Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 12. september 2017

Tid: Kl. 18:30

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Lars Toft Simonsen (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Bodil Marie Garde (Ø)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Brian Palmund (V)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. ØU/KB - Halvårsregnskab 2017
3. ØU/KB - Budget 2018 og overslagsår 2019-2021, 1. behandling
4. VFU/BSU/ØU/KB - Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden
5. VFU/ØU/KB - Efterkalkulation af hjemmehjælpsydelser 2016 (bevilling)
6. VFU/ØU/KB - Planlagt risikobaseret tilsyn i Hjemmeplejen
7. VFU/ØU/KB - Støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til ernæringsprojekt for ældre i eget hjem (bevilling)
8. BEU/ØU/KB - Flere skal med (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Lighting Metropolis - Digital Ceiling til bygning M (Bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af nyt plangrundlag for Toften
12. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af lokalplan 9.8 for Hjørnegrunden
13. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for boliger i Roholmparken
14. MBU/ØU/KB - Læhegnet / Grønneled - grønt område - brugsaftale og lånevilkår - BoVest
15. MBU/ØU/KB - Dispensation fra byplanvedtægt nr. 9 til rødt tegltag
16. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekt - Holsbjergvej/Gadagervej/Rydager
17. MBU/ØU/KB - Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045
18. MBU/ØU/KB - Buslommer på Trippendalsvej (Bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan asfaltarbejder 2017 (Bevilling)
20. MBU/ØU/KB - Renovering af broer og tunneler 2017 (Bevilling)
21. MBU/ØU/KB - Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde 2017 (Bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Ny varmecentral til bygning M (Bevilling)
23. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Danish Outdoor Living Lab (DOLL) fase 1
24. ØU/KB - Høringssvar til temaer i ReVUS 2019 - 2022
25. ØU/KB - Udviklingsbidrag 2018
26. ØU/KB - Ny afskrivningstakst for fjernvarmetilslutningsanlæg for store ejendomme
27. ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti, Udvikling af Hersted Industripark
28. ØU/KB - Forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunalvalg 2017
29. ØU/KB - Vurdering af inhabilitet

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Brian Palmund (V) har meldt forfald af arbejdsmæssige årsager.

Forvaltningen har indkaldt Claus Rasmussen (V) som stedfortræder.

 

Forvaltningen har vurderet Flemming Jørgensen (A) inhabil i forhold til dagsordenens pkt. 9 og 10.

Forvaltningen har derfor indkaldt Jane Nannberg (A) under behandlingen af disse 2 punkter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at indkaldelse af stedfortrædere godkendes
 2. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Dogan Polat (A) erklærer sig inhabil under pkt. 29.

 

Jane Nannberg (A) deltager derfor også under behandlingen af punkt 29.

Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Halvårsregnskab 2017

Anledning

Halvårsregnskab 2017.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges halvårsregnskabet for 2017 til godkendelse, med dels resultatet af det første halvår, dels et forventet årsregnskab for 2017. Halvårsregnskabet for 2017 er det sidste, som skal udarbejdes. I henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen 2018 er der fra og med 2018 ikke længere krav om udarbejdelse af halvårsregnskab.

  

Det forventede regnskab for 2017

Det forventede regnskab for hele 2017 svarer til Økonomirapport 4/2017. Overskuddet på den strukturelle driftsbalance forventes at udgøre 16 mio. kr. i stedet for 36 mio. kr. som forventet i budget 2017. Om forklaringerne på bevægelserne henvises til økonomirapporten 4/2017.  

 

Halvårsregnskabet for 2017

Halvårsregnskabets tal er automatisk indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det forventede regnskab og ledsagende bemærkninger skal indsendes til ministeriet inden den 1. september. Lovgivningen giver mulighed for efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Materialet skal desuden offentliggøres, hvilket sker på kommunens hjemmeside. Godkendelse og offentliggørelse skal ske senest den 24. september 2017.  

 

Halvårsregnskabet viser et underskud på den strukturelle driftsbalance på 58 mio. kr. og et forbrug af kassebeholdningen på 232 mio. kr. Det skyldes hovedsagerligt regnskabstekniske forhold og er ikke et udtryk for det reelt underskud og kassetræk. En væsentlig faktor er periodiseringen af hele årets indtægt fra ejendomsskatter samt tilskud, udligning og skatteindtægter for juni måned. Tages der højde for disse faktorer udgør driftsbalancen ca. 22 mio. kr. og kassetrækket reduceres til 65 mio. kr

 

Hertil kommer, at der ikke er hjemtaget lån til låneberettigende udgifter for 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse pgf. 45a og 57 samt afsnit 7.7 i bekendtgørelse om

kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at halvårsregnskabet godkendes
 2. at det forventede regnskab 2017 med bemærkninger godkendes, og
 3. at indberetningen til ministeriet godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Halvårsregnskab 2017 Strukturel driftsbalance Halvårsregnskab 2017 Strukturel driftsbalance
2 Bemærkninger til halvårsregnskabet 2017.pdf Bemærkninger til halvårsregnskabet 2017.pdf
3 tabel 2 halvårsregnskab 2017 tabel 2 halvårsregnskab 2017
4 Noter til tabel 2 Halvårsregnskab Noter til tabel 2 Halvårsregnskab
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Budget 2018 og overslagsår 2019-2021, 1. behandling

Anledning

1. behandling af Budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2018 behandles budgetforslaget første gang i

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2017 og 2. gang den 10. oktober 2017 

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 7. september

Som aftalt på ØU's møde den 05.09. er anlægsplanen vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Budgettets udgifter og indtægter fremgår af hovedoversigten bilag 1. Budgetforslaget indebærer, at der trækkes 72 mio. kr. fra kassen i 2018. Der er forudsat en uændret indkomstskatteprocent på 25,6 pct. og uændrede ejendomsskatter, herunder grundskyld på 33,94 promille. Den forventede kassebeholdning ultimo 2018 er 40 mio. kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets har netop offentliggjort oversigt over særtilskud til kommunerne i 2018. Albertslund Kommune har modtaget 24 mio. kr. i særtilskud i 2018 samt 3 mio. kr. i lånedispensation

 

Bilag 1-4 (Hovedoversigt, driftsbalance, likviditetskurve og Ultimo kassebeholdning) er inklusiv det endelige særtilskud, mens bilag 5 og 6 ( budgetbog 1 og 2) ikke har medtaget det endelige særtilskud endnu.

 

Bilag 1-4 (Hovedoversigt, driftsbalance, likviditetskurve og Ultimo kassebeholdning) er vist eksl. lånedispention på 3 mio. kr. Beløbet er givet til 2 anlægsprojekter, hvoraf det ene (opgradering af de pædagogiske og faglige læringsmiljøer på skolerne) allerede er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det andet anlægsprojekt (lys og akusik på gangen i B-fløjen i Herstedlund skole) er endnu ikke politisk vedtaget, men fremgår af anlægsplanen.

 

Budgetbog 3 er fra budget 2018 integreret i bog 1 og bliver derfor ikke længere udarbejdet som et selvstændigt dokument.

 

Særtilskuddet indgår i den endelige udgave af budgetbog 1 og 2 efter budgetvedtagelsen.

 

Forud for Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2017 vil "de generelle bemærkninger til budgettet" blive publiceret i budgetmappen.

 

Lovgrundlag

Budgettet udarbejdes og behandles efter lov om kommunernes styrelse og regler fastsat

efter denne lov.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 2:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Bilag

1 Bilag 1 Hovedoversigt til ØU 1 behandling Bilag 1 Hovedoversigt til ØU 1 behandling
2 Bilag 2 Driftsbalance til ØU 1 behandling Bilag 2 Driftsbalance til ØU 1 behandling
3 Bilag 3 Likviditetskurve til ØU 1 behandling Bilag 3 Likviditetskurve til ØU 1 behandling
4 Bilag 4 Ultimo Kassebeholdning til ØU 1 behandling Bilag 4 Ultimo Kassebeholdning til ØU 1 behandling
5 Bilag 5 Bog 1 til ØU 1 behandling Bilag 5 Bog 1 til ØU 1 behandling
6 Bilag 6 Bog 2 til ØU 1 behandling Bilag 6 Bog 2 til ØU 1 behandling
7 Bilag 7 Anlægsplan til KB 1 behandling Bilag 7 Anlægsplan til KB 1 behandling
Tilbage til toppen

4. VFU/BSU/ØU/KB - Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden

Anledning

KKR udarbejder årligt en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 omfatter en udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2017-2018 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er således en del af Rammeaftale 2018.

 

Udviklingsstrategi 2018

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen oplever generelt, at der er god sammenhæng mellem tilbuddenes pladser og de ydelser, kommunerne har behov for. Der er derfor ikke aktuelt behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2018.

 

Det højt specialiserede social- og undervisningsområde er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften på områder, der bedst muligt understøtter kommunernes fokus på indsatser i nærmiljøet og rehabiliterende indsatser. Justeringerne skal give mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har de seneste år oplevet en støt stigning i antallet af borgere inden for målgrupper med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, ældre mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrugsproblemer mv. Den tendens har dannet baggrund for udvælgelsen af fokusområderne for udviklingsstrategi 2018:

 • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.
 • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.

 

Fokusområderne bliver genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region. Der skal skabes grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

 

Fælles mål

I 2017-2018 blev udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående og højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet valgt som særligt tema for udviklingsstrategien. Når de fælles mål er politisk godkendt som en del af rammeaftalen 2018, vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. Målene bliver integreret i Rammeaftale 2019.

 

KKR satser på tre fælles mål: 

 1. Vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 2. Vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
 3. Vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

 

Styringsaftale 2018

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen omfatter:

 

 1. En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de taksbelagte tilbud.
 2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

 

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale 2018:

 

 • Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
 • Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbud.
 • Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/ ligger Rammeaftale 2018 og Fælles mål samt bilag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale.

 

Økonomi

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har indgået en flerårig aftale, gældende for 2017 og 2018 om udviklingen i udgifter per dag i de taksbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde:

 

 • At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på syv procent af de direkte omkostninger, arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Lovgrundlag

Rammeaftalen er udarbejdet med afsæt i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK. Nr. 205 af 13. marts 2011).

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Rammeaftalen 2018 godkendes.

Historik

Velfærdsudvalget, 21. august 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Børne- og Skoleudvalget, 23. august 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Joan Gantzel Marquardt (O) tog forbehold.  

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen 

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
Tilbage til toppen

5. VFU/ØU/KB - Efterkalkulation af hjemmehjælpsydelser 2016 (bevilling)

Anledning

Der er i forbindelse med regnskab 2016 foretaget den lovpligtige efterkalkulation af timepriserne for hjemmehjælpsydelser for perioden januar til og med maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2016 foretaget den lovpligtige efterkalkulation af timepriserne for hjemmehjælpsydelser for perioden januar til og med maj 2016. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om model for frit valg af hjemmehjælp overgik Albertslund kommune d. 1. juni 2016 til udbudsmodellen fra godkendelsesmodellen. Ved brug af godkendelsesmodellen skal de private leverandører af hjemmehjælpsydelser efterbetales forskellen mellem den pris der var beregnet på baggrund af budget 2016 og den efterkalkulerede timepris.

 

Personlig og praktisk hjælp bevilget efter Servicelovens §83 er omfattet af frit valg, og borgerne kan således frit vælge, om det er den kommunale eller en privat leverandør, der skal levere ydelserne.

 

Timeprisen til de private leverandører under godkendelsesmodellen er fastsat ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede kommunale omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmesle med de fastsatte kvalitetskrav.

 

Albertslund Kommune er forpligtet til at foretage efterbetaling til de private leverandører, såfremt de faktiske omkostninger til den kommunale hjemmehjælp har været højere end dem, der lå til grund for den oprindelige prisfastsættelse af hjemmehjælpsydelserne. Kommunen kan derimod ikke kræve tilbagebetaling fra de private leverandører såfremt priskravet har været sat for højt i forhold til den efterkalkulerede pris.

