Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 10. december 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. KB - Brian Palmund søger om orlov
3. ØU/KB - Advokatundersøgelse
4. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget 2020 på baggrund af de faktiske elevtal 5.9.2019 (bevilling)
5. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler - teknologiforståelse (bevilling)
6. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til løft af fagligt svage elever (bevilling)
7. BSU/ØU/KB - Deltagelse i projekt Børneliv i sund balance
8. BSU/ØU/KB - Udvidet åbningstid i dagtilbud tilpasset budget 2020
9. SUS/ØU/KB - Ændring af kvalitetsstandardernes struktur og årshjul for revision
10. KFU/ØU/KB - Evaluering af ubemandet åbningstid på Albertslund Bibliotek
11. EBU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2020-2022
12. EBU/ØU/KB - Ny samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
13. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort
14. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2020 (bevilling)
15. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2020 for Herstedøster Vandværk
16. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af rådighedsbeløb 2020 (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Udrulning af belysning i landsbyer
18. MBU/ØU/KB - Indsamling på tværs (bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling og regnskab for stort fjernvarmeanlæg (bevilling)
20. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til 4 fjernvarmeprojekter (bevilling)
21. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling vedr. lækage på fjernvarmeledninger ved jernbanen (bevilling)
22. MBU/KB/ØU - Frigivelse af midler til anlægsarbejder på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagerskolen (bevilling)
23. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Albertslund Midtby (bevilling)
24. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til mobilitetsplan for Albertslund Midtby (bevilling)
25. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til store byudviklingsprojekter (bevilling)
26. ØU/KB - Vridsløselille AB afdeling 67 Syd - godkendelse skema B i helhedsplan
27. ØU/KB - Albertslund Boligselskab Syd - godkendelse byggeregnskab materielgård
28. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 6 Vest - godkendelse skema B
29. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Anbefalinger om ungeliv 2019
30. ØU/KB - Udbud af kommunal grund til friplejeboliger
31. ØU/KB - Godkendelse af HOFOR's takster 2020 for vand og spildevand
32. ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2021
33. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg 2019 (Bevilling)
34. ØU/KB - Kommissorium for Borgersamling i Albertslund
35. ØU/KB - Spørgsmål til første Borgersamling i Albertslund
36. ØU/KB - Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune
37. ØU/KB - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen til Bowlerhatten

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Nils Jensen (A) har meldt afbud af personlige årsager.

Carten Boje Larsen (A) er indkaldt som stedfortræder

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes
 2. at indkaldelse af stedfortræder godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet punkt 10, 34, 35 udgår af dagsordenen.

 

Tilbage til toppen

2. KB - Brian Palmund søger om orlov

Anledning

Brian Palmund (V) søger om orlov

Sagsfremstilling

Brian Palmund (V) søger om orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 01.01.20. og på ubestemt tid på grund af arbejdsmæssige og personlige forhold.

Venstres 1. suppleant, Sofie Amalie Blomsterberg indtræder i Kommunalbestyrelsen i orlovsperioden og overtager Brian Palmunds poster i følgende udvalg:

 

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

§17.4 Byudvikling

Idrætsrådet

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Brian Palmunds ansøgning om orlov godkendes
 2. at Sofie Amalie Blomsterberg godkendes som stedfortræder og indtræder i de nævnte udvalg

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Advokatundersøgelse

Anledning

Advokatundersøgelse af forløb omkring personsag og dødsfald på Albertshøj

Sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 12. november 2019, at iværksætte en ekstern advokatundersøgelse af omstændighederne i en personsag, hvor borgeren døde 3. januar 2019 på rehabiliteringsafdelingen på Albertshøj.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning:

 

"Der træffes beslutning om at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse af omstændighederne omkring borgerens død, da der er opstået tvivl om, hvorvidt der er begået fejl og/eller der er tale om mere principielle problemer med tilrettelæggelsen af arbejdsgangene.

 

Derfor undersøges forløbet omkring overflytning fra tidligere bosted til rehabiliteringsafdelingen samt forløbet på Albertshøj, herunder hvem, der har truffet hvilke beslutninger og på hvilket grundlag. undersøgelsen skal forholde sig til de modstridende oplysninger der er kommet frem, de spørgsmål familien har rejst samt afklare om lovgivningen på området og kommunens interne procedure er overholdt. undersøgelsen skal også afklare om kommunalbestyrelse og fagudvalg er blevet behørigt og rettidigt orienteret om sagen. endeligt skal undersøgelsen afklare, om kommunen i sin håndtering af sagen har givet familien de oplysninger, de har ret til.

 

KB godkender på sit møde i december et endeligt kommissorium."

 

På baggrund af beslutningen er der indhentet 3 tilbud på undersøgelsen. Tilbuddene er indhentet på baggrund af nedenstående forslag til kommissorium for undersøgelsen:

 

"Tidsrum

 • Overflytningen fra Huset til Plejecenter Albertshøj og forløbet på Plejecenter Albertshøj

 

Indhold

 • Afdækning af eventuelle fejl i forløbet
 • Afdækning af eventuelle principielle problemstillinger med tilrettelæggelse af arbejdsgangene
 • Afdækning af hvilke beslutninger er truffet i forbindelse med overflytningen og af hvem og på hvilket grundlag
 • Afdækning af om der er modstridende oplysninger i forløbet
 • Besvarelse af familiens spørgsmål
 • Afdækning af om familien har modtaget de oplysninger de krav på i forbindelse med overflytningen, forløbet på Plejecenter Albertshøj og forløbet efter borgerens død
 • Afdækning af om lovgivningen og de interne retningslinjer er overholdt
 • Afdækning af om kommunalbestyrelsen og fagudvalgene er blevet korrekt og behørigt orienteret

 

 Fremgangsmåde

 • Undersøgelsen baseres på relevant skriftligt materiale
 • Der udføres interviews med relevante medarbejdere - ca. 12 personer
 • Familien (3 personer) tilbydes også at deltage interviews og at stille yderligere materiale til rådighed for undersøgelsen
 • Eventuel inddragelse af lydfilen, hvis familien samtykker til at udlevere den i sin helhed

 

På  baggrund  af  undersøgelsens  resultater  foretages  der  en  retlig  vurdering  til  belysning af, om der er grundlag for at antage, at involverede medarbejdere​s adfærd kan have ansættelsesretlige konsekvenser."

 

Undersøgelsen forventes, at kunne gennemføres så den kan forelægges kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020.

 

De tre tilbud er vedlagt som lukkede bilag til punktet.

 

Økonomi

 

Bevillingsskema og beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for hvert tilbud er vedlagt som lukkede bilag til punktet.

 

Kommunikation

Bilagene er lukkede, idet der er tale om afgivelse af tilbud

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at det foreslåede kommissorium godkendes
 2. at tilbud B vælges

Historik

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres:

 

 1. at advokaten har mulighed for at stille yderligere spørgsmål samt inddrage yderligere materiale efter eget valg, herunder også at gå tilbage i tid.

 

 1. at de modstridende oplysninger afklares jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 12.11.19

 

 1. at undersøgelsen er forankret i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor afdelingen for HR & Jura leverer dokumenter mv.

 

.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget 2020 på baggrund af de faktiske elevtal 5.9.2019 (bevilling)

Anledning

Regulering af skolernes økonomi for 5/12 af 2019 og budgettet for 2020 og overslagsår ud fra de faktiske elevtal af den 5. september 2019.

Sagsfremstilling

Skolernes budget for 2019 blev fastlagt i efteråret 2018 ud fra elevtallet den 5. september 2018. Det oprindelige budget anvendes til 7 måneder af skoleåret 2018/19 og 5 måneder af det følgende skoleår 2019/20. Budgetforslaget til 2020 er lagt ud fra elevtal 5. september 2018.

 

Skolernes budgetter reguleres for almen og basisdansk elever, således at de passer til det faktiske elevtal for det pågældende skoleår.

Midlerne til specialelever tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne.

 

Udviklingen i almenelever fra den 5. september 2017 til den 5. september 2019 er fordelt på skolerne:

Egelundskolen: fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 21 elever. Fra 2018 til 2019 er der en nedgang på yderligere 5 elever.

Herstedlund Skole: fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 22 elever. Fra 2018 til 2019 er der en tilgang på 15 elever.

Herstedvester Skole: fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 21 elever. Fra 2018 til 2019 er der en nedgang på yderligere 72 elever.

Herstedøster Skole: fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 13 elever. Fra 2018 til 2019 er der en tilgang på 9 elever.

 

10. klasse: fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 18 elever. Fra 2018 til 2019 er der en tilgang på 5 elever.

 

Antallet af almenelever er samlet faldet med 95 elever fra 2017 til 2018 og med yderligere 48 elever fra 2018 til 2019.

 

Udviklingen i basisdansk elever på 0. og 1. klassetrin fra den 5. september 2017 til den 5. september 2019 er fordelt på skolerne.

Egelundskolen: Fra 2017 til 2018 er der en tilgang på 6 elever. Fra 2018 til 2019 er der en tilgang på 3 elev.

Herstedlund Skole: Fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 3 elever. Fra 2018 til 2019 er der en nedgang på 1 elev.

Herstedvester Skole: Fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 13 elever. Fra 2018 til 2019 er der en yderligere nedgang på 9 elever.

Herstedøster Skole: Fra 2017 til 2018 er der en nedgang på 5 elever. Fra 2018 til 2019 er der en tilgang på 2 elever.

 

Antallet af elever, der modtager basisdansk er fra 2017 til 2018 samlet faldet fra 92 elever til 72 elever. Fra 2018 til 2019 er tallet faldet til 69 elever.

 

Samlet set betyder reguleringen et faldende budget på 707.000 kr. i 2019. For 2020 reguleres budgettet med 1.739.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd 5. december 2019.

ØU bad om supplerende oplysninger om beregningsgrundlaget. Materialet er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne.

Elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år og som grundlag for kommende budgetår.

  

 

Konsekvens i 2019/ kr.

Konsekvens i 2020/ kr.

Herstedvester Skole

1.301.000

3.224.000

Herstedøster Skole

 -179.000

-455.000

Herstedlund Skole

 -278.000

-703.000

Egelundskolen

 -48.000

-120.000

Albertslund Ungecenter, 10. klasse

 -89.000

-207.000

I alt

707.000

1.739.000

+=budgetreduktion pga færre børn;
- = budgettildeling pga flere børn

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at skolernes budgetter reduceres med 707.000 kr. i 2019 og 1.739.000 kr. i 2020 og frem og

2. at beløbene tilføres reguleringskontoen under afdelingen Skoler & Uddannelse og lægges i kassen i forbindelse med regnskabet.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. november 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Der fremlægges udregning på reguleringen til den videre behandling af sagen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

 

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Faktiske elevtal pr. 5. september 2019 Faktiske elevtal pr. 5. september 2019
2 Bevillingsskema elevtalsregulering 05.09.2019 Bevillingsskema elevtalsregulering 05.09.2019
3 Beregningsgrundlag for elevtalsreguleringen Beregningsgrundlag for elevtalsreguleringen
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler - teknologiforståelse (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler til deltagelse i forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen.

Sagsfremstilling

I "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst" mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er det besluttet at etablere et forsøgsprogram for styrket teknologiforståelse i folkeskolen i årene 2018-21. Forsøget skal danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag/faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.

 

Undervisningsministeriet gennemfører derfor et forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 11. september 2018 tilladelse til, at Herstedøster Skole deltager i forsøgsprogrammet.

 

Herstedøster Skole arbejder med delforsøg 2: Integreret i mellemtrinnet i fagene matematik, dansk, natur/teknologi og håndværk og design.

 

I skoleåret 2018/19 deltog to 4. klasser, som hver lavede et forløb pr. fag. I matematik arbejdede eleverne med et forløb, hvor de skulle programmere robotter til at tegne forskellige geometriske figurer. I dansk skulle eleverne undersøge, hvordan ansigtløs kommunikation på sociale platforme og internettet generelt påvirker deres og andres liv. I natur/teknologi arbejdede de med et forløb, hvor eleverne skulle programmere deres egne vejvisere/digitale kort med microbit. I håndværk og design skulle eleverne designe artefakter, der kunne øge trafiksikkerheden omkring skolen.

 

Ansvarlige ledere og lærere for mellemtrinnet på Herstedøster Skole deltog desuden i forskellige konferencer, som en del af deres deltagelse i forsøget.

Økonomi

Albertslund Kommune har modtaget 126.198 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 126.198 kr. til Herstedøster Skole og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler Undervisningsministeriet.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. november 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Teknologiforståelse Bevillingsskema Teknologiforståelse
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til løft af fagligt svage elever (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har modtaget midler fra Undervisningsministeriets pulje for fagligt løft af de svageste elever.

Sagsfremstilling

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18 og 2018/19 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever.

 

Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole sagde i 2017 ja til at være med i gruppen af 104 skoler i hele landet med en høj andel af fagligt svage elever. Skolerne i puljen har mulighed for at få en årlig præmie i størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr., hvis skolen formår at løfte de fagligt svageste elever.

 

For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint.

 

Ved afgangsprøverne i 2018 øgede Herstedlund Skole og Herstedvester Skole elevernes resultater, så de fik henholdsvis 1,3 million kr. og 1,4 million kr. i præmie.

Herstedøster Skole nåede ikke målet i 2018. 

 

Ved afgangsprøverne i 2019  har Herstedvester Skole reduceret antallet af elever med under 4 i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt. Herstedvester Skole modtager 1,4 million kr. i præmie.

Herstedøster Skole og Herstedlund Skole nåede ikke målet i 2019.

 

Der skal ikke aflægges regnskab til Undervisningsministeriet for udgifter, der er afholdt af præmiebeløbet og skolerne kan bruge pengene som de vil.

 

I den oprindelige aftale om løft af fagligt svage elever er der også afsat midler til skoleåret 2019/2020, men Regeringen ønsker at omprioritere de penge, der er afsat til præmieudbetaling fra skolepuljen i skoleåret 2019/2020. Omprioriteringen af pengene afsat til præmieudbetaling fra skolepuljen i skoleåret 2019/2020 forudsætter endelig vedtagelse af aftalen om Finansloven for 2020.

 

Albertslund Kommune har modtaget præmiepengene, og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende, at midlerne frigives og flyttes til Herstedvester Skole. 

Økonomi

Albertslund Kommune har modtaget 1.400.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 1.400.000 kr. til Herstedvester Skole og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. november 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 HV 1819 Skolepuljen_Afrapportering 180212.docx HV 1819 Skolepuljen_Afrapportering 180212.docx
2 Nyhed om ophør af præmieudbetaling.pdf Nyhed om ophør af præmieudbetaling.pdf
3 Brev om ophør af præmieudbetaling.pdf Brev om ophør af præmieudbetaling.pdf
4 GRUND7738 Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år- Opf_1.doc GRUND7738 Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år- Opf_1.doc
5 Bevillingsskema pulje til løft af fagligt svage elever 2019 Bevillingsskema pulje til løft af fagligt svage elever 2019
Tilbage til toppen

7. BSU/ØU/KB - Deltagelse i projekt Børneliv i sund balance

Anledning

Tilsagn om deltagelse i projekt Børneliv i sund balance.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er blevet kontaktet af Center for Forebyggelse, i praksis i regi af Kommunernes Landsforening, vedrørende deltagelse i projekt Børneliv i sund balance. Projektet, der forudsættes støttet af Nordea Fonden, er under udvikling og vil blive gennemført i 3 kommuner, fordelt som i alt 10 lokalområder. Albertslund Kommune er blevet inviteret at deltage i projektet med i alt 4 lokalområder – svarende til hele kommunen. Udover Albertslund Kommune er også Aalborg og Frederikssund kommuner kontaktet. Aalborg med tilbud om deltagelse med fire lokalområder. Frederikssund Kommune med tilbud om deltagelse med to lokalområder.

