt farve/lyse kraftigere ved aktivitet på legepladsen, eller lyse en anden farve omkring legepladsområdet, når der er fællesspisning i cafeen (tænkte eksempler). Et velkendt byrum som et legepladsområde udgør en god case, da der kan skaleres ud på andre legepladser i centrale stiområder, også i Albertslund.

Der er ikke valgt rådgivere/eksterne virksomheder endnu. Der tænkes i SMV’er såsom eksempelvis antropologer, lysdesignere eller app-udviklere.

Tidshorisont: AAU færdiggør i august måned den endelige vision, som derefter skal drøftes med beboerne, før den udarbejdes til et konkret projekt af en professionel, formentlig en lysdesigner. Projektet udbydes i sensommer/efterår, gennemføres i december og evalueres hen over vinteren og foråret.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. august 2017 

Bevillingen ændres til en anlægsbevilling som følge dels af arbejdets anlægslignende karakter dels af beløbets størrelse.

 

Revideret bevillingsskema vedlægges.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. oktober 2017

Der anmodes om, at projektet flyttes fra Hyldespjældet til legeplads/aktivitetsområde på Herstedlund Skole, da Hyldespjældet har trukket sig fra projektet. Dette bl.a. fordi planen for udskiftning af belysningen i boligområdet ikke harmonerer med Lighting Metropolisprojektets tidsplan.   

 

Se vedhæftede notat og bilag.

 

 

Økonomi

Albertslund Kommune har forpligtet sig til at bruge 699.000 kr. på de to projekter i Lighting Metropolis (der nu rent økonomisk bliver til ét projekt). De 699.000 kr. skal finansiere såkaldte aditionelle (tillægs-) udgifter i forbindelse med projektet. De aditionelle udgifter, støttet af Interreg, er udgifter, vi ikke normalt ville have haft. Dette vil typisk være, at der for eksempel bruges mere tid internt, behov for mere rådgivning/eksperthjælp eller købe dyrere udstyr, end normalt, altså et slags ekstra lag oven på det ”almindelige” arbejde. For at få dette ekstra lag, i form af støtte fra Interreg, kræves det af Lighting Metropolis programmet, at projekterne skal bidrage med nye, innovative løsninger indenfor belysning. Af de 699.000 kr. til aditionelle udgifter vil op mod 40% blive refunderet, hvilket svarer til 280.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 699.000 kr. til Markant Belysning i Hyldespjældet,
 2. at der gives tillægsbevilling på 280.000 kr. i indtægt i tilskud fra Interreg i 2018 og
 3. at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

 

Direktøren for By, Kultur, Milljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 25. august 2017

1.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. i udgift til Markant Belysning i Hyldespjældet.

2.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i indtægt fra Interreg. i 2018 og

3.  at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 27. oktober 2017

 1.  at lokalitet for Lighting Metropolisprojekt ændres fra Hyldespjældet til udearealer på Herstedlund Skole.
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. i udgift til udearealer på Herstedlund Skole
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i indtægt i 2018 i tilskud fra Interreg.
 4. at udgiften finansieres af tidligere givne anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. til markant belysning i Hyldespjældet
 5. at indtægten finansieres af tidligere givne anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i 2018 i tilskud fra Intereg.

  

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Dennis Schmock (B) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

 

Kommunalbestyrelsen, 12. september 2017, pkt. 10

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende.

 

Beslutning

Flemming Jørgensen (A) forlod mødet under dette punkt da han er inhabil grundet sin ansættelse på projektet.

 

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedlægges et notat om der indenfor projektets rammer er mulighed for at flytte projektet til stadion.

 

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Revideret bevillingsskema 25.8. Revideret bevillingsskema 25.8.
3 Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling
4 Open Call LM Legeplads dansk Open Call LM Legeplads dansk
5 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole (bevilling)

Anledning

Der søges om en bevilling til etablering af et lyskunstprojekt i en tunnel ved Herstedlund skole

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2015 afsat 0,85 mio. kr. til et pilotprojekt med kunstnerisk belysning af tunneller. Midlerne blev afsat på baggrund af, at Albertslund var på vej til at blive et internationalt udstillingsvindue for fremtidens belysning og for at modvirke utryghed i byens tunneller bl.a. gennem lyskunst. Det blev anbefalet at udføre et pilotprojekt i en af kommunens tunneller f.eks. ved Herstedlund Skole i 2015. I løbet af 2016 blev der arbejdet med flere forskellige placeringer af kunstbelysningen, hvilket har medført, at projektet er blevet forsinket.