 

Efterkalkulationen for 2016 viser, at timeprisen for personlig pleje i hverdagstimerne og praktisk hjælp ligger over den budgetterede timerpis, mens timeprisen for personlig pleje i øvrig tid ligger under.

Økonomi

Tabellen viser forskellen mellem det oprindelige priskrav og efterkalkulationen for 2016 (januar til maj)

 

Ydelses-type

Priskrav

Efterkalkulation

Afvigelse

Privat leverede timer

Efterbetaling i kroner

 

2016 i kroner

2016 i kroner

i kroner

 

Personlig pleje,

413,01

450,11

37,10

3.759

139.468

 

hverdage

 

Personlig pleje,

544,83

540,25

-4,58

   (3.973)

      (18.198)

 

 øvrig tid

 

Praktisk hjælp

327,10

433,08

105,98

2.107

223.295

 

I alt

 

 

 

 

362.763

 

 

 

Den samlede efterbetaling til private leverandører for 2016 udgør 362.763 kr. og fordeler sig på 6 leverandører til personlig pleje i dagtid og 8 leverandører til praktisk hjælp.

Lovgrundlag

Efterkalkulationen er opgjort i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 344 af 26/3 2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter Servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter Servicelovens § 83.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at efterkalkulationen af hjemmehjælpsydelser for 2016 godkendes og
 2. at udgiften på 363.000 kr. finansieres af området for elever på Sundhed, Pleje & Omsorg.

Historik

Velfærdsudvalget, 21. august 2017, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat - efterkalkulation af timepriser 2016 Notat - efterkalkulation af timepriser 2016
2 Bevillingsskema efterkalkulation timepriser 2016 Bevillingsskema efterkalkulation timepriser 2016
Tilbage til toppen

6. VFU/ØU/KB - Planlagt risikobaseret tilsyn i Hjemmeplejen

Anledning

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført det planlagte risikobaserede tilsyn i Hjemmeplejen. Tilsynet blev gennemført den 8. juni 2017, og administrationen har modtaget høringsudkast til tilsynsrapport. Hjemmeplejen har ingen bemærkninger til styrelsens tilsynsrapport.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive. De planlagte udføres som led i det risikobaserede tilsyn og bliver varslet seks uger, før de skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel. 

 

Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale. Styrelsen gennemgik tre borgeres journaler, hvorefter de besøgte de samme borgere for at se, om praksis var i overensstemmelse med det, som var dokumenteret.  

 

Tilsynet gennemgår følgende målepunkter i deres vurdering af patientsikkerheden: 

 • Patientforløb og journalføring (eksempelvis sundhedsfaglig dokumentation) 
 • Medicinhåndtering (eksempelvis instruks for medicinhåndtering) 
 • Generelt (eksempelvis personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling) 

 

I forlængelse af det planlagte tilsynsbesøg i Hjemmeplejen udarbejder styrelsen en tilsynsrapport, hvor Hjemmeplejen placeres i én af fire kategorier.

 1. Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
 2. Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
 3. Problemer med betydning for patientsikkerheden eller få forhold af større betydning for patientsikkerheden.
 4. Kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden

 

Styrelsen for patientsikkerhed har efter tilsynet den 8. juni 2017 vurderet, at Hjemmeplejen indplaceres i kategorien 2 - få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden. De registrerede forhold drejer sig bl.a. om manglende beskrivelse af aftaler om opfølgning på kroniske sygdomme eller manglende beskrivelse af igangværende pleje samt evaluering af disse indsatser. Tilsynets besøg giver anledning til anbefalinger, der er beskrevet og besvaret i vedlagte notat.

 

Der skal ikke indsendes en handleplan til styrelsen, når Hjemmeplejen er placeret i kategori 2.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at styrelsens udkast til tilsynsrapport tages til efterretning.

Historik

Velfærdsudvalget, 21. august 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Høringsudkast til tilsynsrapport Albertslund hjemm Høringsudkast til tilsynsrapport Albertslund hjemm
2 Tilsyn i hjemmeplejen - anbefalinger fra Styrelsen Tilsyn i hjemmeplejen - anbefalinger fra Styrelsen
3 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

7. VFU/ØU/KB - Støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til ernæringsprojekt for ældre i eget hjem (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har sammen med Vallensbæk og Silkeborg kommuner, Det Danske Madhus og Professionshøjskolen Metropol fået 5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle og afprøve et nyt måltidskoncept til borgere i eget hjem.

Sagsfremstilling

Fra 2017-2020 skal Albertslund Kommune være med til at afprøve og udvikle en række innovative måltidskasser, der visiteres til ældre i eget hjem. Det kan fx være ældre, der kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra et hospital eller rehabiliteringscenter, og som har behov for energi og noget godt at spise. Eller det kan være ældre, der i forbindelse med et genoptræningsforløb har brug for proteinrige måltider som forudsætning for at kunne genoptrænes. Det kan også være ældre, som gennem øget inddragelse omkring måltidet kan fastholde eller genoptræne en bedre funktionsevne.

 

Projektet De Gode Madkasser henvender sig også til ældre, som ikke allerede er visiteret til madservice, men som midlertidigt har behov for en særlig ernæringsindsats. Dermed bygger projektet på en forebyggende og rehabiliterende tænkning, hvor måltidskasserne fungerer som et midlertidigt rehabiliteringsværktøj, der kan visiteres til ældre over en given periode, alt efter behov. Projektet vil måle indsatsens effekter og opstille beregninger for en mulig implementering af måltidskaserne som en midlertidig ydelse fra visitationen.

 

Albertslund Kommune ønsker med projektet at forebygge ernæringsrelaterede hospitalsindlæggelser og øge effekten af kommunens genoptræningstilbud, så borgerne hurtigere genvinder eller forbedrer deres funktionsniveau. Projektet indgår i kommunens strategiske ernærings- og rehabiliteringsindsats, der sigter på at øge eller fastholde madrelateret funktionsevne, øge livskvaliteten samt fastholde ældre borgere i deres eget hjem. Projektet vil have stort fokus på udvikling af kompetencer og bedre arbejdsgange og samarbejdsrelationer mellem kommunens mange involverede medarbejdergrupper. Erfaringerne fra projektet vil blive samlet i en afsluttende rapport, der kan give projektets anbefalinger videre til andre kommuner.

 

Borgere fra de relevante målgrupper vil blive involveret i hele processen, ligesom der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. Dansk Ældreråd og KL.

 

Midlerne kommer fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje Bedre mad til ældre i eget hjem.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 6.16 mio. kr., hvoraf 1.16 mio. kr. er egenfinansiering fra de fem projektpartnere i form af medarbejdertimer og administrativt overhead. Projektet har således fået tilsagn om 4.999.216 mio. kr. i støtte til projektet.

 

Albertslund Kommune er projektleder og skal derfor administrere den fulde bevilling på 4.99 mio. kr. Til opgaven med at varetage overordnet projektledelse og administration modtager kommunen 1.2 mio. kr. Herudover modtager kommunen ca. 400.000 kr. til medarbejdertimer indenfor visitationen, hjemmeplejen, genoptræningen, sygeplejen, diætist samt til projektkoordination.

 

Albertslund Kommunes egenfinansiering i form af medarbejdertimer svarer til 93.380 kr. og vil blive indenfor projektkoordination, træk af sundhedsdata samt deltagelse af flere ledere fra sundhedsområdet. Den resterende medfinansiering kommer fra de øvrige partnere samt fra, at projektpartnerne selv afholder udgifterne til overhead (kontorhold og visse administrations- og kommunikationsopgaver).  

Sundhedskonsekvenser

Projektet skal øge de medvirkende borgeres ernæringsstatus og opøve de ældres funktionsevne og selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider.

På længere sigt er det projektets mål at øge de ældres livskvalitet, forbedre deres ernærings- og væskebehov samt reducere antallet af genindlæggelser blandt ældre borgere i eget hjem.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at projektet godkendes,
 2. at Albertslund Kommune deltager som projektleder i projektet De Gode Madkasser - Innovativt rehabiliterende madservicekoncept til borgere i eget hjem,
 3. at der tillægsbevilges 5.092.596 kr. i udgift og indtægt i perioden 2017-2020 og
 4. at udgiften finansieres med 4.999.216 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets tilskud og 93.380 kr. indenfor rammerne af afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorgs områdebevillinger 4210 og 4290.

Historik

Velfærdsudvalget, 21. august 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) ønskede til den videre sagsbehandling uddybning af økonomien/projektbeskrivelse for projektet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Projekt De Gode Madkasser bevillingsskema Projekt De Gode Madkasser bevillingsskema
2 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
3 Projektbeskrivelse projekt De gode Madkasser Projektbeskrivelse projekt De gode Madkasser
4 Økonomi i projekt De gode Madkasser Økonomi i projekt De gode Madkasser
Tilbage til toppen

8. BEU/ØU/KB - Flere skal med (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået tilsagn om 1.152.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en indsats overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end fem år på kontanthjælp.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om satspuljemidlerne for 2017 har Regeringen og forligspartierne afsat 262,5 mio. kr. over en to-årig periode (medio 2017 til medio 2019) til "Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med".

 

STAR har udmeldt puljen til ansøgning i maj 2017 med angivelse af, hvor mange penge den enkelte kommune kan søge om. Midlerne er fordelt efter, hvor mange aktivitetsparate borgere den enkelte kommune har, der har været på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp i mere end fem år. Albertslund Kommune har mulighed for at søge 1.152.000 kr. Albertslund Kommune har 122 borgere i målgruppen. Jobcentret har indsendt ansøgning om en projektleder (deltid) og en jobformidler. Puljen kan udelukkende bruges til løn og særlige it-systemer.

 

Med bevillingen skal Jobcentret foretage en visitering af de 122 borgere i tre grupper: 1) indsatsgruppen, 2) indkaldes til rehabiliteringsteam, 3) visiteres til socialfaglig indsats. Det forventes, at der er nogle i målgruppen, som har brug for en tværgående indsats, og derfor skal i ressourceforløb, og kun få borgere skal udelukkende have socialfaglig indsats. Langt den største gruppe forventes at være i indsatsgruppen, som skal tilbydes virksomhedsrettede forløb med det mål, at de forbedrer deres arbejdsmarkedstilknytning og at flest mulige opnår ordinære ansættelser. Hvordan gruppen fordeles vides først, når der er foretaget en konkret visitering.

 

Midlerne udbetales til kommunen i tre rater. Første rate på 30% ved tilsagn (2017). Anden rate på 40%, når hele målgruppen er visiteret (2018). Tredje rate på 30%, når minimum 40% af den samlede indsatsgruppe har være i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på tre måneder (2019). Der er altså krav om en høj grad af virksomhedsindsats som forudsætning for bevillingen. Jobcentret forventer at det er muligt at leve op til kravene i bevillingen.

Økonomi

STAR har givet tilsagn om 1,152 mio. kr. til en indsats i 2017, 2018 og 2019 under forudsætning af Finanslovens vedtagelse i 2018 og 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 1,152 mio. kr. til en projektleder og en jobformidler fordelt over 2017, 2018 og 2019, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 28. august 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 flere skal med - ansøgning flere skal med - ansøgning
2 Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf
3 Bilag-2-puljemidler.pdf.pdf Bilag-2-puljemidler.pdf.pdf
4 Tillægstilsagn Flere skal med (ID 33860).docx Tillægstilsagn Flere skal med (ID 33860).docx
5 Bevillingsskema flere skal med Bevillingsskema flere skal med
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Lighting Metropolis - Digital Ceiling til bygning M (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af penge til lys- og -netværks projektet Digital Ceiling i bygning M til Kongsholmcentret, som er et af delprojekterne i Lighting Metropolis.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår i det internationale projekt Lighting Metropolis, hvilket blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. Projektet handler om at lave nye innovative lysprojekter i samarbejde mellem offentlige bygherre, forsknings- og vidensinstitutioner og virksomheder. Et af de projekter som Albertslund Kommune arbejder med i Lighting Metropolis er Digital Ceiling til bygning M i Kongsholmcentret.