 

Sagen fremlægges på nuværende tidspunkt, idet, der af hensyn til opnåelse af finansiering er behov for en tilkendegivelse fra Albertslund Kommune – såvel som for de øvrige kommuner. Aalborg Kommune har allerede afgivet tilsagn om deltagelse i projektet.

 

Nordea Fonden forventes at tage endelig stilling til projektet primo december 2019. Forvaltningen vil herefter orientere om udfaldet af beslutningen i Nordea Fonden.

 

Projektet giver Albertslund Kommune mulighed for at være med til at udvikle og teste forebyggende indsatser for et sundt børneliv for børn i 0-10 års alderen. Til gavn for både familier og børn i byen samt de medarbejdere, som i deres daglige praksis er i kontakt med familier og børn. Projektet tager således afsæt i forståelsen af den tidlige indsats som afgørende for børns udvikling, og er bredt funderet i både sundhedspleje, dagtilbud og de første skoleår.

 

Såfremt der indhentes finansiel støtte fra Nordea Fonden vil projektet etableres. På baggrund af støtte fra Nordea Fonden vil der være finansiering af projektet til bl.a. projektleder, afholdelse af kompetenceudvikling i form af workshops og temadage, samt vidensdeling, kommunikation og generel understøttelse af projektet.

 

Center for Forebyggelse i praksis, KL, er projektejer og samarbejder med de deltagende kommuner om gennemførelse af projektet. Julemærke Fonden og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet bidrager med forskningskompetencer til udvikling og evaluering

 

Om Børneliv i sund balance

Projektet Børneliv i sund balance skal styrke kommunale og civile aktører i udsatte lokalområder til at stå sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. Projektet tager afsæt i videns baserede indsatser, og vil fremme børnefamiliers muligheder for at trives i inkluderende fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem KLs Center for Forebyggelse i praksis, en række kommuner og eksperter på baggrund af faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, erfaringer fra lokalsamfundsbaserede overvægtsindsatser i Holland og andre lande samt danske erfaringer med lokalsamfundsindsatser.

 

Målgruppen for projektet er som nævnt børn fra 0-10 år og deres familier. Projektets indsatser retter sig mod at styrke sammenhængskraften og ressourcerne i lokalområdet til at tage fælles ansvar for børnenes sundhed og trivsel, det vil sige i familien, sundhedsplejen, børnehave, skole, fritidsliv og øvrige lokale aktører.

 

De deltagende kommuner skal udvikle, teste og justere metoder og værktøjer, som retter sig mod forebyggende indsatser i deres daglige praksis i henholdsvis skoler, dagtilbud og sundhedspleje. Det er med henblik på, at projektet skal finde de bedste og mest virkningsfulde forebyggende indsatser, som derpå kan spredes til resten af landet.

For de deltagende kommuner vil en meget væsentlig del af indsatsen for at gøre projektet succesfuldt bestå i løbende politisk opmærksomhed og ledelsesmæssig opbakning på alle niveauer for at fastholde fokus på målsætningerne, få indsatserne implementeret og gjort til en del af det daglige arbejde, hvor kommunens medarbejdere møder børnene og deres familier, og medvirker til at skabe sunde rammer for deres hverdagsliv.

 

Projektbeskrivelse og programteori for Børneliv i sund balance vedlægges i bilag.

 

Projektet i Albertslund  

Det er forvaltningens vurdering, at projektet understreger det fokus, der er i Albertslund på at se børns udvikling i et helhedsperspektiv og ved at insistere på værdien af tidlig indsats. Samtidig er det også en mulighed for at fokusere på at styrke samarbejdet med forældre om deres børn. I og med, at Albertslund vil være med til at udvikle metoder, der efterfølgende skal implementeres i hele landet giver det også anledning til at tage afsæt i den måde, der allerede arbejdes på i Albertslund. Der har tidligere været talt om at søge A.P. Møller fonden om midler til udvikling af metoder, der er nyttige i en tidlig indsats. Nærværende projekt vil i høj grad kunne adressere de udfordringer, der er med at styrke den tidlige indsats.

 

Projektperioden er fem år. Herefter forventes metoder at udbredes til øvrige kommuner i Danmark, hvorfor de deltagende kommuner også forventes at bruge metoderne efterfølgende i fem år.

 

Projektets forskergruppe foreslår, at Albertslund Kommune deltager med alle fire skoledistrikter. Foruden skoleområdet vil dagtilbud og sundhedsplejen være de primære aktører i projektet. Der vil blive udarbejdet en ny mødesag, når der er afklaring om projektets etablering og endelige finansiering. På nuværende tidspunkt ønskes udelukkende et tilsagn om Albertslund Kommunes ønske om at deltage.

  

Projektet bygger i vid udstrækning på at styrke sammenhængen mellem lokale ressourcer, og projektet integreres i den allerede eksisterende daglige drift i kommunen samt aktiviteter i lokalområdet. Kommunernes Landsforening søger supplerende midler fra Nordea Fonden til kompetenceudvikling og implementeringsunderstøttelse til medarbejdere i de deltagende kommuner og de frivillige i lokalsamfundet. Fondens midler dækker også lokale aktivitetspuljer samt til projektkoordinering og udvikling af aktiviteter på tværs af projektets aktører.

 

Vedlagt som bilag er udkast til tilsagnsskrivelse fra borgmesteren for Albertslund Kommunes deltagelse i projektet.   

Økonomi

Med forbehold for Nordea Fondens beslutning om endelig finansiering forventes en tilførsel af midler til Albertslund Kommune på omkring 3 mio. kr. i hele udviklings- og projektperioden.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsagn om deltagelse i projekt Børneliv i sund balance godkendes, og
 2. at orientering om tilsagnsskrivelse fra borgmesteren tages til efterretning. 

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. november 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod

Bilag

1 Programteori - Børneliv i sund balance.pdf Programteori - Børneliv i sund balance.pdf
2 KORT_Børneliv i sund balance - information til kommune.pdf KORT_Børneliv i sund balance - information til kommune.pdf
3 Tilsagnsskrivelse fra borgmesteren Tilsagnsskrivelse fra borgmesteren
Tilbage til toppen

8. BSU/ØU/KB - Udvidet åbningstid i dagtilbud tilpasset budget 2020

Anledning

I Albertslund Kommune er der i 2019 seks dagtilbud med udvidet åbningstid. Som følge af budgetaftalen 2020 "1.3.1 Færre dagtilbud med udvidet åbningstid", skal der reduceres i antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid, fra seks til fire. 

Sagsfremstilling

Der er seks dagtilbud, der aktuelt har udvidet åbningstid. Disse er:  Brillesøen (150 børn), Kastanjen (120 børn), På Sporet (126 børn), Søndergård (40 børn), Sydstjernen (100 børn) og Lindegården (92 børn).​

Udvidet åbningstid i dagtilbud betyder, at dagtilbuddet har åbent en time tidligere end de øvrige dagtilbud, fra kl. 6-7 og om eftermiddagen et kvarter mere til kl. 17, alle fem hverdage. Dog har Lindegården først åbent fra kl. 6.15.

 

Med budgetaftalen for 2020 skal der fremover være udvidet åbningstid i ét dagtilbud i hvert af kommunens fire skoledistrikter. Dette indebærer, at to dagtilbud skal ophøre med at udbyde udvidet åbningstid. For at implementere beslutningen så smidigt som muligt for forældre foreslås det, at der ikke flyttes udvidet åbningstid til andre af Albertslund Kommunes dagtilbud, men at antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid reduceres fra seks til fire.

 

Hvis der tages afsæt i den nuværende fordeling af dagtilbud med udvidet åbningstid set i forhold til skoledistrikter, er fordelingen som følger:

 • Herstedvester: Børnehusene Kastanjen og Brillesøen,
 • Herstedøster:  Ingen dagtilbud i dette distrikt har udvidet åbningstid (den nu lukkede institution Rosenly lå i dette distrikt),
 • Herstedlund: Børnehusene Sydstjernen, På sporet og Lindegården,
 • Egelund: ​Børnehaven Søndergård.

 

For at have et dagtilbud med udvidet åbningstid i hvert skoledistrikt vil det betyde, at der skal findes et nyt dagtilbud i Herstedøster; i Herstedlund skal der reduceres med 2 dagtilbud; i Egelund er der alene en børnehave (3-5 år), der har udvidet åbningstid og i Herstedvester skal der reduceres med 1 dagtilbud.

 

Forvaltningen vurderer, at hvis der i en reduktion alene tages hensyn til det konkrete antal dagtilbud pr. skoledistrikt, vil det bevirke, at en del familier vil skulle tilbydes nye dagtilbud. Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt, ikke mindst for de børn og forældre, der i sommer er flyttet fra Rosenly, til bl.a. Børnehuset  Brillesøen og Børnehuset Kastanjen, som begge ligger i skoledistriktet Herstedvester. 

 

For at implementere beslutningen så smidigt som muligt for forældre foreslår forvaltningen, af hensyn til omfanget af berørte familier, at de 4 dagtilbud med udvidet åbningstid ikke fordeles i forhold til de fire skoledistrikter, men fordeles med to i det nordlige Albertslund og to i det sydlige. Herved sikres, at færrest muligt skal flytte dagtilbud og endvidere, at familier der i sommer, grundet lukning af Rosenly i Herstedøster skoledistrikt, flyttede dagtilbud ikke igen skal have tilbud om nyt dagtilbud.

 

Med henblik på at vurdere, hvilke fire dagtilbud, der fremadrettet skal have udvidet åbningstid, er der fire forhold, som inddrages i beslutningen:

 • antallet af familier, som aktuelt benytter udvidet åbningstid, og at hensynet til omfanget af berørte familier således tilgodeses,
 • den geografisk placering, som har en ligelig vægtning i det sydlige og nordlige Albertslund,
 • at dagtilbuddet har status af at være et børnehus for 0-5 årige og
 • at børn fra Rosenly i videst muligt omfang ikke skal flytte igen.

 

Ud fra ovenstående forhold kan forvaltningen pege på, at udvidet åbningstid bibeholdes i Børnehusene Brillesøen, Kastanjen, På Sporet og Sydstjernen.

 

Forvaltningen vurderer, at de fire børnehuse har en placering, der giver let adgang for forældre, det er børnehuse for 0-5 årige og endelig vil fordelingen i mindre grad, men fortsat være geografisk spredt. Der er tale om fire store børnehuse, der kan rumme flere børn med behov for udvidet åbningstid, og det er de fire børnehuse, hvor der var største fremmøde i uge 34-41. I uge 34 til 41 har i gennemsnit 68 børn benyttet den udvidede åbningstid på daglig basis. Det dagtilbud, der i gennemsnit har det højeste antal fremmødte børn i den udvidede åbningstid, er Kastanjen med 18 børn og det laveste gennemsnitlige fremmøde Søndergården med 5 børn. Hvis perioden for uge 34-41 er repræsentativ for efterspørgslen på udvidet åbningstid, vil i alt 11 børn blive berørt af, at åbningstiden reduceres i Børnehaven Søndergård og Børnehuset Lindegården. Familier overflyttet fra Rosenly til Kastanjen og Brillesøen, grundet behov for udvidet åbningstid, vil ikke skulle tilbydes overflytning igen. 

Økonomi

Med dette forslag, "1.3.1 Færre dagtilbud med udvidet åbningstid", skal besparelsen væsentligst findes hos de to dagtilbud, der skal reducere åbningstiden, og supplerende hos de fire dagtilbud, som bibeholder udvidet åbningstid. Dette for at opnå den fulde besparelse, når det er de 2 mindste dagtilbud, som udgår.

Personalekonsekvenser

Reduktionen fra 6 til 4 dagtilbud med udvidet åbningstid svarer samlet set til 1,3 årsværk.

Kommunikation

Personale og forældre i de dagtilbud, der har udvidet åbningstid orienteres om beslutningen. Forældre i de to dagtilbud, der ikke længere skal have udvidet åbningstid, orienteres om tidsplan og hvilke muligheder, der er for evt. overflytning.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der fra udgangen af maj 2020 reduceres i antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid, så det fremadrettet er institutionerne Kastanjen, Brillesøen, Sydstjernen og På Sporet, der har åbent fra kl. 6-7 om morgenen og fra kl.16.45 -17 om eftermiddagen på alle hverdage og
 2. at forældre i Albertslund, der har en udvidet plads til deres barn orienteres om beslutningen og dens ikrafttrædelse den 1. maj 2020.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 20. november 2019, pkt. 6:

Der blev stillet ændringsforslag fra Brian Palmund (V):

Opretholdelse af de eksistende dagtilbudsinstitutioner med udvidet åbningstid plus en ekstra institution. Forvaltningen udarbejder forslag hertil.

 

For stemte: Brian Palmund (V) og Tina Bodholdt-Nielsen (O)

Imod stemte: Marianne Burchall (A), Dogan Polat (A), Susanne Storm Lind (A) Mehmet Kûcûkakin (F) og Nils Jul Gjerlev (C).

Forslaget bortfaldt.

 

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

 

 

 

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 7:

Brian Palmund (V) fastholdt sit forslag fra Børne- og Skoleudvalget.

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte (V, Ø, O)

Imod stemte (A, F, B, C)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Indstilligen blev tiltrådt.

 

(O) undlod

 

(Ø, V) kunne ikke tiltræde.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag fra (V):

Opretholdelse af de eksistende dagtilbudsinstitutioner med udvidet åbningstid plus en ekstra institution. Forvaltningen udarbejder forslag hertil

  

For stemte 5 (Å, V, O)

Imod stemte 12 (A, F, B)

Undlod 4 (Ø, C)

 

Forslaget bortfaldt

 

Indstillingen blev godkendt.

 

(Å) undlod

 

(V, O, Ø) kunne ikke godkende.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen

9. SUS/ØU/KB - Ændring af kvalitetsstandardernes struktur og årshjul for revision

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandardernes struktur ændres med henblik på at gøre standarderne mere brugervenlige for borgerne. Derudover godkendelse af årshjul for revision af kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

Ændring af kvalitetsstandardernes struktur

I myndighedsområdet i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er flere af Servicelovens og Sundhedslovens ydelser samlet i fælles kvalitetsstandarder. Dette gør det svært for borgerne at orientere sig, når de ønsker information om de enkelte ydelser.

 

Andre kommuner, f.eks. Glostrup Kommune og Hørsholm Kommune, har erfaring med at udarbejde én kvalitetsstandard pr. paragraf. Erfaringerne fra disse kommuner viser, at denne struktur gør kvalitetsstandarderne mere brugervenlige.

