Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Onsdag den 30. november 2016

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 i forhallen på Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Lone Rytsel (Voksenskolerne)
 • Arne Lie Olsen (Øvrige foreninger)
 • Steen Poulsen (Voksenskolerne)
 • Per Gustafsson (Øvrige foreninger)
 • Karin Lund-Ertel (BUS)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Orientering ved Formanden
2. FOU - Orienteringer fra By, Kultur & Fritid
3. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler
4. FOU - Gang i Byen / Foreningernes Dag
5. FOU - Årsberetninger 2015
6. FOU - Revisionsrapport
7. FOU - Ansøgning om godkendelse som forening fra Kurdisk Saz og Folkedanseforening
8. FOU - Tilskud til Voksenskoler i 2017
9. FOU - Forslag til mødekalender for 2017
10. FOU - Eventuelt

1. FOU - Orientering ved Formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A. Status på konferencen Udvikling eller Afvikling den 4. februar 2017

 

B. Pkt. vedr. behov for uddannelse udsat fra mødet den 7. september kommer på dagsordenen på første møde i 2017

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringen tages til efterretning

Historik

 Folkeoplysningsudvalget, 6. april 2016, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning

Der er udsendt invitation til konferencen Udvikling eller Afvikling den 4. februar 2017. Der er pt. 10 tilmeldte. Hvis FOU medlemmer ikke deltager. skal de melde afbud.

 

Pkt. fra sidste møde vedr. debat om behov for uddannelse for udvalgsmedlemmerne er udsat til FOU møde i 2017.

Bilag

1 Program for konferencen Udvikling eller Afvikling Program for konferencen Udvikling eller Afvikling
Tilbage til toppen

2. FOU - Orienteringer fra By, Kultur & Fritid

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A. Budget 2017

 

B. Kursus i regnskabsaflæggelse den 5. oktober 2016

 

C. Administrativt afslag på foreningsgodkendelse

 

D. Ny formand for FDIK Albertslund

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Siden sidste møde er Budget 2017 blevet vedtaget. De punkter i sparekataloget, som FOU fandt alarmerende, er ikke blevet en del af budgetvedtagelsen.

 

Der deltog ca. 40 i kurset i regnskabsaflæggelse for foreninger, der blev afholdt den 5. oktober. Ingen fra FOU deltog.

 

 

Tilbage til toppen

3. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Repræsentanterne fra hhv. voksenskoler og foreninger informerer om nyt fra deres områder

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

VVC oplever travlhed pt. pga. øget efterspørgsel.

 

Der er kommet nye ledere og nye børn i spejderforeningerne. Det er godt med ny energi, og en positiv nettotilvækst i medlemstallene.

 

Kroppedal har fået godkendt en stor fondsansøgning, så der vil ske spændende ting de næste par år derude.

 

Lokalhistorisk årsskrift er netop udkommet og blev uddelt på mødet.

Tilbage til toppen

4. FOU - Gang i Byen / Foreningernes Dag

Anledning

Der er fortsat pulje til afvikling af Foreningernes Dag i Budget 2017

Sagsfremstilling

På møde den 2. november 2017 hvor arbejdsgruppen bag Gang i Byen 2016 evaluerede dagen og forløbet, blev der taget beslutning om, planlægning m.v. af Gang i Byen/Foreningernes Dag 2017 skal håndteres af forvaltningen.

Der har været tænkt flere scenarier ifht. dato for afvikling - både dato i juni, fastholdelse af 1. lørdag i september eller anden dato i september har været foreslået.

By, Kultur og Fritid har tænkt følgende scenarie som en mulighed:

1)    At datoen for Gang i Byen/Foreningernes Dag bliver flyttet fra første lørdag i september til første lørdag i uge 37. I 2017 er det den 10. september

2)    At Gang i Byen/Foreningernes Dag samtænkes med Kulturuge 37 ifht. planlægning, afvikling og tema

3)    At forvaltningens udkast til program for Gang i Byen/Foreningernes Dag bliver præsenteret for FOU på mødet i marts.

Økonomi

Budget 2017

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at udvalget drøfter forvaltningens forslag om at flytte dato for afvikling af Gang i Byen/Foreningernes Dag i 2017

Beslutning

Tilbagemeldingerne har været stor tilfredshed med arrangementet i 2016.

 

Evalueringsmøde med arbejdsgruppen fra i år er afholdt. Man er enige om, der er behov for projektstyring og ledelse for at spare tid og ressourcer.