 

Projektet består af hovedprojektet, som er opførelsen af bygning M og demonstrationsprojektet Digital Ceiling, som er en del af Lighting Metropolis. Albertslund Kommune har i Lighting Metropolis forpligtet sig til at bruge en sum penge på demonstrationsprojektet Digital Ceiling. Disse penge søges frigivet med denne sag. Pengene skal dække de ekstraudgifter der er forbundet med et demonstrationsprojekt i form af øget tidsforbrug, mere rådgivning og dyrere udstyr.

 

Lys- og netværks projektet Digital Ceiling udvikles i samarbejde med Cisco, Philips og TDC, og er godkendt i Kommunalbestyrelsen i foråret 2016. Digital Ceiling handler om at samle styring af belysning, netværk, adgangskontrol, mødelokaler, indeklimastyring og de fleksible arbejdspladser, således at bygningen bliver et levende laboratorie for fremtidens arbejdsplads.

Den nyeste teknologi benyttes i Ethernet kablingen mellem alle komponenter og censorer. Denne kabelføring er nemmere at montere og energimæssigt besparende. Denne nye kabling kaldes Power over Ethernet (PoE).

Der arbejdes med demonstrationsprojektet i 2 faser, hvor fase 1 er installering af hele grundplatformen til det videre arbejde med fase 2. Fase 1 er klar i bygningen, når den tages i brug 1. november. Grundplatformen er belysning, netværk og adgangskontrol.

  

Partnerne i demonstrationsprojektet, bidrager med udvikling og et nyt syn på belysning og netværk, men ikke med den nødvendige projektering, som er vigtig i forhold til hvordan Digital Ceiling sammenkobles med hele det øvrige el-projekt i bygningen. Det har været nødvendigt at inddrage hovedprojektets totalrådgiver, som projekterende bindeled mellem demonstrationsprojektet og hovedprojektet, hvilket giver øgede udgifter til rådgivning.

 

I hovedprojekt var der kun medtaget adgangskontrol på yderdøre. For at bygningen skal være et fyrtårn indenfor intelligente arbejdspladser skal alle døre i bygningen være forsynet med en adgangskontrol og ikke en nøgle. Det er derfor nødvendigt at tilkøbe et adgangskontrolsystem til alle døre inde i bygningen.

 

Digital Ceiling monteres sideløbende og efter aflevering af hovedprojekt. 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses den 25. august 2017

Bevillingen ændres til en anlægsbevilling som følge dels af arbejdets anlægslignende karakter dels af beløbets størrelse.

Revideret bevillingsskema vedlægges.

Økonomi

Albertslund Kommune har forpligtet sig til at bruge 1.189.000 kr. til Digital Ceiling i Lighting Metropolis. De 1.189.000 kr. skal finansiere ekstra omkostninger i forbindelse med projektet. Ekstra omkostninger, er udgifter vi ikke normalt ville have haft. Vi har brugt mere tid, mere rådgivning og har købt dyrere udstyr end vi ellers ville have gjort.

Af de 1.189.000 kr. til udgifter vil 40 % blive refunderet fra Interreg, hvilket svarer til 475.600 kr. Refundering af 40 % er en del af aftalen om Albertslund Kommunes inddragelse i Lighting Metropolis.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 1.189.000 kr. til Digital Ceiling i bygning M.
 2. at der gives tillægsbevilling på 476.000 kr. i indtægt i tilskud fra Interreg i 2018 og
 3. at nettoudgiften på 713.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat til forsøgsprojekter til indendørsbelysning.

 

Direktøren for Bym Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 25. august,

1.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.189.000 kr. i udgift til digital Ceiling i bygning M.

2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 476.000 kr. i tilskud fra Interreg. i 2018 og

3. at nettoudgiften på 713.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat til forsøgsprojekter til indendørsbelysning.

 

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet afsnittet "I hovedprojekt var der kun medtaget adgangskontrol på yderdøre. For at bygningen skal være et fyrtårn indenfor intelligente arbejdspladser skal alle døre i bygningen være forsynet med en adgangskontrol og ikke en nøgle. Det er derfor nødvendigt at tilkøbe et adgangskontrolsystem til alle døre inde i bygningen." tages ud.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Revideret bevillingsskema 25.8. Revideret bevillingsskema 25.8.
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektet "Markant Belysning i Hyldespjældet", som er et af Albertslund Kommunes delprojekter i Lighting Metropolisprojektet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår i det interregionale projekt Lighting Metropolis, hvilket blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. Projektet handler om at lave nye innovative lysprojekter i samarbejde mellem offentlige bygherrer, forsknings- og vidensinstitutioner og virksomheder. Et af de projekter som Albertslund Kommune arbejder med indenfor Lighting Metropolis-projektet er "Markant Belysning i Hyldespjældet".

Projektet er en del af den overordnede plan for udskiftning af vejbelysning i kommunen, hvorfor projektet søges finansieret af den netop vedtagede Anlægsbevilling - Modernisering af vejbelysningen etape 3 og 4 - så projektet indpasses heri.

Det er sammen med Lighting Metropolis sekretariatet blevet besluttet, at pengene overføres fra Sandkasse i DOLL til Markant Belysning i Hyldespjældet, da projektets fokus på udendørs belysning læner sig op af arbejdet i DOLL.

Som før beskrevet for MBU i ’Orientering omkring Lighting Metropolis projekt i Hyldespjældet’ er projektet et triple-helix projekt med en partnergruppe bestående af Albertslund Kommune, DONG Energy City Light og Aalborg Universitet.

Partnergruppen vil undersøge, hvordan det rette lys kan bidrage til at skabe bedre rammer for social interaktion i byens uderum. Målet er mere udendørs brug af byrummene i de mørke vintermåneder med fokus på mere bevægelse, leg, interaktion og i sidste ende sundhed for borgerne. Derudover har fokus igennem hele processen været at undersøge mulighederne for inddragelse af beboere i udviklingen af ny belysning til boligområder. Læringen fra projektet kan således komme kommunen til gavn i den kommende tid, hvor belysningen i samtlige boligområder i Albertslund skal udskiftes.

Hyldespjældet er udvalgt, da området med sine ca. 400 lyspunkter er det område i kommunen med den tætteste belysning, mens det samtidigt ikke føles specielt oplyst, når man færdes i området. Der er derfor i høj grad plads til forbedring af områdets belysning, mens kommunen opnår en viden omkring belysningens betydning for ophold, tryghed og borgernes hverdag.

I samarbejde med DONG Energy, en kandidatstuderende og vejledere fra Aalborg Universitets og beboere fra Hyldespjældet har en designproces kørt siden januar. De forskellige udvalg i Hyldespjældet har været inviteret til at deltage, og der har været kommunikeret ud til beboerne via Hyldespjældets lukkede Facebook side. På baggrund af input fra de deltagende beboere blev projektets fysiske omdrejningspunkt det centrale legepladsområde med tilhørende hovedstier, da dette er samlingspunkt for mange af beboerne i forskellige aldre - og i dag er meget lidt oplyst. Legepladsområdet og den omgrænsende hovedsti er flittigt brugt, også til transit af beboere fra omkringliggende boligområder.

Projektet vil dermed koble stibelysning til aktivitet i området. Eksempelvis kunne armaturerne på stierne lyse svagt op i en bestemt farve/lyse kraftigere ved aktivitet på legepladsen, eller lyse en anden farve omkring legepladsområdet, når der er fællesspisning i cafeen (tænkte eksempler). Et velkendt byrum som et legepladsområde udgør en god case, da der kan skaleres ud på andre legepladser i centrale stiområder, også i Albertslund.

Der er ikke valgt rådgivere/eksterne virksomheder endnu. Der tænkes i SMV’er såsom eksempelvis antropologer, lysdesignere eller app-udviklere.

Tidshorisont: AAU færdiggør i august måned den endelige vision, som derefter skal drøftes med beboerne, før den udarbejdes til et konkret projekt af en professionel, formentlig en lysdesigner. Projektet udbydes i sensommer/efterår, gennemføres i december og evalueres hen over vinteren og foråret.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. august 2017 

Bevillingen ændres til en anlægsbevilling som følge dels af arbejdets anlægslignende karakter dels af beløbets størrelse.

 

Revideret bevillingsskema vedlægges.

Økonomi

Albertslund Kommune har forpligtet sig til at bruge 699.000 kr. på de to projekter i Lighting Metropolis (der nu rent økonomisk bliver til ét projekt). De 699.000 kr. skal finansiere såkaldte aditionelle (tillægs-) udgifter i forbindelse med projektet. De aditionelle udgifter, støttet af Interreg, er udgifter, vi ikke normalt ville have haft. Dette vil typisk være, at der for eksempel bruges mere tid internt, behov for mere rådgivning/eksperthjælp eller købe dyrere udstyr, end normalt, altså et slags ekstra lag oven på det ”almindelige” arbejde. For at få dette ekstra lag, i form af støtte fra Interreg, kræves det af Lighting Metropolis programmet, at projekterne skal bidrage med nye, innovative løsninger indenfor belysning. Af de 699.000 kr. til aditionelle udgifter vil op mod 40% blive refunderet, hvilket svarer til 280.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 699.000 kr. til Markant Belysning i Hyldespjældet,
 2. at der gives tillægsbevilling på 280.000 kr. i indtægt i tilskud fra Interreg i 2018 og
 3. at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

 

Direktøren for By, Kultur, Milljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 25. august 2017

1.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. i udgift til Markant Belysning i Hyldespjældet.

2.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i indtægt fra Interreg. i 2018 og

3.  at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

  

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Dennis Schmock (B) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Revideret bevillingsskema 25.8. Revideret bevillingsskema 25.8.
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af nyt plangrundlag for Toften

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at igangsætte arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør opførelse af 33 nye senioregnede tagboliger og et mindre antal hjemtagelsesboliger i ved Toften.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. maj 2017 at gå videre med BO-VEST´s planer om indretning af 33 nye senioregnede tagboliger og muligheden for indretning af 15-17 hjemtagelsesboliger sydligst i området.

 

Ud over en generel renovering af den eksisterende ejendom indebærer BO-VEST´s planer etablering af 33 nye senioregnede tagboliger i størrelsen 65-75 m2 samt et fælleshus. De nye boliger udløser et behov for flere parkeringspladser. Toften har ikke areal til etablering af flere parkeringspladser, men ved køb af et kommunalt areal syd for Toftens nuværende parkeringsplads, vil de nye parkeringspladser kunne anlægges. Det kommunalt ejede areal er fordelt på 3 matrikler: Matr. nr. 15f Vridsløselille By, Herstedvester samt dele af matr. nr. 50 og 2i med et samlet areal på ca. 3.700 m². 

 

Eksisterende plangrundlag:

 

Byplanvedtægt nr. 12 Etagehusbebyggelsen Toften og Hyldagerskolen:

Toften ligger i delområde B1 og kan anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse.

Det kommunalt ejede areal ligger i delområde A6, og kan anvendes til offentlige formål i form af institutioner.

Toften er bygget før vedtagelsen af byplanvedtægten, og byplanvedtægten giver ikke mulighed for udvidelse med en ekstra etage.

Indenfor delområde 6 er udnyttelsesgraden max. 0,2.

 

Kommuneplan 2013:

Toften ligger i rammeområde B41 - Boligområde med en max. bebyggelsesprocent på 58, en max. højde på 13,5 m og max. antal etager på 4.