 

For at skabe større gennemsigtighed for borgerne foreslås det, at der fremadrettet udarbejdes én kvalitetsstandard pr. paragraf:

 

Lovpligtige kvalitetsstandarder

 • Forebyggende hjemmebesøg: Servicelovens § 79 a
 • Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice: Servicelovens § 83
 • Tidsafgrænset rehabilitering: Servicelovens § 83 a
 • Genoptræning uden tilknytning til hospitalsindlæggelse: Servicelovens § 86 stk. 1
 • Vedligeholdende genoptræning uden tilknytning til hospitalsindlæggelse: Servicelovens § 86 stk. 2

 

Ikke lovpligtige kvalitetsstandarder

 • Aktiverende og forebyggende aktiviteter: Servicelovens § 79
 • Afløsning og aflastning: Servicelovens § 84
 • Midlertidigt ophold på rehabiliteringsafdeling: Servicelovens § 84 stk. 2
 • Ansættelse af hjælpere: Servicelovens § 94
 • Støtte til individuel befordring: Servicelovens § 117 (udelades såfremt ydelsen indgår i budgetbesparelser i 2020)
 • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom: Servicelovens § 118
 • Genoptræning efter hospitalsindlæggelse (ydelser i Albertslund): Sundhedslovens § 140
 • Genoptræning efter hospitalsindlæggelse (tværkommunal ydelse): Sundhedslovens § 140
 • Vederlagsfri fysioterapi: Sundhedslovens § 140 a og b
 • Kørsel til handicappede og svagtseende: Lov om Trafikselskaber § 11
 • Bevilling af plejeboliger og ældreboliger: Almenboligloven § 54

 

I nogle tilfælde giver det dog et bedre overblik, hvis flere paragraffer samles i én kvalitetsstandard. Dette gør sig gældende i tilfælde, hvor flere paragraffer berører samme tema, herunder:

 

Lovpligtige kvalitetsstandarder

 • Plejeboliger: Servicelovens §§ 83, 83 a, 86, 192

 

Ikke lovpligtige kvalitetsstandarder

 • Hjælpemidler: Servicelovens §§ 112 – 116, Arbejdsmiljølovens § 15
 • Pasning af døende: Servicelovens §§ 119 - 122
 • Omsorgstandpleje: Sundhedslovens §§ 131 - 132
 • Hjemmesygepleje: Sundhedslovens §§ 138-139

        

Revision af kvalitetsstandarderne

Lovpligtige kvalitetsstandarder

Serviceloven stiller krav om, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejder og godkender kvalitetsstandarder efter Servicelovens §§ 79 a, 83, 83 a og 86. Det foreslås, at kvalitetsstandarder, der indeholder disse paragraffer fremover godkendes i oktober og november til det følgende år.

 

Da forvaltningen afventer godkendelse af dette forslag, kan forvaltningen ikke nå at sagsbehandle en andel af de lovpligtige kvalitetsstandarderne for 2020 til godkendelse på november mødet i 2019. Disse kvalitetsstandarder vil blive fremlagt til godkendelse i januar 2020 i stedet for.

 

Ikke lovpligtige kvalitetsstandarder

Øvrige kvalitetsstandarder kan udarbejdes som rettesnor for borgere og myndighed i tilfælde, hvor der er behov for at præcisere målgruppe, serviceniveauet mm.

Det er ikke et lovkrav, at disse kvalitetsstandarder gennemgår årlig revision. Dog foreslås det, at de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg gennemgår revision og godkendes i løbet af 1. - 3.  kvartal af 2020, idet der er sket ændringer i lovgrundlag og praksis, siden disse gennemgik revision sidst.

 

Efterfølgende vil de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder kun gennemgå revision, såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget eller i praksis. Hvis en kvalitetsstandard ændres, sendes den til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen. 

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forslaget om ændring af kvalitetsstandardernes struktur godkendes og
 2. at årshjulet for revision af kvalitetsstandarderne godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 21. november 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder godkendes i Kommunalbestyrelsen en gang i valgperioden.

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Årshjul Årshjul
2 SUS november 2019.docx SUS november 2019.docx
Tilbage til toppen

10. KFU/ØU/KB - Evaluering af ubemandet åbningstid på Albertslund Bibliotek

Anledning

Den 4. marts 2019 åbnede Albertslund Bibliotek op for ubemandede åbningstider i ydertimer og søndage. Der gives hermed en ny status på det første halve år med ubemandede åbningstider. 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 7. maj, at der i status for ubemandede åbningstider efteråret 2019 skulle fremgå, om vagten har været tilkaldt for at lukke Biblioteket før tid. Dette har ikke været tilfældet.

Den ubemandede åbningstid har stabiliseret besøgstallet, der ellers var faldende. Albertslunderne har taget tilbuddet om ubemandet åbningstid til sig, og besøgsstatistikken for den ubemandede åbningstid viser, at der er sket en positiv udvikling i antallet af besøgende siden åbningen i marts og frem til nu.

Mandag - torsdag er der gennemsnitligt 65 borgere, der besøger Biblioteket i den ubemandede åbningstid. Fredag er der kun ubemandet åbningstid om morgen, og der kommer i gennemsnit 23 borgere. Lørdage kommer der i gennemsnit 99 borgere udenfor den bemandede åbningstid, og om søndagen, hvor hele dagen er ubemandet, kommer der gennemsnitligt 215 borgere på Biblioteket. Ugentligt er der i gennemsnit 597 borgere, der benytter sig af den ubemandede åbningstid. De borgere, der bliver på Biblioteket, når betjent bibliotek overgår til ubemandet bibliotek, kan ikke opgøres, og disse tal er derfor ikke med i ovenstående. Tallene, der er angivet ovenfor, er fra 3. kvartal 2019.

Det er endnu for tidligt at lave en prognose for besøgstallets udvikling fremadrettet, men forventningen er, at besøgstallet på sigt vil stige på grund af den udvidede åbningstid på Biblioteket.

 

Brugergrupper i den ubemandede åbningstid
Generelt er der mange, der udnytter den ubemandede åbningstid til at aflevere samt hente reserverede materialer.

Brugergrupperne i den ubemandede tid fordeler sig primært på:
Pensionister, som bruger biblioteket på egen hånd og som læsesal, de kommer både tidligt om morgenen, og i den sene eftermiddag/tidlige aften.

Studerende. Gruppen er voksende, og de bruger Biblioteket i flere timer ad gangen typisk om aftenen - og de går som nogle af de sidste ved 21 tiden. Enkelte bruger Biblioteket om morgenen til koncentreret opgaveskrivning. De studerende benytter også biblioteksrummet til gruppearbejde.

Børnefamilier. De besøger Biblioteket om eftermiddagen lørdage og om søndagene i dagtimerne. Lørdag er der flere familier, som kommer i den betjente tid og bliver imens Biblioteket overgår til selvbetjent tid.

Aktive borgere. De bruger Biblioteket som oplevelsessted. Den selvbetjente tid har givet mulighed for, at folk kan blive på Biblioteket efter et arrangement, som typisk slutter kl. 20-21. Det giver en anden ro for alle - publikum, kunstnere og personale. Og det giver arrangementerne et efterliv.

Flere grupper af drenge. Disse bruger Biblioteket som værested. Værten og vagten har en del dialog med disse grupper, som fylder meget i adfærd og fremtoning.

Vært og vagt har et godt samarbejde
Mange forskellige aktiviteter skal fungere samtidig, og det er værtens opgave at sikre, at borgerne har de optimale muligheder for det. Det betyder også, at det nogle gange er nødvendigt at korrigere utilsigtet adfærd for at sikre andre tilstedeværendes tryghed. Indgangsvinklen er løsningsorienteret dialog efter behov. Hvis ikke det virker, kan værten tilkalde vagten. Det har været nødvendigt flere gange. Værterne fører log hver dag, hvor disse hændelser bliver registreret. Der er tæt samarbejde imellem Bibliotek og Vagt i forhold til de problemer, der har været med uhensigtsmæssig adfærd og ballade fra den særlige – og kendte – gruppe af unge (drenge) i Albertslund. Det er desværre ikke muligt at se et mønster i, på hvilke ugedage og i hvilket tidsrum de problematiske grupper dukker op, og derfor er det ikke muligt at bemande efter deres adfærd.

 

Hærværk og uro på Biblioteket
I løbet af de sidste seks måneder har der været hærværk mod Biblioteket fra Bystien to gange. Først blev betjeningspanelet til adgangssystemet ødelagt (slået itu), derefter blev ruden i døren til Biblioteket smadret.

I de første måneder efter indførelse af den ubemandede åbningstid blev der i biblioteksrummet lagt ”prøvepakker” af snus placeret forskellige steder bag og imellem bøger for at efterprøve mulige depotplaceringer. Biblioteket satte hurtigt ind med konstant og omfattende oprydning og gennemgang af gemmesteder, så depoter/poser hele tiden blev fjernet, hvilket førte til, at de der stod bag gav op.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 27. november 2019

Nils Jul Gjerlev (C) har henvendt sig om uro i den udvidede åbningstid, specifikt en situation med uro på biblioteket den 24. november 2019 og spørger til værtens rolle.

Udvalget drøftede henvendelsen og situationen i de udvidede åbningstimer.  

 

 

Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, 5. december 2019

Forvaltningen kan lave en ny og mere detaljeret evaluering som KFU kan behandle på deres møde 14. januar 2020. Derudover kan der på hvert KFU-møde fremover være en orientering baseret på en rød, gul grøn konklusion i værternes log. Rød er hændelser som involverer vagterne. Gul er hændelser, hvor værterne skal korrigere adfærd, mens grøn er ingen hændelser. Rød bliver uddybet.

Omkostningerne til den nuværende værtsordning er kr. 240.000 pr. år, som er blevet finansieret af bibliotekets almindelige drift.

Med en ny praksis som derudover omfatter vært lørdag eftermiddag og søndag morgen/dag vil omkostningerne stige med yderligere kr. 80.000 om året.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at evalueringen tages til efterretning.

Historik

 Kultur- og Fritidsudvalget , 26. november 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Fedai Celim (Ø) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 10:

Der blev uddelt borgmesterbrev med svar på spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev samt ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti

 

Tiltrådte indstillingen, idet forslaget fra (C) videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling, og der fremlægges en beregning på udgifterne.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på fornyet drøftelse på baggrund af nye oplysninger i sagen.

Indtil Kommunalbestyrelsen måtte træffe anden beslutning sikres bemanding i henhold til den oprindelige aftale jf. KB-beslutning af 12.02.19., "at værten er tilstede i den fulde åbningstid på aftener og i weekender”.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Borgmesterbrev - Udvidet åbningstid på biblioteket Borgmesterbrev - Udvidet åbningstid på biblioteket
2 KB - forslag om vært tilbage på biblioteket.docx KB - forslag om vært tilbage på biblioteket.docx
Tilbage til toppen

11. EBU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2020-2022

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal senest i december måned vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års arbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal på mødet i december 2019 vedtage en beskæftigelsesplan for 2020. Det foreslås, at planen bliver flere-årig og dækker 2020-2022. 

 

Planen indeholder 

Indledningen peger på udfordringer for arbejdet de næste år, som er at:

 • finde den nødvendige arbejdskraft - særligt indenfor bestemte brancher
 • matche ledig arbejdskraft med efterspørgslen
 • for mange borgere får ikke en ungdomsuddannelse eller et job efter grundskolen
 • finde beskæftigelse (fx småjobs) til udsatte borgere
 • job og aktivitetsparate borgere i Albertslund har lang tids ledighed, begrænsede dansk-kundskaber eller er ufaglærte.

 

I tre kapitler præsenteres mål, målepunkter og dokumentation under 3 indsatsspor, henholdsvis:

 • Vi bringer borgerne tæt på virksomhederne
 • Vi udbygger fundamentet for uddannelsesvejledning og jobformidling til unge
 • Vi understøtter udsatte borgere i at udvikle nye kompetencer og at finde gode match mellem borger og virksomhed. 

 

I sidste kapitel præsenteres andre indsatser, der opfylder ministermål 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes.

Historik

 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 25. november 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

 

(Å) kunne ikke godkende

Bilag

1 Beskæftigelsesplan 2020-2022 30.10.2019 Beskæftigelsesplan 2020-2022 30.10.2019
2 Tabeller beskæftigelsesplan 2020 30.10.2019 Tabeller beskæftigelsesplan 2020 30.10.2019
Tilbage til toppen

12. EBU/ØU/KB - Ny samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Anledning

Albertslund Kommune indgår i samarbejde om drift af et kommunalt sprogcenter, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Brøndby Kommune er driftskommune. På baggrund af udvidelse af samarbejdet og lovændringer skal der indgås en ny samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

Samarbejdet om Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er udvidet med Ballerup, Herlev, Rødovre og Hvidovre kommuner pr. 1.1.19. Udvidelsen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 12.6.18. For at få samme aftale for alle deltagende kommuner og for at opdatere i forhold til ny lovgivning er en ny samarbejdsaftale udarbejdet til ikrafttrædelse den 1.1.20.

 

Samarbejdsaftalen er meget lig den eksisterende samarbejdsaftale, som senest er ændret den 1.1.13. Udover udvidelsen med flere kommuner er der sket ændringer forårsaget af ændret lovgivning på området. Der er nu 5 år i stedet for 3 år for nye borgere til at gennemføre danskuddannelsen (§4, stk. 2) og det er nu et krav, at betalingen for hvert modul fordeles med 30% betaling forud (starttakst) og 70% betaling efter færdiggjort modul (sluttakst) (§9, stk.2). Det er tilføjet i aftalen, at taksten aftales indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, så det om nødvendigt kan ændres uden at ændre samarbejdsaftalen.

 

I afsnittet om samarbejde forekommer ændringer, der ikke er dikteret af lovgivningen. Følgegruppen bestod tidligere af direktører, men skal nu bestå af jobcenterchefer og evt. yderligere en relevant medarbejder fra hver deltagende kommune (§5, stk. 1). Det nævnes i aftalen, at relevante politiske udvalg er velkomne til at besøge Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (§5, stk. 5). 

Lovgrundlag

Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at samarbejdsaftalen godkendes.

Historik

 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 25. november 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen. 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Samarbejdsaftale fra 1.1.20 Samarbejdsaftale fra 1.1.20
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort

Anledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2018 – 2030, samt afgørelse om miljøvurdering har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle de indkomne høringssvar samt vedtage planforslaget endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. juni 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring. Planforslaget har været i høring fra den 1. juli til den 9. september 2019.

Grønt Danmarkskort er blevet udarbejdet på grundlag af anbefalinger fra Lokalt Naturråd, som afsluttede sit arbejde i juni 2018. Rådet blev derefter nedlagt. Fra Albertslund Kommune deltog medlemmer af Naturgruppen i Naturrådet.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra henholdsvis Banedanmark og Miljøstyrelsen. Banedanmark, havde ingen bemærkninger og Miljøstyrelsens bemærkninger omhandlede præciseringer af kommuneplantillæggets indhold.

Miljøstyrelsen har bedt om, at redegørelsen ændres, så indholdet af Lokalt Naturråds arbejde fremgår tydeligt og, at der tilføjes retningslinjer som beskriver prioritering af naturindsatsen.

Naturgruppen afgav ikke høringssvar i høringsperioden. Forvaltningen kontaktede Naturgruppen efterfølgende og orienterede om Miljøstyrelsens høringssvar samt hvilke ændringer Forvaltningen vurderede det ville give anledning til. To af Naturgruppens medlemmer har sendt bemærkninger til dette.

Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af Miljøstyrelsens høringssvar, Naturgruppens bemærkninger samt deraf følgende ændringsforslag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg 10 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O, Ø) undlod.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

(Ø) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Miljø- og Byudvalget med henblik på ændringer, der sikrer

 1. at naturområder i byzone også indgår i overensstemmelse med anbefalinger fra det lokale narturråd
 2. at den tidligere radiogrund indgår

 

For stemte 6 (Ø, Å, O)

Imod stemte 12 (A, B, C)

Undlod 3 (F, B)

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

(O, Ø, Å) undlod

 

 

Bilag

1 KPtillæg_nr 10_FORSLAG KPtillæg_nr 10_FORSLAG
2 Kommuneplantillæg 10_nr 10_FINAL Kommuneplantillæg 10_nr 10_FINAL
3 Hvidbog_Kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort Hvidbog_Kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2020 (bevilling)

Anledning

Der er i 2020 afsat i alt 1.376.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Agenda Centerets bestyrelse har besluttet at arbejde med FNs 17 verdensmål i den kommende 5-årige periode. i 2020 med særlig fokus på Mål 15: Livet på landet. Endvidere vil Centeret understøtte kommunens klimastrategi, energispareplanen, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og etablering af ladestandere til el-biler i boligområderne.

 

Centeret yder en bredspektret indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet gennem kampagnen "I love Albertslund", organiseringen af de frivillige i Drivhuset på kommunens Genbrugsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10 % mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug, samt have fokus på at beskytte grundvandet, formidling omkring vandkredsløb og klimasikring og De Våde Enge.  