I februar 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen "Strategi for kunst i det offentlige rum". Heri anførtes det, at "Kunsten (kan) understøtte eller tilføje nye aspekter, når Albertslund skal udvikles som et fyrtårn for lysteknologi og intelligente løsninger i byens rum" samt at der "kan arbejdes med kunst i tunnellerne i Albertslund, så de bliver trygge og fulde af oplevelser". Derfor vil forvaltningen nu tage kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen samt DOLL for at indsamle inspiration og indhente navne på konkrete kunstnere, som kan løse opgaven.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at være specifik på udformningen af kunstværket, da der endnu ikke er indhentet inspiration fra de ovennævnte steder eller udpeget en kunstner. Dog er der følgende krav til værket fra forvaltningen, som kan give et indtryk af, hvad effekten af kunstværket vil blive:

 • Værket skal indeholde både kunstneriske og tryghedsskabende elementer
 • Værket må ikke virke forstyrrende for trafikken i tunnellen
 • Værket skal indgå i et sammenhængende forløb med den stibelysning, som skal etableres på de stier, der ligger i umiddelbar forlængelse af tunnelen, så stibelysning, legepladslys og tunnellys kommer til at danne et sammenhængende og tryghedsskabende forløb.
 • Kunstneren skal gå i dialog med det kommende Lighting Metropolis projekt på legepladsen ved Herstedlund Skole, så der bliver skabt synergi mellem projekterne fra starten.
 • Kunstnerne skal indgå i en samskabelsesproces med elever fra Herstedlund Skole, så de får indflydelse og ejerskab på værket og fra start oplever sammenhængen mellem alle projekterne.
 • Kunstneren skal på baggrund af samskabelsesprocessen færdigudvikle udsmykningen til administrativ godkendelse i forvaltningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr. til udførelse af pilotprojekt med kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole, og
 2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til kunstbelysning i tunneler.

Beslutning

Flemming Jørgensen (A), Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) tiltrådte indstillingens pkt. 1 og 2.

Leif Pedersen (F) og Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Leif Pedersen (F) fremsatte forslag om et nyt indstillingspunkt 3: "at det tryghedsskabende går forud for det kunstneriske samtidig med at udvalget gerne ser, at det samlede projekt forsøges billiggjort."

Allan Høyer (O) tiltrådte forslaget.

Flemming Jørgensen (A), Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde forslaget.

Leif Pedersen (F) begærede forslaget i Økonomiudvalget / Kommunalbestyrelsen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Dispensation til parkeringspladser

Anledning

BO-VEST har fremsendt en ansøgning om etablering af 41 nye parkeringspladser i Hyldespjældet.  

Sagsfremstilling

I erkendelse af et stigende behov for parkeringspladser i Hyldespjældet har BO-VEST i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Hyldespjældet fremsendt en ansøgning om etablering af 41 nye parkeringspladser.

 

Hyldespjældet er omfattet af lokalplan 15.1 og det fremgår af § 5.4, at delområderne XP ved Tværslippen og Væverlængen er udlagt til reserveparkeringsarealer. Disse arealer kan jf. § 8.3 indrettes og anvendes til rekreative formål indtil det efter Albertslund Kommunes vurdering er nødvendigt at tage dem i brug til parkering.

 

De i lokalplanen nævnte XP arealer fremstår i dag som grønne kiler og anvendes af beboerne til rekreative formål. Eksempelvis er der på arealet ved Tværslippen opstillet et boldbur. BO-VEST / afdelingsbestyrelsen ønsker at bibeholde disse grønne kiler som grønne og rekreative arealer og har derfor fremsendt en ansøgning om placering af 41 alternative parkeringspladser.

 

Tværslippen og Storetorv

Parkeringspladserne ønskes etableret i forbindelse med de eksisterende parkeringspladser og langs afskærmningsbæltet mod Damgårdsvej, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens Kortbilag 2. Parkeringspladserne overskrider dog vejbyggelinien mod Damgårdsvej med 1,5 m.

 

Væverlængen

Parkeringspladserne ønskes etableret i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads og langs afskærmningsbæltet mod Kærmosevej. Området i lokalplanen er udlagt til genbrugsplads og materialgård samt byggefelt hertil. BO-VEST/Afdelingsbestyrelsen har peget på disse arealer, da der ikke er behov for dem til genbrugsplads og materialegård. Parkeringspladserne overskrider vejbyggelinien mod Kærmosevej med 4,0 m, hvorfor det bliver nødvendigt at fjerne noget af beplantningen (se bilag).