Det kommunalt ejede areal ligger i rammeområde B17 med en max. bebyggelsesprocent på hhv. 30 og 38, en max. højde på 7,5 m og max. antal etager på 1.

Parkeringsnorm: 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

 

  

For at kunne realisere byggeri af en tagetage på Toften samt etablering af parkering og hjemtagelsesboliger på det kommunalt ejede areal, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplan og ny lokalplan. Den fremtidige anvendelse og planafgrænsning fremgår af vedlagte bilag. Rammen for det nye byggeri vil være:

 • Anvendelse: Boligformål i form af tæt/lav og/eller etagebyggeri
 • Bebyggelsesprocent: 70
 • Maks antal etager: 4
 • Parkeringsnorm: 1 p-plads pr. ny tagbolig og ½ pr. ny hjemtagelsesbolig.

 

Begge planer er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning

Lov nr. 425 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Kommunikation

Når planarbejdet er igangsat, skal der på Albertslund.dk indkaldes til ideer til forslag til kommuneplantillæg i mindst 14 dage.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes tillæg til kommuneplan på ovenstående vilkår,
 2. at der udarbejdes lokalplan, der muliggør opførelse af 33 taglejligheder samt 15-17 hjemtagelsesboliger og
 3. at kommuneplantillæg og lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der i teksten er anført, "at der skal indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg, idet kommuneplantillægget ikke ændrer på kommuneplanens hovedstruktur", dette er ikke korrekt. Det blev endvidere besluttet, at der skal køre en parallel sag om eventuelle basisboliger og salg af kommunal ejendom.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet det præciseres i indstillingen, at der udarbejdes lokalplan, der muliggør opførelse af 33 senioregnede taglejligheder.

 

 

Bilag

1 Planafgrænsning Planafgrænsning
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af lokalplan 9.8 for Hjørnegrunden

Anledning

Kommunalbestyrelsen har godkendt igangsættelsen af udarbejdelse af én samlet lokalplan for Herstedvester Landsby. Denne afgræsning har dog vist sig uhensigtsmæssig, og derfor foreslås en ny afgrænsning samt igangsættelse af ny lokalplan for Hjørnegrunden.

Sagsfremstilling

Lokalplan 9.7 for Herstedvester Landsby

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. maj 2016, at forvaltningen igangsatte udarbejdelse af en lokalplan for Herstedvester Landsby. Behovet for nyt plangrundlag i landsbyen er dog meget forskelligt. Herstedvester Landsby har generelt et behov for at få sikret dens særlige karakter og kvaliteter, og samtidig give bedre muligheder for at landsbyen kan udvikle sig. De kommende boliger på Hjørnegrunden forudsætter et nyt plangrundlag for at kunne blive opført, mens boligkvarteret på Horsholmstræde er fuldt udbygget og meget velfungerende, med sin egen lokalplan 9.4. Forvaltningen foreslår derfor, at indsnævre afgrænsningen for lokalplan 9.7 for Herstedvester Landsby, så den ikke omfatter Hjørnegrunden og boligkvarteret på Horsholmstræde.

  

Lokalplan 9.8 for Hjørnegrunden

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april i år salget af Hjørnegrunden matr. nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester, til et af de indkomne bud med projekt for nye boliger på grunden. Hjørnegrunden er i dag omfattet af lokalplan 9.5 'Ældreegnede boliger på Hjørnegårdsgrunden'. Lokalplanen blev udarbejdet for et byggeri på Hjørnegrunden, som aldrig blev realiseret. I det netop afsluttede udbud af Hjørnegrunden havde kommunen andre ønsker til et nyt boligbyggeri, end hvad gældende lokalplan 9.5 og ramme B57 i kommuneplanen for Hjørnegrunden tillader. En forudsætning ved udbuddet af Hjørnegrunden har derfor været udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Købers projekt for nye boliger på Hjørnegrunden kan derfor først opføres, når Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at afgrænsningen for udarbejdelse af forslag til lokalplan 9.7 for Herstedvester Landsby ændres, så den ikke omfatter gældende lokalplaner 9.4 og 9.5 og
 2. at igangsætte planarbejdet, der gør det muligt at opføre boliger på Hjørnegrunden matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

 

Dansk Folkeparti stillede forslag om tilføjelse af et 3. punkt

 

3. at den endelige lokalplan indeholder et krav om, at min 25% af boligerne opføres som handicap- og seniorvenlige med en størrelse på max. 65 m2

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 6 (Ø, O)

Imod stemte 15 (A, F, B, C, V)

 

Forslaget bortfaldt

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 15 (A, F, B, C, V)

Imod stemte 4 (O, Lene Rygaard Jessen (Ø)

2 undlod (Helge Bo Jensen, Bodil Marie Garde (Ø)

 

Indstillingen var hermed godkendt.

 

 

 

Bilag

1 Eksisterende afgrænsning_lokalplan 9.7 Eksisterende afgrænsning_lokalplan 9.7
2 Ny lokalplaner_afgrænsninger Ny lokalplaner_afgrænsninger
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for boliger i Roholmparken

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. juni 2017, at indgå en partnerskabsaftale med KAB, der skal realisere opførelsen af ca. 50 boliger som bofællesskab i Roholmparken. Der skal derfor igangsættes planarbejde for hele Roholmparken.

Sagsfremstilling

Roholmparken matr.nr. 10a, Herstedøster By, Herstedøster er en af Albertslund Kommunes byparker.

 

Roholmparken er omfattet af lokalplan 18.1 Roholmparken - Parkanlæg med planlagt svømmehal og institutioner fra 1986. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bygninger til offentlig formål i Roholmparken, men ikke til boliger.

 

Kommuneplan 2013 udlægger, ved Ramme B55 Roholmparken Nord, en del af parken til boliger og offentlig institution, mens den øvrige del af parken er omfattet af Ramme F8 Roholmparken til offentlige og rekreative formål, der friholder området for bebyggelse.

 

Historik

I Budgetaftale 2017 blev det besluttet, at §17,4 udvalget for Innovation og Velfærd skulle fortsætte arbejdet med etableringen af seniorbofællesskaber i Roholmparken. I april og juni 2017 blev der afholdt borgermøder, hvor mange interesserede borgere deltog. Den 6. juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en partnerskabsaftale mellem Albertslund Kommune og KAB, der skal realisere opførelsen af et seniorbofællesskab med omkring 50 boliger, gerne som to bofællesskaber, der deles om fælles faciliteter.

 

Planarbejdet for Roholmparken

For at kunne realisere projektet med KAB, skal der udarbejdes nyt plangrundlag med lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

 

For at sikre en god udnyttelse og integration mellem boliger og bypark i Roholmparken, hvor det resterende parkområde også fremover opfylder funktionen af offentlig rekreativt område, er der behov for en helhedsorienteret løsning. En del af arbejdet bliver derfor en vurdering af eksisterende beplantning og forslag til renovering eller nyanlæg af parken og heraf afledte anlægsomkostninger. Herudover vil arbejdet afdække, om Roholmparken kan rumme både et alment seniorbofællesskab og private seniorboliger.

 

Der planlægges for tæt-lav byggeri og etagebyggeri i 2 - 3 etager. Partnerskabsaftalen omhandler et seniorbofællesskab med omkring 50 boliger med fællesfaciliteter. KAB arbejder med et koncept med ét plans lejligheder i 2 -3 etager.

 

Planarbejdet vil resultere i et forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden det sendes i offentlig høring.

 

Parallelt forløb om grundsalg

Afledt af den indgåede partnerskabsaftale, udarbejdes der sammen med KAB et udkast til en betinget grundkøbsaftale for et grundareal i Roholmparken til opførelse af omkring 50 boliger som seniorbofællesskab. Udkast til grundkøbsaftale vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Sideløbende med realisering af partnerskabsaftalen med KAB vurderes det, om et muligt udbud til salg af private seniorboliger i Roholmparken skal ske sammen med et udbud af Stensmosegrunden med adressen Randager 1.

 

Økonomi

Den samlede forventede udgift afholdes inden for det tidligere bevilgede beløb på 1. mio. kr. i sagen 'Frigivelse af midler til salg af grunde' (Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2017, pkt. 15). Sagen omfattede blandt andet udviklingen af en boligbebyggelse i Roholmparken, herunder forberedelse til salg.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at igangsætte planarbejdet, der gør det muligt at opføre boliger på et areal i Roholmparken matr.nr. 10a, Herstedøster By, Herstedøster. 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det blev besluttet, at resultatet af de beskrevne undersøgelser og evt. mulighed for opførelse af privat finansierede boliger forelægges udvalget forud for lokalplanen. Herunder skal hensigtsmæssigheden i en evt. kobling til Stensmosegrunden endvidere belyses og fremlægges udvalget.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V) kunne ikke godkende.

 

 

Bilag

1 Matrikelkort Matrikelkort
2 Dagsordenspunkt: ØU/KB Dagsordenspunkt: ØU/KB
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Læhegnet / Grønneled - grønt område - brugsaftale og lånevilkår - BoVest

Anledning

Solhusene BoVest ønsker at indgå en tidsbegrænset brugsaftale af et kommunalt areal beliggende for enden af Grønneled til placering af boldbur.

Sagsfremstilling

Solhusene ønsker at etablere et lukket boldbur til leg for større børn. De har allerede etableret en legeplads til de mindre børn på deres egen matrikel.

Solhusene ønsker derfor at indgå i en brugsaftale med kommunen om et asfalteret areal for enden af Grønneled på en del af den kommunale matrikel 8b, som er udlagt til grønt areal.

Solhusene finansierer selv etableringen af boldburet, samt vedligeholdelsen af dette i hele aftalens forløb. Da etableringen af boldburet er en væsentlig omkostning, ønskes brugsaftalen indgået i 10 år.

Boldburet bliver til offentlig benyttelse for alle børn i nærområdet og vil derfor give børnene bedre spille- og legemuligheder.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet lignende henvendelser fra naboer til kommunale arealer og indgået tidsbegrænsede brugsaftaler på nærmere bestemte vilkår, senest om brugsaftale for et areal ved Tværstien.

 

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 13 - Vridsløselille, Hedemarken, Solhusene mm. - Blandet bolig og erhverv samt institutioner

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der indgås brugsaftale med Solhusene BoVest for det asfalterede område for enden af Grønneled og
 2. at aftalen har en løbetid på 10 år.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Dispensation fra byplanvedtægt nr. 9 til rødt tegltag

Anledning

Ejer af Storstræde 17 har søgt om dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 § 7.2.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftning af utæt tag ønsker ejer af Storstræde 17 at skifte til rødt tegl, hvilket ikke umiddelbart er muligt i.h.t. lokalplan nr. 9, § 7.2, der siger at tage kun må opføres af materialer i brune, grå eller sorte farver.

Forvaltningens vurdering
Herstedvester Landsby er præget af byggerier af meget forskellig karakter. Flere bygninger i landsbyen har tage med røde tegl, jf. vedlagte luftfoto. Det er forvaltningens vurdering at røde tegl er et materiale der i farve og udtryk passer godt til Storstræde 17, da det patinerer smukt og passer til landsbyen som helhed.  

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 9, § 7.2

Kommunikation

Der er foretaget naboorientering og ved høringsfristens afslutning var der kommet bemærkning fra Grundejerforeningen for Herstedvester Landsby. Bestyrelsen i Herstedvester Grundejerforening har intet imod, at der kommer rødt tegltag på Storstræde 17, hvis det bare ikke bliver glaserede teglsten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra byplanvedtægt nr. 9, § 7.2 til rødt tegltag på ejendommen Storstræde 17.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 storstræde 17 - luftfoto storstræde 17 - luftfoto
2 svar fra grf svar fra grf
3 Dispensation rødt tegltag.pdf Dispensation rødt tegltag.pdf
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekt - Holsbjergvej/Gadagervej/Rydager

Anledning

Stillingtagen til trafiksikkerhedsprojekt på Holsbjergvej/Gadagervej/Rydager.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 6. april 2017 blev forvaltningen bedt om at udforme et konkret projekt for området Holsbjergvej/Gadagervej/Rydager.