Agenda Centeret har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder.

 

Udvikle Centerets "Miljøskole" med de 17 Verdensmål og tilbyde skolerne undervisningsforløb i blandt andet økologi- og klimamad, undervise i scienceugen og børnebyrådet.

 

Fortsætte samarbejdet med Drivhuset på kommunens Genbrugsstation, understøtte "Stop Spild Lokalt - Albertslund"

 

Agenda Centeret har en målsætning om at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder, fortsætte samarbejdet med Brugergruppen og affalds- & Miljønetværket.

 

Årsregnskab og Årsberetning for regnskab 2019 forelægges Brugergruppen og kommunalbestyrelsen primo 2020.

Økonomi

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som det takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 375.000 kr., fordelt med 187.500 kr. fra Vandselskabet og 187.500 kr. fra Spildevandselskabet.

 

Beløbet er fordelt med 526.000 kr. fra det skattefinansierede område og 850.000 kr. fra det takstfinansierede område.

 

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.376.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmeforsyningens område.

Kommunikation

Sagen behandles på Brugergruppemødet den 12. december 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund i 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

(B) undlod.

 

(O, V) kunne ikke tiltræde.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

For stemte 15 (A, Ø, F, Å, B)

Imod stemte 6 (V, C, O)

 

Bilag

1 budget 2020 OK 11.9.2019.doc budget 2020 OK 11.9.2019.doc
2 Handleplan 2020 lille OK 11.9.2019.doc Handleplan 2020 lille OK 11.9.2019.doc
3 Bevillingsskema - Agendacenter Bevillingsskema - Agendacenter
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2020 for Herstedøster Vandværk

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år godkende vandtaksterne for Herstedøster Vandværk

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2020 til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstbladet for private vandværker, som leverer mindre end 200.000 m3 drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe 13.309 m3 fra 1. januar 2020 og frem til 31. januar 2021, altså 13 måneder. Måleraflæsningen ændrer de fra den 31. december til den 31. januar.

 

Taksten består af en fast afgift på 750 kr., den samme som i 2019, og en variabel afgift på 10,00 kr./m3, mod 8,50 kr/m3 i 2019. Der er 146 enheder tilsluttet Herstedøster Vandværk.

 

Vandtaksten for 2020 stiger med 17 % i forhold til 2019. Den store stigning skyldes, at der i 2018 og 2019 har været et træk på egenkapitalen ved udgifter til gennemgribende renoveringsprojekt på ledningsnettet og vandværket inkl. nødvendig ombygning af vandrensningsprocessen og installering af et tidsvarende SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning). Foreningen af Vandværker i Danmark har tidligere udtalt, at for et vandværk af Herstedøster Vandværks størrelse, bør egenkapitalen være på omkring 1 million kr. Egenkapitalen forventes ultimo 2019 af være på 650.000 kr., så der er behov for at genopbygge egenkapitalen for at imødegå eventuelle udgiftskrævende ledningsbrud og fremtidige renoveringsbehov. Bestyrelsen forventer at kunne genopbygge en egenkapital på omkring 1 million kr. i løbet af 3 til 5 år.

 

Bestyrelsen forventer, at årets resultat 2019 ender med et underskud på 100.000 kr., og i 2020 forventes et resultat på 0 kr. Den forventede egenkapital ultimo 2020 bliver 700.000 kr.

 

Forvaltningen holder et årligt møde med vandværkets bestyrelse, hvor driften af vandværket drøftes, og hvor blandt andet renoveringsopgaver gennemgåes.

 

Det vurderes, at stigningen i vandtaksten er rimelig og i overensstemmelse med at kunne genopbygge rådighedsreserven til at imødegå fremtidige udgiftskrævende renoveringsbehov.

 

Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandforbrug i 2020 og indtil 31. januar 2021, være 18,10 kr./m3 ekskl. moms, mod 16,92 kr/m3 ekskl. moms i 2019.

 

Vi kender endnu ikke vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S for 2020, men i 2019 var vandprisen 10,92 kr/m3 ekskl. moms.

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om lov om vandforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at takstblad for 2020 for Herstedøster Vandværk godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Takstblad 2020-2021 final.pdf Takstblad 2020-2021 final.pdf
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af rådighedsbeløb 2020 (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til projektering og gennemførelse af Natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker samt indtægter for jordmodtagelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. februar 2019 blev der givet rådighedsbeløb til myndighedsarbejder; planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojekt; jordprojekt og ledningsarbejder til 2019

 

I 2020 vil arbejderne fortsat omfatte planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojektet, jordprojektet og ledningsomlægningerne og et nyt arbejde, udførelse af natur- og fritidsprojektet, opstartes.

 

Følgende arbejder er planlagt udført i 2020: 

 

Planlægning, projektering og tilsyn

 • Tids - og procesplaner herunder rækkefølge og afhængigheder opgaverne imellem, beslutninger og godkendelser der skal til, for at gennemføre projektet..
 • Økonomistyring af omkostninger i projektet.
 • Jordadministration, herunder modtagelse af anmeldelser om jord, aftalesedler, køresedler, opfølgning og fakturering.
 • Bemanding af vejebod, registrering og tilsyn med det modtagne jord
 • Annoncering og hjemmeside for jordmodtagelse.
 • Økonomistyring af indtægter i projektet.
 • Fortsat brugerinvolvering og detailprojekt for landskabet (natur og fritid).
 • Færdigprojektering af ledningsomlægningerne.
 • Udbud af ledningsomlægninger.
 • Bygherrerådgivning til blandt andet byggeledelse, projektering af støjskærme og stikprøveudtagning.
 • Samarbejde med Banedanmark i forbindelse med støjskærme.

 

 Trafikprojekt

 • Adgang til Hyldagerparken sker fra Roskildevej ved motorvejsafkørslen ved at ombygge krydset ved motorvejsafkørslen. Dette sker fra ultimo 2019 til primo 2020.
 • Roskildevej bliver forstærket ultimo 2019.
 • Der skal ændres cykelstier og til sidst reetablering af alt, når projektet er afsluttet.

 

 Jordprojekt

 • Der etableres adgangsvej fra Roskildevej til projektområdet i Hyldager Parken fra ultimo 2019, for at sikre adgang til de store ledningsomlægninger.

 

Nyt AMC

 • Planlægning og projektering af AMC.

 

Ledningsomlægninger

 • Ledningsomlægningerne skal ske inden der kan komme jord på, og omfatter ledninger fra Høje Taastrup forsyning (afløb og vand), fra Radius (el og fiber) og fra Global Connect (fiber).
 • Omlægninger af afløb fra Høje Taastrups forsyning fortsætter.

  

Natur - og fritidsprojekt

 • Det forventes, at der sker den første beplantning i Kongsholmsparken ultimo 2020.

 

Natur - og fritidsprojektet fremsendes til politisk godkendelse første halvår 2020.

 

Økonomi

Økonomien i natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker er i den sidste fase blevet beregnet mere detaljeret, da der nu er kommet licitationsresultater og aftaler på både jord- og trafikprojektet. Endvidere er der udarbejdet scenarier for et nyt AMC, som er lagt ind i budgettet. AMC scenariet, der er indlagt i budgettet er, at AMC placeres på stadion og at selve byggeriet af det nye AMC opstartes ultimo 2021.

 

Jordprisen reguleres løbende, så projekt ender som et nulsums projekt og samlet er udgiftsneutralt for kommunen.

  

Der søges om frigivelse af hele rådighedsbeløbet for 2020 på 20.949.000 kr., som forventes brugt efter nedenstående fordeling.

  

 

 

Der søges desuden om frigivelse af hele rådighedsbeløbet af indtægter for 2020 på i alt 29.421.000 kr. Kommunalbestyrelsen har allerede den. 9. oktober 2018 bevilget 3,75 mio. kr. i indtægt pr. år i perioden 2019-2022. Hermed forventes den samlede indtægt i 2020 at blive på 33,171 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.949.000 kr. til planlægning, projektering, tilsyn samt trafikarbejder, ledningsomlægninger og jordarbejder i forbindelse med gennemførelse af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på jord på 29.421.000 kr.
 3. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb til udgifter på 20.949.000 kr. og indtægten på 29.421.000 kr. afsat til projektet.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Å) undlod

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Budget og cash flow - Hyldager Bakker - 30. oktober 2019 Budget og cash flow - Hyldager Bakker - 30. oktober 2019
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Udrulning af belysning i landsbyer

Anledning

Overtagelse af et begrænset antal private udebelysningsanlæg i landsbyerne.

Sagsfremstilling

I 2012 valgte kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i "Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012", at belysningen i de 4 landsbyer, skulle være anderledes end resten af udebelysningen i Albertslund. Oplægget var at fortsætte med at anvende træmaster eller vælge indfarvede master. Forvaltningen orienterede om dette emne på Miljø og byudvalgsmødet i maj 2019 og har efterfølgende afholdt møde med grundejerforeninger og vejlaug i landsbyerne.

Forvaltningen anbefaler den indfarvede løsning, både af æstetiske og af pris- og vedligeholdelsesmæssige årsager, som oplæg til aftalerne med de 4 landsbyer omkring armaturvalg, mastevalg og farvevalg.

 

I landsbyerne skal der placeres i alt ca. 300 armaturer, heraf 32 som er placeret på private fællesveje i Gl. Vridsløse Landsby, Herstedøster Landsby og Herstedvester Landsby. De 32 armaturer fordeler sig på 8 forskellige vejlaug, hvoraf det ene vejlaug har ét armatur. Forvaltningen foreslår, at ændre status for de 8 belysningsanlæg på de private fællesveje, til at være ejet og drevet som kommunal udebelysning. Det er forvaltningens vurdering, at de ekstraomkostninger kommunen påtager sig ved dette, vil være udgiftsneutralt i forhold til de udgifter, der vil være ved at afkoble de få belysningsanlæg, installere individuelle målere, administrere og opkræve betaling for dem.

Årsagen til dette er, at der er lovgivningsmæssigt krav til måling af elforbrug til hver enkelt kunde (læs vejlaug). Det vil betyde store anlægsomkostning til etablering af ekstra 8 stk. måler- og tændskabe. Det vil også betyde en kompliceret borgerinvolveringsproces, hvor forvaltningen skal forsøge at opnå enighed mellem 8 vejlaug, kombineret med at 90% af belysningen i de 4 landsbyer er kommunal vejbelysning. Hertil kommer den administrative byrde ved at drifte de 8 meget små belysningsanlæg.

Forvaltningens forslag vil sikre en ensartet belysning i alle 4 landsbyer, i overensstemmelse med landsbybeboernes ønsker, og samtidig vil beboerne i 4 landsbyer blive ligebehandlet i forhold til betaling af udebelysningen.

Ved at konvertere de 8 belysningsvejlaug til kommunal belysning, vil kommunen miste en indtægt på samlet ca. 30.000 kr årligt, men det er forvaltningens vurdering, at det vil kunne rummes i det eksisterende budget, da opgaver og ressourceforbrug jævnfør ovenstående reduceres samlet set. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune overtager ejerskab samt drift og vedligeholdelse af et begrænset antal (8 anlæg med ialt 32 armaturer) private udebelysningsanlæg i landsbyerne.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Indsamling på tværs (bevilling)

Anledning

Etableringen af det fælleskommunale interessentskab ”Indsamling på tværs I/S” giver nogle afledte driftsudgifter, som bevirker, at der skal indarbejdes nogle øgede takstindtægter i de kommunale budgetter på området.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 5. november 2019 at træffe beslutning om at stifte et fælleskommunalt §60 selskab med tilhørende overtagelse af udskilt datterselskab. Datterselskabet er kontraktholder på indsamling af husholdningsaffald i kommunen. Ved overdragelsen overtages både tilknyttet mandskab og benyttede renovationsbiler. Der skal dog findes nye lokaliteter til virksomheden, som forventes at blive på adressen Farverland 4 beliggende i Albertslund Kommune.

Etableringen forudsætter, at der optages lån som for alle 5 deltagende kommuner udgør 30 mio. kr. Albertslund kommunes andel udgør 15,46% svarende til 4.638.000 kr.  Lånet optages med en løbetid på 8 år med fast rente.

Etableringen medfører nogle øgede årlige driftsudgifter, der samlet set for alle 5 kommuner beløber sig til 5 mio. kr. Afskrivninger på ovenstående lån er indregnet i dette beløb. Albertslund Kommunes andel af de øgede driftsudgifter udgør 773.000 kr. Det betyder, at der i 2020 og i 2021 vil blive indarbejdet en udgift på 773.000 kr. i budgettet for renovationsområdet og en tilsvarende indtægt, da området skal hvile-i-sig-selv økonomisk.

Økonomi

 Tabellen viser øgede udgifter og indtægter på renovationsområdet

Renovation

2020

2021

Driftsudgifter

 773.000

 773.000

Takstindtægt

-773.000

-773.000

Dannelsen af et nyt selskab vil således give anledning til en ændret økonomi på renovationsområdet i Albertslund Kommune og dermed en ændring af de tilhørende takster. Takstændringerne vil berøre alle husstande og stigningen udgør samlet set cirka 3% af det samlede budget. Det svarer til en stigning på gennemsnitligt 80 kr. årligt pr. husstand (inklusiv moms). Konsekvensen for de forskellige typer af husstande i kommunen svinger dog en del. Dette fremgår af tabellen nedenfor, hvor nogle af de betydende takster (for ordning 1 - 6) er oplistet. Ekstraudgifterne er lagt ud på den enhedspris, der betales til renovatøren per tømning. Den prisstigning, som den enkelte husstand vil opleve kommer til at svinge mellem 16 kr. og 203 kr. pr. husstand afhængig af, hvor mange afhentninger den enkelte ejendom har. Da tømning af nedgravede affaldssystemer har sin egen kontrakt er denne service ikke økonomisk berørt af dannelsen af et nyt I/S. Derfor vil ordninger tilknyttet nedgravede indsamlingssystemer kun opleve prisstigninger i forhold til afhentning af storskrald og haveaffald.

De resterende takster på området bliver forelagt på Kommunalbestyrelsens møde i december sammen med de øvrige takster for hele kommunen.

Den gennemsnitlige stigning pr. husstand har tidligere været estimeret til 200 kr. pr. husstand. Denne pris er nedjusteret til 80 kr. Dette skyldes, at det efterfølgende har været muligt at lave langt mere præcise vurderinger af de forskellige udgifter tilknyttet det nye fælleskommunale selskab. Tidligere var de fremlagte udgifter i høj grad baseret på nogle generelle estimater foretaget af revisionsfirmaet PwC. Her blev der især arbejdet med nogle overordnede vurderinger af, hvor store udgifterne i værste fald ville blive og det oprindelige estimat på 200 kr. var sat højt. Efterfølgende kender vi nu eksempelvis de konkrete lejeudgifter, prisen for overtagelse af renovationsbilerne er forhandlet på plads og vi har et meget bedre overblik over diverse etableringsomkostninger.

Overordnet set betyder det, at taksterne for renovation for de 5 hovedordninger i 2020 bliver følgende:

Renovationsordning

Ekstraudgift pr. husstand inkl. moms som følge af nyt selskab

Samlet takst 2020

Ordning 1, Lokal affaldsø med nedgravede containere til genanvendelige fraktioner samt storskrald og haveaffald (5% har ordning 1)

88 kr.

3.360 kr.

Ordning 2, 3 stk. to-kammerbeholdere ved huset samt storskrald og haveaffald (9% har ordning 2)

137 kr.

3.677 kr.

Ordning 3, Stativordning inkl. storskrald og haveaffald (13% har ordning 3)

203 kr.

4.188 kr.

Ordning 4, Minicontainere samt miljøstation (31% har ordning 4)

69 kr.