 

Det rigtige tidspunkt for afvikling af dagen er blevet drøftet. Der er generelt 'gang i byen' hen over hele året. Nogle har udtrykt ønske om at flytte arrangementet til tidligere på året, andre ønsker at samtænke det med Kulturuge 37.

 

Der blev udtrykt ønske om, dagen i 2017 blev lagt i juni, for at dagen ikke skal domineres af det kommende kommunalvalg valg. Der er allerede mange aktiviteter planlagt i juni og reelt få weekender på grund af pinse og skoleferiestart.

 

Forvaltningens har fået mandat til at løse opgaven. De er ansvarlige for at få planlagt og afviklet dagen.

 

Tilbage til toppen

5. FOU - Årsberetninger 2015

Anledning

Indkomne årsberetninger fra de foreninger, der modtager medlemstilskud, er fordelt mellem udvalgets medlemmer for mundtlig gennemgang for de øvrige medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Som en del af tilsynet med de af kommunens folkeoplysende foreninger, der modtager medlemstilskud, har Folkeoplysningsudvalget valgt at fremlægge de folkeoplysende foreningers årsberetninger.

 

Årsberetningerne giver et indblik i foreningernes aktiviteter og deres måde at virke på.

 

Årsberetningerne i sig selv kan ikke være baggrund for at fratage en forening tilskud, godkendelse mv., men de kan være et godt udgangspunkt for dialog med foreningerne.

 

Samtidig med årsberetninger bliver sendt ind til By, Kultur & Fritid, skal alle de foreninger, der modtager medlemstilskud, indsende godkendt regnskab samt afgive en erklæring om, at de indhenter børneattester.

 

Økonomi

Hvis indsendte regnskaber ikke er godkendte eller giver anledning til spørgsmål, kan udvalget vurdere, om tilskud skal tilbagebetales.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at gennemgangen af Årsberetningerne tages til efterretning

Beslutning

Årsberetningerne blev taget til efterretning. Generelt stor ros til foreningernes arbejde og aktivitetsniveau. Udvalget ønsker dog en stramning i forhold til, at foreningerne husker at nævne deres generalforsamlinger, nogle faktatal og relevante underskrifter i årsberetningerne.

 

By, Kultur & Fritid laver skabelon med basiskrav til foreningsårsberetning. Den kommer på Albertslund Kommunes hjemmeside i foråret 2017.

 

Der er ønske om at komme ud og besøge nogle af de mindre foreninger, og se hvordan de har det.

 

 

 

 

Bilag

1 Årsberetning 2015 - Albertslund Tyrkisk Kulturforening Årsberetning 2015 - Albertslund Tyrkisk Kulturforening
2 Årsberetning 2015 - Skovgruppen Årsberetning 2015 - Skovgruppen
3 Årsberetning 2015 - PakDan Årsberetning 2015 - PakDan
4 Årsberetning 2015 - Kurdisk Kulturforening i Albertslund Årsberetning 2015 - Kurdisk Kulturforening i Albertslund
5 Årsberetning 2015 - KFUM Spejderne i Albertslund Årsberetning 2015 - KFUM Spejderne i Albertslund
6 Årsberetning 2015 - Hrimnir Årsberetning 2015 - Hrimnir
7 Årsberetning 2015 - BjørnensSportsfiskeforening Årsberetning 2015 - BjørnensSportsfiskeforening
8 Årsberetning 2015 - DDS Albertslund Gruppen Årsberetning 2015 - DDS Albertslund Gruppen
9 Årsberetning 2015 - Toftegårdens 4H klub Årsberetning 2015 - Toftegårdens 4H klub
10 Årsberetning 2015 - FDIK Årsberetning 2015 - FDIK
Tilbage til toppen

6. FOU - Revisionsrapport

Anledning

Efter ønske fra både FOU og IR har Albertslund Kommunes eksterne revisionsfirma lavet stikprøvekontrol af regnskaber og medlemslister hos 5 tilfældigt udvalgte foreninger.

Sagsfremstilling

FOU og IR har begge ønsket en kontrol af foreningernes medlemstal, kontingentindtægter og regnskaber.

 

Med udgangspunkt i dette ønske har By, Kultur & Fritid lavet aftale med Albertslund Kommunes eksterne revisionsfirma BDO om revision af 5 af revisionen tilfældigt udvalgte foreningers tilskudsregnskaber og medlemslister.

 

BDO har udfærdiget en rapport på baggrund af resultaterne af deres revision, og de har desuden tilbudt at lave en 3 årig aftale om samme opgave til en rabbateret pris.