 

Forvaltningen har udarbejdet et projekt, hvor fokus primært har været at sikre skolebørnene til og fra Herstedlund Skole samt at imødekomme ønsker fra borgere og erhvervsdrivende i området.

 

Projektforslag

For Holsbjergvej forslås følgende ændringer:

 • Dobbeltrettet cykelsti i sydsiden fjernes og erstattes af et fortov for at gøre plads til bedre oversigtsforhold til og fra ind- og udkørslerne til Holsbjergvej
 • I nordsiden af vejen etableres dobbeltrettet cykelsti
 • De to eksisterende stikrydsninger renoveres og genopbygges så de passer til hastigheden og sikrer stitrafikanterne fra den nye dobbeltrettede cykelsti
 • Hastighedsgrænsen på 30 km/t rykkes, så den kun gælder i området, hvor der er skolebørn, der krydser og færdes langs vejen. Der opsættes nye skilte, der advarer om skolebørn langs vejen

 

For Gadagervej foreslås følgende ændring:

 • Der etableres 2 bump, der skal sikre, at hastigheden på 50 km/t overholdes

 

For Rydager foreslås følgende ændringer:

 • Der etableres p-båse eller p-spor langs vejens østlige side
 • Chausséstestensoverkørslerne erstattes af fortovsoverkørsel for at øge trygheden hos fodgængerne

 

Projektforslaget er beskrevet nærmere i vedlagte notat samt illustreret på vedlagte tegninger.

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at projektforslaget for området sendes i høring hos borgere og erhvervsdrivende i området samt ved skolebestyrelsen på Herstedlund Skole. Endeligt projekt, med eventuelle ændringer foretaget på baggrund af høringen, anbefales at indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelde den 15. august 2017

Kommunalbestyrelsen bad den 6. april 2017 forvaltningen om at udforme et konkret trafiksikkerhedsprojekt for området Holsbjergvej/Gadagervej/Rydagervej. Projektet blev fremlagt for Miljø- & Byudvalget den 13. juni 2017. Udvalget kom med indspil til projektet og sendte det retur til forvaltningen med henblik på at få udarbejdet et nyt projekt. På baggrund af de mange interesser i området vurderer forvaltningen det er hensigtsmæssigt at høre interessenterne før det nye projekt udarbejdes. Et møde med interessenterne kan afvikles ultimo august og et nyt projekt kan forelægges Miljø- og Byudvalget på mødet i september.

 

Trafiksikkerhedsprojekt som blev fremlagt for Miljø- og Byudvalget den 13. juni 2017 rummer muligheden for at gennemføre delprojektet på Gadagervej ud og således etablere de hastighedsdæmpende foranstaltninger som er foreslået i projektet. Overslaget for de hastighedsdæmpende foranstaltninger er anslået til 265.000kr.

 

Bevillingsskema vedlægges.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. august 2017

Miljø og Byudvalget ønskede til den videre behandling et notat vedrørende MBU's beslutning. Notatet vedlægges.

Økonomi

I nedenstående tabel fremgår økonomien i projektet

 

Lokation

Økonomisk Overslag

Holsbjergvej - sikring af skolevej

1.420.000 kr.

Gadagervej - hastighedsdæmpning

265.000 kr.

Rydager - Fortovsoverkørsler og p-båse

440.000 kr.

I alt

2.125.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

Vejloven og færdselsloven

Sundhedskonsekvenser

Færre personskadeuheld i trafikken bidrager til bedre folkesundhed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektet sendes i høring hos områdets borgere og erhvervsdrivende samt skolebestyrelsen på Herstedlund Skole og
 2. at finansiering af projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 15. august 2017

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 265.000 kr. til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gadagervej, mens det resterende projekt videreudvikles og fremlægges til Miljø- og Byudvalget september 2017 og
 2. at udgiften finansieres af kontoen til særlige vedligeholdelsesarbejder.

 

Historik

Miljø og Byudvalget den 13. juni 2017 pkt. 8

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at lave et nyt forslag.

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 17:

Dogan Polat (A) anmodede udvalget om at vurdere, hvorvidt han var inhabil i sagen på grund af sit position som formand for Tyrkisk Kurdisk Forening, som ligger på Holsbjergvej. Udvalget mente ikke at Dogan Polat var inhabil, hvorfor Dogan deltog under punktet.

 

Udvalget forslog ny indstilling til sagen,

 

1. at der foretages en forsøgsvis afspæring af Gadagervej / Holsbjergvej.

Tiltrådte indstillingen

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold

 

2. at der etableres midlertidig bump på Gadagervej.

Tiltrådte indstillingen

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde

 

3. at der indkaldes til møde med interessenterne i området.

Tiltrådte indstillingen

 

4. at ordningen evalueres om et halvt år.

Tiltrådte indstillingen

 

Der vedlægges til den videre behandling af sagen notat vedrørende MBU's beslutning.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen fra Miljø og Byudvalget.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde 2. at.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Der blev udleveret mail fra borger med bemærkninger til sagen.

 

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende 2. at

 

 

Bilag

1 Skitseprojekt Holsbjergvej Skitseprojekt Holsbjergvej
2 Skitseprojekt Rydager Skitseprojekt Rydager
3 Skitseprojekt Gadagervej Skitseprojekt Gadagervej
4 Notat_Holsbjergvej_Gadagervej_Rydager Notat_Holsbjergvej_Gadagervej_Rydager
5 Bevillingsskema Bevillingsskema
6 Notat - 300817 - hhh 2 Notat - 300817 - hhh 2
7 VS: Bump på Gadagervej + Lukning mellem Gadagervej/Holsbjergvej VS: Bump på Gadagervej + Lukning mellem Gadagervej/Holsbjergvej
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045

Anledning

Visionsplan Supercykelstier 2017-2045 er et plandokument som skal sikre, at kommuner og Region Hovedstaden arbejder frem mod det samme mål som er et sammenhængende regionalt net af supercykelstier. Visionsplanen er godkendt af supercykelstisamarbejdets styregruppe og fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Hovedstaden står overfor en befolkningstilvækst i de kommende 30 år. Befolkningstilvæksten lægger et pres på vejene i regionen, veje som allerede er rigt befærdede. Med et omfattende supercykelstinet kan cyklen udgøre et attraktivt alternativ til bilen når pendlerne skal til og fra bolig, uddannelse og arbejde eller opnår forbindelse til offentlig transport. Er der flere der cykler bliver der samtidig mere plads på vejene samt i tog og busser. I planlægning af supercykelstierne er der et særligt fokus på at pendlerne kan komme så direkte og hurtigt fra A til B som muligt.

 

Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045

Visionsplan Supercykelstier 2017-2045 er et strategisk supercykelstinetværk som indeholder potentielle fremtidige korridorer. Visionsplanen skal sikre at parterne i supercykelstisamarbejdet arbejder frem mod det samme mål, som er et sammenhængende direkte og attraktivt supercykelstinet. Styregruppen for supercykelstisamarbejdet har bestilt visionsplanen med det formål at få genovervejet linjeføringer i det oprindeligt planlagte supercykelstinet som fremgår af principplan for supercykelstier. Med visionsplanen er enkelte ruter blevet fjernet fx fordi de ikke havde et regionalt perspektiv, dertil kommer at der er foretaget udretninger af enkelte strækninger, hvilket er sket med det formål at give cykelpendlerne en bedre oplevelse af ruterne. Visionsplanen er en udvidelse af det allerede planlagte rutenet på 28 ruter og 467km. Det nye rutenet består af 45 ruter som har en samlet længde på 740km. I visionsplanen har der været fokus på at koble stinettet op på fremtidig byudvikling, trafikknudepunkter, pendlerstrømme samt bolig-, studie- og arbejdspladser i regionen.

 

Visionsplanen med interesse for Albertslund Kommune

Visionsplanen indeholder en række ruter som har særlig interesse for Albertslund Kommune. Det drejer sig om ruterne:

 • Albertslundruten (etableret)
 • Ring4-ruten (delvist etableret, mangler forløb syd for Albertslund Station mod Vallensbæk)
 • Roskilderuten (planlagt)
 • Vestbaneruten (planlagt)

 

Det er vigtigt at notere at der i visionsplanen er tale om korridorer, hvilket vil sige, at der ikke er tale om konkrete linjeføringer idet disse først vil blive lagt fast i en detailplanlægning. Visionsplanen byder på én ændring på de nævnte ruter. Det drejer sig om en udretning af Ring4-ruten syd for Albertslund Station i retning mod Vallensbæk. I principplanen er Ring4-rutens forløb lagt gennem Albertslund Centrum og videre ad stisystemet mod syd. I visionsplanen er rutens forløb lagt ud på Albertslundvej og herefter ind i Vallensbæk, fx ved Løkkekrogen, men dette kan blive ændret i detailplanlægningen. I visionsplanen vurderes det at det mere retlinet forløb vil give cykelpendlerne en bedre oplevelse. Rutens endelige forløb vil skulle godkendes i kommunalbestyrelsen.

 

Visionsplanen har været i intern høring i alle involverede kommuner. Forvaltningen har ikke afgivet noget høringssvar, da kommunen har været direkte involveret i den ændring som er foretaget i kommunen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Visionsplan Supercykelstier 2017-2045 godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.  

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045.pdf Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045.pdf
2 Visionsplan 2017-2045-01.png Visionsplan 2017-2045-01.png
3 Ring4-ruten, principplan til Visionsplan 2017-2045 Ring4-ruten, principplan til Visionsplan 2017-2045
4 Hvidbog_Visionsplan.pdf Hvidbog_Visionsplan.pdf
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Buslommer på Trippendalsvej (Bevilling)

Anledning

Stillingtagen til projekt om busstoppesteder langs Trippendalsvej.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af et trafikuheld med en fodgænger på Trippendalsvej i 2016 er der igangsat en proces med udarbejdelse af et projekt for busstoppestederne langs Trippendalsvej. Forvaltningen og politiet har besigtiget stedet og i tillæg hertil har forvaltningen talt med en gruppe af borgere, der har udarbejdet projektforslag til forbedring af buskørslen på Trippendalsvej. I den forbindelse blev yderligere udfordringer påpeget, f.eks., at der jævnligt laves farlige overhalinger udenom busser, der holder ved stoppestederne samt at placeringen af busstoppesteder omkring krydset ved Roholmsvej ikke er særlig god i forhold til de passagerer, der primært benytter dem.

 

I dag er hensigten med indretningen af vejen, at bussen, i hvert fald i den sydlige vejside, holder i kanten af kørebanen og at øvrige trafikanter skal vente bag bussen til den kører igen. I nordsiden er der etableret buslommer ved alle stoppesteder, undtagen ved Morbærhaven/Falkehusene samt stoppestedet lige vest for krydset ved Herstedøstervej.

 

I sydsiden gør den bagvedliggende skråning ned til Trippendalstien det svært at etablere gode buslommer, så her er der arbejdet med en løsning, hvor busserne stadig kan holde langs kørebanens kant.

 

Omkring krydset ved Roholmsvej ligger der et busstoppested overfor Herstedøster Skoles p-plads i den sydlige vejside øst for krydset. Det foreslås, at dette stoppested rykkes til vest for krydset, således at de primære brugere af stoppestedet, som er beboere og gæster til Morbærhaven, ikke behøver at krydse 2 veje i krydset, men kan nøjes med at krydse Trippendalsvejs vestlige ben. Dette betyder, at der skal etableres et nyt fodgængerfelt i krydset, hvilket er regnet med i det fremlagte projekt.