2.532 kr.

Ordning 6, Nedgravede containere/molok inkl. miljøstation (30% har ordning 6).

16 kr.

2.909 kr.

 

De sidste 12% af husholdningerne i Albertslund Kommune har egen ordning, hvor de selv samler affaldet ind - og de bliver derfor kun I meget ringe grad påvirket af takststigninger.

Nedenstående indstillingspunkter er under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af mødesag om stiftelse af §60- selskabet ”Indsamling på tværs I/S” samt køb af ”Ressourceindsamling A/S”.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der tillægsbevilliges 773.000 kr. i merudgift på renovationsområdet og
 2. at udgiften finansieres med 773.000 kr. i øgede takstindtægt.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O) undlod

 

(V) kunne ikke tiltræde.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Bevillingsskema - Indsamling på tværs Bevillingsskema - Indsamling på tværs
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling og regnskab for stort fjernvarmeanlæg (bevilling)

Anledning

Godkendelse af anlægsbevilling- og regnskab vedrørende et stort individuelt tilslutningsanlæg for fjernvarme.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at give borgerne mulighed for at lade Albertslund Varmeværk drifte og finansiere private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg vedrørende fjernvarme - mod opkrævning af en servicetakst baseret på forbrug pr. m³, samt en fast takst til  ”afdrag /afskrivning” på investeringen. Dette skete ud fra en betragtning om, at bygningsmassen i Albertslund var forholdsvis ensartet med hensyn til varmeanlæg, hvorfor det gav mening at udarbejde standardiserede TAO takster.

 Det blev imidlertid hurtigt klart, at der i ovennævnte takster ikke var taget højde for de meget store og individuelle varmeanlæg (over 100KW), hvor størrelsen og kompleksiteten i varmeanlæggene kunne være meget varierende, og hvor anlægsinvesteringen kunne variere mellem ca. 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Derfor måtte der være en undtagelse gældende for de meget sammensatte og særlige varmeanlæg.

D. 12. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en mødesag om, at der for hvert af de meget store anlæg skulle beregnes en individuel og kostægte takst. Taksten skulle derefter indgå i et fast tilbud til varmekunden, således at taksten var kendt forud for indgåelsen af en aftale.

 Da antallet af meget store anlæg med individuelt beregnede takster er meget usikkert, blev der ikke på forhånd indarbejdet bevillingsmæssige udgifter og indtægter.

 I 2018 har der været 1 enkelt stort TAO anlæg, hvorfor der nu søges om anlægsbevilling på 187.000 kr. til etablering af et individuelt fjernvarmeanlæg, samtidig med at der aflægges anlægsregnskab for de afholdte udgifter. Det er ikke muligt at søge bevillingen forlods, da omfanget ikke er kendt på forhånd samtidig med at der skal være en vis mulighed for fleksibilitet i orden i forhold til indgåelse af aftale med varmekunden.

Økonomi

Forbruget blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 overført til budget 2019 med henblik på at søge bevilling og aflægge regnskab.

Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet udgiften dækkes gennem årlige betalinger (fast takst) i 20 år.

Ovenstående har resultereret i følgende takster: 

Der er i den faste takst 11.796,02 kr. årligt i 20 år, indregnet udgifter til anskaffelse og opsætning af anlægget, udgifter til projektstyring samt forrentning.

Servicetaksten er beregnet til 45,25 kr. pr. MWh og svarer til taksten for et mellemstort anlæg / erhvervsvirksomhed.

Tabellen viser anlægsbevilling- og regnskab for et stort individuelt anlæg i 2018:

Område

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

Udgifter

187.000

186.982

18

Indtægter

0

0

 

I alt

187.000

186.982

18

Ovenstående viser en afvigelse på 18 kr., hvilket skyldes afrundinger.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 187.000 kr. i 2019,
 2. at anlægsregnskabet for et stort individuelt anlæg godkendes og
 3. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Stort TAO anlæg Bevillingsskema - Stort TAO anlæg
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til 4 fjernvarmeprojekter (bevilling)

Anledning

Der søges anlægsbevilling til 4 fjernvarmeprojekter, hvor udgifterne hidtil har været afholdt på driften.

Sagsfremstilling

Det sker ofte at der startes arbejdsopgaver omkring fjernvarmerørene i jorden, som vedligeholdelse eller reparationer ved akut opståede brud og skader. Det viser sig dog ind imellem at skaderne har bredt sig i et sådan omfang at opgaven vokser til en størrelse hvor det er at betragte som en levetids forbedring eller en strækningsudskiftning. I 2019 har der været 4 af den slags større arbejdsopgaver.

Det er jf. varmeforsyningsloven ikke lovligt at afholde udgifter til så store og dyre projekter over driften (straksafskrivning). Det vurderes i loven, at der med udskiftning af flere meter fjernvarmerør er tale om en levetidsforlængelse af rørsystemet, i en sådan grad, at et har karakter af et ”nyt anlæg”, og ikke kan betragtes som almindelig reparation og vedligeholdelse.

Det anbefales derfor nu, at der gives anlægsbevilling til 4 store og ekstraordinære projekter, som kort beskrevet er:

Hedemarken, hvor der udskiftet ca. 300 meter hovedforsyningsrør i dimension 350 mm, nedlagt i nyt trace, og der er etableret en lang række nye brønde og afgreninger. Samtidigt er er 300 meter gammelt trace nedlagt og sikret. De gamle rør var efter mange midlertidige reparationer i så dårlig stand at forsyningssikkerheden til hele det nordvestlige Albertslund var truet.

Lyngmosevej, hvor der er skiftet og omlagt en strækning på ca. 50 meter hovedforsyningsrør i dimension 400 mm, fra Roskildevej til Lyngmosevej. Denne mindre delstrækning var udeladt ved tidligere renoveringer i 1990'erne og var nu i meget dårlig stand og der var i vinteren 2018-2019 foretaget midlertidig reparationer på rørene.

Flintager og Randager, hvor der grundet flere på hinanden følgende fejl på stikledninger, som var midlertidigt udbedret, blev skønnet at en samlet udskiftning af rørsystemerne på to "stikveje", ville være den økonomisk set mest fornuftige løsning. Rørsystemerne på mange af stikvejene i det vestlige villaområde i Albertslund er tilbage fra 1970'erne og har derfor overskredet den forventede levetid.

Det anbefales derfor som følge af ovenstående, at de afholdte udgifter på driften bliver flyttet til anlæg, mens de opkrævede takstindtægter forbliver på driften. Det vil betyde at der i driftsregnskabet for 2019 vil blive en "overdækning" (et overskud), som senere skal tilbagebetales til forbrugerne. Dette gøres ved at indarbejde de 10 mio. i driftsbudgettet 2021.

Der arbejdes generelt ud fra en renoveringsplan for hele ledningsnettet, men der opstår løbende behov for at fravige planen grundet forskellige uforudsigelige hændelser og forhold.

 

Økonomi

Anlægsbevilling til:

Hedemarken på 5,8 mio. kr.

Lyngmosevej på 1,0 mio. kr.

Flintager på 2,2 mio. kr.

Randager på 1,0 mio. kr.

Samlet på 10,0 mio. kr.

Anlægsbevillingerne finansieres af driftsbudgettet til hoved- og stikledninger.

Ved at anlægsgøre udgifterne gøres de til investeringer som vil blive afholdt her og nu, og udgifterne vil blive afskrevet (afdraget) over 20 år, og opkrævet løbende over den faste M² takst, svarende til 500.000 kr. pr. år.

De allerede afholdte udgifter på driften vil blive flyttet til anlæg, mens de opkrævede takstindtægter vil blive på driften. Det betyder alt andet lige, at der i driftsregnskabet for 2019 vil blive en "overdækning" (et overskud), som skal tilbagebetales til forbrugerne. Dette gøres ved at indarbejde de 10 mio. i budget 2021.  

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at gives tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til Hedemarksvej, 1,0 mio. kr. til Lyngmosevej, 2,2 mio. kr. til Flintager, og 1,0 mio. kr. til Randager i 2019 og
 2. at udgiften på 10,0 mio. kr. finansieres af driftsbevillingen til hoved- og stikledninger.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - anlægsbevilling til 4 projekter Bevillingsskema - anlægsbevilling til 4 projekter
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling vedr. lækage på fjernvarmeledninger ved jernbanen (bevilling)

Anledning

Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. lækage på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen i 2019

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. december 2017 mødesag om akut afhjælpning af lækager på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen. Den gang blev der bevilliget 16,6 mio. kr., til udskiftning og renovering af ring 1 og 2, som forsyner det meste af Albertslund Syd.

 Det har nu vist sig, at projektet samlet set er blevet dyrere end først antaget. De primære årsager til dette skal findes i uforudsigelige hændelser og forhold: 

-      Forsinkelse i gravetilladelse fra Bane Danmark, der betød at vi af hensyn til forsyningssikkerheden måtte etablere interim ledning under banen

-      Koordinering med NEXT -byggeriet (ledningen i Tåstrupstien langs NEXT-grunden)

-      Opgravet jord kørt til sortering pga. byggeaffald

-      Traceændringer langs banen idet banemuren var funderet oven på gammel fjernvarmekanal

 Merudgiften udgør 6,0 mio. kr.

Budgetoverskridelsen fremgår af de halvårlige budgetrapporteringer på anlægsområdet og byggesagen er først endelig afsluttet i oktober 2019.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til ekstraarbejderne med udskiftning af hovedledningerne ved jernbanen. Bevillingen finansieres med 6,0 mio. kr. af anlægsbevillingen til Albertslund Vest, idet der her forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i 2019, hvoraf 1,5 mio. kr. vil blive søgt overført til budget 2020.

Der vil i lighed med den oprindelig anlægsbevilling blive foretaget afskrivninger af tillægget til anlægsbevillingen. Afskrivningerne foretages over 20 år, og bliver indhentet og opkrævet via den faste M² takst.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2019 til projekt om afhjælpning af lækager ved jernbanen og
 2. at udgiften finansieres af mindreforbrug på anlægsbevillingen vedr. ledningsarbejder i Albertslund Vest.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen
Tilbage til toppen

22. MBU/KB/ØU - Frigivelse af midler til anlægsarbejder på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagerskolen (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af midler til anlægsinvesteringer på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagerskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. april 2019 i forbindelse med overførselssagen af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 at indefryse en lang række overførsler under hensyntagen til kommunens overholdelse af servicerammen.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af økonomirapport 3 har alle afdelinger haft mulighed for at søge om frigivelse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2019 indstillingen om at frigive og overføre indefrosne midler til følgende projekter:

 

 • Indkøb og anlæg af nye legeredskaber til legepladsen i Børnehuset Lindegården.
  • Pengene skal bruges til ifm. en langsigtet plan for reetablering af legeplads efter at en del legepladsredskaber tidligere er blevet fjernet pga. råd.
 • Udskiftning og indkøb af legeredskaber til legepladsen i Børnehuset Sydstjernen.
  • Pengene skal bruges på udskiftning af legeskib og legetårn der er råddent og i dag er lukket pga. sikkerhedsrisiko. Udjævning af cykelsti på legepladsen, da den udgør en fald-risiko pga. buede kanter på hver side. Opsætning af et hegn med låge omkring legepladsområdet for vuggestuebørn, for at optimere sikkerheden for vuggestuebørnene.
 • Fornyelse af skolens læringsmiljøer i Brøndagerskolen.
  • Brøndagerskolen har udfordringer med dårlig akustik og for meget varme i klasselokalerne. Det er behov for at opbygge vægge til loft mellem klasser, indkøbe lydabsorberende løsninger til klasserne, samt opsætte solfilm på ruderne. Nuværende bibliotek er slidt og skolen mangler egentlige faglokaler. Det er behov for at omdanne biblioteket til et tidssvarende pædagogisk læringscenter, der kan fungere til fællesundervisning, læsevejledning og undervisningsaktiviteter m.v. på tværs.

 

For nærmere beskrivelse af projekterne henvises til bilagene i sag om frigivelse af indefrosne midler ved Kommunalbestyrelsen den 10. september 2019.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Økonomi

Fordeling af anlægsrådighedsbeløb;

 

Lindegården

189.000 kr.

Sydstjernen

278.000 kr.

Brøndagerskolen

1.554.000 kr.

I alt

2.021.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling 2.021.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 500.000 kr. i 2019 og 1.521.000 kr. i 2020 til udførelse af de beskrevne projekter og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema 14-10-19 Bevillingsskema 14-10-19
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Albertslund Midtby (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Albertslund Midtby

Sagsfremstilling

Projektdirektøren og projektchefen der varetog den overordnede udvikling og koordinering af Albertslund Midtby, var begge finansieret ved tidsbegrænsede bevillinger, der udløber i udgangen af 2019. Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse har overtaget direktøransvaret og de konkrete byudviklingsopgaver er overdraget til Sekretariat for Byudvikling og Erhverv. Der er behov for ressourcer til at løfte de tværgående koordineringsopgaver - primært i forbindelse med udvikling af Fængselsgrunden, men også i relation til sager på 17.4 udvalget for byudvikling.

Generelt fordrer en samlet helhedsorienteret udvikling af midtbyen, at der sker en overordnet porteføljestyring og koordinering på tværs af fagområder, afdelinger osv. For eksempel vil der være brug for et større koordinerings- og faciliteringsarbejde i forbindelse med etablering af midlertidige aktiviteter på Fængselsgrunden.

Til brug for finansiering af ressourcer søges om frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 og 2020 til anvendelse i 2020, 2021 og 2022.

Økonomi

Rådighedsbeløb i 2019 og 2020 - 1 mio. kr. hvert år til anvendelse lige fordelt i 2020, 2021 og 2022

Indstilling

Direktøren for Kultur, By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 2 mio. kr. lige fordelt i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 .
 2. udgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Albertslund Midtby på 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, O) undlod

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) undlod

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til mobilitetsplan for Albertslund Midtby (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til mobilitetsplan for Albertslund Midtby.

Sagsfremstilling

Der er i 2019 afsat rådighedsbeløb på 750.000 kr. til udarbejdelse af Mobilitetsplan for Albertslund Midtby.

Den 18. juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Vision for Roskildevej. I visionen er foreslået udarbejdelse af et vejprojekt indeholdende en mobilitetsmodel, der afvejer faktorerne hastighed, fremkommelighed, trafiksikkerhed og støj

Den 8. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen samarbejdsaftale mellem Freja Ejendomme og Albertslund Kommune om udvikling af Vridsløselille Fængselsområde.

Den 12. november 2019 godkendte samarbejdsaftale mellem COOP og Albertslund Kommune om udvikling af COOPs arealer.

Udviklingen af Albertslund Centrum er defineret i en ambitiøs masterplan for området.

Der er således mange udviklingsprojekter i midtbyen, langs med Roskildevej og omkring S-togsstationen.

For at skabe sammenhæng i projekterne og god forbindelse mellem S-stationen, Roskildevej, boligområderne, Albertslund Centrum osv., er der behov for en visionær helhedsløsning, der kan være katalysator for investeringer og skabe merværdi for området.

Det er vigtigt, at planen viser et attraktivt bymiljø med fokus på øget tilgængelighed, inkluderende byrum, intuitive velfungerende forbindelser og grønne sammenhænge, der gør området både indbydende og forståeligt.

På kort lagt i bilag er vist hvilke arealer, der  er ejet af Albertslund Kommune, og som kan få øget værdi ved at indgå i en plan for forbindelser mellem Centrum, Fængselsgrunden, COOP, Roskildevej og S-stationen.

Der søges om frigivelse af 375.000 kr. til brug for analyser og udarbejdelse af analyser, skitser og plantegninger.

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 21. november 2019

Der er vedlagt revideret kortbilag

Økonomi

Der er afsat 750.000 kr. i 2019 til mobilitetsplan for Albertslund Midtby.