Økonomi

Budget for den bundne opgave:

 

Kr. 5.000,00 i startomkostninger + kr. 8.000,00 pr. revideret forening = kr. 45.000,00 eksl. moms

 

 

Budget hvis 3 årig aftale indgås:

 

Kr. 5.000,00 i startomkostninger én gang + kr. 35.000,00 i 3 år.

 

 

Betaling kan sandsynligvis financieres via tilbagebetalingskrav fra de foreninger, hvor revisonen opdager for meget udbetalt medlemstilskud ifht. betalende børne- og ungdomsmedlemmer, hvis FOU beslutter, beløbene skal indkræves.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at revisionsrapporten tages til efterretning
 2. at FOU vurderer behovet for en lignende revision de næste 3 år
 3. at FOU tiltræder, at betaling af eventuel 3 årlig aftale dækkes af områdets puljer til foreningstilskud

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget fandt resultatet bekymrende og udtrykte ønske om, det blev undersøgt nærmere.

 

Forvaltningen udbad sig arbejdsro. Ønsker at bearbejde resultatet og sikre en proces, der overholder regler og muligheder. FOU bakkede op om, at forvaltningen skal have arbejdsro.

 

FOU anmoder om revisionsarbejdet fortsætter, og FOU tiltrådte, at udgiften til financiering af ekstern revision tages fra tilskudspuljen.

Bilag

1 Samlet afrapportering til Albertslund Kommune Samlet afrapportering til Albertslund Kommune
2 Rapportering - De 5 forenede Somalia Rapportering - De 5 forenede Somalia
3 Afrapportering Älbertslund Taekwondoklub Afrapportering Älbertslund Taekwondoklub
4 Afrapportering Tyrkisk Kulturforening Afrapportering Tyrkisk Kulturforening
5 Afrapportering FDIK Afrapportering FDIK
6 Afrapportering AIF-Gymnastik Afrapportering AIF-Gymnastik
Tilbage til toppen

7. FOU - Ansøgning om godkendelse som forening fra Kurdisk Saz og Folkedanseforening

Anledning

Foreningen Kurdisk Saz og Folkedanseforening søger om godkendelse i Albertslund Kommune efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kurdisk Saz og Folkedanseforening har henvendt sig til By, Kultur og Fritid med henblik på at søge om godkendelse i Albertslund Kommune efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningen er en kurdisk forening, der vil undervise alle interesserede i kurdisk saz og folkedans.

 

Foreningen består af medlemmer fra både Albertslund Kommune og andre kommuner i Københavnsområdet, men da de fleste af foreningens medlemmer bor i Albertslund, søger foreningen om godkendelse her.

 

På den baggrund vurderer By, Kultur & Fritid, at hjemmehøreprincippet er opfyldt.

 

Foreningens vedtægter lever op til de formelle regler i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at ansøgningen om godkendelse som folkeoplysende forening tiltrædes

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget kunne umiddelbart ikke godkende foreningen. De ønsker at møde foreningen og få mulighed for at stille de spørgsmål, de ikke kunne få svar på udfra ansøgningen..

 

Foreningen bliver inviteret til næste møde i FOU, hvor deres ansøgning om godkendelse som forening bliver udsat til.

Bilag

1 Vedtægter - Kurdisk Saz-Folkedansforening Vedtægter - Kurdisk Saz-Folkedansforening
2 Foreningsoplysninger - Kurdisk Saz Folkedansforening Foreningsoplysninger - Kurdisk Saz Folkedansforening
Tilbage til toppen

8. FOU - Tilskud til Voksenskoler i 2017

Anledning

Albertslund Kommune har i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 afsat en pulje til tilskud til voksenskoler.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune støtter, som følge af Folkeoplysningsloven, hvert år den folkeoplysende voksenundervisning og har til 2017 i alt modtaget ansøgninger fra syv af kommunens otte godkendte voksenskoler.

 

Budgetrammen til støtte af undervisningen i 2017 er kr. 1.308.000,00

 

Voksenskolerne har indsendt ansøgninger, hvor de angiver deres tilskudsberettigede lønsum i 2016 og forventninger til forbrug i 2017, og på den baggrund har By, Kultur & Fritid beregnet og udarbejdet forslag til fordeling af rammen.