 

Ansøgningen indeholder to dispensationer fra lokalplan nr. 15.1:

§ 5.4, om at parkering kun må finde sted på de fælles parkeringsarealer i delområde P og reserveparkering i delområderne XP.

§ 3.12, om at afskærmningsbælterne mod de omgivende veje kun må anvendes til støjafskærmning og afgrænsende beplantning.

 

Forvaltningens bemærkninger

Vejbyggelinierne er at betragte som en vejudvidelseslinier og vejmyndigheden har vurderet, at der ikke er behov for udvidelse af vejene og at afdelingen derfor ikke vil modsætte sig det ansøgte. Det er forståeligt, at man ønsker at friholde de grønne arealer for parkering og det er forvaltningens vurdering, at det er lykkedes at finde nogle alternative parkeringsmuligheder. De alternative parkeringsmuligheder virker gennemtænkte og bør derfor realiseres.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 15.1

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 15.1, §§ 5.4 og 3.12, til etablering af de ønskede parkeringspladser.

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning Dispensationsansøgning
2 Supplerende dispensationsansøgning Supplerende dispensationsansøgning
3 Eksisterende forhold Eksisterende forhold
4 Illustrationsskitse, forslag Illustrationsskitse, forslag
5 Kortbilag 2 Kortbilag 2
6 Plan af nye parkeringsforhold ved Væverlængen Plan af nye parkeringsforhold ved Væverlængen
7 Plan af nye parkeringsforhold ved Tværslippen og Storetorv Plan af nye parkeringsforhold ved Tværslippen og Storetorv
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Ændring af boligstørrelser i Hyldespjældet

Anledning

Hyldespjældet står over for en helhedsrenovering. I den forbindelse ønsker BO-VEST at ændre boligsammensætningen.

 

Sagsfremstilling

BO-VEST arbejder i øjeblikket på et oplæg til en helhedsplan for Hyldespjældet. I den forbindelse har de afholdt et møde med Miljø- og Teknikafdelingen og fremlagt deres tanker.

 

I Hyldespjældet er der nedsat et lokalt byggeudvalg. Det er BO-VEST og byggeudvalgets vurdering, at der er behov for en anden sammensætning af boliger i Hyldespjældet. Særligt er der behov for at tilvejebringe nogle mere attraktive boligtyper i ét plan med bedre tilgængelighed. Der er også et ønske at reducere antallet af boliger i tre plan, som ikke er så attraktive i afdelingen.

 

BO-VEST ønsker at etablere tre nye boligtyper. Disse er beskrevet i bilagene. Boligtypen T1, som er en bolig på 50 m² i et plan med niveaufri adgang. Boligtypen D1 og D2, som er en bolig på 90-100 m2 med 3-4 værelser og egen tagterrasse.

 

På den måde ønsker BO-VEST at skabe en større variation i boligudbuddet for at sikre at Hyldespjældet også kan tilbyde boliger bl.a. til den gruppe, der ønsker en mere ældreegnet bolig.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af boligreguleringslovens § 46 at det ikke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens samtykke. Dog kan kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoetageareal på mere end 130 m². I oplægget til sammenlægningen er der ingen af boligerne som overstiger 130 m2. Forvaltningen vurderer, at det fremlagte oplæg til helhedsplanen er forenelig med boligreguleringslovens rammer og at BO-VEST indtænker tilgængeligheden i ombygningsprojektet.

 

Økonomi

Bygningsændringerne forventes økonomisk at kunne rummes inden for Landsbyggefondens rammebevilling

 

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven, samt Byggeloven, herunder bygningsreglement BR15. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at BO-VEST´s oplæg til boligopdeling og sammenlægning i Hyldespjældet (afd. 60) godkendes.

 

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling medsendes et notat med angivelse af, hvor mange almene boliger opgjort på størrelse (m2) kommunen har.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ansøgning kommune boligopdeling sammenlægning.pdf Ansøgning kommune boligopdeling sammenlægning.pdf
2 01-Sammenlægningsoversigt.pdf 01-Sammenlægningsoversigt.pdf
3 02-Tilgængelighedsboliger.pdf 02-Tilgængelighedsboliger.pdf
4 03-Ombygning af 3 etagers bolig.pdf 03-Ombygning af 3 etagers bolig.pdf
5 06-Analyse.pdf 06-Analyse.pdf
6 04-Vurdering af terrænhøjder.pdf 04-Vurdering af terrænhøjder.pdf
7 05-Trappe forslag.pdf 05-Trappe forslag.pdf
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
9 Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Dispensation til brandtrappe - Holsbjergvej 27

Anledning

I forbindelse med omdannelse af en industribygning til et kulturhus for Tyrkisk Kulturforening på Holsbjergvej 27 er der bl.a. behov for en ekstra brandtrappe.