 

Der søges frigivet 375.000 kr. til brug i 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 375.000 kr. til udarbejdelse af en plan for sammenhæng i projekterne omkring S-stationen, Roskildevej, boligområderne, Albertslund Centrum osv.
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 .

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes revideret kort, idet Føtex parkeringsplads mangler på kortet.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

 

(V, Ø, O) undlod.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Kortbilag over kommunale grunde ved Albertslund Station Kortbilag over kommunale grunde ved Albertslund Station
Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Frigivelse af rådighedsbeløb til store byudviklingsprojekter (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af midler bevilliget i 2019 til udvikling af Hersted Industripark

Sagsfremstilling

I budgettet er afsat midler til udvikling af Hersted Industripark.

Forslag til masterplan for Hersted Industripark er sendt i høring ultimo 2019, og Forvaltningen afholder ugentligt møder med grundejere, der ønsker at udvikle deres ejendom.

Efter vedtagelse af masterplanen, skal udarbejdes en byudviklingsplan, der går tættere på identitet, byrum m.m. i de enkelte kvarterer i Hersted, ligesom der skal arbejdes med infrastruktur, mobilitet og evt. parkeringsfond - herunder estimering af budgetter for anlægsomkostninger. Ligeledes vil der blive behov for ressourcer til udarbejdelse af- og rådgivning til lokalplaner, miljøvurderinger, analyser osv.

Samtidig med udvikling i Hersted Industripark, er også planlægningen af projekter i Albertslund Midtby under udvikling. Det gælder fængselsområdet, COOP og den fortsatte planlægning for Albertslund Centrum.

Forvaltningen anmoder derfor om en bredere anvendelse af midlerne til Hersted Industripark, således at de også kan anvendes til de andre store projekter i Albertslund Midtby.

Midlerne forventes anvendt til:

 • Miljøvurdering og rådgivning vedr. udvikling af COOPs arealer - ca. 300.000 kr.
 • Miljøvurdering og rådgivning vedr. udvikling af fængselsområdet - ca. 300.000 kr.
 • Rådgivning ved udarbejdelse af lokalplaner i Hersted - ca. 100.000 kr.
 • Juridisk bistand ved udbud i Albertslund Centrum - ca. 100.000 kr.
 • Administrativ bistand ved udbud, indgåelse af udbygningsaftaler mm - ca. 200.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 5. december 2019

Som følge af Kommunalbestyrelsens ønske om at igangsætte udvikling af flere store områder samtidig, opstår behov for midler til realisering af beslutningerne. Midlerne til byudvikling er bundet op på bevillinger til specifikke områder, og ved nye beslutninger, hvor er er ikke er givet bevillinger, opstår behov for omprioritering. Forvaltningen beder derfor om politisk godkendelse af omprioriteringen.

Udarbejdelse af masterplan for Hersted Industripark har været mindre omkostningsfuld en forudsat i budgettet, men nye projekter er kommet til og med disse nye projekter følger udgifter til myndighedsopgaver som f.eks. udarbejdelse af miljøvurderinger, som kommunen har pligt til at udarbejde som jfr. Lov om miljøvurdering af planer og projekter. En miljøvurdering koster minimum 250.000 at udarbejde, uanset om forvaltningen selv varetager myndighedsarbejdet. Forvaltningen søger at få grundejer til at bidrage med så meget som muligt, men det er ikke muligt inden for lovens rammer, at forlange det.

Idet der søges om ikke forbrugte midler til Hersted Industripark, vil omprioriteringen ikke påvirke projektet i Hersted. Der er sikret nødvendige midler til BID, som derfor ikke vil blive påvirket af omprioriteringen.

 

 

 

 

Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. i 2019 til udvikling af Hersted Industripark.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at midler afsat til udvikling er Hersted Industripark også kan anvendes bredere til andre byudviklingsprojekter: Fængselsgrunden, COOP, udbud af Albertslund Centrum.
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2020 til store byudviklingsprojekter og tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplaner i Hersted Industripark
 3. at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. november 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes uddybet, hvilken betydning det får for planerne i fht. Hersted Industripark

 

(O, V) undlod

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod

 

(Ø, V) kunne ikke godkende

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Vridsløselille AB afdeling 67 Syd - godkendelse skema B i helhedsplan

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende finansiering af helhedsplan (skema B) samt etablering af garanti for lån til finansiering af helhedsplanen i ejendomme tilhørende almene boligorganisationer. Der søges endvidere om kommunens tilsagn om medvirken i kapitaltilførsel på 4,97 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 67,VA 4 Syd, Gårdhavehusene om Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B for helhedsplanen.

Der søges samtidig om godkendelse af optagelse af lån, samt medvirken i ”femtedels-løsning”/kapitaltilførsel med 4,97 mio. kr. De øvrige deltagere i femtedelsløsningen er realkreditinstituttet og boligselskabet hver med 1/5 og Landsbyggefonden med 2/5. Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 24,85 mio. kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen kan udbetales, når der foreligger godkendt skema B, og tilsagn vil være betinget af medvirken fra de øvrige parter. Når Albertslund Kommune har godkendt kapitaltilførslen, indgår beløbet i likviditetsbudgettet med den forventede udbetalingsdato.

Kommunens andel af kapitaltilførslen finansieres med hensatte midler fra frikøb af kommunens tilbagekøbsklausul.

Skema A blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde d. 10. februar 2010 og i Kommunalbestyrelsen d. 6. december 2011. På kommunalbestyrelsesmødet d. 6. december 2011 blev tillige godkendt medvirken i kapitaltilførsel efter ”femtedels-modellen”. Anlægsbudgettet ved skema A udgjorde 244 mio. kr. svarende til en lejestigningen på 145 kr./m2 pr. år. Da skema A for gårdhusene i syd blev godkendt i 2010/11, var det et meget komprimeret forløb, som bl.a. betød, at de afsatte midler ikke stod mål med de faktiske priser. Det stod efter skema A hurtigt klart, at helhedsplanerne på ingen måde kunne realiseres inden for den støttede ramme. Landsbyggefonden blev gjort bekendt med denne problematik og svarede, at udbuddene skulle gennemføres for at se, hvor priserne landede ved skema B.

Anlægsbudgettet ved skema B udgør 644 mio. kr. – primært som en konsekvens af kendte merydelser – ud fra erfaring med helhedsplanen i AB Syd. I  AB Syd, som nu er afsluttet, var der ligeledes en fordobling fra skema A til Skema B.

Projektet der ligger til grund for skema B, blev enstemmigt vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde d. 1. oktober 2019. Under forudsætning af kommunens godkendelse af skema B er der varslet genhusning begyndende med Duens Kvarter.

Der søges endvidere om kommunens godkendelse af tilvalg i henhold til godkendt råderetskatalog, såfremt lejestigningen er mindre end 850 kr./mdr. Størrelsen på beløbet er tidligere godkendt af kommunen i forbindelse med en tilsvarende helhedsplan i naboafdelingen AB Syd.

Økonomi

Den samlede renoveringsudgift er op gjort til 644,330 mio. kr., som finansieres som følger:

Støttet realkreditlån med ydelsesstøtte og 100 % kommunegaranti:           300.000.000 kr.

75% af reguleringskontoen                                                                     105.450.000 kr.

Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse                             28.000.000 kr.

Ustøttet realkreditlån med 100 % kommunegaranti                                   135.880.296 kr.

Ustøttet realkreditlån med 100 % kommunegaranti, drifts- og huslejestøtte        75.000.000 kr.

 

Reguleringskontoen er oprettet i henhold til regulativ af 12. januar 2006 m.fl., hvorefter midler, der opsamles i en afdeling som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysiske opretningsarbejder, huslejestøtte og social aktiviteter henlægges på en reguleringskonto i afdelingen.

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen kan kun ske med kommunens og Landsbyggefondens godkendelse.

Gennemførelse af helhedsplanen har følgende konsekvenser for huslejen.

Nuværende leje pr. m2.                               759 kr.

Lån med ydelses-, husleje- og driftsstøtte    145 kr.

Ustøttet lån                                                 323 kr.

Besparelse henlæggelser                           - 106 kr.

Ny husleje pr. m2 efter renovering             1.121 kr. – svarende til ca. 43 %.

 

Der forventes en besparelse på varmeudgiften på ca. 875 kr./mdr. for en gennemsnitsbolig. Dette svarer til en reduktion på 115 kr./m2 pr. år.

Af kapitaltilførselsdepotet på 24,85 mio. kr. forventes der udbetalt 1,8 mio. kr. årligt i direkte driftstilskud til afdelingen.

Kommunen har ingen yderligere udgifter ved gennemførelsen af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om Almene Boliger samt den kommunale styrelseslov

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektet godkendes som anført (skema B), herunder optagelse 30-årige realkreditlån med 100% kommunal garanti og kommunal kapitaltilførsel samt tilvalg i henhold til råderetskatalog med en maksimal lejeforhøjelse på 850 kr./mdr.

Historik

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

 

(V, Ø, O) undlod

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Bilag

1 Referat bestyrelsesmøde 30.10.2019 Referat bestyrelsesmøde 30.10.2019
2 VA 4 Syd - Stipulerede leje ved øgede investeringer VA 4 Syd - Stipulerede leje ved øgede investeringer
3 VA 4 Syd - Skema B budget VA 4 Syd - Skema B budget
4 VA 4 Syd - Beboerinformation Indstilling til Skema B renovering VA 4 Syd - Beboerinformation Indstilling til Skema B renovering
5 Ansøgning godkendelse skema B Ansøgning godkendelse skema B
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Albertslund Boligselskab Syd - godkendelse byggeregnskab materielgård

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende endeligt byggeregnskab samt optagelse af lån i ejendomme tilhørende almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende etablering af kommunegaranti på lånet.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne af Albertslund Boligselskab afdeling Syd, Storkens kvarter om Kommunalbestyrelsens godkendelse af endeligt byggeregnskab samt optagelse af lån til finansiering af gennemført projekt omfattende opførelse af materielgård med lokaler til mandskab og maskiner, samt ejendomskontor og mødelokaler for afdelingsbestyrelsen.

Projektet er afsluttet, og der foreligger revisorgodkendt byggeregnskab.

Afd. Syd har fået gennemført en helhedsplan fordelt på to etaper

Økonomi

Projektet er oprindeligt godkendt af organisationsbestyrelsen d. 3. december 2014 med et anlægsbudget på 18,8 mio. kr. som forudsætningsvist skulle finansieres med egne midler.

Grundet uforudsete jordbundsforhold og dyrere præfabrikerede elementer godkendte organisationsbestyrelsen d. 17. juni 2019 et forøget anlægsbudget på 23,145 mio. kr.

Det endelige byggeregnskab er opgjort til 25,260 mio. kr., hvor forhøjelsen skyldes yderligere krav fra Albertslund Kommune, så bygningen overholder krav i bygningsreglementet 2020.

Anlægsudgiften finansieres med egne midler svarende til årets overskud i 2018 på 2,427 mio. kr. samt optagelse af et 30-årigt realkreditlån (rentetilpasningslån eller fastforrentet lån) på 22,834 mio. kr. – uden offentlig ydelsesstøtte. Da ejendommen teknisk set er overbelånt, skal der etableres 100 % kommunegaranti for lånet.

Da afdelingen genererer et overskud, og der vurderes ringe risiko for lejeledighed, vurderes kommunens risiko for indfrielse af garantien for minimal.

Projektet forventes at medføre en huslejestigning på i alt 1,42% svarende til 10 kr./m

Projektet medfører ikke udgifter for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at byggeregnskab og finansiering af projektet godkendes som anført, herunder optagelse et ustøttet 30-årigt realkreditlån 22,834 mio. kr. med 100% kommunal garanti.

Historik

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

 

(V, Ø, O) undlod

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 9638205 Storken - Byggeregnskab 9638205 Storken - Byggeregnskab
2 Ansøgning godkendelse af byggeregnskab Ansøgning godkendelse af byggeregnskab
3 9638205 Storken - Mødereferat - beslutning finansiering (19.03.19) 9638205 Storken - Mødereferat - beslutning finansiering (19.03.19)
4 9633705 erklæring for byggeregnskab 9633705 erklæring for byggeregnskab
5 Tilrettet referat org best møde Tilrettet referat org best møde
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 6 Vest - godkendelse skema B

Anledning

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 6 Vest om Kommunalbestyrelsens godkendelse (skema B) af projekt med opdeling af 8 boliger til 12 mindre boliger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2012 godkendt skema A og i juni 2016 skema B til en omfattende helhedsplan i afdelingen. Helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering af beton- og lette facader, tage, udskiftning af vinduer og døre, nye gulve, lofter, inventar samt nye installationer.

Under gennemførelsen af helhedsplanen fremsatte boligorganisationen ønske om en større variation i boligtyperne ved at opdele 8 boliger på 93 m2 til 12 mindre boliger på mellem 50 og 75 m2. Landsbyggefonden har været positive i forhold til ønsket og har bestemt af denne del af helhedsplanen skulle behandles som et selvstændigt projekt med skema A-B-C.

De 8 boliger står pt. tomme, og boligorganisationen ønsker arbejdet med opdeling af boligerne igangsat hurtigst muligt. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende optagelse af lån i en almen boligafdeling samt den kommunale regarantiforpligtelse.

Landsbyggefonden har godkendt projektet, projektets økonomi og afgivet foreløbigt tilsagn om driftsstøtte.

Albertslund Kommune har den 18. marts 2018 meddelt byggetilladelse til opdelingen og godkendt skema A på kommunalbestyrelsesmøde d. 12. september 2019.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet med opdeling af 8 boliger til 12 mindre boliger er i skema B opgjort til 17,216 mio. kr., heraf 11,0 mio. kr. støtteberettigede arbejder og 6,216 mio. kr. ikke støtteberettigede arbejder. I forhold til skema A er der tale om en forhøjelse af den samlede anskaffelsessum på 8,185 mio. kr. fordelt med 3,560 mio. kr. på den støtteberettigede del og 4,625 mio. kr. på den ikke støtteberettigede del.

Den højere anskaffelsessum ved skema B skyldes, at projektet med opdelte boliger først blev aktuelt efter at entreprenøren var valgt til helhedsplanen. Bo-Vest forsøgte at få de valgte fagentreprenører til at afgive tilbud på opdelingen som et tillægsarbejde, men priserne var alt for høje. Bo-Vest besluttede derfor at udbyde opdelingen som hovedentreprise, efter at fagentreprenørerne havde afleveret helhedsplanen og forladt pladsen. Den manglende stordrift er således årsagen til den højere pris ved skema B.

Den støtteberettigede andel af udgiften finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 11,0 mio. kr. med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Der skal etableres 100 % statsgaranti på lånet, og Albertslund Kommune skal stille 100 % regaranti overfor staten. Denne del af finansieringen er i overensstemmelse med den "nye finansieringsmodel" aftalt mellem realkreditinstitutterne og Transport-, Bygge- og Boligministeriet og efterfølgende fastlagt  i lov om almene boliger.

Af den ikke støtteberettigede del overføres 3,838 mio. kr. til helhedsplanen, og 2.378 mio. kr. finansieres via reguleringskontoen, som består af henlagte midler i afdelingen. Anvendelse af midler fra reguleringskontoen kan kun ske med kommunen og Landsbyggefondens godkendelse,

Der gives driftsstøtte fra Landsbyggefonden, så huslejen på de nye boliger bliver 5.074 kr./månedligt - svarende til 982 kr./m2. Landsbyggefonden har fastsat huslejen ud fra en brugsværdivurdering og uden sammenhæng med prisen på helhedsplanens elementer. Lejen vurderes at være på markedsniveau. Risikoen for at Albertslund Kommune kommer til at indfri regarantiforpligtelsen vurderes således minimal.