 

Løsningsforslag

På den beskrevne baggrund er der udarbejdet et forslag, der indeholder etablering af en ny buslomme ved stoppestedet Morbærhaven/Falkehusene i den nordlige vejside. Buslommen får plads til, at 2 busser kan holde i lommen, da der er en høj frekvens af busser på strækningen.

 

I tillæg til etablering af ny buslomme ved Falkehusene foreslås det, at der i den sydlige side etableres en løsning lig den på Herstedøstervej, hvor der i afmærkningen på vejen er etableret buslommer. Samme løsning foreslås etableret ved stoppestedet vest for Herstedøstervej i nordlig vejside. Denne løsning gør det muligt at køre udenom busserne når de holder stille ved et af stoppestederne, hvilket betyder, at det fremover ikke er nødvendigt, at den øvrige trafik stopper bag en bus ved nogen stoppesteder på strækningen.

 

I tillæg til ovennævnte løsninger er det også foreslået, at de eksisterende buslommer i nordsiden udvides, så der overalt på strækningen kan holde 2 busser i buslommerne. Dette vil give mere smidig trafikafvikling på strækningen og derved færre risikable overhalinger af busser, der holder stille.

 

Løsningerne er delt op i følgende løsningsforslag, der kan implementeres samlet eller delvist:

 1. Etablering af buslomme i nordlig vejside ved Morbærhaven/Falkehusene
 2. Indeholder løsningsforslag 1 og i tillæg hertil, at de øvrige buslommer i nordlig vejside udvides således at der kan holde 2 busser i hvert stoppested. Dette vil forhindre de farlige overhalinger udenom de holdende busser.
 3. Er etablering af afmærkning på Trippendalsvej magen til den på Herstedøstervej, hvor der er tegnet buslommer på vejen og vejens midterareal benyttes til at køre udenom bussen. Løsningen etableres i sydsiden på Trippendalsvej samt ved stoppestedet i nordsiden vest for krydset ved Herstedøstervej. Busstoppestedet øst for krydset ved Roholmsvej flyttes vest for Roholmsvej og der etableres nyt fodgængerfelt i krydset.

 

 

Økonomi

Der er beregnet overslag på løsningerne, som fremgår af nedenstående tabel.

 

Løsningsforslag

Overslag (kr.)

1. Etablering af buslomme i nordlig vejside ved Morbærhaven/Falkehusene

695.000

2. løsningsforslag 1 inkl. udvidelse af øvrige eksisterende buslommer på Trippendalsvej

995.000

3. Etablering af buslommer ved hjælp af afmærkning som på Herstedøstervej

385.000

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at hele strækningen ses under ét, således der bliver lavet en langtidsholdbar løsning på Trippendalsvej. Det indstilles derfor, at løsningsforslag 2 og 3 udføres. Overslagsmæssigt vil omkostningerne være i alt 1.380.000 kr., der finansieres af rammen til særlige vedligeholdelsesarbejder.

 

Der er vedhæftet bilag med tekniske tegninger af projekterne.

Økonomi

Overslagsprisen på 1.380.000 kr. foreslås finansieret af kontoen til særlige vedligeholdelsesarbejder.

Lovgrundlag

Vejloven og færdselsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at løsningsforslag 2 og 3 udføres,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.380.000 kr. til projekt buslommer på Trippendalsvej og
 3. at projektet finansieres af rådighedsbeløbet afsat til særlige vedligeholdelsesarbejder.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Trippendalsvej_Øst_juli2017 Trippendalsvej_Øst_juli2017
2 Trippendasvej_Vest_juli2017 Trippendasvej_Vest_juli2017
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan asfaltarbejder 2017 (Bevilling)

Anledning

Stillingtagen til prioritering af midler for asfaltarbejder 2017

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en gennemgang og en teknisk bedømmelse af en tredjedel af Albertslunds veje og stier. I 2017 er det kun stierne der er gennemgået, da der i budgettet er beskrevet at de afsatte midler for 2017 anvendes på stier. Trangfølgeplanen er baseret på den karakter fra 1-18 (hvor 1 er det bedste), som kommer ud af den tekniske bedømmelse og som er et udtryk for behovet for renovering og ny asfalt. Overblikket over renoveringsbehovet opdateres dermed jævnligt med henblik på at opnå så aktuelt grundlag som muligt for at prioritere vedligeholdelsen.

 

På dette grundlag foreslås følgende stistrækninger istandsat i 2017.

 

Nr.

Stistrækning

Karakter

Arbejdet omfatter

1

Humleslippen

17,9

Slidlag

2

Galgebakken Øster

12,5

Slidlag

3

Tingstræderne

11,4

Slidlag

4

Torvelængerne

11,4

Slidlag

5

Storetorv

11,4

Slidlag

6

Tværstien (Roholmstien -Damgårdstien)

11,1

Slidlag

7

Tværstien (Snebærstien-Roholmstien)

10,5

Slidlag

8

Sti 9506 (Roholmstien-Tværstien)

10,5

Slidlag

9

Bryggerlængen

10,1

Slidlag

10

Damgårdsstien (Roskildevej-Stensmosevej)

8,8

Slidlag

11

Toftekærstien (Egelundsvej-Egelundsparken)

5,9

Slidlag

 

Karakterskalaen for belægningernes tilstand er: 0-2 (god), 3-5 (mindre god), 6-8 (middel) og 9-18 (dårlig).

 

Listen er sammensat på grundlag af tilsynets karaktergivning (skadespoint) og forvaltningens kendskab til stierne. Nummereringen er alene for at lette læsningen og er ikke i sig selv et udtryk for en prioritering eller rækkefølge for udførelsen af arbejdet. Oversigtskortet viser hvilke stier der foreslås asfalteret, og det overlades derfor til den entreprenør som udfører arbejdet at planlægge en rækkefølge.

 

Økonomi

I budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. som søges frigivet.

I lukket bilag er i oversigtsskemaet højre kolonne anført en skønnet pris for de enkelte strækninger. I prioriteringen og udvælgelsen er der taget hensyn til tilstand og skønnet omkostning. Beløbene er overslag på grundlag af gennemsnitspriser fra sommeren 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelsesområdet indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til trangfølgeplan-asfaltarbejder og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Oversigtskort asfaltarbejder 2017.pdf Oversigtskort asfaltarbejder 2017.pdf
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Renovering af broer og tunneler 2017 (Bevilling)

Anledning

Stillingtagen til fordeling af midler for renovering af broer og tunneler 2017

Sagsfremstilling

I 2012 blev foretaget en tilstandsvurdering af kommunens broer og tunneler, som resulterede i et forslag til en prioriteret etapevis renovering. Til renoveringen er afsat et anlægsrådighedsbeløb, og det skal nu besluttes, hvilke broer og tunneler der skal renoveres i 2017. Der udføres et nyt genereleftersyn i 2017 som vil danne grundlag for prioriteringen fra 2018 til 2023.

 

På grundlag af genereleftersynet 2012 og forvaltningens kendskab til broer og tunneler, foreslås to broer udskiftet, kunststofbelægningen skiftet på to broer, en bro renoveret og særeftersyn på 3 broer. Broernes placering fremgår af bilag 2 Oversigtskort

 

Nr.

Bronavn

Bro nr.          

Karakter

Arbejdet omfatter

1

Vridsløsestræde - stibro

86

1

Ny kunststofbelægning

2

Vridsløsevej - stibro

126

1

Ny kunststofbelægning

3

Tåstrupstien - stibro ved Store Vejleå

128

4

Udskiftning af bro

4

Store Vejleåstien - stibro ved tunnel under jernbanen

85

4

Udskiftning af bro

5

Vestskovvej - stiunderføring af Ballerupstien

2

2

Reparation

6

Kærmosevej - stiunderføring Gl. Landevejstien

17

2

Særeftersyn

7

Kærmosevej - stiunderføring Kærmosestien

19

2

Særeftersyn

8

Kærmosevej - stiunderføring Damgårdstien

20

2

Særeftersyn

 

Karakterskalaen for broer og tunneler går fra 1-5 med 5 som ringest.

 

Bro 85 og 128 er træbroer som foreslås udskiftet, da de er i så ringe forfatning, at de ikke kan renoveres. Bro 86 og 126 er stålbroer med kunststofbelægning som skal skiftes, da denne er ved at skalle af. Belægningen er også ved at nå sin levetid, som er ca. 10 år. Bro 2 - afrensning, reparation og overfladebehandling af kantbjælker og fløjvæge.

Økonomi

I budgettet for 2017 er der til reparation m. v. af broer og tunneler afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr., som søges frigivet.

 

I lukket bilag med oversigtsskemaet er i højre kolonne en skønnet pris for de enkelte broer og tunneler. Beløbene er overslag på grundlag af gennemsnitspriser fra sommeren 2016

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelsesområdet indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til udskiftning, reparation og særeftersyn af 8 broer og tunneler og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Oversigtskort broer og tunneler 2017.pdf Oversigtskort broer og tunneler 2017.pdf
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde 2017 (Bevilling)

Anledning

Stillingtagen til fordeling af midler for renovering af flisearealer, brolægninger og brønde

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Materialegården i foråret 2017 foretaget en vurdering af hvordan det afsatte rådighedsbeløb til flisearealer, brolægninger og brønde kan anvendes. På denne baggrund foreslås det at rådighedsbeløbet fordeles med 150.000 kr. til forbedring af afvandingforholdene i krydset Vallensbæk Torvevej og Læhegnet, og med 350.000 kr. til udskiftning af flisebelægningen i den nordlige del af Bygangen fra broen ved Vognporten til den nye belægning ved Bytorvet.

 

Der har lige siden Københavns Amt foretog en udvidelse af svingbanen på Vallensbæk Torvevej, været store problemer med at få asfaltbelægningen til at holde, da der i forbindelse med udbygningen ikke blev etableret en ordentlig afvanding af krydset. Da Materialegården skal til at reparere asfaltbelægningen i krydset, foreslås det at der etableres en ordentlig afvanding da der skal udskiftes at stort område af asfaltbelægningen. Flisearealet i Bygangen er meget slidt og ujævnt. Det foreslås derfor at flisebelægningen i den nordlige del af Bygangen udskiftes.

Økonomi

I budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. som søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelsesområdet indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb 500.000 kr. til flisearealer, brolægninger og brønde og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 16:

Udvalget foreslog ny indstilling således,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. til flisearealer, brolægninger og brønde og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

 

Forslaget om belægning i Albertslund Centrum sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Ny varmecentral til bygning M (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af penge til etablering af selvstændig varmecentral i bygning M til Kongsholmcentret.

Sagsfremstilling

I et dagsordenspunkt i februar 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb til etablering af ny varmecentral i den nye bygning M. I denne sag, skal der tages stilling til frigivelse af penge til den nye varmecentral.

 

Varmecentralen i Kongsholmcentret er placeret under gymnastiksalen og fjernes derfor når Kongsholmcentret nedrives. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny varmecentral til bygning M, ungecentret og festsalen.

 

Forvaltningen har undersøgt om det er mest hensigtsmæssigt at bygge to separate varmecentraler eller en fælles varmecentral. En varmecentral for Albertslund Kommunes tre enheder bygning M, Ungecentret og festsalen og en for NEXTs gymnasium eller en fælles varmecentral for alle disse enheder. Det har vist sig mest fordelagtigt med to separate varmecentraler. Det giver de laveste etableringsomkostninger, er den bedste løsning energimæssig og kræver ikke administration til fordeling af udgifter mellem Albertslund Kommune og NEXT.

 

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 1.200.000 kr., skal frigives til etablering af en ny selvstændig varmecentral i kælderen under bygning M.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,  

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til etablering af en varmecentral til Bygning M, ungecentret og festsalen og
 2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløbet afsat hertil.