Sagsfremstilling

Tyrkisk Kurturforening har søgt om tilladelse til at indrette en industriejendom på Holsbjergvej 27 til kulturhusformål. Ejendommen blev erhvervet på et tidspunkt, hvor aktiviteter som kulturelle formål ikke var tilladt. Efterfølgende er der udarbejdet en ny lokalplan, som planmæssigt muliggjorde de ønskede aktiviteter. Tyrkisk Kulturforeningen har derfor søgt om byggetilladelse til at kunne ombygge ejendommen, så den også lever op til byggeloven.

 

I forbindelse med omdannelsen af bygningen fra en industribygning, beregnet til få personer, til et kulturhus med en større personbelastning, er der behov for at etablere en brandtrappe på bygningens sydvendte facade. Denne facade er beliggende mod Roskildevej. I følge lokalplanen for ejendommen må der ikke bygges i den grønne zone langs Roskildevej. Den grønne zone måles fra vejskel mod Roskildevej og 9,5 m ind på grunden.

 

Naboorintering

Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget høring af de omkringliggende naboer. Der er forbindelse med høringen ikke indkommet bemækninger til trappeprojektet.

 

Forvaltningens bemærkninger

Bygningen på Holsbjergvej 27 er beliggende 10 m fra skel mod Roskildevej. Normalt udføres brandtrapper med en bredde på 1 m. Afstanden fra trappens sydlige punkt til vejskel mod Roskildevej bliver således ca. 9 m, hvilet overskrider den byggefri zone på 9,5 m. Bygningsmyndigheden vurderer, at brandtrappen er altafgørende for at kulturforeningen kan anvende førstesalen på ejendommen. Af vedlagte bilag (Google street view) fremgår det, at de omkringliggende bygninger er placeret længere fremme end de 9,5 m. Det er derfor forvaltningens vurdering, at brandtrappens placering ca. 0,5 m ind i den grønne zone ikke vil ødelægge oplevelsen af "det grønne udtryk" mod Roskildevej.

 

Lovgrundlag

Planloven, herunder Lokalplan 3.10 §§ 3.3 og 10.3

 

Indstilling

 Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra §§ 3.3 og 10.3 i lokalplan 3.10 og gives tilladelse til at opføre en brandtrappe delvist placeret i den grønne zone mod Roskildevej.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning af 19. september 2017 Dispensationsansøgning af 19. september 2017
2 Situationsplan til dispensationsansøgning Situationsplan til dispensationsansøgning
3 Kort over Holsbjegvej 27 Kort over Holsbjegvej 27
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Dispensation til udstykning, Storstræde 21

Anledning

Ejer af Storstræde 21 ønsker at udstykke ejendommen i 13 mindre matrikler for at kunne opdele gården i 13 rækkehuse.

Sagsfremstilling

Herstedvester landsby har 3 oprindelige gårde tilbage, hvoraf Horsholmgård, Storstræde 21, er én af dem. Ejer af Storstræde 21 har søgt om dispensation fra byplanvedtægt nr. 9, § 2.0, der siger at område B kun må bestå af fritliggende parcelhuse og § 5, der siger at ejendomme inden for planens område B ikke må udstykkes yderligere. Ejer ønsker at opdele ejendommen i 13 rækkehuse med tilhørende haveareal. Der udlægges 25 parkeringspladser indenfor ejendommens areal. Det matrikulære areal er på 4.734 m2 og arealet der skal anvendes til beboelse er på 1.564 m2 med tilhørende fællesrum og depot på 103 m2. Bebyggelsesprocenten bliver 33.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ejendommen er p.t. godkendt til erhverv, men da den er beliggende i et boligområde vil rækkehusene være med til at realisere byplanvedtægtens bestemmelser. Det forudsættes at der ikke sker en visuel opdeling af enhederne, bortset fra et mindre areal umiddelbart ved bygningen, samt at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe og fastholde, ikke ændres, jf. byplanvedtægtens § 12, stk. 1.