Driftsstøtten fastsættes endeligt efter godkendelse af endeligt byggeregnskab og aftrappes med 9 kr./m2/år efter 4 år. Dette medfører en årlig huslejestigning på 1% årligt indtil driftsstøtten er aftrappet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 samt den kommunale styrelseslov § 41, stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender opdelingsprojektet som anført, herunder optagelse af 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal regaranti overfor staten

Historik

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

 

(V, Ø, O) undlod

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Bilag

1 Afdelingsmøde referat Afdelingsmøde referat
2 Org best-Referat 29-08-17_VA m. underskrifter- side 4 Org best-Referat 29-08-17_VA m. underskrifter- side 4
3 Referat org bestmøde 5.12.2017 Referat org bestmøde 5.12.2017
Tilbage til toppen

29. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Anbefalinger om ungeliv 2019

Anledning

I 2019 har Temaudvalget arbejdet med Ungeliv som tema. På fem udvalgsmøder har man i samarbejde med en række unge fra byen arbejdet med perspektiver på byens udvikling og kultur. Denne mødesag er afrapportering af Temaudvalgets arbejde i 2019

Sagsfremstilling

Temaudvalget arbejder hvert år med et nyt tema, Her ønsker man at inddrage borgere i dialog og samtale om det tema som er på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen stillede i 2019 Temaudvalget opgaven, at beskrive og udvikle muligheder for et godt Ungeliv i Albertslund. Temaudvalget skulle i forbindelse med temaet om Ungeliv i Albertslund udarbejde en række politiske anbefalinger inden for tre områder:

 1. Byudvikling, herunder særligt kommuneplan-strategien
 2. En kommende kulturpolitik
 3. Konkret inddragelse af unge ifm. temaet, som evalueres og formuleres som anbefalinger til fremtidig involvering af unge i politiske processer.

 

I arbejdet med temaet om ungeliv har flere været inviteret med: Albertslund Ungecenters Ungeråd, et par beboere fra Danmarks Internationale Kollegie og repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse har deltaget kontinuerligt, mens Det fælles elevråd og Musikskolens bestyrelse har været repræsenteret en enkelt gang.

 

I løbet af året har man søgt inspiration til temaet på forskellig vis: En ung frivillig fra Ballerup Kommune har aflagt et besøg, en mindre byvandring i centrum af Albertslund og udvalget har været på ekskursion til Furesø Kommune. Dertil har der løbende været en god dialog om ungelivet i Albertslund mellem temaudvalgets faste medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, de unge, gæster udefra og administrationen.

En stor del af arbejdet med ungeliv har handlet om, hvordan fællesskaber og omverdenen kan indrettes, så de skaber den bedste mulighed for at unge kan udvikle sig.

 

Vedlagt som bilag er en rapport, der beskriver anbefalingerne og temaudvalgets arbejde i 2019 for resten af Kommunalbestyrelsen. De relevante fagudvalg og forvaltningen kan på den baggrund forholde sig til temaudvalgets anbefalinger

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at temaudvalgets rapport for 2019 drøftes og godkendes

Historik

 Temaudvalg (§17, stk. 4), 18. november 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet Temaudvalget drøftede temaudvalgets rapport for 2019.

På baggrund af de faldne bemærkninger blev rapporten godkendt.

 

På mødet deltog 4 repræsentanter fra Albertslund Ungecenters Ungeråd og to repræsentanter fra Danmarks Internationale Kollegie.

 

Hediye Temiz (B) deltog ikke.Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 26:

Rapporten og dens anbefalinger blev taget til efterretning.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Temaudvalg - Rapport 2019 Temaudvalg - Rapport 2019
2 Kommunalbestyrelsen - Nyt tema for Temaudvalget i 2019 Ungeliv behandlet på mødet 12. februar 2019 Kommunalbestyrelsen - Nyt tema for Temaudvalget i 2019 Ungeliv behandlet på mødet 12. februar 2019
3 Notat - Ungeliv som tema Notat - Ungeliv som tema
4 Temaudvalg - Rapport 2019 - efter bemærkninger Temaudvalg - Rapport 2019 - efter bemærkninger
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Udbud af kommunal grund til friplejeboliger

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der ønskes udbudt en kommunal grund til friplejeboliger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Bofællesskabet Storkøbenhavn, som er en forældrebaseret arbejdsgruppe, der ønsker at etablere et friplejehjem for personer over 18 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Henvendelsen til Albertslund Kommune handler om muligheden for salg af en kommunal grund på ca. 4000 m2 til opførelse af et byggeri på ca. 1000 m2 til 10-14 friplejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

 

Bofællesskabet Storkøbenhavns mål er, at skabe et friplejehjem baseret på omsorg og et kristent værdigrundlag. Arbejdsgruppen har derfor indgået et samarbejde med Kristelig Handicapforening, som også har medvirket til etablering af lignende friplejeboliger.

 

Egnede kommunale grunde

Albertslund Kommune har kun et mindre antal ubebyggede grunde på ca. 4000 m2:

 • Skallerne syd for Herstedvester landsby - større end 4.000 m2  

I kommuneplanen er arealet udlagt til rekreativt formål, og i lokalplanen til offentlig formål. Ved behandling af dagsordenspunktet Henvendelse fra Small Living Albertslund på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. juni 2018, blev der truffet beslutning om, at arealet ved Skallerne forsat skal anvendes til rekreativt formål.

 

 • Humlehusene - ca. 4.000 m2  

Ved behandling af dagsordenspunktet Plejecenter og Sundhedshus - Lokationer for nye plejebyggerier på Kommunalbestyrelsesmødet 7. februar 2017, blev der truffet beslutning om, at arealet skal reserveres til udvidelse at Humlehusenes kapacitet.

 

 • Hyldagergrunden - større end 4.000 m2  

I Budgetaftale 2019 er det anført, at Hyldagergrunden sælges til ejerboliger, herunder rækkehuse og 1-2 grunde til bofællesskaber.

 

 • Stensmosevej 12 - større end 4.000 m 

En del af arealet er reserveret til ny daginstitution, mens der på det øvrige areal kan opføres boliger. Arealet har dog ikke en størrelse, der vil kunne bære en yderligere reduktion, hvis det skal være attraktivt som en samlet boligbebyggelse.

 

Forvaltningens vurdering er således, at Albertslund Kommune ikke har arealer, der egner sig til opførelse af friplejeboliger, der opfylder kriterierne fra Bofællesskabet Storkøbenhavn.

 

Offentlige udbud til friplejeboliger

Albertslund Kommune er forpligtet til at sælge al kommunalt ejet ejendom i offentlig udbud. Et offentligt udbud må ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker, og dermed er egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive et bud. En kommune kan i udbudsbetingelserne fastsætte en række specifikke salgsvilkår, hvis de udgør et lovligt middel til at fremme et sagligt kommunalt formål. Et udbud af friplejeboliger skal derfor findes i et konkret behov hos Albertslund Kommune, og der vil kunne stilles krav om friplejeboliger, hvis det er et behov for kommunen. Der vil ikke kunne stilles krav om beboermålgruppe, eller hvilke værdier friplejeboligerne skal drives efter.

 

Forvaltningen har været i kontakt med Greve Kommune, der har gennemført et udbud af friplejeboliger. Greve Kommune kunne orientere om stor interesse fra hele norden for at opføre og drive friplejeboliger i deres kommune. Forvaltningen har været i kontakt med en ejendomsmægler, der vurderer, at den store interesse for at opføre friplejeboliger betyder, at grundpriserne for friplejeboliger er de samme som for almindelige private boliger.

 

Friplejeboliger

Bofællesskabet Storkøbenhavn forudsættes oprettet som en selvejende institution drevet i henhold til friplejeboliglovens bestemmelser, og uden kommunal anvisningsret til boligerne i bebyggelsen. Det vil være et friplejehjem, der selv vurderer hvilke borgere, der kan bo i plejehjemmets boliger. Albertslund Kommune er efter Friplejeboliglovens § 89 forpligtet til at føre tilsyn med byggeriet i anlægsfasen og efterfølgende føre tilsyn med, at boliger og serviceareal holdes forsvarligt ved lige og at boligerne udlejes til og bebos af den berettigede personkreds.

 

Derudover vil Albertslund Kommune blive ansvarlig for en række tilsyn såvel som ydelser til den enkelte borger i friplejeboligen. For visse ydelser kan der søges om mellemkommunal refusion, mens Albertslund Kommune selv skal afholde ydelser efter Sundhedsloven. Det bemærkes endvidere, at etablering af friplejeboliger i Albertslund Kommune kan påvirke kommunens egne botilbud ved eventuel overkapacitet, og dermed medføre en kommunal udgift til tomme boliger.  

 

Samlet vurdering

Forvaltningens vurdering er:

 1. Der findes ikke umiddelbart en egnet grund til opførelse af friplejeboliger, der svarer til de behov Bofællesskab Storkøbenhavn har.
 2. Idet et udbud ikke må tilpasses en bestemt køber, og der kan forventes flere interesserede bydere, er der risiko for, at Bofællesskabet Storkøbenhavn ikke vil vinde udbuddet. Kommunalbestyrelsen kan i det tilfælde beslutte enten ikke at sælge, eller at sælge til en anden operatør af friplejeboliger.
 3. Opførelse af friplejeboliger vil medføre forøgede kommunale udgifter.

 

Det er således forvaltningens anbefaling, at der ikke udbydes et kommunalt areal til opførelse af friplejeboliger

  

Træffes der beslutning om ikke at udbyde en kommunal grund ud til friplejeboliger, vil Bofællesskabet Storkøbenhavn have mulighed for at købe en privatejet grund på markedsvilkår i Albertslund Kommune. Kommunalbestyrelsen skal i dette tilfælde beslutte om der skal gives mulighed for etablering af friplejeboliger og udarbejdelse af et nyt plangrundlag for den erhvervede grund.

  

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 5. december 2019

Vedrørende udviklingsaftale:

Kommunen er forpligtet til at udbyde grunde under de betingelser, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, og som er beskrevet i sagen.

En udviklingsaftale giver en forkøbsret. For at opretholde forkøbsretten skal aftaleparten byde den pris, der sættes af en uvildig ejendomsmægler og lægges i udbuddet som vejledende mindstepris. Hvis aftaleparten har budt mindsteprisen, og en anden byder højere, kan aftaleparten matche buddet. Sker det ikke, er kommunen forpligtet til at forkaste alle bud eller sælge grunden til brug for friplejehjem til højest bydende. I udbud med en projektudviklingsaftale med forkøbsret, kan ikke gives andre kriterier end pris, idet det vil give aftaleparten en fordel frem for andre mulige bydere, hvilket er i strid med udbudsbekendtgørelsen.

Vedrørende kommunale grunde

I sagen er beskrevet de kommunale grunde, der er over 4.000 m2,, og som kan bebygges. Der findes ikke andre kommunale grunde af den størrelse, med mindre man ønsker at inddrage flere grønne arealer i f.eks. Roholmparken.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15/01/2019 Kommunestyrelsesloven.

BEK nr. 799 af 24/6-2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

LBK nr. 1162 af 26/10/2017 Friplejeboligloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke udbydes kommunalt areal til friplejeboliger.

Historik

Økonomiudvalget den 3. december, pkt. nr.

Sagen blev udsat til ekstraordinært ØU den 10.12.19.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 2:

 

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes forslag til udviklingsaftale med Bofællesskabet Storkøbenhavn med henblik på forkøbsret til et ca. 4000 m2 stort grundareal på Hyldagergrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

1 Projektbeskrivelse for Bofællesskabet Storkøbenhavn Projektbeskrivelse for Bofællesskabet Storkøbenhavn
2 juridisk notat om friplejeboliger juridisk notat om friplejeboliger
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Godkendelse af HOFOR's takster 2020 for vand og spildevand

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand og spildevand i 2020 i Albertslund Kommune i overensstemmelse med indtægsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møde den 14. november taksterne for 2020. Taksterne for vand og vandafledning (spildevand) fremgår af skemaet.

 

 

HOFOR Vand Albertslund

HOFOR Spildevand Albertslund

Vandpris

12,00 kr. pr. m3

 

Takst vandafledning trin 1

 

31,73 kr. pr. m3

Takst vandafledning trin 2

 

25,38 kr. pr. m3

Takst vandafledning trin 3

 

12,69 kr. pr. m3

 

Trappemodellen:

Trin 1 er for alle private forbrugere samt erhverv med et vandforbrug til og med 500 m3 om året.

Trin 2 er for erhverv med et vandforbrug over 500 og til og med 20.000 m3 om året.

Trin 3 er for erhverv med et vandforbrug over 20.000 m3 om året.

 

Reglerne om differentierede takster er en del af Folketingets Vækstpakke fra 2013. Der er vedlagt et notat om trappemodel for spildevandstakster, udarbejdet til MBU ved behandling af taksterne for 2019.

  

Skemaet nedenfor viser prisen for vand og vandafledning for almindelige forbrugere (trin 1) for 2019 og for 2020 samt rammen for 2020, i kr. pr. m3.

 

 

2019

2020

Ramme for 2020

Vandpris

10,92

12,00

12,00

Vandafledning

32,12

31,73

40,06

Vandafgift til staten

6,37

6,37

6,37

Taksten for 2020 inkl. moms

61,78

62,63

73,04

 

Den samlede pris for vand og vandafledning i 2020 stiger 1,5 % i forhold til 2019. Vandprisen stiger med 10 % og vandafledningsprisen falder med 1 % grundet over- og underdækning samt investeringer. Blandt fokusområderne i 2020 er klimatilpasning, renovering af vandværker, ledningsrenovering og omlægning af ledninger. Kommunen har budgetteret med et vejbidrag på 0,5 million kr.

 

Takstprovenuet for 2020 overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underdækning. Specifikation af blandt andet budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter og nøgletal er vedlagt.

 

HOFOR har udarbejdet et takstblad, som udover prisen for vand og spildevand, indeholder øvrige takster som for eksempel målerafgift, tilslutningsbidrag, omlægning af stik samt gebyrer. Takstbilaget er vedlagt.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om lov om vandforsyning m.v.

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 663 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med senere ændringer

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst - vandprisen - på 12,00 kr. pr. m3 ekskl. statslig vandafgift og moms godkendes
 2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning trin 1 - på 31,73 kr, pr. m3 ekskl. moms godkendes
 3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning trin 2 - på 25,38 kr. pr. m3 ekskl. moms godkendes
 4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning trin 3 - på 12,69 kr. pr. m3 ekskl. moms godkendes
 5. at takster og gebyrer i takstbilag for vand og spildevand godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Trappemodel for spildevandstakster HOFOR Trappemodel for spildevandstakster HOFOR
2 Takstbilag 2020 HOFOR Albertslund.docx Takstbilag 2020 HOFOR Albertslund.docx
3 Albertslund kommune - VS takst 2020 (003).pptx Albertslund kommune - VS takst 2020 (003).pptx
4 Statusmeddelelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR20.pdf Statusmeddelelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR20.pdf
5 Bilag A - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR20.xlsx Bilag A - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR20.xlsx
6 Statusmeddelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR20.pdf Statusmeddelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR20.pdf
7 Bilag A - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR20.xlsx Bilag A - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR20.xlsx
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2021

Anledning

Fastlæggelse af politisk tidsplan samt analysetemaer til budgetprocessen for 2021-2024

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger med denne sag forslag til politisk tidsplan for budgetproces for Budget 2021-2024.