 

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Danish Outdoor Living Lab (DOLL) fase 1

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. november 2012 og den 11. februar 2014 at bevilge i alt 13 mio. kr. i udgift, og 7,5 mio. kr. i indtægt til belysning under projektet Danish Outdoor Living Lab (DOLL)

 

Danish Outdoor Living Lab er et testcenter for belysning. Det består af et Virtuel Lab på Danmarks Tekniske Universitet i Risø, hvor byrum og lysløsning kan genskabes i en 3D-simulering, og et Living Lab i Albertslund Kommune, hvor belysningsprodukter kan opstilles i byrummet og testes i dialog med borgere, virksomheder, ansatte, forskere og studerende. DOLL finansieres gennem betaling fra producenter og potentielle købere, der betaler for at benytte DOLL's faciliteter i hhv. Risø og i Albertslund Kommune.

 

Gennem DOLL kan Albertslund Kommune medvirke til at udvikle nye bæredygtige løsninger på belysningsområdet, og derved fastholde kommunens rolle som driver for udvikling af nye grønne teknologier. Derudover vil DOLL øge samspillet mellem forskning, kommuner og den private sektor samtidig med, at der skabes grundlag for flere arbejdspladser og øget eksport. Med etableringen af DOLL er det forventningen, at Albertslund Kommune kan skabe et miljø, der vil tiltrække udviklere og producenter på LED-området, som både kan sikre arbejdspladser og investeringer i kommunen.

 

Økonomi

Den oprindelige anlægsbevilling var på 9 mill.kr., hvor af 7,5 mill.kr. finansieres af Green Labs. Den 11. februar 2014 blev givet en tillægsbevilling på 4 mill.kr. ifm. ny belysning i Hersted Industripark

Baggrunden herfor var at belysningsanlægget i Hersted Industripark var forældet og nedslidt og stod overfor udskiftning.

 

Anlægsarbejdet er afsluttet og opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Bevilling

13.000.000 kr.

- 7.500.000 kr.

Forbrug

13.088.070 kr.

- 7.497.421 kr.

Merforbrug/mindreindtægt

88.070 kr.

2.579 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Mødesag fra 2012 Mødesag fra 2012
Tilbage til toppen

24. ØU/KB - Høringssvar til temaer i ReVUS 2019 - 2022

Anledning

KKR Hovedstaden har opfordret kommunerne til at deltage aktivt i indmeldelsen af nye temaer til ReVUS 2019 - 2022. ReVUS er forkortelsen for den Regionale Udviklingsstrategi i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

ReVUS har til formål at udvikle hovedstadsregionens potentialer til højere beskæftigelse og vækst gennem en række temaer.

I KKR Hovedstaden er det besluttet at følge principperne i Greater Copenhagen samarbejdet om have fælles fokus og prioritere de fremtidige projekter, som kommunerne deltager i. KKR Hovedstaden vil arbejde med en proaktiv, fælles kommunal tilgang til temaerne, således der meldes få, fokuserede temaer (f.eks. 2-3 temaer) ind til ReVUS 2019 - 2022.

På baggrund af borgmesterbrev til kommunerne i KKR Hovedstaden har en arbejdsgruppe i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet seks forslag til temaer, som kommunerne kan tage afsæt i de lokale drøftelser og gerne prioritere indenfor. De seks temaer er:

 1. Erhvervsfremme
 2. Infrastruktur
 3. 'Smart-samfundet'
 4. Ungdomsuddannelser
 5. Beskæftigelse
 6. Liveability (En ramme for høj livskvalitet for borgerne)

Borgmesterbrevet og en kortfattet uddybning af de enkelte temaforslag er vedlagt som bilag.

Det første trin i processen er en indmeldelse af, hvilke temaer der kan være relevante for kommunerne. Temaerne skal behandles igen af KKR Hovedstaden med de foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne primo september. Efterfølgende vil der være en politisk proces omkring udvælgelse af temaerne. I denne indledende fase er der udarbejdet et udkast til høringssvar fra Albertslund Kommune til KKR Hovedstaden. 

ReVUS 2019-2022 forventes færdig til sommeren 2018, hvorefter der gennemføres en offentlig høringsproces og en høring hos Danmarks Vækstråd. Ultimo 2018 forventes ReVUS godkendt først i Vækstforum og efterfølgende i Regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringssvar til KKR Hovedstaden om nye temaer til ReVUS 2019 – 2022 godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Jens Mikkelsen (A) Dennis Schmock (B) og Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Høringssvar til ReVUS 2019 - 2022 - Albertslund Kommune Høringssvar til ReVUS 2019 - 2022 - Albertslund Kommune
2 Bilag 3.2. til møde i KKR Hovedstaden den 14.6.2017 Bilag 3.2. til møde i KKR Hovedstaden den 14.6.2017
Tilbage til toppen

25. ØU/KB - Udviklingsbidrag 2018

Anledning

Kommunerne betaler årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Kommunalbestyrelsen skal godkende Albertslunds bidrag.

Sagsfremstilling

Kommunerne betaler årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Sammen med et statsligt bloktilskud og eventuelle midler fra EU og en række puljer og fonde dækker bidraget regionernes forpligtelser indenfor den regionale udviklingsopgave.

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal i henhold til lovgivningen drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden budgetåret. Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den. 10. september skriftligt meddeler regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Regionen foreslår, at udviklingsbidraget for 2018 udgør 133 kr. pr. indbygger, svarende til 3,74 mio. kr. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2018 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2017. Bidraget udgør 131 kr. i 2017.

To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Da bidraget ikke ligger ud over den almindelige pris- og lønudvikling, kan kommunerne ikke blokere for den foreslåede stigning. Der er derfor tale om en ren efterretningssag.

Økonomi

Udgiften til udviklingsbidraget baseret på 133 kr. pr. indbygger er indarbejdet i budgetforslag 2018

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender det forslåede udviklingsbidrag på 133 kr. pr. indbygger.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Leif Pedersen (F) kunne ikke tiltræde

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, F, O) kunne ikke godkende.

Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Ny afskrivningstakst for fjernvarmetilslutningsanlæg for store ejendomme

Anledning

Ejere af bolig- og erhvervsejendomme kan vælge at lade Albertslund Varmeværk finansiere og drifte ejendommens fjernvarmetilslutningsanlæg – den såkaldte TAO-ordning. Det har vist sig, at der er behov for en ny, individuelt beregnet afskrivningstakst for anlæg for store varmekunder.

Sagsfremstilling

I 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen særlige takster for ejere af bolig- og erhvervsejendomme, der ønsker at Albertslund Varmeværk finansierer og drifter ejendommens fjernvarmetilslutningsanlæg – den såkaldte TAO-ordning. Der blev oprettet to takster for enfamiliehuse og 2 takster for store ejendomme (typisk erhvervsejendomme). Taksterne dækker afskrivninger, drift og vedligehold af anlæggene. Taksterne blev oprettet på baggrund af erfaringer fra andre varmeværker med lignende ordninger.

Det har nu vist sig, at afskrivningstaksten for de store ejendomme (varmeanlæg over 100 KW) ikke tager højde for, at der er stor forskel på størrelse og kompleksitet i de store erhvervsejendommes varmeanlæg. For eksempel kan investeringsomkostningerne for et enkelt varmeanlæg variere fra 200.000 kr. til 1 mio. kr., fordi det afhænger af forholdene på stedet. Det betyder, at den nuværende takststruktur for de store erhvervsejendomme giver en skævvridning, så de mindre varmekunder kommer til at medfinansiere de største varmekunders anlæg.

Derfor er der behov for at oprette en ny afskrivningstakst som er kostægte – det vil sige at taksten afspejler de faktiske omkostninger til det konkrete varmeanlæg. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet en ny, individuel takst for hvert af de store anlæg. Taksten indgår i et fast tilbud til varmekunden, så den er kendt inden der bliver indgået en aftale. Hvis investeringsomkostningen fx er 400.000 kr. vil den nye takst blive 22.000 kr. pr. år.

Det er ikke muligt på forhånd at budgettere udgifter og indtægter for disse store varmeanlæg, fordi der er usikkerhed om, hvor mange aftaler der bliver indgået om året, og hvad investeringsomkostningerne for de enkelte anlæg bliver. Afholdte udgifter og indtægter vil derfor indgå i regnskabet med bemærkninger hertil.

Den nye, individuelle takst bliver forelagt til godkendelse det efterfølgende år sammen med Albertslund Varmeværks øvrige takster.

Sagen har været forelagt Brugergruppen den 30. marts, der tiltrådte indstillingen. Der er sket enkelte ændringer i formuleringen og Brugergruppen vil blive orienteret om det ved førstkommende møde.

 

Historik

TAO-ordningen har fra starten været tænkt som en nemt håndterlig lejeaftale om nye tilslutningsanlæg, der med ret få takstvariationer har kunnet målrettes størsteparten af byens bygninger. Bygningsmassen i Albertslund er så ensartet, også med hensyn til varmeanlæg, at standardiserede TAO-takster er oplagte og forudsigelige.

 

Undtaget herfra er enkelte meget sammensatte og afvigende erhvervsbygningsanlæg med tilhørende helt særlige varmeanlæg. Ombygning af netop disse varmeanlæg har ikke naturligt kunnet rummes af standardløsninger på en forudsigelig måde.

 

For at opretholde en fair og neutral omkostningsstruktur for alle, må konsekvensen være individuel taksering, så særligt store anlæg tilbydes TAO-aftale med takster, der følger netop disse særlige anlægs- og serviceomkostninger. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at princippet for ny, individuel afskrivningstakst for store varmeanlæg over 100 KW godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F), Brian Palmund (V), Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ny TAO-takst - Økonomisk risikoanalyse Ny TAO-takst - Økonomisk risikoanalyse
2 Ny TAO Takst Ny TAO Takst
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti, Udvikling af Hersted Industripark

Anledning

Forslag fra Dansk Folkeparti, Udvikling af Hersted Industripark

Sagsfremstilling

Albertslund kommune mangler virksomheder, arbejdspladser, praktikpladser og har samtidigt brug

for, at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Den forgående idekonkurrence omhandlende Hersted industripark er gået i stå og der er brug for en

ny plan. Dansk Folkeparti Albertslund foreslår derfor, at nedenstående idegrundlag godkendes af

kommunalbestyrelsen og at der arbejdes videre med denne plan.

 

Idegrundlag.

Albertslund kommune skal sætte sig i spidsen for en omdannelse af Hersted industripark, som skal

skabe Sjællands største og bedste område for faguddannelser, håndværk og industri samt kommunal

erhvervsservice og uddannelsesvejledning. Ideen er at kombinere Erhvervspolitik og

Uddannelsespolitik og samtidigt forny området, for på den måde at skabe en ny levende bydel.

 

Etablering af jobcenter satellit i Hersted industripark.

Hvis det skal lykkes med at få andre til at tro på projektet er det afgørende, at Albertslund kommune

er klar til at bidrage væsentligt til Hersted industripark. Derfor skal det klarlægges, hvor det er mest

hensigtsmæssigt at placere en satellit af jobcenteret, som skal være verdensmestre i at servicere

virksomheder, der arbejder med håndværk og industri. Samtidigt skal al uddannelsesvejledning, der

ikke foregår i den enkelte folkeskoleklasse, også placeres her. En stærk samling af

uddannelsesvejledning og viden om virksomhederne.

 

Erhvervsuddannelserne skal tales op.

For at få en lige vejledning i valget mellem en erhvervsuddannelse og en gymnasieluddannelse må

der vejledes skævt. Med det menes der, at mens gymnasiet som uddannelsesform er velkendt for

skoleelever, er en erhvervsuddannelse noget anderledes. Derfor det vigtig at der lægges ekstra vægt

på den vejledning elever og unge arbejdssøgende får, så der rent faktisk træffes de rigtige

uddannelsesvalg.