 

Indsigerene skriver begge at de frygter at rækkehusene vil blive brugt som "håndværkerhoteller". Ejer er blevet forelagt indsigelserne og skriver "Jeg kan godt bekræfte, at boligerne skal sælges og bruges som helårsboliger og jeg går ud fra at køberne bl.a. bliver børnefamilier (de store rækkehuse) og seniorer (de mindre rækkehuse), som har solgt deres hus. Det er naturligvis ikke tanken at udleje til ”håndværkerhotel”.

 

Albertslund Kommune er omfattet af boligreguleringsloven, der sikre at der er bopælspligt på helårsbeboelser. Dette betyder at der skal være mindst én folkeregistertilmelding på en helårsbolig - men kommunen kan ikke bestemme hvor mange gæster den enkelte ejendomsejer må have.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & beskæftigelse den 26. september 2017

På MBU's møde den 19. september blev der bedt om,at det skal undersøges om der er frivillighed til medlemskab af grundejerforeningen. Forvaltningen kan oplyse, at da der ikke står noget i byplanvedtægt nr. 9 om tvungen medlemskab af en grundejerforening kan det ikke stilles som krav.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. november 2017

På KB's møde den 10. oktober 2017 blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med henblik på endelig fastsættelse af bebyggelsesprocent.

 

En realisering af projektet vil betyde en bebyggelsesprocent på 33 % set i forhold til den maximale bebyggelsesprocent for området på 35 %.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 9,

§ 2.0 siger at område B kun må bestå af fritliggende parcelhuse.

§ 5, stk. 1 siger at der inden for område B ikke må udstykkes yderligere.

Kommunikation

Sagen har været sendt i høring og ved fristens udløb var der kommet 2 bemærkninger fra henholdsvis Herstedvester Grundejerforening og Storstræde 18.

 • Herstedvester Grundejerforening har ingen indvendinger mod at Storstræde 21 anvendes til 13 rækkehuse, dog anmodes om at der bliver bopælspligt så ejendommene ikke kan udlejes til håndværkerhoteller, ligesom det bør fremgå af tilladelsen at der er pligt til at være medlem af Herstedvester grundejerforening.
 • Storstræde 18 har hverken noget imod udstykning eller opdeling til ejerlejligheder, når bare det er ejerboliger der ikke kan udlejes til f.eks. håndværkerhoteller.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til at Storstræde 21 kan udstykkes til 13 rækkehuse,
 2. at der udlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser på ejendommmen og
 3. at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe og fastholde, ikke ændres.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. september 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet der til indstillingens pkt. 1 tilføjes "til helårsbeboelse". Det skal undersøges om der er frivillighed til medlemskab af grundejerforeningen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen, 10. oktober 2017, pkt. 19

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på endelig fastsættelse af bebyggelsesprocent.

 

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 høringssvarfra nr. 18 høringssvarfra nr. 18
2 høringssvar fra grundejerforeningen høringssvar fra grundejerforeningen
3 ansøgning om dispensation ansøgning om dispensation
4 arealoversigt udstykning arealoversigt udstykning
5 udstykningsplan udstykningsplan
6 fremtidig situationsplan fremtidig situationsplan
7 udtalelse om høringssvar vedr. Storstræde 21 udtalelse om høringssvar vedr. Storstræde 21
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2018 for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende næste års gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Sagsfremstilling

Det er et lovpligtigt krav, at Albertslund Kommune skal give virksomhederne adgang til kommunens genbrugsstation. Derfor skal der opkræves et gebyr hos de virksomheder, der benytter sig af genbrugsstationerne. Fra 1. januar 2012 er det sket i form af en tilmeldeordning.

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige biltyper og virksomhedskategorier. Gebyrerne er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald.

 

Da gebyrerne er ens for alle Vestforbrændings kommunerne der er med i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationer", skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Gebyrer for 2018 er godkendt på deres møde den 13. september 2017.

 

De nuværende priser for 2017 (som er de samme som i 2016) foreslås videreført i 2018.

 

På den baggrund foreslås følgende gebyrer for 2018:

 

Engangsbillet

 

Personbil

kr./ besøg

uden moms

Kassebil

kr./besøg

uden moms

Ladvogn

kr. /besøg

uden moms

Alle virksomhedskategorier

100

150

200

 

Årskort

Virksomhedskategori jf. CVR

Personbil

kr./bil/år

uden moms

Kassebil

kr./besøg

uden moms

Ladvogn

kr./besøg

uden moms

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

der overvejende afleverer erhvervsaffald

5.500

8.700

13.500

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

3.000

4.800

7.400

Liberalt erhverv og tilsvarende ** (0-2 ansatte) Max 8 besøg pr. år

800

-

-

Øvrige virksomheder end de overnnævnte ***

3.200

5.900

11.400

 

Farligt affald

 

Alle biltyper uden moms

Alle virksomhedskategorier

40 kr. for hver 10 kg ud over de først 5 kg

 

 Virksomhedskategorieren er uddybet i vedlagte notat fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409.