 

Hovedpunkterne i den politiske tidsplan er:

 

 • Budgetseminar I den 6. maj 2020
 • Budgetseminar II den 21. aug. 2020
 • Høring af budgetkataloget den 22. aug. - 11. sept. 2020
 • 1. behandling af Budget 2021 i ØU og KB henholdsvis den 1. og 8. sept. 2020
 • KB-temamøde om høringssvar den 15. sept. 2020
 • 2. behandling af Budget 2021 i ØU og KB henholdsvis den 29. sept. og den 6. okt. 2020

 

Processen omkring borgerdrevne budgetter er endnu ikke fastlagt. Økonomiudvalget vil på sit møde i februar 2020 få forelagt en sag med administrationens forslag til, hvordan denne del af budgetprocessen kan forløbe. Forslaget vil tage udgangspunkt i en proces, hvor borgerne inddrages af to omgange, første gang i foråret i det indledende budgetarbejde og anden gang i sensommeren i det afsluttende budgetarbejde.

 

Høring af budgetkataloget

Administrationen foreslår, at budgetkataloget offentliggøres lørdag den 22. august med høringsfrist den 11. september kl. 8.00 svarende til en høringsperiode på 20 dage. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om høringssvarene på et temamøde herom den 15. september 2020.

 

Budgetspørgsmål

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter fristen for budgetspørgsmål til senest fredag den 14. september, som er 14 dage før ØUs 2. behandling af budgettet. Budgetspørgsmål og besvarelser offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Analysetemaer og indhold på budgetseminarer

Administrationen foreslår, at analysearbejdet i budgetprocessen for 2021 bygges op omkring tre spor:

 

1.     Budgetanalyser

2.     Effektivisering

3.     Borgerdrevne budgetter

 

Budgetanalyser udgør et første spor i budgetprocessen, der kan lede frem mod konkrete budgetforslag til forhandlingerne om budget 2021. Vedlagte notat "Analysetemaer til budget 2021" indeholder en opsamlende liste over de analysetemaer, som vil indgå i budgetprocessen for 2021. Analysetemaerne udgør de temaer, som er besluttet i budgetaftalen for 2020 samt temaer fra kommunalbestyrelsens analyseplan for 2019-2022.

 

Som andet spor kan der peges på et effektiviseringsspor, hvor der frem mod budget 2021 kan kigges nærmere på mulighederne for, at de skal-opgaver, som nu er blevet identificeret i kan-skal-analyserne, kan løses på bedre eller mere omkostningseffektive måder. Herunder mulighed for etablering af business-cases og investeringsforslag samt skal-opgaver, hvor serviceniveauer kan drøftes.

 

Endelig indgår arbejdet med borgerdrevne budgetter som det tredje spor, der kan lede frem til konkrete forslag til budget 2021.

 

Budgetkataloget vil som udgangspunkt blive baseret resultaterne af ovenstående tre analysespor. Administrationen foreslår, at budgetprocessen tilrettelægges ligesom i 2019, hvor de foreløbige analyser og de første overvejelser omkring budgetkataloget præsenteres for kommunalpolitikerne og KommuneMED på budgetseminar I i maj, mens det endelige budgetkatalog præsenteres på budgetseminar II i august sammen med administrationens forslag til budgetudvidelser og anlægsplan. På begge budgetseminarer orienteres desuden om en aktuelle økonomiske situation samt om status på processen omkring de borgerdrevne budgetter.  

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den politiske tidsplan for budgetproces 2021, jf. bilag 1, godkendes samt
 2. at analysetemaer til budget 2021, som beskrevet i bilag 2, godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen, idet der også arbejdes med visioner i fht. budgetkatalog og i fht. de forskellige driftsmodeller.

 

(F) undlod.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Forslag til politisk tidsplan Forslag til politisk tidsplan
2 Analysetemaer til budget 2021 Analysetemaer til budget 2021
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg 2019 (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til flytning af udgifter fra drift til anlæg for at sikre en korrekt kontering og fastholdelse af etableret praksis.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens arbejde for at overholde servicerammen har der været iværksat forbrugsreducerende tiltag i efteråret. Tiltagene blev behandlet og tiltrådt af kommunalbestyrelsen d. 10. september. Herunder flytning af 4,4 mio. kr. vedrørende større enkeltopgaver fra drift til anlæg, da de har karakter af anlægsopgaver. Beløbet er ved udarbejdelse af bevillingsskema, nedjusteret med 0,4 mio.kr. med baggrund i nuværende forventning til enkeltposternes udgifter.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede derudover i december 2018 en deling af udgifter mellem drift og anlæg. Denne praksis videreføres i 2019 og vil ligeledes reducere udgifterne på servicerammen. Med fortsat praksis for deling af udgifter mellem drift og anlæg estimeres det til at være 12,0 mio. kr. som skal flyttes. Omflytningen baserer sig på en procentvis fordelingsnøgle mellem anlæg og drift på bygningsvedligeholdelse og Vej & Park’s ramme. Den procentvise fordelingsnøgle er blevet fastsat til 80% af udgifterne og denne fordelingsnøgle vil skulle bruges fremadrettet. En større fremtidig ændring af fordelingsnøglen mellem regnskabsårene vil skulle dokumenteres.

Økonomi

Der overføres budgetter fra drift til anlæg, hvor udgifterne har anlægslignende karakter, primært på områderne Ejendomme, Vej/Park og Skoleområdet på i alt 16,0 mio. kr.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. til diverse anlægsopgaver
 2. at udgiften finansieres ved overførsel fra driftsbudgettet

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema flytninger fra drift til anlæg Bevillingsskema flytninger fra drift til anlæg
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Kommissorium for Borgersamling i Albertslund

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at "Kommissorium for Medborgerråd - Model B godkendes som kommissorium for Albertslund Kommunes medborgerskabsråd". Model B indebærer at Medborgerskabsrådet udformes som en "Borgersamling". Arbejdet med at forberede den første borgersamling i Albertsslund har påvist et behov for at tilpasse det vedtagne kommisorium.

Sagsfremstilling

 

Administrationen foreslår, at det godkendte kommisorium tilpasses, på baggrund af tre primære erkendelser;

 

 • Kommunalbestyrelsens beslutning, om at arbejde med et Medborgerråd designet som en Borgersamling (på engelsk Mini Public eller Citizen Assembly), betyder, at der er brug for et kommisorium for en Borgersamling fremfor et kommisorium for et Medborgerråd. Det skyldes, at en Borgersamling skriver sig ind i en anden demokratisk tradition end rådsarbejdet med en markant anderledes arbejds- og rekrutteringsform

 

 • Erfaringer fra den første danske Borgersamling (netop afsluttet i København) peger på, at der er behov for mere arbejdstid mellem de enkelte møder i Borgersamlingen end først antaget

 

 • Borgersamlingsmetoden indebærer et behov for en ekstern samarbejdspartner, der kan varetage rekutteringen af Borgersamlingen, faciliterer samlingens møder og garantere for Borgersamlingens uafhængighed. I forbindelse med den første borgersamling i Albertslund Kommune er der indgået et samarbejde med demokratirådgivere fra huset We Do Democracy

 

Forslag til et tilpasset kommisorium er vedlagt som bilag A. I bilag B fremgår det hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til det oprindelige kommisorium.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at bilag A godkendes som kommisorium for Albertslund Kommunes første Borgersamling

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Bilag A; Kommisorium for Albertslund Kommunes Borgersamling Bilag A; Kommisorium for Albertslund Kommunes Borgersamling
2 Bilag B; Kommisorium for Albertslund Kommunes Borgersamling med synlige tilpasninger Bilag B; Kommisorium for Albertslund Kommunes Borgersamling med synlige tilpasninger
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Spørgsmål til første Borgersamling i Albertslund

Anledning

Kommunalbestyrelsen har i juni 2019 vedtaget at nedsætte Albertslund Kommunes første Medborgerråd som en Borgersamling (den internationale betegnelse er MiniPublic eller Citizen Assembly). Forud for opstart af Borgersamlingen skal Kommunalbestyrelsen godkende det spørgsmål, som Borgersamlingen skal arbejde med i 2020, samt de kriterier, der skal ligger til grund for Borgersamlingens sammensætning.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra lande, der i årevis har arbejdet med Borgersamlinger, peger på en række principper, der skal overholdes, når man skal formulere et velfungerende spørgsmål for en Borgersamling. Det gode spørgsmål på en problematik:

 • Er aktuelt lige nu (for Albertslund)
 • Er noget Kommunalbestyrelsen ikke allerede har svaret på
 • Kræver en mere kompliceret løsning end ja/nej – der skal være et mulighedsrum
 • Har en løsning der sandsynliggøres gennem en folkelig opbakning

Spørgsmål til Borgersamlingen og kriterier for sammensætning af Borgersamlingen
Borgmesteren har i samarbejde med administrationen og We Do Democracy (ekstern samarbejdspartner) udarbejdet fire bud på spørgsmål, der overholder de ovenstående principper og er relevante for en Borgersamling i Albertslund Kommune. Samtidig har We Do Democracy udarbejdet forslag til relevante kriterier for en repræsentativ sammensætning af Borgersamlingen.

Albertslund Kommune inviterer alle borgere, som er fyldt 16 år og bosat i kommunen, til at melde sig som interesserede i at deltage i Borgersamlingen. Dernæst sammensætter We Do Democracy en repræsentativ Borgersamling, blandt de interesserede borgere. We Do Democracy foreslår en sammensætning der tager udgangspunkt i tre primære kriterier: Køn, Alder og Uddannelsesniveau. Alt efter hvilket spørgsmål Borgersamlingen skal arbejde med, er det relevant at supplere de primære kriterier med et eller flere sekunddære kriterier. De fire spørgsmål med relevante sekunddære kriterier er:

A. Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

Supplerende kriterie; Geografi (hvor i Albertslund bor man)

Supplerende kriterie; Potentielle tilflyttere og/eller nytilflyttede borgere (udgør en del af Borgersamlingen)

B. Hvordan bryder man den sociale arv og sikrer, at alle unge albertslundere gennemfører en ungdomsuddannelse?

Supplerende kriterie; Unge mellem 16-25 år udgør en større del af Borgersamlingen.

C. Hvordan kan dagtilbud i Albertslund Kommune gentænkes med fokus på at skabe balance mellem forældrenes forventninger og den kommunale indsats? Herunder hvordan kan samspil mellem kommune og civilsamfund styrkes?

Supplerende kriterie; Borgersamlingen reflekterer befolkningen i Albertslund set i forhold andelen af deltagere med børn under 7 år

D. Hvordan kan vi i Albertslund Kommune - på tværs af erhvervsliv, foreningsliv og hverdagsliv - forbedre vores indsats på klimaområdet?

Overdragelse af Borgersamlingens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsens opbakning til Borgersamlingens arbejde og anbefalinger er afgørende for, at det bliver attraktivt, meningsfuldt og forpligtende for borgerne at deltage i Borgersamlingen. Derfor skal Borgersamlingen indledningsvist kende deres mandat og den kontekst, som deres anbefalinger vil indgå i, når Borgersamlingen er afsluttet. Kommunalbestyrelsen giver Borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling på det spørgsmål, som Borgersamlingen har arbejdet med. Og Kommunalbestyrelsen støtter op omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af anbefalinger – uanset andre politiske dagsordner og strategier. Kommunalbestyrelsen vil desuden behandle anbefalingen i relevante fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen og i den forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og eventuelt ikke fulgt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 1. at Kommunalbestyrelsen vælger ét af forslagene: A, B, C eller D samt tilhørende kriterier for Borgersamlingen jf. sagsfremstilling.  

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 33:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

 

Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune

Anledning

Der skal ifølge Indkøbspolitikken 2018-2020 forelægges en årlig rapportering samt en indkøbsstrategi for Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune vedtog i marts 2018 en ambitiøs indkøbspolitik med fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering. Indkøbspolitikkens bærende principper konkretiseret i 6 indsatsområder:

 • Bæredygtige indkøb
 • Innovative indkøb og samskabelse
 • Socialt ansvar
 • Effektive indkøb
 • Totaløkonomiske indkøb
 • Fælles om indkøb

Arbejdet med indsatsområderne konkretiseres i indkøbsstrategien.

Økonomiudvalget fik på mødet d. 1. oktober en orientering om status på Indkøbspolitikken 2018-2020, hvor det fremgik, at administrationen vil forelægge den årlige rapportering samt indkøbsstrategi for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december.

Status for Indkøbspolitikken 2018-2020
Arbejdet med indkøbspolitikken har siden vedtagelsen imidlertid været hårdt plaget af vakancer. Der blev ansat en ny indkøbs- og udbudskonsulent pr. 1. februar 2019 og en indkøbscontroller pr. 15. maj 2019. Medarbejderne har i foråret primært foretaget oprydning og tilretning af kontrakter og varekataloger, som ikke har været ajourførte, hvorfor datagrundlaget for indkøbsstyring og compliancerapporter ikke har været tilstrækkeligt validt. Dette har givet anledning til mange henvendelser fra decentrale enheder og medført ekstra opgaver. Samtidig udløb den eksisterende aftale om anvendelse af et indkøbsanalysesystem i løbet af foråret. Administrationen har derfor i efteråret gennemført en markedsdialog med leverandører af indkøbsanalysesystemer, som i dag samarbejder med kommunerne i Vestegnens Indkøbs Forum (VIF), og på den baggrund indgået aftale med MIAData. Systemet implementeres i 1. kvartal 2020.

På indkøbsområdet er der derudover et styrket administrativt samarbejde med Glostrup og Hvidovre kommuner under etablering.

Den årlige afrapportering på indkøbspolitikkens indsatsområder fremgår af bilag 1. Det fremgår bl.a., at kommunen deltager i Partnerskab om Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og i et tværkommunalt samarbejde om ansvarlig skattehåndtering. Derudover har kommunen tilsluttet sig en række forpligtende SKI-aftaler, idet indkøbsaftalerne i videst mulige omfang skal understøtte indkøbspolitikkens målsætninger. Endelig er der i efteråret gennemført udbud af mentorordning.

Indkøbsstrategi
Administrationen har udarbejdet forslag til fokusområder for kommunens indkøbsstrategi, der skal understøtte realiseringen af indkøbspolitikkens 6 indsatsområder:

 • Vi skal sikre de rigtige aftaler
 • Vi skal sikre den rette organisering af indkøb
 • Vi skal sikre de nødvendige kompetencer
 • Vi skal sikre tilgængelig ledelsesinformation

Indkøbsstrategien fremgår af bilag 2. Der arbejdes fortsat med at påvirke indkøbsaftaler, så de afspejler kommunens indkøbsbehov og efterlever indkøbspolitikken. Det ny indkøbsanalysesystem skal bl.a. understøtte dette - og samtidig sikre tilvejebringelse af ledelsesinformation, så implementeringen af indkøbsaftaler understøttes bedre, og der sikres en professionel indkøbsvaretagelse, hvor mest muligt handles via e-handel - og mindst muligt indkøbes uden for indkøbsaftalerne. Kommunens indkøbere skal uddannes, så de er fortrolige med e-handel og har det fornødne kendskab til relevante indkøbsaftaler. Øget effektivitet i indkøb fordrer også, at indkøb organiseres, så der er et tilstrækkeligt indkøbsvolumen, så administrative omkostninger ved mange små indkøb begrænses.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den årlige afrapportering på indkøbspolitikkens indsatsområder tages til efterretning, jf. bilag 1.
 2. at indkøbsstrategien godkendes, jf. bilag 2.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingens punkt 1.

 

Man stemte om indstillingens punkt 2

 

For stemte 14 (A, F, B, C)

Imod stemte 4 (V, O)

Undlod 3 (Ø, Å)

 

Indstillingens punkt 2 var hermed godkendt.

 

 

 

 

 

Bilag

1 Præsentation - Afrapportering på indkøbspolitik 2018-2020 Præsentation - Afrapportering på indkøbspolitik 2018-2020
2 Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen til Bowlerhatten

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget, 3. december 2019, pkt. 36

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag og indstilling indeholder personfølsomme oplysninger, hvorfor punktet er lukket.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

Tilbage til toppen