 

Fordelingen af midler til voksenskolerne i 2017 foreslås med udgangspunkt i de tilskudsberettigede beløb fra 2016 fordelt således:

 

 

AOF kr. 47.940,00

FOF kr. 58.352,00

Skolen for voksne kr. 229.174,00

Voksenskolen i Albertslund  kr.   62.513,00

VVC kr. 505.272,00

VVC's dagskole kr. 379.694,00

A-Town Gospel kr.   25.055,00

 

 

Økonomi

Budget 2017

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftidelse indstiller,

 

 1. at den foreslåede fordeling af puljen til tilskud til voksenskolerne i 2017 tiltrædes

 

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstilling til fordeling af puljen.

 

Udvalget diskuterede, hvorvidt det er nødvendigt med revisorpåtegning på ansøgningerne. Det er ikke nøvendeigt, da ansøgningen har udgangspunkt i det allerede revisorpåtegnede regnskab, som forvaltningen har modtaget tidligere på året.

Bilag

1 Indstilling til fordeling af puljen i 2017 Indstilling til fordeling af puljen i 2017
2 Ansøgning om tilskud i 2017 fra A-Town Gospel Ansøgning om tilskud i 2017 fra A-Town Gospel
3 Regnskab 2015 fra A-Town Gospel Regnskab 2015 fra A-Town Gospel
4 Ansøgning om tilskud i 2017 fra FOF Ansøgning om tilskud i 2017 fra FOF
5 Regnskab 2015 fra FOF Regnskab 2015 fra FOF
6 Ansøgning om tilskud i 2017 fra Skolen for Voksne Ansøgning om tilskud i 2017 fra Skolen for Voksne
7 Regnskab 2015 fra Skolen for Voksne Regnskab 2015 fra Skolen for Voksne
8 Ansøgning om tilskud i 2017 fra VVC's Dagskole Ansøgning om tilskud i 2017 fra VVC's Dagskole
9 Regnskab 2015 fra VVC Dagskole Regnskab 2015 fra VVC Dagskole
10 Ansøgning om tilskud i 2017 fra VVC Ansøgning om tilskud i 2017 fra VVC
11 Regnskab 2015 fra VVC Regnskab 2015 fra VVC
12 Regnskab 2015 fra Voksenskolen i Albertslund Regnskab 2015 fra Voksenskolen i Albertslund
13 Regnskab 2015 fra AOF Regnskab 2015 fra AOF
14 Ansøgning om tilskud fra AOF Ansøgning om tilskud fra AOF
15 Ansøgning tilskud 2017 - Voksenskolen i Albertslund Ansøgning tilskud 2017 - Voksenskolen i Albertslund
Tilbage til toppen

9. FOU - Forslag til mødekalender for 2017

Anledning

Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2017 skal vedtages.

Sagsfremstilling

Formanden for FOU har følgende forslag til mødeaktiviteter m.v. for 2017

 

Forslag til FOU aktiviteter i 2017

 

Lørdag den 4. februar kl. 09.30 Konference - Udvikling eller Afvikling

Onsdag den 1. marts kl. 17.00 FOU møde

Onsdag den 26. april kl. 17.00 FOU møde

Torsdag den 18. maj kl. 17.00 Mesterskabsprisfejring

Onsdag den 7. juni kl. 17.00 FOU møde

Onsdag den 6. september kl. 17.00 FOU møde

Fredag den 3. november kl. 18.30 I/U Fest

Tirsdag den 21. november Kommunalvalg

Onsdag den 29. november kl. 17.00 FOU møde

 

Følgende temadrøftelser har været nævnt af Folkeoplysningsudvalget hidtil og foreslås indarbejdet i 2017:

- Skolereform/muligheder for samarbejder mellem foreninger og skoler

- Fællesmøder med hhv. Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget samt Idrætsrådet

 

Udvalget er velkomne til at foreslå yderligere temadrøftelser og ønsker om at besøge foreninger ifbm. mødeafvikling.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at mødekalenderen med forslag til møder i Folkeoplysningsudvalget i 2017 tiltrædes

Beslutning

Forslag til mødekalender blev tiltrådt.

 

FOU ønsker i 2017 at besøge Tyrkisk Kulturforening og DDS Skovgruppen.

Tilbage til toppen

10. FOU - Eventuelt

Beslutning

De frivillige er ikke tilfredse med, de ikke kan få tilsendt en dagsorden i papir.

 

Forvaltningen vil undersøge, om de kan omgå forbuddet mod at sende quickbrev de fem gange, der skal dagsorden ud til FOU næste år.

 

De frivillige foreslår, der indkøbes Ipads til de nye medlemmer i forbindelse med næste valg til udvalget.

 

 

Tilbage til toppen