Økonomi

Gebyret har ingen indflydelse på de allerede vedtagne budgetter.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at de af Vestforbrændingens foreslået gebyrer for erhvervs brug af genbrugsstationer for 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409 Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS

Anledning

Kurland Trading ApS har søgt om miljøgodkendelse til at modtage affald i form af kompressorer med henblik på nyttiggørelse.

Sagsfremstilling

Kurland Trading ApS er en eksisterende virksomhed beliggende på Naverland 16. Virksomheden opkøber i dag tøj, kølemøbler, computere og andre eletroniske genstande fra bl.a. dødsboer for efterfølgende at eksportere og sælge emnerne med henblik på brug i andre lande, hovedsageligt i Afrika.

Som biaktivitetet ønsker virksomheden miljøgodkendelse til at kunne tage imod affald i form af kompressorer i et omfang på 5-10 tons dagligt med henblik på at teste og videresælge de kompressorer, som virker.  Da virksomheden tager imod affald og foretager nyttiggørelse, er der krav om at virksomheden skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen gives efter listepunkt K 206 “Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald”

Alle kompressorer som Kurland Trading ApS modtager, kommer fra H J Hansen og er aftappet for olie og er uden uønskede kølemidler. Før eksport foretager Kurland Trading ApS en test af hver kompressor for at sikre, at der er tale om et produkt, der virker.

I miljøgodkendelsen er der lagt vægt på, at der ikke sker oplagring og håndtering, som kan give anledning til forurening af jord og grundvand  eller give støjgener til omgivelserne. Oplagring og håndtering vil foregår indenfor i bygning med betongulv.

Forvaltningen vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den hverken giver væsentlig gener for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 miljøgodkendelse kurland.docx miljøgodkendelse kurland.docx
Tilbage til toppen

14. MBU/ØB/KB - Godkendelse af takstblad 2018 for Herstedøster Vandværk

Anledning

Herstedøster Vandværk skal hvert år, her for 2018, have Albertslund Kommunes godkendelse af deres vandtakster.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad fo 2018 til godkendelse. Albertslun Kommune skal hvert år godkende takstblad for private vandværker, som levere mindre end 200.000 m3 drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe 12.850 m3 i 2018.

 

Taksten for 2018 er uændret i forhold til 2016 og 2017. Taksten består af en fast afgift på 650 kr. og en variabel afgift på 7,00 kr/m3. Der er i dag 145 enheder tilsluttet vandværket. Den variable afgift stiger med 16 %, fra 6,00 kr./m3. Det skyldes udgifter til større ledningsarbejder i 2017 og behovet for at genopbygge rådighedsreserven igen.

 

Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandforbrug være 14,33 kr./m3 ekskl. moms, mod 13,13 kr./m3 i 2017.

 

Vi kender endnu ikke vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S for 2018, men i 2017 var vandprisen 15,33 kr./m3 ekskl. moms.

 

Herstedøster Vandværks budget viser er overskud på 61.300 kr. og en forventet egenkapital ultimo 2018 på 796.500 kr. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) har tidligere udtalt, at henlæggelser til nye investeringer og større renoveringer bør være omkring 1 mio. kr.

 

Forvaltningen vurderer, at budget og takster er fornuftige med henblik på henlæggelser til planlagte vedligeholdelser samt til pludseligt opstående hændelser. Der er desuden nødsyningsledning fra HOFOR's vandforsyning til ledningsnettet for Herstedøster Vandværk.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om lov om vandforsyning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at takstblad for 2018 for Herstedøster Vandværk godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Takstblad 2018.pdf Takstblad 2018.pdf
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2018 - Bevilling

Anledning

Der er i 2018 afsat i alt 1.328.000 kr i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Tidligere blev bevillingerne søgt frigivet i forbindelse med Agenda Center Albertslunds aflæggelse af årsregnskab og årsberetning i starten af de nye budgetår, men dette har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da beløbet på den måde ikke var til rådighed ved årets start. Fra og med budget 2016 er praksis ændret, således at beløbet er til rådighed ved regnskabsårets start.

 

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2017 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen i starten af 2018.