Albertslund kommune indfører en festdag, hvor årets fagudlærte hyldes og de gode historier

fortælles. Samtidigt indføres der en særlig pris som gives til årets læreplads/praktikplads.

 

Der skal tiltrækkes håndværks og industrivirksomheder.

Allerede i dag er der temmelig mange virksomheder af forskellige størrelser. Med et konstant og

stærkt fokus på erhvervsuddannelser og virksomhedsservice vil endnu flere komme til. Vi har en

enorm efterspørgsel på praktiskpladser og arbejdspladser. Netop den udfordring kan imødekommes

med denne konstellation.

 

Der skal tiltrækkes erhvervsskole(r).

Ved at samle byens unge uddannelsessøgende, virksomhederne og kommunens vejledningsinstanser

skaber vi et unikt miljø, som skal kunne tiltrække en erhvervsuddannelsesinstitution og gerne flere.

Albertslund skal være stedet de unge kigger hen når de vil være faglærte.

 

Øvrige perspektiver.

Med en kommunal opprioritering af området, flere uddannelser og arbejdspladser, samt den

kommende letbanestation rummer området rigtig store perspektiver. Man kunne forestille sig

etablering af en produktionsskole eller dissiderede faglige forløb for kommunens folkeskoleklasser.

Der vil være plads til områder med boliger og byliv uden for den almindelige arbejdstid.

 

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller:

 1. at Albertslund kommune igangsætter et udviklingsarbejde i Hersted industripark, som

beskrevet ovenfor.

 1. at der nedsættes et 17.4 udvalg som skal igangsætte og løbende følge udviklingsarbejdet

med Hersted industripark

 1. at der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til inddragelse af mulige aktører i

udviklingsarbejdet.

 1. at der fra 2018 afsættes 10 mio. kr. til etablering af kommunal opgaveløsning i Hersted

industripark.

 1. at der fra 2019 afsættes 20 mio. kr. til etablering af kommunal opgaveløsning i Hersted

industripark.

 1. at der årligt afholdes arrangement for nyudlærte faglærte, samt kåring af årets praktikplads,

som beskrevet ovenfor.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 27:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at der udarbejdes et kommissorium for udvikling af Hersted Industripark, som drøftes i forbindelse med 17.4-udvalgene for 2018-2022

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 16 (A, Ø, B, C, V)

5 undlod at stemme (F, O)

 

Forslaget blev vedtaget

 

Dansk Folkeparti trak indstillingens pkt 2, 3, 4, 5 tilbage

 

Man stemte om indstillingens pkt. 1

  

For stemte 8 (F, C, V, O)

Imod stemte 11 (A, B, Helge Bo Jensen (Ø)

2 undlod at stemme (Lene Rygaard Jessen, Bodil Marie Garde (Ø)

 

Indstillingens pkt. 1 bortfaldt hermed

 

Man stemte om indstillingens pkt.6

 

For stemte 17 (A, Ø, F, B, C, V, O)

4 undlod at stemme (Steen Christiansen, Dogan Polat, Flemming Jørgensen, Qasir Mirza (A)

 

Indstillingens pkt. 6 var hermed godkendt.

 

 

Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunalvalg 2017

Anledning

I forbindelse med det kommende kommunalvalg den 21. november 2017 er valgtiden udvidet med en time. Forvaltningen har derfor kigget på, hvordan der kan tages højde for dette i  forhold til bemandingen på afstemningsstederne ud fra erfaringerne fra sidste kommunalvalg i 2013. På denne baggrund stiller forvaltningen forslag om ændring i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere. Formålet er at sikre resssourcer til den udvidede åbningstid og den bedst mulige fleksibilitet i forhold til afholdelsen af valget.

Sagsfremstilling

Forslag til ny model for bemanding af afstemningssteder

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at ændre i antallet af valgstyrere pr. afstemningssted og tilforordnede vælgere til kommunalvalget den 21. november 2017. For at at sikre de nødvendige ressourcer til valgafholdelsen med den udvidede åbningstid og samtidig skabe større fleksibilitet på afstemningsstederne, foreslås en ny model for bemanding af afstemningsstederne med følgende personer:

 • 5 valgstyrere i stedet for 9
 • 10 tilforordnede vælgere i stedet for 2

 

Samtidig foreslås en ændring af det tidsrum, hvor de tilforordnede vælgere er tilstede på afstemningsstedet, således at perioden bliver kl. 8.00 til 21.00 i stedet for kl. 8.00 til kl. 1.00. I den sidste del af valgdagen bliver der suppleret op med et antal administrative medarbejdere til at styre processen.

 

Forslaget betyder, at der skal vælges i alt 25 valgstyrere, heraf 5 valgstyreformænd og 12 stedfortrædere. Valget skal ske ud fra d'Hondts metode efter kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3, hvorefter poster fordeles ved at dele hver gruppes medlemstal i kommunalbestyrelsen med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter.  

Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

 

Partierne skal udover valgstyrere og stedfortrædere også udpege de tilforordnede vælgere.

 

Ud fra den nye model er fordelingen på kandidatlisterne som følger:

 

Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Socialdemokraterne

9

11

3

5

Det Konservative Folkeparti

1

1

 

 

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

1

Dansk Folkeparti

3

3

1

1

Venstre, Danmarks liberale parti

2

2

 

1

Enhedslisten

3

3

1

1

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

 

Ud over ovenstående fordeling skal der ifølge lovgivningen foretages en lodtrækning om de sidste to valgstyrere, mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det af de tre partier, som ikke ved lodtrækning får en ekstra valgstyrer, får en ekstra plads blandt valgstyrestedfortræderne. herudover skal der blandt alle kommunalbestyrelsens partier trækkes lod om de sidste to pladser blandt valgstyrestedfortræderne. Det foreslås, at forvaltningen forestår denne lodtrækning, som også var tilfældet ved det sidste kommunalbestyrelsesvalg.

 

Baggrund for forslaget

Baggrunden for at foreslå en ny model for bemanding af afstemningsstederne er, at åbningstiden på valgstederne udvides med en time, så valgstederne åbner kl. 8 i stedet for kl. 9. Dette kræver generelt flere ressourcer. Herudover viser erfaringen fra sidste valg, at det i forvejen har været svært for valgstyrerne at være der hele vejen igennem valget til underskrivning af afstemningsbogen og være friske under hele valgdagen. Hvis partierne i stedet udpeger flere af deres valgmedarbejdere som tilforordnede vælgere og ikke som valgstyrere, sikres der flere ressourcer til valget og samtidig at der er færre valgmedarbejdere der skal være tilstede til underskrivning af afstemningsbogen.

 

Den nye bemandingsmodel er en ændring af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 8. april 2014, hvor det blev vedtaget, at partierne i kommunalbestyrelsen skulle levere i alt 45 valgstyrere, fordelt efter antallet af partiernes mandater. Der blev samtidig truffet beslutning om, at der til varetagelse af valg skulle vælges 2 tilforordnede vælgere fra hvert parti, der var opstillet.

 

Beslutningen blev truffet på grundlag af valgloven, hvor af det fremgår, at kommunalbestyrelsen vælger mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på hvert afstemningssted samt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 7. september 2017

På møde i Økonomiudvalget den 5.september 2017 blev forvaltningen bedt om at tydeliggøre det nye forslag, ved at opstille to skemaer med oversigt over, hvor mange personer de forskellige partier skal udpege til deltagelse i valghandlingen efter hhv. den gamle beslutning i Kommunalbestyrelsen og det nye forslag. Derudover skal forvaltningen udarbejde en model for den samlede bemanding på valgdagen.

Formålet med den nye model er at øge den politiske deltagelse, sørge for flere friske kræfter til selve valghandlingen, herunder grov- og finoptællingen samt skabe større fleksibiltet i forhold til de politisk udpegede deltagere. Der er således sket en ændring i rollefordelingen mellem hhv. valgstyrere og tilforordnede vælgere således at der kun er 5 valgstyrere pr. afstemningssted der er gennemgående hele dagen og ikke 9 som før. Samtidig er antallet af tilforordnede vælgere øget fra 2 pr. parti til 10 pr. parti. Af de 10 pr. partier er det tanken, at 6 deltager i selve valghandlingen og 4 deltager i fintællingen dagen efter valghandlingen. 

 Skema med oversigt over nyt forslag til udpegning af politisk valgte deltagere

 

Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Tilforordnede vælgere

Socialdemokraterne

9

11

3

5

10

Det Konservative Folkeparti

1

1

 

 

10

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

1

10

Dansk Folkeparti

3

3

1

1

10

Venstre, Danmarks liberale parti

2

2

 

1

10

Enhedslisten

3

3

1

1

10

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

10

I alt

21

25

5

12

70

 

Skema med oversigt over fordelingen af de politisk udpegede deltager ifølge beslutningen i kommunalbestyrelsen den 8. april 2014

 

    

Modellen for den samlede bemanding på valgdagen fremgår af bilag 1.

 

 

Lovgrundlag

Valglovens §§ 16, 17 og § 55, stk. 2.

 

Kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til en ny model for bemanding af afstemningsstederne med valgstyrere og tilforordnede vælgere
 2. at forvaltningen forestår lodtrækning om de sidste to valgstyrere samt valgstyrestedfortrædere

Historik

 Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 29:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.09.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 12. september 2017, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet det aftales

 

at valgstyrere og valgstyrerformænd bliver til optællingen er færdig på valgaftenen, og det aftales med holdleder og valgstyrerformand, hvem der går og hvem der bliver tilbage af tilforordnede vælgere inden optællingen går i gang.

 

Brian Palmund (V) havde afbud til mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 model for bemanding ved valg og fintælling model for bemanding ved valg og fintælling
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Vurdering af inhabilitet

Anledning

Vurdering af inhabilitet i sag om Lokalplan 3.8 fra 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen har genoptaget behandlingen af afgørelsen om inhabilitet truffet af forvaltningen den  24. august 2015  jf. lov om kommuners styrelse § 14  stk. 1, ”kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.”

Forvaltningen har noteret sig, at både Dogan Polat og Mehmet Kücükakin i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler er blevet partshørt i forbindelse med afgørelsen af 24. august 2015.

Det fremgår videre af afgørelsen, at Dogan Polat forud for afstemningen i Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2015 burde have oplyst og erklæret sig inhabil, da han er formand for Tyrkisk Kulturforening og er med i generalforsamlingen for Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som ejer ejendommen Holsbjergvej 27-29, der ligger i området, forslaget om lokalplanen vedrører. Det burde også have været oplyst, at fonden modtager leje af en del af ejendommen på Holsbjergvej 27-29, som er fritaget for grundskyld. Det bemærkes at Mehmet Kücükain ikke er inhabil, eftersom han ikke har relationer til foreningen Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, der ejer Holsbjergvej 27-29.

Forvaltningen finder ikke, at der er grundlag for at kommunalbestyrelsesbeslutningen om bortfald af lokalplanforslaget fra 12. maj 2015 bør gå om. Forvaltningen lægger vægt på, at der er tale om en kommunalbestyrelsesbeslutning truffet i maj 2015, og at det inhabile medlem ikke har påvirket afstemningsresultatet.

Afstemningsresultatet blev, at 9 medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for forslaget, mens 12 medlemmer stemte imod, herunder Dogan Polat stemte imod. Det vil sige Dogan Polats deltagelse var ikke udslagsgivende for afstemningen.

Forvaltningen skal oplyse, at sådanne sager fremover vil blive forelagt til kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at sagen om lokalplan 3.8 ikke bør gå om,

Historik

 Økonomiudvalget, 12. september 2017, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Brian Palmund (V) havde afbud til mødet.

Beslutning

Man kunne ikke godkende indstillingen, idet man var enige om, at sagen bør gå om.

Bilag

1 Svar_spm_inhabilite 2017_med kommentarer_rns.docx Svar_spm_inhabilite 2017_med kommentarer_rns.docx
Tilbage til toppen