 

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som det takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 390.000 kr., fordelt med 195.000 kr. fra vandselskabet og 195.000 kr. fra spildevandselskabet

Økonomi

Beløbet er fordelt med 518.000 kr. fra det skattefinansierede område og 810.000 kr. fra det takstfinansierede område.

 

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.328.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 405.000 kr. fra renovationsområdet og 405.000 kr. fra varmeforsyningens område

Kommunikation

Sagen behandles på Brugergruppemøde den 7. december 2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der frigives 405.000 kr. fra renovationsområdet og 405.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund 2018.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Handleplan 2018 vedtaget den 14.9.17.doc Handleplan 2018 vedtaget den 14.9.17.doc
2 budget 2018 vedtaget 14.9.17.doc budget 2018 vedtaget 14.9.17.doc
3 Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Akut afhjælpning af lækager på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen - Bevilling

Anledning

Der søges bevilling til akut renovering af fjernvarmeledninger på grund af flere alvorlige brud og lækager på nogle af varmeværkets store hovedledninger langs med og under jernbanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de store renoveringsprojekter af fjernvarmenettet i Albertslund Syd og i Albertslund Vest har øvrige ledningsrenoveringsprojekter været reduceret til det allermest nødvendige. Der har derfor ikke været afsat specifikke beløb i til hovedledningsrenoveringer, da det er vurderet, at disse kunne afvente renovering i yderligere 5-10 år. Desværre viser dette sig ikke at være tilfældet.

 

Alene i efteråret 2017 har der foreløbigt været fire alvorlige lækager på hovedledningerne ring 1 og ring 2, som forsyner det meste af Albertbertslund Syd og Vest. Det ene brud er under jernbanen og kan ikke udbedres på anden måde end ved at udskifte hele rørstrækningen. De andre brud er på strækningen langs banen ad Vognporten, bl.a. der hvor ledningerne går under gangtunnelen som fører under banen. Når der skal foretages reparationer på disse strækninger skal både ring 1 og ring 2 tages ud af drift i værste fald i flere dage, hvilket betyder manglende varmeforsyning til hele det sydlige og store dele af det vestlige Albertslund.

 

For at minimere risikoen for store uplanlagte varmeafbrydelser er det påkrævet at udskifte og renovere hele strækningen imellem Værket og Liljens Kvarter, samt baneunderføringen ved Liljens Kvarter hurtigst muligt. Skulle der mod forventning ved detailprojekteringen være behov for væsentlige ændringer, der påvirker byrummet, i forhold til den foreslåede ledningsføring, vil det blive forelagt til ny politisk godkendelse.

 

Projektering og udbud igangsættes snarest muligt, således at projektet kan gennemføres allerede primo 2018, hvis lækagerne påkræver det. Ønsket er dog at projektet først igangsætes i forsommeren 2018 når varmesæsonen er slut. Projektet vil i øvrigt blive koordineret med byggeriet af det nye gymnasium og renoveringerne af gårdhavehusene.

 

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektering og anlægsprojekt i 2018 på i alt 16,6 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen ved lånoptagelse i 2018. Såfremt anlægsarbejdet bliver billigere end forudsat, vil uforbrugte midler blive tilbageført til kassen, idet lånefinansieringen tilsvarende tilpasses.

 

I budget 2017 er der allerede afsat 3,7 mio. kr. til udskiftning af tag på Varmeværket, som var forudsat overført til budget 2018, men dette udskydes i stedet til budget 2019, udfra et likviditetsmæssigt hensyn.  

 

Anlægsprojekt 2018 ekskl. moms

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Afskrivning pr. år i kr.

Takststigning pr. m2 i kr.

Udskiftning, omlægning og levetidsforlængelse af hovedledning ved jernbanen.

16.600.000

830.000

036

 

Taksstigningen er beregnet på bagrund af de normtal, som ligger til grund for budget 2018, svarende til 2.287.000 m2.

Takststigningen vil svare til 36,29 kr. årligt for en bolig på 100 m2 og 47,18 kr. årligt for en bolig på 130 m2.

 

Afskrivningerne og den afledte takststigning indarbejdes først i budget 2019, da budget og takster for 2018 er vedtaget.

 

Anlægsinvesteringer på varmeforsyningsområdet berettiger alt andet lige og når særlige betingelser er opfyldt til 100% lånoptagelse.

Det forudsættes således, at der vil blive hjemtaget lån svarende til 16,6 mio. kr. i 2018

  

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16.600.000 kr. i 2018 til udskiftning, omlægning og levetidsforlængelse af hovedledninger ved jernebanen.
 2. at anlægsudgifterne finansieres af kassebeholdningen ved optagelse af lån på 16.600.000 kr. i 2018
 3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. til udskiftning af tag på Varmeværket overføres fra 2018 til 2019

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Afhjælpning af lækager Afhjælpning af lækager
2 Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmeledninger ved jernbane Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmeledninger ved jernbane
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Anlægregnskab for kortlægning af PCB i kommunale ejendomme

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 28.6.2011, 11.9.2012 og den 24.6.2014 at bevilge i alt 5.342.000 kr. til kortlægning af PCB i de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Omfanget af PCB i de kommunale ejendomme blev kortlagt og viste forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften på Stadion, i Børnehuset Rosenly og på Hyldagerskolen.

Der blev foretaget yderligere undersøgelser på Stadion, hvor man ikke kunne lokalisere kilden og konkluderede at det måtte være rester fra tidligere kilder, så man ville måle igen to år efter og se om niveauet var faldet. I Børnehuset Rosenly skyldtes det forhøjede niveau PCB i fuger omkring de indvendige døre, så disse fuger blev fjernet og PCB niveauet blev derved sænket. På Hyldagerskolen kom PCB’en fra skjulte kilder. Skolen blev revet ned.

Sideløbende med PCB-screeningen blev der i 2011 fundet PCB i fugerne på Herstedlund Skole i A-fløjen og B-fløjen. I B-fløjen var det tilstrækkeligt at fjerne fugerne omkring vinduerne, mens det i A-fløjen også var nødvendigt at ændre ventilationsprincippet fra naturlig ventilation med undertryk til mekanisk ventilation med overtryk, da der ikke må være undertryk i en bygning, hvor der er PCB.  

 

Bevillingen fordelte sig således:

 

1.442.000 kr. til udarbejdelse af handlingsplan

3.100.000 kr. til Herstedlund Skole

800.000 kr. til Bh. Rosenly

 

Kortlægningen af PCB i kommunale ejendomme er bevilget i juni 2011 med tillægsbevillinger i sept. 2012 og juni 2014. De sidste bogføringer er fra 2015, men der var forventninger om at projektet kunne strække sig ind i 2016, hvilket dog ikke skete. 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og opgøres således:

 

Bevilling

5.342.000 kr.

Forbrug

5.182.685 kr.

Mindreforbrug

   159.315 kr.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Afgørelse PCB sag Afgørelse PCB sag
2 PCB afhjælpningedrstedlund skole PCB afhjælpningedrstedlund skole
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Øget Cykelpendling i Albertslund

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. februar 2010 at bevilge 9.179.000 kr. i udgift og 2.698.000 kr. i indtægt (statstilskud) til cykelpendlerprojektet "Øget cykelpendling i Albertslund".

Sagsfremstilling

Med projektet tog kommunen hul på at etablere et sammenhængende cykelpendlernet. Hovedidéen var at tage afsæt i kommunens unikke separate stisystem, og med dét udgangspunkt at etablere et sammenhængende og højklasset cykelpendlernet internt i kommunen og over kommunegrænsen, og med god tilgængelighed til vigtige destinationer, som f.eks. Albertslund Station og de større erhvervsområder. Det krævede en sammenhængende indsats, hvor cykelstiernes linjeføring, fysiske tilstand, krydsningspunkter, skiltning, belysning samt kampagner og markedsføring skulle sikre et produkt, som tilfredsstiller pendlercyklisternes behov.

 

Projektet indeholdt desuden en række andre initiativer, der understøttede at cykel anvendes i forbindelse med pendling. Det betyder, at projektets elementer kunne samles under følgende overskrifter:

 

- Pendlerrute mellem Albertslund og Ballerup

- Pendlerrute mellem Albertslund og København

- Pendlercykelordning på Albertslund Station (muliggør cykling fra station til arbejdsplads)

- Cykelruteplanner baseret på kommunens GIS-system

- Andre cykeltiltag på stationen.

 

Cykelpendlerprojektet er bevilget i 2010 og er løbet over flere år med mange forskellige cykelprojekter i projektet. De sidste bogføringer og revisionspåtegning er sket i 2016 og herefter indsendt til Trafikstyrelsen. Først herefter er anlægsregnskabet udarbejdet.

Økonomi

Bevilling

9.179.000 kr.

-2.698.000 kr.

Regnskab

9.358.912 kr.

-2.659.412 kr.

Merudgift/mindreindtægt

   179.912 kr.

     38.588 kr.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Øget cykelpendling i Albertslund Øget cykelpendling i Albertslund
Tilbage til toppen

19. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen