Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 10. september 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Dennis Schmock (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage
3. SUS/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring
4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019
5. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet
6. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige
7. KFU/ØU/KB - Pulje til borgerdrevne aktiviteter
8. KFU/ØU/KB - Fastholdelse af unge i foreningslivet
9. BSU/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden
10. SUS/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden
11. BSU/ØU/KB - Evalueringsplan 'Skole for alle' og folkeskolereform
12. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "én koordinerende sagsbehandling" for børn og unge med handicap (bevilling)
13. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "børn og bøger i bio" (bevilling)
14. EBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2024
15. MBU/ØU/KB - Resultater fra borgerinddragelse til Kommuneplanstrategi
16. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.1 (18.7) Roholmparken, seniorbofællesskaber og park
17. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 18.1.2 - Roholmparken Vest - seniorbofællesskab (høring)
18. MBU/ØU/KB - Principbeslutning for navngivning af veje og pladser (høring)
19. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Herstedvesterstræde 4-6 (høring)
20. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Randager 1 (høring)
21. MBU/ØU/KB - Nedlæggelse af bolig - Albertslundvej 3
22. MBU/ØU/KB - Flytning af baner inden byggeri af hal
23. MBU/ØU/KB - Afslag på permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd
24. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030
25. MBU/ØU/KB - Forlængelse af 2-1 vej på Ballerupvej og Østbakkevej
26. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)
27. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)
28. MBU/ØU/KB - Udvidelse af parkeringsplads på Alberts Vænge (bevilling)
29. MBU/ØU/KB - Etablering af Besøgsgård på Toftegården (bevilling)
30. ØU/KB - Genoptagelse af opsagt lejemål Roskildevej 163 (bevilling)
31. ØU/KB - Hyldager bakker - frigivelse af rådighedsbeløb - indtægt for modtagelse af jord (bevilling)
32. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti om socialt frikort
33. ØU/KB - Forslag fra SF om tilføjelse til de boligsociale anvisningskriterier
34. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om proces ved ansættelsesstop
35. ØU/KB - Boligselskabet AKB Albertslund afdeling Hedemarken- solcelleanlæg
36. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd. 6 Vest - opdeling af boliger
37. ØU/KB - Godkendelse af projekt Albertslund Boligselskab afd. 3703 Vest
38. ØU/KB - Godkendelse konvertering af lån Albertslund Boligselskab afd. 3704 Etagehusene
39. ØU/KB - Godkendelse af konvertering samt vedståelse af garanti Vridsløselille Andelsboligforening af d. 5 Kanalens Kvarter
40. ØU/KB - Godkende påbudt konvertering Albertslund Ungdomsboliger afd. Morbærhaven
41. ØU/KB - Godkende råderetsarbejder, låneoptagelse og etablering af kommunal garanti. Vridsløselille Andelsboligforening afd 4 Række
42. ØU/KB - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Godthåbsparken, Albertslund
43. ØU/KB - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49, 2620 Albertslund
44. ØU/KB - Udpegning/godkendelse af bestyrelsesmedlemmer Danmarks Internationale Kollegium
45. ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
46. ØU/KB - Frigivelse af indefrosne overførsler (bevilling)
47. ØU/KB - Forbrugsreducerende tiltag som følge af Økonomirapport nr. 4 (bevilling)
48. KFU/ØU/KB - Opsigelse af kontrakt på reklamefinansierede biblioteksposer
49. KB - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Vestegnen

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Jørn Jensby (A) har meldt afbud på grund af ferie.

Carsten Boje Larsen (A) er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes
 2. at indkaldelse af stedfortræder godkendes

Beslutning

Godkendte dagsordenen og indkaldelse af stedfortræder.

Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage

Anledning

Forhøjelse af budgettet og/eller ændring af målgruppekriterierne for de borgere, der modtager gaver ved særlige mærkedage i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Borgere i Albertslund Kommune modtager ved særlige mærkedage, som runde fødselsdage eller bryllupsdage, udvalgte gaver.

 

Kriterierne for at modtage gaverne er som følgende: 

 • Borgere, der har været gift i henholdsvis 60, 65, 70 eller 75 år, modtager en blomst og chokolade til en værdi af 350 kr.
 • Borgere, der fylder 90 år, modtager en blomst til 150 kr. og en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.
 • Borgere, der fylder 100 år, modtager en blomst, chokolade til en værdi af 350 kr. samt en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.

 

Derudover betales der ca. 2.000 kr. til kørselsgodtgørelse for at få bragt gaverne hjem til borgerne samt ca. 3.500 kr. til udtrækning af borgeroplysninger om pensionisternes mærkedage hos It- leverandør.

 

Det samlede budget for indkøb af gaver, kørselsgodtgørelse og udgifter til It-leverandør er årligt 10.000 kr.

 

De seneste to år har de afsatte midler ikke været nok til at dække udgifterne, og eftersom ældrebefolkningen i Albertslund vokser de kommende år, må det antages, at der er flere borgere fremadrettet, der vil opfylde kriterierne for mærkedagene.

Foreløbige beregninger for 2019 viser, at udgifterne til mærkedage udgør ca. 23.500 kr.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår følgende 3 muligheder, hvoraf der anbefales den første: 

 • Målgruppekriterierne ændres, så det kun er når borgerne fylder 100 år, at de modtager en gave. Herved kan økonomien holdes inden for det budgettet.
 • Budgettet forhøjes med 15.000 kr., så det fremadrettet udgør i alt 25.000 kr. De ekstra midler afholdes ud fra eksisterende konti i Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg - eksempelvis "diverse ældreaktiviteter" eller den "styrbar Sundhedspulje".
 • Udarbejdelse af udvidelsesforslag til budget 2020, hvor budgettet forhøjes med 15.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 23. maj 2019

KMD har ikke mulighed for at trække en liste på borgere, der har været gift eller samboende i en årrække på 60-75 år. KMD har kun en adressehistorik tilbage til 2014. Derudover vil der være en usikkerhed forbundet med om parret har været samboende og har haft bopæl i en anden kommune, før de flyttede til Albertslund Kommune. KMD må desuden kun udlevere data på borgere fra Albertslund Kommune.

Derudover ønskede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 25. maj 2019 nogle uddybende beregninger. Beregningerne er skitseret i nedenstående skema:

Mærkedag

 

Nuværende gaver

 

Antal borgere i 2019

Udtræk via KMD

 

Økonomisk beregninger på baggrund af antal borgere i 2019

 

Andre udgifter:

Udtræk til KMD, Indkøb af bøger og kørsel til udbringning af gaver

90 års fødselsdag

Blomst til kr. 150,00 og bog til kr. 200,00

I alt kr. 350,00

 

32

 

Kr. 11.200

 

Kr. 9.500

100 års fødselsdag

Blomst til kr. 150,00 bog til kr. 200,00 og

chokolade til kr. 200,00 samt borgmesterbesøg

I alt kr. 550,00

 

Kr. 0

  

Kr. 0

 

Gift i 60, 65, 70 eller 75 år

Blomst til kr. 150,00

chokolade til kr. 200,00

I alt kr. 350,00

 

Kr. 0

 

Kr. 0

 

På baggrund af ovenstående beregninger anbefaler afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at målgruppekriterierne og indholdet af gaverne ændres, så det fremadrettet kun er når borgerne fylder 90 år og 100 år, at de modtager gaver. Derudover anbefales det, at gaverne kun består af chokolade eller blomst og et besøg af borgmesteren, når borgerne fylder 100 år.

I 2019 vil udgiften udgøre 4.800 kr. på baggrund af udtrækket fra KMD (32 borgere, der fylder 90 år). Herved sikres, at det eksisterende budget for særlige mærkedage overholdes, hvor der også vil være økonomi til at tage højde for den voksende ældredemografi i Albertslund Kommune.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 4. september 2019

Der er brug for en korrigering af skemaet, da udgifterne til bøger bortfalder, og dermed er de ikke længere en del af diverse udgifterne.

Mærkedag

Antal borgere

Gaver

Udgifter I alt

90 års fødselsdag

32

Blomst/chokolade 150 kr.

4.800

100 års fødselsdag

0

Blomst/chokolade 150 kr. + borgmesterbesøg

0

Diverse udgifter

Udtræk til KMD og kørsel til udbringning af gaver  

 

 

5.000

Samlede udgifter for mærkedage i 2019

 

 

9.800

Såfremt sagen godkendes vil udgifterne til pensionisternes mærkedage i 2019 udgøre 9.800 kr.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at målgruppekriterierne ændres, så det fremadrettet kun er, når borgerne fylder 100 år, at de modtager gaver. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende indstilling af 23. maj 2019,

 1. at målgruppekriterierne ændres, så det kun er når borgere fylder 90 og 100 år, at de modtager chokolade.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 23. maj 2019, pkt. 4:

Sagen sendes tilbage til direktørområdet med henblik på en genberegning af følgende modeller:

 

Blomst/chokolade til:

 • Borgere, der fylder 90 år
 • Borgere, der fylder 100 år
 • Borgere, der har været gift/samlevende i 75 år.

Udvalget ønskede om muligt (IT teknisk), at der ikke skelnes mellem begrebet samlevende/ gift.

 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 

 

Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt.8

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

(V) stillede forslag om uændret serviceniveau

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 4 (V, O)

Imod stemte 16 (A, F, Å, B, C, Helge Bo Jensen (Ø)

Undlod 1 (Lene Rygard Jensen (Ø)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Man godkendte indstilllingen, med ikrafttrædelse fra den 01.01.20.

 

(V) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

Sagsfremstilling

Forslag om at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

 

I kvalitetsstandarden for plejeboligområdet fremgår det, at rengøringen af fællesarealerne er omfattet af ydelsen "Praktisk bistand - rengøring" og at den er gratis - helt ligesom rengøringen af den private del af boligarealet.

Samtidig opkræves beboerne imidlertid for den samme rengøring over huslejen (som det bl.a. fremgår af svar dateret 23/1-2018 til undertegnede).

 

På den baggrund foreslås, at kommunen sikrer, at kvalitetsstandarden efterleves ved:

- at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover

- at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Desuden indskærpes, at de gældende kvalitetsstandarder skal være let tilgængelige for borgerne via kommunens hjemmeside.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

 

Økonomi & Stab

Efter Økonomiudvalgsmødet i marts er der vedlagt yderligere notater om udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 18. juni 2019

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende rengøring af fællesarealer. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer ikke, at visitation til rengøring af fællesarealer som praktisk hjælp efter Servicelovens §83 ligger i tråd med Servicelovens formål, hvorfor ydelsen til rengøring af fællesarealer ikke er gratis.

 

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at rengøring af fælles boligarealer i almene plejeboliger er et fælles anliggende for beboerne. Det er op til beboerne at træffe beslutning om, hvordan rengøringen udføres. Ifølge ministeriet er det mest oplagt og praktisk, at dette gøres i fællesskab, hvorefter udgiften til rengøring af fælles boligarealer indgår som en driftsudgift i huslejen. Svaret fra ministeriet er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsstandarden er blevet justeret i forhold til betaling for rengøring af fællesarealer for at sikre lovmedholdelighed.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg kan på baggrund af svaret fra ministeriet ikke anbefale godkendelse af Enhedslistens forslag.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover og
 2. at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

     1.   at forslaget ikke godkendes, idet det anses ikke at være lovmedholdeligt.

Historik

Kommunalbestyrelsen

Godkendte at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2019, pkt. 3:

Udvalget stemte om forvaltningens indstilling:

Stemte for: Leif Pedersen (F), Qasir Mirza (A), Marianne Burchall (A) og Paw Østergaard Jensen (A).

Stemte imod: Helge Bo Jensen (Ø).

Allan Høyer (O) undlod at stemme. 

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) undlod.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Man stemte om forvaltningens indstilling

 

For stemte 15 (A, F, B, V, C)

Imod stemte 5 (Ø, O)

Undlod 1 (Å)

 

Indstillingen var godkendt.

 

 

 

Bilag

1 Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer
2 Telefonnotat - Ældreministeriet Telefonnotat - Ældreministeriet
3 SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger
4 SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger
5 SV Vedr. praktisk hjælp i plejebolig SV Vedr. praktisk hjælp i plejebolig
6 Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer
7 Juridisk notat Juridisk notat
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet. I kvalitetsstandarden er det beskrevet, hvilken målgruppe ydelserne retter sig mod, betingelser for at modtage hjælpen, kriterier og hvilket omfang ydelsen har i Albertslund Kommune.

 

Kvalitetsstandarderne er et redskab, som bruges til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og den konkrete hjælp.

 

Kvalitetsstandarderne skal også sikre gennemsigtighed på plejeboligområdet. Borgerne i Albertslund Kommune skal have mulighed for at få kendskab til Kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Kvalitetsstandarden for plejeboligområdet lægges på kommunens hjemmeside, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

I den vedlagte kvalitetsstandard for Plejeboligområdet 2019 er tilpasninger markeret med funktionen 'ændringsmarkeringer'.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har foretaget få tilpasninger i den vedlagte kvalitetsstandard. Plejeboligområdets kliniske diætist har præciseret beskrivelserne, som omhandler mad, drikke og måltider, herunder ernæringsvurdering, på plejeboligområdet. Derudover har afdelingen præciseret ydelsesbeskrivelsen omhandlende kost og ernæring med afsæt i præciseringen af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Betaling af sonderemedier og ernæringspræparater

Albertslund Kommune har medio 2018 modtaget brev og informationsmateriale fra Region Hovedstaden, som gør kommunerne i Regionen opmærksom på Sundheds- og Ældreministeriets præcisering af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Det fremgår af brevet fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. remedier til sondeernæring, at borgerne ikke længere skal afholde en egenudgift i forbindelse med, at de har fået lægeordineret sonderemedier. Kommunerne dækker udgifterne til sonderemedier, hvis borgeren er i kontakt med hjemmesygepleje, plejebolig eller anden lignende offentlig institution efter afsluttet sygeforløb, det vil sige, når tilstanden er stationær - altså når sondebehandlingen er afsluttet i hospitalsregi, og borgeren er i kommunalt regi.

 

Konkret betyder det, at borgere i plejebolig vil få dækket alle udgifter til sonderemedier, det vil sige alt udstyr til sondeernæringen, hvis de har fået lægeordineret sonderemedier.

 

Der er fortsat egenbetaling på selve ernæringspræparaterne - altså den mad, der anvendes i sonden. Borgere med lægeordineret sondeernæring vil være berettiget til tilskud i henhold til Sundhedsloven §159. Tilskuddet til ernæringspræparater er fastsat til 60 procent af borgernes udgifter til ernæringspræparaterne. Borgeren er derfor normalt kompenseret med tilskuddet på 60 procent og borgeren afholder selv de resterende 40 procent af udgiften (For mere information se vedlagte bilag om Grøn recept og brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. remedier til sondeernæring). Borgere, som kun får sondeernæring, betaler ikke for måltider i servicepakken.

 

Andre tilpasninger

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har præciseret afsnit om visitation til plejebolig, således at borgerne i endnu højere grad kan få viden om muligheden for plejebolig i Albertslund Kommune. Der er også tilføjet et afsnit om den nye plejecenterlægeordning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 7. februar 2019

Helge Bo Jensen (Ø) oplyste, at Enhedslisten (Ø) har fremsendt forslag til Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar 2019 om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 27. februar 2019

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar udbad Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti svar på følgende spørgsmål.

 

1) Helge Bo Jensen (Ø) ønskede oplyst, det personalemæssige ressourceforbrug i forhold til tilberedning af maden.  

De kostansvarlige medarbejdere på plejeboligområdet står for bestilling, modtagelse, afhentning til afdelingerne og tilberedning af maden til frokost. Der er en kostansvarlig medarbejder i hver afdelingen/etage.

Estimeret tidsforbrug til disse opgaver er:

 • Bestilling: ca. 5,5 timer ugentligt
 • Modtagelse x3 om ugen: ca. 2,5 timer ugentligt
 • Afhentning til afdelingerne: ca. 9 timer ugentligt
 • Tilberedning af frokost: ca. 2 timer pr. dag pr. medarbejder

 

Plejepersonalet står for tilberedning af morgenmad og tilberedning af aftensmad samt tilberedning i forbindelse med fødselsdage, mærkedage og fællesarrangementer

Estimeret tidsforbrug til disse opgaver er:

 • Tilberedning af morgenmad: ca. 15 min. pr. borger dagligt. (Morgenmaden tilberedes løbende i takt med at borgerne står op).
 • Tilberedning af aftensmad: ca. 2 timer dagligt pr. afdeling/etage 

 

2) Leif Pedersen (F) ønskede oplyst om der er elmåler i hver bolig.

Der er ikke el-måler i hver bolig på Albertshøj. Der er el-måler i hver bolig i Humlehusene

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 6. marts 2019

På Økonomiudvalgets møde tirsdag den 5. marts udbad Helge Bo Jensen (Ø) uddybende svar vedrørende det personalemæssige ressourceforbrug i forbindelse med tilberedningen af maden. Det vil sige en sammentælling af hvor mange afdelinger, der er og den samlede økonomi på arbejdstimer til at tilberede maden, når maden produceres et andet sted. Det skal opgøres separat fra tidsforbruget til at hjælpe beboere med indtagelse af maden.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har påbegyndt udarbejdelse af svar, men kan grundet den korte tidsfrist ikke give et svar til den videre politiske behandling, fordi det kræver en dybere analyse af området og inddragelse af ledere og medarbejdere.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. marts 2019

På Økonomiudvalgets møde den 5. marts udbad Leif Pedersen (F) oplyst om der er elmåler i hver bolig (side 34/Husleje).

Der er en elmåler, som kun forsyner plejeboligerne. Sundhedshus, servicearealer mm. forsynes af andre målere. Forbruget på måleren til plejeboligerne opdeles ligeligt mellem boligerne.

 

Da strømforbruget for boligerne er relativt lavt, og mange beboere bor der i kortere tid, blev det aftalt efter anbefaling fra OK-Bolig, at der opkræves efter forsyningsselskabets aconto fordelt pr. måned. En sådan forholdsvis simpel fordeling af forbruget er enkel at administrere, og der spares derfor udgifter til administration til OK-Bolig. Det ville have kostet mere i administrationsbidrag til OK-Bolig, hvis der skulle laves særskilt opgørelse ved hver fraflytning.   

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 13. marts 2019

Vedlagt statusnotat om betaling for rengøring af fællesarealer.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 21. marts 2019

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet oversigt vedrørende det personalemæssige ressourceforbrug i forbindelse med tilberedning af maden opgjort på de enkelte afdelinger samt den samlede økonomi. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 18. juni 2019

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar stillede Enhedslisten forslag om at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne for borgere i plejebolig, og at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rengøring af fællesarealer. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer ikke, at visitation til rengøring af fællesarealer som praktisk hjælp efter Servicelovens §83 ligger i tråd med Servicelovens formål, hvorfor ydelsen til rengøring af fællesarealer ikke er gratis.

 

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at rengøring af fælles boligarealer i almene plejeboliger er et fælles anliggende for beboerne. Det er op til beboerne at træffe beslutning om, hvordan rengøringen udføres. Ifølge ministeriet er det mest oplagt og praktisk, at dette gøres i fællesskab, hvorefter udgiften til rengøring af fælles boligarealer indgår som en driftsudgift i huslejen. Svaret fra ministeriet er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsstandarden er blevet justeret i forhold til betaling for rengøring af fællesarealer for at sikre lovmedholdelighed. Vedlagt er således en ny udgave af kvalitetsstandarden, som er afstemt med svaret fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 7. februar 2019.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 28. august 2019

Det er muligt at ændre teksten i forhold til Ældrerådets bemærkning: Fra ”der gives ikke medicin, der ikke er ordineret af egen læge” til ”der gives ikke medicin, der ikke er lægeordineret” i kvalitetsstandarden. 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for plejeboligområdet 2019 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet følgende ændringer indskrives:

side 3/ sidste afsnit - den oprindelige tekst bibeholdes men, der skrives 60 dage i stedet for 2 mdr.

side 9/ 3. afsnit - Sonderemedier staves korrekt.

side 34 - Ordet "DONG" ændres til "Ørsted".

 

Der ønskes svar om muligt til Kommunalbestyrelsesmødet:

Helge Bo Jensen (Ø) ønskede oplyst, det personalemæssige ressourceforbrug i forhold til tilberedning af maden (1. afsnit/side 9).

Leif Pedersen (F) ønskede oplyst om der er elmåler i hver bolig (side 34/Husleje). 


Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Til den videre behandling blev aftalt en beregning af, hvor mange afdelinger der er og økonomi på tilberedningsdelen som led i, at maden produceres et andet sted, samt hvordan beregnes elforbruget når der ikke er målere jf. supplerende sagsfremstilling,


Kommunalbestyrelsen, 12. marts 2019, pkt. 14:

Sagen udgik af dagsordenen.


Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet ordet "plejeboligområdets" i afsnittet "Leverandør af ydelsen" på side 20 slettes.

Ældrerådets bemærkning afklares til den videre behandling.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) Leif Pedersen (F) undlod.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 15 (A, F, B, V, C) afbvc

Imod stemte 5 (Ø, O)

Undlod 1 (Å)

Bilag

1 Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring
2 Brev fra Region H vedr. sonderemedier Brev fra Region H vedr. sonderemedier
3 Folder om grøn recept september 2018 Folder om grøn recept september 2018
4 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation) Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation)
5 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer
6 Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer
7 Bilag Ressourcer til tilberedning af maden Bilag Ressourcer til tilberedning af maden
8 Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer
9 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 (til publikation) Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 (til publikation)
10 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 m. ændringsmarkeringer
11 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet

Anledning

Udpegning af nyt medlem til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes Udsatteråd består af 10 medlemmer. Da Kirsten Mogensen har trukket sig fra rådet, er der behov for, at et nyt medlem indtræder. Udsatterådet indstiller derfor ny kandidat til Udsatterådet.

 

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet § 5 stk. 6 kan der vælges nye medlemmer til Udsatterådet, hvis medlemmer frafalder i løbet af en funktionsperiode. Ifølge forretningsordenen § 5 stk. 3 skal sammensætningen af Udsatterådet ske efter følgende retningslinjer:

 

a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation,

b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau,

c) 2 medlemmer, som er sagkyndige og

d) 1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området.

 

Kirsten Mogensen var valgt som repræsentant for målgruppen.

 

Udsatterådet besluttede den 20. juni 2019 at indstille Irene Erika Kann, som nyt medlem af rådet, på baggrund af ansøgning fra Irene. Irene Erika Kann er ligeledes repræsentant for målgruppen.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Irene Erika Kann udpeges til Udsatterådet som repræsentant for målgruppen.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

6. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Anledning

Der skal tages stilling til et nyt koncept for prisuddelingen til foreningsfesten.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger og deres medlemmer ved to forskellige begivenheder: Foreningernes Dag i september og Ungdoms- og Idrætslederfesten i november. I forbindelse med disse to arrangementer er følgende priser blevet uddelt: "Årets Forening" i forbindelse med Foreningernes Dag og "Årets Ildsjæl" og mesterskabspriser i forbindelse med Ungdoms- og Idrætslederfesten. Folkeoplysningsudvalget har uddelt prisen til "Årets Forening", Kultur- & Fritidsudvalget har uddelt prisen til "Årets Ildsjæl", mens mesterskabspriserne siden 2018 er blevet uddelt af Idrætsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan vores frivillige folkeoplysende foreninger fremover kan fejres.

 

Koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger

For at skabe endnu mere opmærksomhed omkring fejringen af de frivillige folkeoplysende foreninger, samles fejringen i én stor årlig begivenhed. Fejringen sker ved en foreningsfest i november måned, hvor kommunen hylder sine frivillige, og de foreningsmedlemmer som har vundet mesterskaber, eller som på anden måde har gjort sig positivt bemærket. Antallet af priser udvides fra tre til seks, så endnu flere indsatser og præstationer hyldes. Fokus for foreningsfesten vil være prisuddelingerne, hvor priserne vil blive uddelt på skift hen over aftenen, så alle prismodtagere føler, at de bliver hyldet og fejret, og som noget nyt vil de nominerede til de forskellige priser også blive nævnt.

Det foreslås, at der fremover uddeles følgende priser til foreningerne, og at kompetencen til at uddele priserne fordeles mellem Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget:

 

 • Årets Ildsjæl (uddeles af Folkeoplysningsudvalget)

 

 • Årets Idrætsleder (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Træner/Leder talent (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

 • Årets Idrætstalent (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Idrætsudøver (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Forening (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

Kandidater til mesterskabspris indstilles af foreninger, udøvere, forældre etc. til forvaltningen senest den 19. august 2019. Forvaltningen vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne. Mesterskabspriser uddeles under foreningsfesten af formanden for Idrætsrådet.

 

De nominerede til de seks øverste priser forelægges råd og udvalg på deres møder i september og oktober. De enkelte priser uddeles kun, hvis der er minimum tre nominerede til at modtage prisen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. august 2019

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 28. maj at sende sagen i høring i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

 

Idrætsrådets høringssvar 4. juni 2019:

 

Idrætsrådet bakker op om det nye koncept, da rådet ønsker, at kommunens trænere, ledere og idrætsudøvere bliver fejret og hyldet endnu mere for deres indsatser. Rådet ønsker at konceptet evalueres efter foreningsfesten i 2019.

 

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar 19. juni 2019:

 

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at det overvejes, om der kan indføres en ekstra pris, som kan uddeles til aktive som gør en stor indsats uden for de etablerede godkendte foreninger.  

Udvalget ønsker, at prisen Årets Idrætsudøver ændres til at hedde Årets Foreningsaktive.

Udvalget ønsker at festen evalueres årligt.  

 

Såfremt KB træffer beslutning 10/9 2019 vil priserne kunne blive uddelt efter den beskrevne model i forslaget til festen i 2019.

Forslag til kriterier for Årets foreningsaktive

 

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 29. august 2019

På KFU's møde blev det besluttet, at forvaltningen kommer med et udkast om, hvad kriterierne er for Årets foreningsaktive - nedenfor forslag til kriterier:

 

 • Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
 • Hvem kan modtage prisen: Aktive foreningsmedlemmer i godkendte kulturelle foreninger, idé-bestemte foreninger eller friluftsforeninger.
 • Hvem kan indstille til Årets Ildsjæl: Alle foreninger, medlemmer i foreninger, samt forældre med børn i en forening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.
 • Hvordan fejres prisen: Prisen uddeles i november ved årets foreningsfest.
 • Overrækkelsen foretages af formanden for Folkeoplysningsudvalget. Prisen er på 2.000 kr.

Økonomi

Økonomi - fest:

Der er i Budget 2019 afsat 107.000 kr. til foreningsfesten, hvilket svarer til det beløb, som tidligere har været afsat til Ungdoms- og Idrætslederfesten. Med det nye koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger forventes der ca. 50 flere deltagere.

 

Økonomi - priser:

Der er i Budget 2019 øremærket 13.000 kr. til gaver og priser til de 6 prismodtagere i frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Der er i Budget 2019 øremærket 8.000 kr. til  modtagere af mesterskabspriser. Antallet af kandidater til denne pris varierer fra år til år.

 

I 2019 anvendes 50.000 kr. fra de afsatte midler til Foreningernes Dag.

 

Hvis det beskrevne koncept skal fortsætte i 2020 og frem, skal budgettet til foreningsfesten opjusteres med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller:

     1. at der afholdes en foreningsfest, hvor der uddeles 6 priser til idræts- og foreningslivet, samt mesterskabspriser til de idrætsudøvere som har vundet mesterskaber.

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 27. august indstiller Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse:

 1. at prisen Årets Idrætsudøver ændres til Årets Foreningsaktive, og at prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.
 2. at foreningsfesten evalueres årligt af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet.

 

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. maj 2019, pkt. 2:

Udvalget besluttede, at sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet og derefter på Kultur- og Fritidsudvalget i august og ØU/KB i september.

 

Kultur- og Fritidsudvalget , 27. august 2019, pkt. 2:

Udvalget tiltrådte indstillingspunkt 1 af 28. maj 2019.

 

Jf. supplerende sagsfremstilling af 27. august 2019:

 

Udvalget kunne ikke tiltræde forvaltningens indstillingspunkt 1.

 

Udvalget ønskede at der laves to ændringsforslag som følger:

3. at der indstiftes en ny pris: Årets foreningsaktive til en person og

4. at prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.

 

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen kommer med et udkast om, hvad kriterierne er for denne pris.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillingspunkt 2.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Priser til folkeoplysende foreninger Priser til folkeoplysende foreninger
Tilbage til toppen

7. KFU/ØU/KB - Pulje til borgerdrevne aktiviteter

Anledning

Kriterier for pulje til borgerdrevne aktiviteter.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle etableres en borgerdreven fællesskabspulje. Puljen er etableret som led i at understøtte implementeringen af politikken "Fælles om Albertslund".

Formålet med puljen er at gøre det let og hurtigt for borgere, frivillige, foreninger og organisationer at opnå støtte til at realisere borgerdrevne aktiviteter, der kan understøtte politikkens ambition om at skabe fællesskab og sammenhængskraft i Albertslund.

 

Hvad kan der søges støtte til:

Puljen giver støtte til aktiviteter, der styrker byens fællesskaber, skaber nye lokale samlingssteder og styrker byens sammenhængskraft, på tværs af alder, bydele, kultur og køn. Der kan søges støtte til følgende aktiviteter:

 

Aktiviteter der samler

Puljen kan søges til aktiviteter, der kan samle albertslundere. Initiativerne kan være rettet mod forskellige målgrupper. Initiativer kan f.eks. være koncerter, børneaktiviteter, dans, banko og lignende. Der kan samtidig søges midler til materialer f.eks. til fælles madlavning, leg/spil og kreative oplevelser etc.

 

Møder i naturen og lokale samlingssteder

Møder i naturen skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs motion eller trampestier. Der kan også søges midler til byggematerialer og indkøb, der gør lokale samlingssteder mere attraktive, f.eks. til grill, beplantning, kunst og udsmykning, lege- eller træningsfaciliteter, borde og bænke, eller andre faciliterer man kan samles om. Formålet er, at det skal være attraktivt og let at samles i byens rum og i naturen.

 

De praktiske ting, der gør det muligt at samles

Når der skal laves aktiviteter og arrangementer, der samler byens borgere, kan der være behov for forplejning, leje af lokaler, telte eller pavilloner, oppyntning, tryk af invitationer/information og lignende. Da det skal være let for alle borgere at lave aktiviteter i Albertslund, kan puljen derfor søges til de praktiske ting, der gør det muligt at samles. 

 

Oplysning og inspiration om medborgerskab, demokrati og fællesskaber

Puljen kan søges til oplysning og inspiration til aktive borgere, frivillige, organisationer og boligforeninger, f.eks. i form af tilskud til finansiering og støtte til oplægsholdere, kurser og lignende. Der kan søges støtte til oplysning og inspiration, der vedrører emnerne medborgerskab, frivillighed og sammenhængskraft. Det kan bl.a. handle om, hvordan der kan skabes fællesskaber på tværs af kultur og alder, viden om hvordan man opretter foreninger, igangsætter fællesskaber og sikrer oplysning om demokratisk deltagelse.

 

Hvem kan søge puljen:

Puljen kan søges af borgere, foreninger, frivillige og organisationer i Albertslund Kommune. Ansøgning om støtte på op til 5.000 kr. behandles af afdelingen for Kultur & Fritid. Sagsbehandlingstid er optil 14 dage.

Ansøgninger om støtte fra 5.000 - 15.000 kr. behandles af Kultur & Fritidsudvalget, og Frivillighedscentret fungerer som rådgivende part i sagsbehandlingen af ansøgningerne. Den forventede sagsbehandlingstid på disse ansøgninger er 2 måneder.

 

Ikrafttrædelse:

Puljen kan søges i perioden fra den 15. oktober til den 15.december 2019.

 

KFU orienteres på deres møder om, hvilke aktiviteter forvaltningen har givet tilskud til.

 

Økonomi

Der er afsat 150.000 kr. i Budget 2019 til puljen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for "Pulje til borgerdrevne aktiviteter" godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 27. august 2019, pkt. 3:

Udvalget fremlagde ændringsforslag:

 

1. at forvaltningen får mandat til at tildele midler op til 10.000 kr.,

2. at det bestræbes at ansøgninger bliver behandlet indenfor 5 - 10 arbejdsdage,

3. at Frivillighedscentret ikke fungerer som rådgivende part i sagsbehandling af ansøgningerne og

4. at puljen evalueres i starten af 2020.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling med ændringsforslagene.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen med ændringsforslagene pkt 1, 2 og 4, idet der ikke er nogen fast rådgivende part.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde ændringsforslagets pkt. 1.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, idet han erklærede sig inhabil.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Brian Palmund (V) kunne ikke godkende pkt. 1.

Tilbage til toppen

8. KFU/ØU/KB - Fastholdelse af unge i foreningslivet

Anledning

Pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at etablere en pulje til fastholdelse af unge mellem 18- 24 år i foreningslivet. Puljen administreres af Kultur & Fritidsudvalget.

 

Baggrund:

Undersøgelse fra DGI, DIF og Dansk Ungdoms Fællesråd viser, at der sker et frafald i foreningsdeltagelse i ungdomsårene. 80% af de 13-15 årige er medlem af en forening, mens tallet er 53% for de 16-19 årige og 39% for de 20-24 årige.

Faldet i foreningsdeltagelse skyldes primært den naturlige udvikling i de unges liv med større fokus på uddannelse, arbejde og sociale relationer. En del unge flytter til andre byer og mister derfor tilknytningen til de foreninger, som de har været en del af som børn. I idrætsforeninger peges der også på, at et for stort fokus på udskillelse mellem bredde og elite kan skabe frafald i ungdomsårene.

Fastholdelse i foreningslivet er vigtig for de unges fysiske- og mentale sundhed, for de unges mulighed for at skabe sociale relationer og netværk og for den demokratiske dannelse, som er en del af foreningslivet. For foreningslivets udvikling er det også vigtigt at fastholde de unge, så foreningerne har mulighed for at rekruttere nye frivillige, trænere og ledere.

 

I forbindelse med kampagnen "Bevæg dig for livet" har DGI og DIF undersøgt, hvilke tiltag der kan fastholde unge i foreningslivet. Her peges på følgende faktorer:

 

- Fleksible aktiviteter med mulighed for medindflydelse

 

- Selvorganiserede aktiviteter i naturen (dog skal rammerne skabes)

 

- Aktiviteter for dem som ikke vil være en del af eliten

 

- Aktiviteter i forbindelse med skole og uddannelse

 

Formål med pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet:

Kultur & Fritidsudvalget ønsker at støtte initiativer, som kan fastholde unge i foreningslivet. Målet er, at foreningerne i Albertslund vil opleve et mindre frafald blandt deres unge medlemmer.

 

Initiativer kan være følgende:

- Udvikling af tilbud med fokus på målgruppen 16-24 år. Initiativer kan f.eks. være fleksible aktiviteter, facilitering af spontan idræt etc.

 

- Samarbejde mellem foreninger eller eksterne parter om fastholdelse af unge medlemmer som f.eks. træning på tværs af foreninger

 

- Uddannelsesinitiativer som kan fastholde den unge målgruppe og samtidig udvikle foreningen. Initiativer kan f.eks. være minihjælper, frivilligspire etc.

 

Der gives ikke tilskud til inventar.

 

Alle ansøgninger skal have et tydeligt fokus på målgruppen.

 

Puljen uddeles af Kultur & Fritidsudvalget og kan søges en gang årligt med deadline 1. oktober. Der kan søges om tilskud på optil 25.000 kr.

Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. i til puljen i Budget 2019 og 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for "Pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet" godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 27. august 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marqardt (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

(A) stillede forslag om, at puljen primært målrettes 13-15 årige, når puljen skal fordeles i 2020.

 

Man godkendte indstillingen med ændringsforslaget.

 

 

Tilbage til toppen

9. BSU/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Anledning

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet sin årsrapport for 2018. Samtidig præsenteres rapport for Socialtilsynets besøg i Ungeboligerne på Stationstorvet i 2019.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden udgiver hvert år en årsrapport med en generel status på deres besøg og anbefalinger til området. I 2018 har Socialtilsynet aflagt 2.124 besøg i tilbud og plejefamilier og havde særligt fokus på borgerinddragelse i deres besøg.

 

Socialtilsyn Hovedstaden oplever, at der generelt set er høj kvalitet på plejefamilieområdet. I årsrapporten beskrives blandt andet plejefamiliers implementering af den ny lovgivning om voksenansvar, plejefamiliers kendskab til handleplaner og overholdelse af oplysningspligten. Ligeledes er det Socialtilsyn Hovedstadens erfaring, at der generelt set også er høj kvalitet på børne- og ungetilbud. I årsrapporten om børne- og ungetilbud samles der blandt andet op på indskrivning af børn uden for målgruppen, om forebyggelse af magtanvendelser og om forebyggelse af vold og overgreb.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har i marts 2019 været på tilsynsbesøg på Ungeboligerne på Stationstorvet. Tilbuddet er godkendt. Socialtilsynet vurderer, at Stationstorvet ledes kompetent, og at der herigennem sikres et højt fagligt niveau, hvor de unge i høj grad trives og profiterer af at være. Stationstorvet var forholdsvis nyt på tidspunktet for Socialtilsynets besøg, men det vurderes, at tilbuddet er godt på vej og sikrer en stabil hverdag med nærværende pædagoger. I tilsynet har der været særligt fokus på opstarten af tilbuddet, på om de rette kompetencer er til stede, og om de unge trives og understøttes i på sigt at kunne flytte i egen bolig.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Socialtilsynets rapporter tages til efterretning.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Årsrapport Kort udgave Årsrapport Kort udgave
2 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018
3 Årsrapport og tilsyn ungebolig Årsrapport og tilsyn ungebolig
4 Tilsynsrapport Ungeboligerne Tilsynsrapport Ungeboligerne
5 Status Ungeboligerne Status Ungeboligerne
Tilbage til toppen

10. SUS/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Anledning

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet sin årsrapport for 2018. Samtidig præsenteres rapporter fra tilsyn gennemført i 2018 på botilbud til voksne i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Ud over præsentation af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2018 præsenteres også Socialtilsynets konklusioner på tilsyn gennemført på botilbud i Albertslund Kommune.

 

Årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018

Det overordnede billede for tilsyn gennemført i 2018 i Region Hovedstaden er, at gennemsnitsbedømmelserne for vurderinger af sociale tilbud til udsatte borgere på voksenområdet er stigende, hvilket de har været i den periode, som Socialtilsynet har eksisteret. Det betyder, at Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at der i 2018 generelt er høj kvalitet på tilbud til udsatte borgere.

 

Socialtilsyn Hovedstaden angiver en række anbefalinger på områder, hvor der generelt er plads til forbedringer. Tilsynet peger på, at tilbuddene skal sikre efterlevelse af godkendelsesgrundet, at tilbuddene løbende diskuterere, hvordan magtanvendelser kan undgås, samt at ledelsen bør have fokus på at ansætte tilstrækkeligt kompetente medarbejdere og nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning.

 

Boligerne Herstedøster Sidevej

Socialtilsynet finder, at Boligerne Herstedøster Sidevej er et tilbud af høj kvalitet. Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevant faglig støtte, og tilbuddets faglige tilgange og metoder samt den etiske tilgang fremstår som et solidt fagligt fundament for tilbuddet. Tilsynet vurderer endvidere, at der arbejdes med individuelle mål for den enkelte borger, og at indsatserne dokumenteres. Det anbefales, at en yderligere systematisering af dokumentationspraksis vil kunne højne kvaliteten yderligere. Tilsynet konkluderer, at de fysiske rammer, hvor borgerne bor i små værelser og deler bad og toilet med en anden borger, ikke er tidssvarende. Tilsynet anbefaler, at der findes en løsning. Tilbuddet er godkendt.

 

Bofællesskabet Humlehusene

Socialtilsynet finder, at Bofællesskabet Humlehusene leverer støtte, der sikrer kvalitet til borgerne. Udvikling og trivsel understøttes af kompetente medarbejdere og en tydelig rammesættende ledelse. Tilsynet vurderer, at den socialfaglige indsats kan kvalificeres ved en mere systematisk og ensartet dokumentationspraksis. Tilbuddet er godkendt.

 

Boligerne Stationstorvet

Socialtilsynet finder, at tilbuddets kvalitet er høj og stabil. Medarbejdere og ledelse fremstår med højt fagligt refleksionsniveau samt med præsent viden om faglige tilgange og metoder, der er tilpasset borgernes individuelle behov. Tilbuddet er godkendt.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 29. august 2019

Der gives en status for badeværelserne på Herstedøster Sidevej til Miljø- og Byudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på septembermøderne.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Socialtilsynets rapporter tages til efterretning.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede status for badeværelserne på Herstedøster Sidevej.

Nils Jensen Jensen (A) deltog ikke i mødet.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2018 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2018
2 Tilsynsrapport, Boligerne Herstedøster Sidevej 2018.pdf Tilsynsrapport, Boligerne Herstedøster Sidevej 2018.pdf
3 Bofællesskabet Humlehusene - Endelig tilsynsrapport med økonomitemaet Bofællesskabet Humlehusene - Endelig tilsynsrapport med økonomitemaet
4 Tilsynsrapport Boligerne Stationstorvet Tilsynsrapport Boligerne Stationstorvet
5 Notat om tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018 Notat om tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018
Tilbage til toppen

11. BSU/ØU/KB - Evalueringsplan 'Skole for alle' og folkeskolereform

Anledning

Godkendelse af plan for evaluering af folkeskolerefomen og 'Skole for Alle'.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skal igangsættes en evaluering af folkeskolereformen og 'Skole for Alle', der inddrager lærere, pædagoger, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så Kommunalbestyrelsen får et godt grundlag for at beslutte indholdet i fremtidens skole. Skole for Alle løber til 2022.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 12. marts 2019 kommissorium for arbejdet. Der er indhentet tilbud fra tre eksterne konsulenter til at gennemføre interview, workshop og skrive evalueringsrapport. Styregruppen har valgt, at Rambøll skal gennemføre evalueringen i samarbejde med afdelingen for Skoler og Uddannelse.  

 

Den samlede evaluering samt bidrag til fremtidens skole vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde i maj 2020 og i en egentlig evalueringsrapport september 2020. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at evalueringsplanen godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet udvikling i skolernes brug af vikarer fremlægges til udvalgets orientering, og at formål og udbytte af brug af vikarer reflekteres i evalueringen i det omfang det er muligt.  

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 3:

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) undlod.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

(Ø) stillede ændringsforslag om, at følgegruppen suppleres med 1 TR, 1 AMR og 1 repræsentant fra forældrenetværk

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 8 (Ø, F, Å, O)

Imod stemte 12 (A, V, C)

Undlod 1 (B)

 

Forslaget bortfaldt

 

Man godkendte herefter indstillingen, idet følgegruppen suppleres med 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen og 1 repræsentant fra forældrenetværk. 

 

Bilag

1 Evalueringsplan Folkeskolereformen og Skole for alle Evalueringsplan Folkeskolereformen og Skole for alle
2 Kommissorium for evaluering af folkeskolereformen Kommissorium for evaluering af folkeskolereformen
Tilbage til toppen

12. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "én koordinerende sagsbehandling" for børn og unge med handicap (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Socialstyrelsen på 2.033.020 kr. til afprøvning af en model for én koordinerende sagsbehandling for børn og unge med handicap.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til afprøvning af én koordinerende sagsbehandling for børn og unge med handicap, som kunne søges af kommuner. Der kunne i forbindelse med projektet vælges mellem to modeller for koordinerende sagsbehandling. Social & Familie har i samarbejde med Netværkssekretariatet søgt midler til modellen ’Sammen om familien’, som ligger i forlængelse af de kompetencer og arbejdsmetoder, som i forvejen bruges i afdelingen Social & Familie. Ansøgningen er indsendt på baggrund af en anbefaling fra netværket ”Familier med sygedagpenge og børn med indsatser fra Social & Familie” som har været et netværk under udviklingsforløbet Fælles om Målet. Netværket pegede bl.a. på at børn og unge med handicap, samt disses familier, vil opleve højere kvalitet og en helhedsorienteret indsats via en koordineret sagsbehandling. Albertslund Kommune har d. 21. juni 2019 fået tilsagn om 2.033.020 kr. fra Socialstyrelsen til dette formål.

Med puljen bliver det muligt at ansætte en projektkoordinator og en sagsbehandler, samt at sikre kompetenceudvikling og ekstern ekspertise indenfor børnehandicapområdet. Sagsbehandleren ansættes med henblik på at koordinere særligt komplekse børnehandicapsager. Tilskuddet gør det muligt for sagsbehandleren at varetage 30-40 sager. Det lavere sagsantal gør det muligt at sikre en tæt kontakt til familierne i målgruppen. Projektkoordinatoren har til opgave at udvikle og implementere nye arbejdsgange og kompetencer, som muliggør en koordineret sagsbehandling efter projektperiodens udløb.

Projektet løber fra den 1. juli 2019 til 31. december 2021. Der er sat mål for, at der ved projektperiodens udløb er skabt en øget dialog med forældre til børn og unge med handicap, samt at der er skabt en mere helhedsorientet og borgerrettet indsats.

Økonomi

Der er givet en bevilling på 2.033.020 kr., som kan anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af ansøgningen. Midlerne vil blive brugt til at ansætte en projektkoordinator, en koordinerende sagsbehandler samt indhentning af ekstern ekspertise på børnehandicapområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 2.033.020 kr. til gennemførsel af projektet ’Sammen om familien - én koordinerende sagsbehandling’, og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Socialstyrelsen.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 B. Ansøgning til Socialstyrelsen B. Ansøgning til Socialstyrelsen
2 Modelbeskrivelse - Sammen om familien Modelbeskrivelse - Sammen om familien
3 Tilsagnsbrev Tilsagnsbrev
4 B. Budget for ansøgning 2019-2021 B. Budget for ansøgning 2019-2021
5 Bevillingsskema Ansøgning til socialstyrelsen april 2019 - Afprøvning af modeller for én koordineren Bevillingsskema Ansøgning til socialstyrelsen april 2019 - Afprøvning af modeller for én koordineren
Tilbage til toppen

13. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "børn og bøger i bio" (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Nordea-fonden til projektet "børn og bøger i bio".

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har i et samarbejde mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre og folkebiblioteket søgt om midler ved Nordea-fonden til gennemførelse af et fælles projekt, "Børn og bøger i bio".  Et projekt, der på tværs af skoler og folkebibliotek vil styrke læselysten hos elever på 5. klassetrin.

 

I efteråret vil de pædagogiske læringscentre sammen med folkebiblioteket og skolernes 5. årgangs lærere og elever sætte fokus på læsningen og læselysten. Samtidig vil der være fokus på at formidle læseforståelsen via digitale book-trailere, som eleverne fremstiller. En book-trailer er et reklamespot, der skal gøre folk opmærksomme på bogen. En book-trailer er et multimodalt produkt. Det vil sige, at book-traileren bruger mange måder at udtrykke sig på. Det kan for eksempel være skrift, tale, billeder, grafik, film, animation eller lyd. Kompetencer som genrekendskab, læseforståelse, formidling og udvikling af nye multimodale produkter udvikles.

 

285 skoleelever fordelt på 13 klasser deltager i skoleåret 2019/20.

 

Målet er, at kommunens elever skal blive glade og gode læsere. Undersøgelser om børns læsning (Overblik og indblik, 2017) viser, at elevernes læsning er dalende, derfor er det vigtigt at få skabt en kultur, der øger elevernes læseglæde og lyst til læsning i fritiden.

 

Projektet vil blive afsluttet i Musikteatret, hvor alle 5. klasse elever samles til visning og kåring af de bedste book-trailere.

 

Der er ansøgt om 65.000 kr. til blandt andet indkøb af bøger. Nordea-fonden har støttet projektet med 24.000 kr.

Økonomi

Nordea-fonden har tildelt Albertslund Kommune 24.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 24.000 kr. i 2019 til Afdelingen for Skoler & Uddannelse og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Nordea-fonden.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgning til Nordea-fonden Ansøgning til Nordea-fonden
2 Bevillingsskema Projekt børn og bøger i bio Bevillingsskema Projekt børn og bøger i bio
Tilbage til toppen

14. EBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2024

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Erhvervsstrategi 2019-2024 efter endt høring.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at en ny Erhvervsstrategi skal styrke kommunens indsats overfor erhvervslivet. Erhvervsstrategien har været til høring hos de lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsinteresseorganisationer. Som supplement til høringssvarene, er der foretaget telefoninterviews med de virksomheder, som deltog i workshop om erhvervsstrategi i oktober 2018. Høringssvarene og opsamlingen på telefoninterviews er vedlagt som bilag. 

Strategien tager afsæt i en visionen: "Albertslund er mulighedernes by for erhvervslivet - centralt placeret i Greater Copenhagen."
Der indgår tre strategiske indsatsspor, med hver sine mål, indsatser og målepunkter:  

Indsatsspor 1: Vi sikrer gode vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder.  

Indsatsspor 2: Vi bidrager til vækst, iværksætteri og bæredygtig erhvervsudvikling lokalt og i Greater Copenhagen.  

Indsatsspor 3: Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere.

I strategien lægges der stor vægt på at styrke kommunes opsøgende indsatser overfor erhvervslivet, og kommunen arbejder fortsat på at udvikle erhvervsfremmende aktiviteter. Det gælder blandt andet arrangementer og events, som kvartalsvise Morgenbriefings for virksomheder. Strategiens indsatser indebærer også, at der bliver etableret et Fast Track i sagsbehandlingen inden for miljø, trafik og byggesager.

Der er lagt vægt på at styrke kommunens opsøgende indsatser overfor erhvervslivet generelt. Det gælder bl.a. arrangementer, kommunikation og events samt forsøg med Business Improvement Districts, der er et nyt tiltag, som kan styrke udviklingen af attraktive erhvervsområder. Her er der helt konkret opstart af to BID’s i 2019, et i Hersted Industripark og et i Værkstedskvarteret. Forvaltningen vurderer, at de udfordringer som interviews med virksomhederne rejser, kan håndteres i regi af de BID’s som oprettes. 

I erhvervsstrategi 2019 - 2024 indgår også en række fakta om erhvervslivet i Albertslund. De er baseret på en rapport fra december 2018 udarbejdet af konsulenthuset Iris Group (rapporten er vedlagt som bilag).  

Hovedlinjerne i erhvervsstrategien er blevet fremlagt for de virksomheder, der valgte at deltage på Albertslund Kommunes morgenbrief mandag den 4. marts og for Kommunalbestyrelsen på temadrøftelse den 12. marts.   

Høringssvaret fra Dansk Erhverv peger på, at antallet af beskæftigede i servicesektoren er stigende, og detailhandlen er under pres af den stigende nethandel. Kommunen kan derfor overveje at fokusere på bestemte brancher, fx. engros- eller detailhandel for at fastholde og udvikle det lokale erhvervsliv. Danske Erhverv peger endvidere på, at FN's verdensmål med fordel kan være en del af en erhvervsstrategi. Forvaltningen arbejder med FN's verdensmål i forbindelse med byudviklingen i Albertslund og i masterplanen for Hersted Industripark. Forvaltningen foreslår derfor, at der i forbindelse med første evaluering af strategien, ses på hvordan verdensmålene kan indarbejdes. Sidst peger Danske Erhverv på, at der med fordel kan arbejdes med måltal for erhvervsservice. Forvaltningen vil gå i dialog med Danske Erhverv om hvilke serviceydelser, der kan være mest hensigtsmæssige at måle på.

 

Dansk Industri henstiller til, at der i udvikling af Hersted Industripark tages højde for- og hensyn til virksomhederne langs med letbanen ikke stilles dårligere. Forvaltningen er opmærksom på problematikken og har dialog med ejerlauget i Hersted Industripark om dette.

 

Danske Byggeri gør i sit høringssvar opmærksom på, at det er vigtigt at anvende AB18-komplekset uden fravigelser i forbindelse med udbud. Forvaltningen fremlægger en sag herom i efteråret 2019.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i strategien.

 

Siden strategien er sendt i høring er der lavet en ændring i strategien (strategiens side 26, punkt 2), idet talentspejderprogrammet er nedlagt og erstattet af et adoptionsforløb for skoleklasser.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 23. august 2019

Opsamlingsnotat over høringssvar vedlagt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Erhvervsstrategi 2019 - 2024 godkendes.

Historik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes opsamlingsnotat på høringssvarene til den videre behandling.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen, idet tidligere fremsendt mindretalsudtalelse fra (Å) vedlægges til sagens videre behandling.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O, Ø) kunne ikke godkende

 

(Å) undlod, idet fremsendt mindretaltsudtalelse ikke har været medtaget i processen.

Bilag

1 Erhvervsstrategi 2019 - 2024 19-06-2019 Erhvervsstrategi 2019 - 2024 19-06-2019
2 Opsamling på interviews om ny erhvervsstrategi Opsamling på interviews om ny erhvervsstrategi
3 Albertslund Kommune høringssvar fra DE Albertslund Kommune høringssvar fra DE
4 Høringssvar til Erhvervsstrategi 2019 - 2014 - Dansk Industri Høringssvar til Erhvervsstrategi 2019 - 2014 - Dansk Industri
5 Erhvervspolitik Albertslund - endeligt høringssvar-2649559.2.0.pdf Erhvervspolitik Albertslund - endeligt høringssvar-2649559.2.0.pdf
6 Albertslund Kommune - Samlet leverance.pdf Albertslund Kommune - Samlet leverance.pdf
7 Hvidbog for Erhvervsstrategien 2019 Hvidbog for Erhvervsstrategien 2019
8 Mindretalsudtalelse vedr. erhvervsstrategien Mindretalsudtalelse vedr. erhvervsstrategien
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Resultater fra borgerinddragelse til Kommuneplanstrategi

Anledning

Kommunalbestyrelsen orienteres om resultaterne fra borgerinddragelsen i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i den 11. september 2018 at igangsætte kommuneplanstrategi 2019 og, at FN's Verdensmål skal danne ramme. Samtidig blev det besluttet at inddrage borgerne i arbejdet med udformningen af strategien.

 

For at få borgernes betragtninger og forslag til udviklingen af Albertslund, er borgerinddragelsen afholdt inden udarbejdelse af kommuneplanstrategien.

 

Følgende arrangementer har været afholdt:

 

17,4 temaudvalg - Ungeperspektiv

Temamøde om den rare by, kunst og kultur i byen og byens mødesteder, når man er ung.

 

Skovspejderne

Byggede deres bæredygtige drømmeby på tre lokationer i Albertslund.

 

Workshop med Egelundskolen

Featureuge om bæredygtig byudvikling på Egelundskolen.

 

Visionsforum

Fællesskaber i boligområderne med deltagelse repræsentanter fra 16 bestyrelser fra både almene og private boligforeninger.

 

Borgermøder

Cirka 300 deltagere til fire borgermøder om en bæredygtig byudvikling af Albertslund som by for børnene, det grønne og fællesskabet.

 

Grøn Dag

Fokus på hvad børnefamilier prioriteter i byen - knap 60 besvarelser af ”3 hurtige” om Albertslund.

 

Der har været holdt temamøde for Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2019, hvor de første resultater fra borgerinddragelsen blev præsenteret. Vedlagt er til orientering et katalog over de samlede resultater fra borgerinddragelsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslundernes Drømme for Fremtidens By - katalog over data fra borgerinddragelse på Kommuneplanstrategien 2019, tages til efterretning.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Katalog - resultater fra borgerinddragelse for Kommuneplanstrategi 2019 Katalog - resultater fra borgerinddragelse for Kommuneplanstrategi 2019
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.1 (18.7) Roholmparken, seniorbofællesskaber og park

Anledning

Forslag til Lokalplan 18.7 og Kommuneplantillæg 5 Roholmparken - seniorbofællesskab og park har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle hvidbog for indkomne høringssvar og vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Planforslagene for Roholmparken har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra perioden 18. marts til 13. maj 2019. Formålet med forslag til Lokalplan 18.7 og Kommuneplantillæg 5 er at give mulighed for at planlægge for park og ca. 106 boliger fordelt på to seniorbofællesskaber. Planforslagene inddeler Roholmparken i 3 delområder, hvor lokalplanen giver mulighed for opførelse af 56 boliger i delområde 1, mens delområde 2 udlægges til boligformål, som efterfølgende skal følges op af en byggeretsgivende lokalplan.

 

Høringssvar

Der er modtaget i alt 11 høringssvar til forslag til lokalplan, hvoraf et høringssvar også omhandler forslag til kommuneplantillæg 5 og fire omhandler afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.

 

Høringssvarene omhandler primært:

 

 • Ind og udkig fra Humlehusene langs Snebærstien.
 • Placering af parkeringspladser ud til Snebærstien.
 • Placering af ny bebyggelse i den sydlige del af Roholmsparken.
 • Vejføring af ny privat fællesvej.
 • Placering af intern sti ud til Snebærstien.
 • Fodboldbane i Roholmparken.
 • Fastsættelse af boligstørrelser.
 • Tab af ejendomsværdi.
 • Procedurefejl vedr. afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering, mangelfuldt grundlag for godkendelse af lokalplanforslag og manglende indarbejdelse af indsigelser fra hvidbog fra foroffentlighed 2018.
 • Fredskov
 • Observation af flagermus (Bilag IV art)
 • Forskellige tidsfrister for planforslag og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.
 • Risiko for byggeplads sammenlagt for de to byggerier i 3-4 år.

 

Høringssvarene er nummeret og vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med behandling af planforslag i Miljø & Byudvalget 26. februar samt Økonomiudvalget 5. marts indkom spørgsmål og ønsker til ændringer til lokalplanforslaget:

 

 • Hvis der ikke etableres fortov ved vejen, hvordan kommer man så ud til cykelstien?
 • Cykel p-normen ønskes ændret så der er plads til parkering af flere typer af cykler herunder el-scooter.
 • Der skal gives mulighed for ladestandere til el-biler.
 • Hvad kan man gøre for at undgå parkering af store biler overalt i bebyggelsen?
 • Tolkning af tilslutningspligt til fjernvarme afdækkes i forhold til lokalplan.

 

Forvaltningens undersøgelser i forhold til indarbejdelse af ændringer til forslag til lokalplan fremgår af hvidbogen.

 

Ændringsforslag til forslag til kommuneplantillæg 5

 • En præcisering af de bekendtgørelser Bilag IV-arter og flagermus er omfattet af.

 

Ændringsforslag til forslag til lokalplan 18.7

På baggrund af stillede ændringsforslag og indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.7:

 

 • Det levende og fast hegn ved parkeringspladserne ved Snebærstien. Levende hegn fortsættes langs hele skellet samt højden af hegnet øges fra maks. 2 til 5 m. Dette vil forhindre indkig fra og udkig til nye boligers 1. sal samt til arealet til urban farming. Fast hegn i 1,2 meters højde skal hindre gener fra lyset fra billygter.
 • Intern sti fra delområde 1 til Snebærstien flyttes mod syd.
 • Rettelse af beboerhusets navn til Væremøllen.
 • Der gøres opmærksom på muligheden for forekomst ynglende og rastende flagermus i træer i Roholmparken og betydning af dette i forhold til fældning af træer.
 • Sikre niveaufri adgang til busstop på Roholmsvej ved ny sti mellem stoppested og eksisterende offentlig sti gennem Roholmparken i syd.
 • Cykel p-norm ændres til, at der som minimum etableres overdækket areal til cykel, trehjulet cykel, ladcykel, el-scooter og lignende svarende til 1,5 cykel per bolig.
 • Der henvises i lokalplanens redegørelse til henstilling af de største køretøjer indenfor almindelig bil skal ske på gæsteparkeringspladserne ved Snebærstien.
 • Der fastsættes et max antal boliger samt en min. boligstørrelse.
 • Forslag til lokalplan 18.7 endelig vedtages som tillæg til gældende lokalplan 18.1 Roholmparken - parkanlæg med planlagt svømmehal og institutioner, og derved fastholdes tilslutningspligt for nye boliger til fjernvarme. Forslag til lokalplan 18.7 ændrer derfor nummer til 18.1.1 ved endelig vedtagelse. Se bilag.

 

Fredskov

Miljøstyrelsen Storstrøm har den 27. juni 2019 fremsendt Partshøring i forbindelse med eventuel fredskovspligt på ca. 3,8 ha i Roholmparken matr.nr. 10a Herstedøster By, Herstedøster i Albertslund Kommune. Miljøstyrelsen vurderer, at ejendommen sandsynligvis ikke opfylder kravene for fredskovspligtige arealer. Forvaltningen tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

 

Flagermus

I forbindelse med indkomne høringssvar om observationer af flagermus, er der foretaget feltgennemgang i træer i de områder lokalplanforslaget udlægger til anden formål end park. Konklusionen er, at på grund af parkens unge alder er sandsynligheden for forekomst af hulheder af væsentlig betydning for flagermus i Roholmparkens træer lav. Dette understøttes af besigtigelsen. Der er derfor ingen risiko for at træfældning vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 29. august 2019

På Miljø- og Byudvalgets møde blev det ønsket, at der tilføjes mulighed for solceller. Derudover blev Forvaltningen anmodet om, hvorvidt der i Affaldsregulativet kan laves bestemmelser om der i nye boligområder kan anvendes nedgravede affaldsløsninger.

 

Følgende bliver skrevet ind: Ny bestemmelse om solenergianlæg (solceller): §10.4 Bygningsmaterialer til udvendige bygningssider må ikke være reflekterende og give anledning til blænding. Der kan dog etableres solenergianlæg, hvis det kan ske uden genevirkninger for omgivelserne.

Både planloven og affaldsregulativet giver mulighed for, at der i nye boligområder kan stilles krav om specifikke affaldsløsninger. Praksis er, at forvaltningen sammen med den pågældende bygherre/grundejer vurderer hvilken af de seks affaldsløsninger, der tilbydes i Albertslund Kommune, der vil være bedst egnet i det konkrete projekt. 

Forvaltningen gør opmærksom på, at valg af affaldsløsning på dette projekt, vil skulle afspejles i projektet for Ovalen, og at det vil øge omkostningerne i byggeriet. Nedgravede affaldsløsninger er ca. 3 gange så omkostningsfulde at etablere, som de traditionelle affaldsløsninger. For begge projekter vil den forøgede omkostning blive afspejlet i værdien af grundene.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at stille krav om nedgravede affaldsløsninger.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt med den af forvaltningen anbefalede ændring og
 2. at forslag til lokalplan 18.7 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 2:

Leif Pedersen (F) foreslog, at der indføjes en boligstørrelse på max. 90 m2.

 

Der blev stemt om forslaget:

 

For forslaget stemte Leif Pedersen (F). Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø)

Imod forslaget stemte Jørn Jensby (A), Dogan Polat (A), Qasir Mirza (A) og Lars Gravgaard Hansen (C)

 

Forslaget blev nedstemt.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillingen, idet der tilføjes mulighed for solceller. Derudover undersøger Forvaltningen om der i Affaldsregulativet kan laves bestemmelser om der i nye boligområder kan anvendes nedgravede affaldsløsninger.

I lokalplanens bestemmelse 9.2, Hvidbog og Oversigt over ændringer er det anført, at der maksimalt må opføres 50 boliger i bebyggelsen - idet projektet er planlagt for 56 boliger bliver dokumenterne rettet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) stemte imod.

 

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

 

 

 

 

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 19:

Supplerende indstilling fra forvaltningen af 03.09.19. er vedlagt.

 

Tiltrådte indstillingen med den supplerende indstilling.

 

Brian Palmund (V) Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, Ø) kunne ikke godkende

Bilag

1 LPforslag_18.7 LPforslag_18.7
2 KPtillæg5_final KPtillæg5_final
3 KPtillæg5_forslag KPtillæg5_forslag
4 Samlet høringssvar Samlet høringssvar
5 Partshøring af Albertslund Kommune vedr. sagsnr. M.pdf Partshøring af Albertslund Kommune vedr. sagsnr. M.pdf
6 Roholmparken_besigtigelse_130619.pdf Roholmparken_besigtigelse_130619.pdf
7 Referat af borgermøde 1.april Referat af borgermøde 1.april
8 Notat om udvikling af Roholmparken Notat om udvikling af Roholmparken
9 Tilslutning til kollektiv varmeforsyning Tilslutning til kollektiv varmeforsyning
10 LP1811_final LP1811_final
11 Skematisk oversigt over ændringsforslag til lokalplan 1811 (187) Skematisk oversigt over ændringsforslag til lokalplan 1811 (187)
12 Hvidbog til lokalplan 1811_187 Hvidbog til lokalplan 1811_187
13 Ændringsforslag til lokalplan 18.1.1 Ændringsforslag til lokalplan 18.1.1
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 18.1.2 - Roholmparken Vest - seniorbofællesskab (høring)

Anledning

Forslag til lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest - seniorbofællesskab samt afgørelse om miljøvurdering skal behandles. Der skal træffes beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i otte uger, samt om afgørelsen vedr. miljøvurdering skal vedtages.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13. marts 2018, at udarbejde nyt plangrundlag for Roholmparken for at give mulighed for opførelse af seniorbofællesskaber og forny den resterende del af Roholmparken.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Forslag til lokalplan 18.7 (18.1.1) Roholmparken - seniorbofællesskaber og park, hvor delområde 2 udlægges til boligformål. Lokalplanen giver dog ikke mulighed for opførelse af et konkret byggeri indenfor delområde 2, og derfor fremlægges nu en byggeretsgivende lokalplan 18.1.2, der omfatter delområde 2. Forslag til lokalplan 18.1.2 giver mulighed for opførelse af AKB, Albertslund konkrete byggeprojekt for et seniorbofællesskab, kaldet Ovalen.

 

Partnerskab 

Projektet for seniorbofællesskabet er udarbejdet på baggrund af et værdiprogram, som er resultatet af partnerskab mellem AKB, Albertslund v/KAB, Realdania og Albertslund Kommune; en aftale, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2017. Miljø- og Planudvalget er orienteret om det endelige Værdiprogram den 19. marts 2019.

 

Værdiprogrammet omsat til arkitektur

Bebyggelsens ovale form er et arkitektonisk greb, der skal understøtte det tilfældige møde mellem naboer, og den umiddelbare adgang til fællesskabet. Alle boligernes indgangspartier vender ind mod det fælles grønne gårdrum, hvilket betyder, at alle beboere skal gennem én af bebyggelsens fire porte. Ved hver port ligger et af de i alt fire fælleslokaler, der hver er indrettet til forskellige aktiviteter. For at åbne seniorbofællesskabet op for parken og de omkringliggende boligkvarterer, ligger deres café ud til "Lysningen" (ny plads i parken), og værkstedet ud til "Oplevelsesstien" (ny sti i parken). I det indre gårdrum er der langs bygningens facade én fælles sti, hvor alle boligernes hoveddøre og fælleslokaler for henholdsvis stue og 1. sal vender ud til, for at beboerne naturligt kan støde på hinanden i hverdagen og har let og direkte adgang til fælleslokalerne. Bygningens ovale form giver samtidig mulighed for, at alle beboere kan se fra deres bolig til fælleslokaler og den grønne gård.

 

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for opførelse af boliger til et seniorbofællesskab. Forslag til lokalplan 18.7 (18.1.1) delområde 2 udlægger en afstandszone til boligbebyggelsen Skriverhusene på 20 meter og til Roholmsvej på 15 meter, der ikke må bebygges.

 

Afstandszonerne er overført til lokalplanforslaget. Den ovale bebyggelse er trukket så langt mod nord, som muligt, under hensyntagen til, at afstanden mellem bolig og nærmeste parkering og miljøspot ikke er over 50 meter, da der planlægges for seniorboliger og, at og køre- og venderadier for skraldebiler overholder gældende regler. Vejarealet, der er udlagt til privat fællesvej, er allerede fastlagt i lokalplan 18.7 (18.1.1).

 

Forslag til lokalplan 18.1.2 giver mulighed for et samlet etageareal på 4.100 m2 for området som helhed. Bebyggelsen må max være i 2 etager og 7,5 meter højt. Bebyggelsen har ensidig taghældning ind mod gårdrummet, hvilket giver mere lys til 1. salens lejligheder ved højere rumhøjde ud mod bygningens yderfacade, og samtidig bliver solcellerne på taget kun synlige fra det indre gårdrum. Da bebyggelsen skal opføres som seniorbofællesskab, stilles der krav om elevator til 1. sals boliger. Elevatoren etableres inde i bebyggelses "porte" i forbindelse med trapperne til 1. sal. Lokalplanen stiller yderligere krav til bebyggelsen og den sekundære bebyggelses proportioner, facadeudtryk og materialevalg. For at bebyggelsen skal korrespondere med sine omgivelser, stiller forslaget krav til minimum 80% træ i facaden. For at Miljøstyrelsen grænseværdi for boliger og opholdsarealer kan overholdes, stilles der krav om støjhegn ud til Roholmsvej på 1,4 meter, der ifølge vedlagte støjberegning er tilstrækkeligt. Kravet til støjhegn kan dog blive revideret inden endelig vedtagelse af lokalplanen jævnfør behandling af sagen vedr. "Roholmsvej - trafik og støjsanering".

 

Borgermøde

Der vil blive afholdt borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 21. oktober 2019 i Kommunalbestyrelsessalen kl. 17.00-18.30.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Afgørelse om miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til lokalplan 18.1.2. Konklusionen af screeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest - seniorbofællesskab vedtages, og sendes i offentlig høring minimum 8 uger, og
 2. at kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Forslag_lokalplan 18.1.2 Forslag_lokalplan 18.1.2
2 Screening_MV_Roholmparken2 Screening_MV_Roholmparken2
3 støj.05.07.19.pdf støj.05.07.19.pdf
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Principbeslutning for navngivning af veje og pladser (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om, hvordan vejnavne tildeles i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende byudvikling med forventede nye boligområder og kvarterer og dermed nye veje og pladser i Albertslund, er der behov for nogle overordnede principper for navngivning af disse veje og pladser.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke vejnavne, der skal være i Albertslund Kommune, efter de regler som findes i Adresseloven og Adressebekendtgørelsen. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), har beskrevet reglerne i vedlagte bilag ”Nyhedsbrev om regler for vejnavne”. En navngiven vej defineres som: Et samlet færdselsareal, uafhængigt af kommunegrænser, for hvilket der er fastsat ét vejnavn. Det betyder at der gælder de samme regler for veje, pladser, torve mv.

 

Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre. Pladser navngives med et vejnavn, men adressemyndigheden bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at fastsætte et særskilt vejnavn til en plads, torv, parkeringsplads, mv., hvis der ikke er tilknyttet adresser til disse. Hvis formålet alene er at give disse steder et navn for at gøre dem synlige på et kort, kan disse steder i stedet tildeles et stednavn, som registreres i registret Danske Stednavne.

 

Af regler skal der særligt gøres opmærksom på retskrivning af vejnavne, som skal være i overensstemmelse med de officielle danske retskrivningsregler. SDFE kontrollerer alle nye vejnavne inden for en karensperiode på fem hverdage. Det er muligt at reservere et vejnavn i Danmarks adresseregister, så man på forhånd kan få godkendt et vejnavn, inden det skal anvendes.

 

Et vejnavn skal være entydigt både indenfor et postnummer og indenfor 15 km. Disse to regler kan gøre det umuligt at oprette et ønsket vejnavn.

 

SDFE har en række anbefalinger bl.a., at navne på nulevende eller nyligt afdøde personer ikke anvendes i vejnavne, da det kan vise sig at være uhensigtsmæssigt. Det anbefales i den forbindelse, at vente mindst 3-5 år, efter personens død. Herudover er der ingen konkrete anbefalinger i forhold til at opkalde veje eller pladser efter personer. Enhver person med bopæl i Albertslund har mulighed for via Kommunalbestyrelsen at indstille en person til at lægge navn til en vej eller plads i Albertslund Kommune.

 

I Albertslund har boligområderne en fælles identitet, som understøttes gennem vejnavne. Som i Gårdene, Buerne og Vængerne, hvor vejnavnene f.eks. i gårdene alle ender på -gården. Den tradition foreslås videreført, som princip for at tildele nye vejnavne.

 

Den fælles identitet kan opnås ved at man fastholder vejnavne i et eksisterende område. Ved Humlehusene, Præstehusene og Degnehusene, vil et nyt vejnavn dermed skulle ende med -husene. Eller ved at man giver hele området en ny identitet gennem vejnavnene. Det kan være et nyt område opkaldt efter blomster, fugle eller forfattere.

 

Det foreslås derfor, at man følger følgende principper:

 

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i en emnekreds for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, digtere, forfattere mv.

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie og

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.

 

Navngivning af pladser kan afvige for at markere, at der er tale om en plads, og det kan skabe en del af en identitet, man ønsker at give et nyt område eller kvarter i forbindelse med byudvikling. Pladsernes navngivning kan derfor få en særlig betydning både i relation til processen omkring byudviklingen, men også ved den efterfølgende navngivning af veje.

 

Det foreslås derfor at der kan afviges fra principperne, når det gælder navngivning af pladser.

 

Processen ved tildeling af nye vejnavne er, at forvaltningen udarbejder forslag til nye vejnavne - gerne efter forslag fra borgere. Navneforslag skal, hvor det er relevant, i høring i omkringliggende bolig- eller erhvervsområder. I nogle situationer vil det også være relevant at rette henvendelse til f.eks. Kroppedal Museum, Biblioteket eller borgere med lokalhistorisk viden.

 

Lovgrundlag

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens nr. 136 af 01/02/2017, §§ 3 og 4 samt i Adressebekendtgørelsens nr. 271 af 13/04/2018, §§ 3-10, § 28, stk. 3 og § 29, stk. 3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nye vej- og pladsnavne tildeles efter princippet om at skabe en fælles identitet i områderne,
 2. at der kan afviges fra principperne, når det gælder navngivning af pladser og
 3. at forslag til nye vej- og pladsnavne skal sendes i høring til relevante bolig- og erhvervsområder.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 nyhedsbrev_om_regler_for_vejnavne nyhedsbrev_om_regler_for_vejnavne
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Herstedvesterstræde 4-6 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om nyt vejnavn for ejendommen Herstedvesterstræde 4-6, kaldet Hjørnegrunden, skal sendes i høring hos grundejerforening.

Sagsfremstilling

Ejendommen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby. Lokalplanen omfatter ejendommen kaldet Hjørnegrunden med matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester og adressen Herstedvesterstræde 4-6.

 

Baggrund

Kommunen er som adressemyndighed ansvarlig for at vejnavne og adresser. Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.

 

Idet vejen der servicere bebyggelsen inde på ejendommen Herstedvesterstræde 4-6 er en privatvej, der ejes af Fællesheden ApS, skal fastsættelse af vejnavn og husnummerering ske i samråd med grundejer, hvilket er sket i dette tilfælde.

 

Gældende Lokalplan 9.8 giver mulighed for opførelse af op til 38 boliger. Imidlertid giver nuværende adresse Herstedvesterstræde 4-6 kun mulighed for tilstrækkelige husnumre hvis de to husnumre begge suppleres med et stort bogstav, dvs. 19 bogstaver til nr. 4 og 19 bogstaver til nr. 6. I forhold til bebyggelsens placering på ejendommen, vil eksisterende adresse ikke kunne give en hensigtsmæssig og logisk husnummerering.

 

Et nyt vejnavn til bebyggelsen på Herstedvesterstræde 4-6, vil give mulighed for en mere umiddelbar forståelig husnummerering. Et selvstændigt vejnavn for bebyggelsen vil også understøtte en egen identitet i den nye bebyggelse samtidig med, at det vil være lettere at henvise til bebyggelsen generelt, ligesom Bakkestræde og Horsholmstræde.

 

Nyt vejnavn - Hjørnegårdsstræde

Forvaltningen foreslår i samråd med grundejer, at den private vej indenfor Lokalplan 9.8 gives navnet Hjørnegårdsstræde. Ejendommen er kendt under navnet Hjørnegårdsgrunden og Hjørnegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Hjørnegården. Ejendommen blev senest brugt til kommunal rideskole, og derfor også et sted mange borgere i Albertslund kender. En navngivning af vejen med den historiske reference vil både fortælle om gården, der har ligget i landsbyen og være en tydelig henvisning til kaldenavnet Hjørnegrunden, og dermed let genkendeligt for borgerne i Albertslund.

 

I Herstedvester Landsby ender vejnavnene på -stræde. For at følge denne tradition foreslås det, at også det nye vejnavn ender på stræde, og dermed understøtte Herstedvester Landsbys fælles identitet.

 

Høring af nyt vejnavn hos grundejerforening

Herstedvester Grundejerforening er ikke formel part i denne sag, da den foreslåede adresseændring ikke vil berøre andre adresser i Herstedvester Landsby end omhandlende ejendom. Forvaltningen foreslår dog en inddragelse og dialog med grundejerforeningen omkring det nye vejnavn, da de dels har et godt lokalt kendskab og dels varetager landsbyens interesser, inden der træffes en endelig beslutning. Det foreslås derfor at sende forslaget til nyt vejnavn i 4 ugers høring hos Herstedvester Grundejerforening, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelig beslutning.

Lovgrundlag

Adresseloven nr. 136 af 01/02/2017 og Adressebekendtgørelsen nr. 271 af 13/04/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget Hjørnegårdsstræde som nyt vejnavn for ejendommen med nuværende adresse Herstedvesterstræde 4-6 sendes i 4 ugers høring hos Herstedvester Grundejerforening.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet høringsparterne opfordres til at komme med andre forslag til vejnavne i høringsperiden.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen med tilføjelsen fra MBU.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Randager 1 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om nyt vejnavn for ejendommen Randager 1, kaldet Stensmosegrunden, skal sendes i høring hos grundejerforening.

Sagsfremstilling

Ejendommen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest. Lokalplanen omfatter ejendommen kaldet Stensmosegrunden med matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester og adressen Randager 1.

 

Baggrund

Kommunen er som adressemyndighed ansvarlig for vejnavne og adresser. Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre

Idet vejen der servicere bebyggelsen inde på ejendommen Randager 1 er en privatvej, der ejes af Fællesheden ApS, skal fastsættelse af vejnavn og husnummerering ske i samråd med grundejer, hvilket er sket i dette tilfælde. 

Gældende Lokalplan 23.5 giver mulighed for opførelse af op til 44 boliger. Adressen for ejendommen Randager 1 giver imidlertid ikke tilstrækkelig husnumre til alle de nye boliger. Der er derfor nødvendigt at give ejendommen sit eget vejnavn.

 

Et nyt vejnavn til bebyggelsen på Randager 1, vil give mulighed for en mere umiddelbar forståelig husnummerering. Et selvstændigt vejnavn for bebyggelsen vil også understøtte en egen identitet i den nye bebyggelse, som også arkitektonisk adskiller sig ved primært at være etagebyggeri til forskel fra det omkringliggende parcelhuskvarter.

 

Nyt vejnavn - Stensmosegården

Forvaltningen foreslår i samråd med grundejer Fællesheden ApS, at den private vej indenfor Lokalplan 23.5 gives navnet Stensmosegården. Ejendommen er kendt under navnet Stensmosegårdsgrunden og Stensmosegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Stensmosegård.

 

Vejnavnene omkring ejendommen har alle -ager som endelse, da Albertslund Vest ligger på tidligere marker tilhørende gårdene Toftekær, Lille Toftekær, Holsbjerggård og Stensmosegård. Stensmosegård blev købt af nuværende Albertslund Kommune i 1962 og har siden huset bl.a. bibliotek og amatørteater. Det er derfor en ejendom mange borgere i Albertslund kender til.

 

Det er derfor nærlæggende at bevare ejendoms navn i et nyt vejnavn, der samtidig fortæller om gården der lå på stedet med markerne (agerne) omkring, som de eksisterende vejnavne ender på.

 

Vejnavnet vil have en stærk historisk reference, der beskriver at ejendommen langt tid tilbage har været en gård, og ikke marker som de øvrige vejes navne omkring henviser til, og dermed understøtte den samlede historiske fortælling om Albertslund Vest.

 

Høring af nyt vejnavn hos grundejerforening

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 er ikke formel part i denne sag, da den foreslåede adresseændring ikke vil berøre andre adresser på Randager end omhandlende ejendom. Forvaltningen foreslår dog en inddragelse og dialog med grundejerforeningen omkring det nye vejnavn, da de dels har et godt lokalt kendskab og dels varetager omkringliggende kvarterets grundejeres interesser, inden der træffes en endelig beslutning. Det foreslås derfor at sende forslaget til nyt vejnavn i 4 ugers høring hos Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelige beslutning.

Lovgrundlag

Adresseloven nr. 136 af 01/02/2017 og Adressebekendtgørelsen nr. 271 af 13/04/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget Stensmosegården som nyt vejnavn for ejendommen med nuværende adresse Randager 1 sendes i 4 ugers høring hos Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 7:

Tiltrådte Indstillingen, idet høringsparterne opfordres til at komme med andre forslag til vejnavne i høringsperiden.

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen med tilføjelsen fra MBU.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Nedlæggelse af bolig - Albertslundvej 3

Anledning

Albertslund, Vallensbæk og Brøndbyernes bedemandsforretninger ApS, der ejer Albertslundvej 3, ønsker at opføre en ny bygning til bedemandsforretning uden bolig.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker at nedrive det eksisterende hus og opføre en ny bygning i ét plan uden bolig, og søger derfor om tilladelse til at nedlægge boligdelen.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 13, delområde B6 og er ikke bevaringsværdigt. Området er udlagt til blandet bolig- og serviceformål og må kun opføres som åben lav bebyggelse. Ejendommen har et matrikulært areal på 338 m2 med et tillægsareal på 160 m2. Ifølge byplanvedtægten er udnyttelsesgraden 0,2, svarende til at der kan bygges 100 m2. De 100 m2 dækker det areal der må bygges til bolig og/eller erhverv i én eller to etager.

Ejendommen er foruden byplanvedtægt nr. 13 også - som resten af Albertslund - omfattet af boligreguleringsloven. Boligreguleringsloven siger, at det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Forvaltningens bemærkninger
Der har ifølge ejer ikke i hans tid været tilmeldt beboere på ejendommen, hvilket er i overensstemmelse med kommunens oplysninger, og Albertslund Kommune har aldrig krævet, at der var beboelse. Grunden er meget lille med byggemulighed på maksimalt 100 m
2. Bedemandsforretningen har eksisteret med sin nuværende beliggenhed siden 1990. Det er forvaltningens vurdering at nedrivning af det eksisterende hus og opførelse af en bygning, der er tilpasset bedemandsvirksomheden med kontorer og en stor funktionel garage, vil være en god løsning for ejendommen.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 13

Boligreguleringslovens § 46

Kommunikation

Sagen har ikke været sendt i høring

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at bopælspligten på Albertslundvej 3 ophæves.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Flytning af baner inden byggeri af hal

Anledning

Der skal tages stilling til om den givne bevilling til projektering af ny hal, også kan anvendes til finansiering af udgifter til flytning af baner i forbindelse med det kommende halbyggeri.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i juni 2018 godkendt projektering af haludvidelsen på Stadion.

 

I byplanvedtægt nr. 9 (1974) er angivet placering af en evt. haludvidelse. Placering er i forlængelse af de to eksisterende haller, tæt ved parkeringspladsen og langs cykel- og gangstien. Forsyningsmæssigt (vand, varme, el og afløb) er der tale om en god placering. Det er den placering, der har været talt om både i den nedsatte arbejdsgruppe samt på borgermødet i efteråret 2018.

 

I dag anvendes arealet til boldbaner for de mindste børn (5-6 stk. små baner). Disse baner skal flyttes for at gøre plads til den nye hal. Forvaltningen foreslår, at flytte disse baner til et græsareal beliggende nord for tennisbanerne. Området/græsarealet er ofte fugtigt og kan blive beskadiget, når jordbunden/banen er blød pga. fugt. I dag bruges området til boldbane, men området skånes, hvis græsset/jordbunden er blød.

 

Når banerne flyttes er der behov for at optimere baneforholdene, så de også kan bruges i våde perioder. For at optimere jordbunden udlægges dræn og efterfølgende sås græs. Det er nødvendigt, at banen får ro og tid til at sætte sig, og græsrødderne skal nå at få fæste. Derfor skal drænene lægges og græsset sås senest i september 2019 for at banerne kan være klar til foråret 2020 og dermed til forventet byggestart for halbyggeriet.

 

Udføres grundforbedringen ikke vil banerne ikke kunne indgå i Stadions disponering i forbindelse med banefordeling.   

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgifterne til lægning af dræn mv. andrager 500.000 kr. Der er tale om udgifter, som er indeholdt i den samlede økonomi for halbyggeriet, men som der er behov for at udføre allerede nu.

 

I juni 2018 blev bevilget 2,25 mio. kr. til programmering og projektering af haludvidelsen. Forvaltningen indstiller, at flytningen af banerne finansieres af den eksisterende bevilling til projektering. Der vil herefter stadig være tilstrækkeligt med penge til at arbejde videre med programmering af dispositionsforslag, som forventes forelagt til politisk behandling i efteråret 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at flytningen af banerne finansieres af den eksisterende bevilling til projektering af ny hal.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Allan Høyer (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet det forudsættes, at der har været dialog med brugerne af stadion.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende.

 

(C) undlod

Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Afslag på permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd

Anledning

BO-VEST søger om dispensation til at give mulighed for at opsætte faste hegn i Albertslund Syd.

Sagsfremstilling

Lokalplanen 4.10 for rækkehusene i Albertslund Syd blev endeligt vedtaget den 8. juni 2010. Lokalplanen gav anledning til god debat omkring områdets udseende, idét der med den foranstående renovering var et ønske om at energiforbedre og fremtidssikre boligerne. Der var ligeledes et politisk ønske om, at gøre området mere grønt og skabe en større åbenhed i bebyggelsen. Særligt to emner fyldte beboerdebatten. Det ene emner var etablering af vinduer på første sal mod baghaverne. Det andet var udskiftning af de "borgagtige" hegn på havesiderne, der var med til at give bebyggelsen et lukket præg. Der blev i løbet af processen afholdt flere borgermøder og lokalplanen blev også tilrettet i forbindelse med høringen, således der kunne opnås et politisk flertal (A,F,V,C) for lokalplanen.

 

Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen den 7. juni 2016 at give en tidsbegrænset dispensation fra § 9.1 i lokalplan 4.10 for Albertslund Syd. Dispensationen var begrænset til 2 år og gav beboerne i rækkehusene i Syd en mulighed for at opsætte faste hegn placeret 0,5 m bag den nyplantede hæk således, at denne i mellemtiden kunne få en tilpas højde og tæthed. Dispensationen blev givet på betingelse af, at de faste hegn skulle gives samme farve som det øvrige træværk i området (mørkegrå).

 

Med dispensationen fulgte en informationsmæssig opgave for BO-VEST i at sikre, at beboerne ville få tilstrækkeligt kendskab til hegnenes midlertidighed. Forvaltningen har efterfølgende erfaret, at der nu et år efter at nedtagningen skulle have været foretaget stadig er opsat faste hegn, trods BO-VEST har rundsendt information til beboerne om nedtagningsforpligtigelsen.

 

BO-VEST har nu på vegne af beboerne fremsendt to ansøgninger om at give permanent tilladelse til faste hegn. Ansøgningerne adskiller sig fra hinanden ved at Albertslund Boligselskab (afd. 3702, AB Syd) ønsker at der gives mulighed for helt at erstatte den levende hæk med faste hegn. Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 68, 4. Række) ønsker derimod at permanentgøre den nuværende midlertidige løsning (faste hegn 0,5 m bag hæk).

 

Forvaltningens bemærkninger

Et af lokalplanens principper er, at gøre området mere grønt ved brug af grønne hække (§1.1). Begge dispensationsansøgninger går imod denne intention.

 

Forvaltningen vurderer, at AB´s løsning (tilladelse til udskiftning af hæk med hegn) er i strid med princippet i lokalplanen. Det fremgår af planloven (§19), at det ikke er tilladt at dispensere fra principperne i en lokalplan. Det er derfor forvaltningens vurdering, at AB´s løsningen kun kan gennemføres ved udarbejdelse af ny lokalplan.

 

VA ønsker ikke hækkene fjernet, men derimod tilladelse til, at opsætte faste hegn på siden ind mod boligernes private gårdrum. Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning. I takt med at hækkene vokser, vil de faste hegn hindre hækkene i deres naturlige vækst, grundet den korte indbyrdes afstand (0,5m). Det vurderes ligeledes, at de faste hegn vil have mindre betydning, når hækkene har nået samme højde som hegnet.

 

For rækkehusene i Syd gælder generelt det princip, at skurerne mod bagstierne er placeret forskudt for hinanden. Skurene minimerer derved indkigget til boligen overfor. De største indkigsgener vurderes at komme fra de forbipasserende på stierne mellem baghaverne - særligt i den periode, hvor hækkene taber deres blade. Forvaltningen vurderer, at det er en gene, der er normalt forekommen et tæt lav boligområde. Privatheden kan ikke sikres med et hegn, da hegnet ikke hindrer muligheden for, at beboerne kan se ned i hinandens haver fra boligernes 1.sal. Forvaltningen vil derfor anbefale, at lokalplanens regler omkring hæk følges og at der gives afslag på de to dispensationsansøgninger.

 

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives afslag på 2 dispensationsansøgninger (AB/VA) vedrørende permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 10:

Udvalget kunne ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

 

Et enigt udvalg indstiller, at der gives dispensation i yderligere 4 år til, at rækkehusene i Albertslund Syd må have fast hegn.

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

(Ø) stillede forslag om, at sagen går tilbage til udvalget med henblik på ny lokalplan

 

For stemte 9 (Ø, Å, V, C, O)

Imod stemte 12 (A, F, B)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning, AB Syd, hegn ved rækkehusene.pdf Dispensationsansøgning, AB Syd, hegn ved rækkehusene.pdf
2 Dispensationsansøgning, VA 4 Række, hegn ved rækkehusene.pdf Dispensationsansøgning, VA 4 Række, hegn ved rækkehusene.pdf
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030

Anledning

Udkastet til Albertslund Kommunes nye elektroniske Vandforsyningsplan 2019-2030 har været i 12 ugers høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med HOFOR og Herstedøster Vandværk udarbejdet en ny vandforsyningsplan. Planen har været i offentlig høring i 12 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

Vandforsyningsplanen kan nu endeligt vedtages.

 

Vandforsyningsplan 2019-2030

Vandforsyningsplanens overordnede mål er at opstille rammerne for at sikre tilstrækkeligt drikkevand af god kvalitet til alle områder i Albertslund Kommune. I vandforsyningsplanen er der både nye mål og indsatser, som skal udføres i planperioden 2019-2030, og løbende driftsmål, som allerede er i gang, og som skal fortsætte fremover.

 

Målene i vandforsyningsplanen er:

 • Vi skal sikre forsyningssikkerheden gennem en stabil og robust vandforsyning
 • Vi skal sørge for, at vandkvaliteten er i orden, så der er godt drikkevand til alle
 • Vi skal sikre, at miljøet ikke belastes unødigt, når vi producerer og distribuerer drikkevand
 • Vi skal reducere vandspild og sørge for en god udnyttelse af drikkevandet

 

Til hvert mål er der tilknyttet delmål, en beskrivelse af indsatsen til delmålet, samt en beskrivelse af hvem der skal udføre delmålet, og hvornår det skal gøres. Nogle af indsatserne har effekt på både forsyningssikkerhed, vandkvalitet, miljø og vandspild.

 

Der vil hvert år blive fulgt op på, om årets mål og indsatser er blevet udført. Målene revurderes hvert fjerde år.

 

Læs vandforsyningsplan 2019-2030 her

 

Miljøvurdering

Der er udført screening af vandforsyningsplanen for at vurdere, om planen skal miljøvurderes. Screeningen viste, at Vandforsyningsplan 2019-2030 ikke skal miljøvurderes.

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 lov om vandforsyning m.v.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016 om vandforsyningsplanlægning .

Miljø- og Fødevareministeriet. Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Vandforsyningsplan 2019-2030 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Forlængelse af 2-1 vej på Ballerupvej og Østbakkevej

Anledning

Der skal træffes beslutning om Østbakkevej og Ballerupvej skal indrettes som 2-1 vej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Supercykelstien Ring4-ruten i Albertslund Kommune blev en delstrækning af Ballerupvej trafiksaneret i 2012. Som del af trafiksaneringen blev der oprettet en bussluse på Ballerupvej og den 2 sporede vej mellem slusen og kommunegrænsen til Ballerup, blev omdannet til en 2-1 vej. Formålet med dette var at gøre vejen mere sikker og tryg at færdes på for bløde trafikanter.

En 2-1 vej er indrettet således, at der er ét kørespor for bilister og en kantbane for bløde trafikanter i begge retninger. På en 2-1 vej virker vejprofilet smallere end på en almindelig 2 sporet vej, hvilket får bilisterne til at reducere hastigheden på deres køretøjer. Når bilisterne møder hinanden skal de vige, hvilket medfører en yderligere reducering af hastigheden, kantbanerne kan benyttes som vigearealer. Kantbanerne på en 2-1 vej medfører en øget sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter.

I dag er vejstrækningen fra krydset Vestbuen i Ballerup Kommune og frem til busslusen på Ballerupvej 2-1 vej med en hastighedsgrænse på 60 km/t. Fra busslusen til Ledøjevej i Risby er Ballerupvej/Østbakkevej en 2 sporet vej med en hastighed på 80 km/t.

Cykeltællinger viser, at den del af Ballerupvej som er 2-1 vej, bliver flittigt brugt af cyklister. Politiets uheldsregister viser endvidere, at der ikke er registreret uheld med bløde trafikanter på strækningen og kommunen har ikke modtaget henvendelser om oplevet utryghed. Med baggrund i de gode erfaringer fra den eksisterende 2-1 vej, vurderes det hensigtsmæssigt at indrette hele Ballerupvej og Østbakkevej som 2-1 vej.

Da kommunalbestyrelsen har besluttet, at Østbakkevej skal have nyt slidlag i indeværende år, vil det være hensigtsmæssigt, at ændringen af vejen til 2-1 vej sker i forbindelse med dette arbejde. Ændringen af vejen vil bestå i afmærkning og skiltning og vil ske umiddelbart efter, at der er lagt nyt slidlag på vejen. Ændringen af vejen til 2-1 vej medfører, at hastighedsgrænsen skal ændres fra 80 km/t til 60 km/t.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. august 2019

Østbakkevej indgår i asfaltarbejderne i 2019. Udgifterne til mærkning og skiltning af 2-1 vejen er i alt 80.000 kr. Opmærkning af 2 – 1 vejen  koster 45.000 kr. mere i forhold til, hvis vejen bliver afmærket, som den er nu.  Da der er tale om en mindre udgift kan den dækkes af de allerede frigivne anlægsmidler til asfalt 2019, da budgettet godt kan rumme det.

Økonomi

Projektet financieres af midler til asfaltarbejder 2019.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

 

Ændringer på kommuneveje skal jf. vejloven forhandles med politiet, som har forhåndsgodkendt indretningen af Ballerupvej/Østbakkevej som 2-1 vej.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Østbakkevej og Ballerupvej indrettes som 2-1 vej og
 2. at udgiften finansieres af midler til asfaltarbejder 2019.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen, idet finansieringen præciseres til den videre behandling.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kort 2-1 veje Østb.vej og Ballerupvej Kort 2-1 veje Østb.vej og Ballerupvej
2 Eksempel på 2-1 vej Eksempel på 2-1 vej
Tilbage til toppen

26. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af midler på budget 2019 til at etablere Supercykelstien Roskilderuten i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner på strækningen langs Roskildevej mellem København og Roskilde søgt den statslige "Pulje til fremme af cyklisme." Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner fået tilsagn om støtte til etablering af ruten. Roskilderuten har en samlet længde på 31km, hvoraf 3,2km af strækningen er i Albertslund. De konkrete målsætninger for hele ruten er en stigning i antallet af cykelture på 30%, en stigning i antallet af kombinationsrejser langs ruten, at skabe en cykelforbindelse mellem København og Roskilde som tilbyder høj kvalitet målt i fremkommelighed, forbedret tryghed og sikkerhed samt at understøtte brugen af det samlede net af Supercykelstier, herunder Ring4-ruten som krydser den kommende Roskilderute ved Damgårdsstien. Med en etableret Roskilderute vil Albertslund Kommune have i alt tre Supercykelstier Albertslund-, Ring4- og Roskilderuten.

 

Anlæg på Roskilderuten i Albertslund Kommune

 • Gennemførte stier i form af niveaufri passage for cyklister og fodgængere ved sideveje
 • Fremrykket busperron som sikrer at buspassagererne ikke stiger ud på cykelstien
 • Nedtællingsmoduler i signalregulerede kryds som viser ventetid til grønt signal

 

Roskilderuten i Albertslund Kommune etableres i perioden 2019-2020.

 

Sammenhæng med øvrige projekter 

På mødet i kommunalbestyrelsen den 9. april 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Herstedvestervej. Krydset Herstedvestervej og Roskildevej indgår som del af denne plan, hvilket forvaltningen vil tage højde for i arbejdet med etablering af Roskilderuten. På samme møde blev det besluttet, at fire strækninger på stierne langs Roskildevej skal have nyt slidlag, hvilket vil være med til at forbedre oplevelsen af at cykle på den kommende Roskilderute.

 

Forvaltningen orienterede Miljø- og Byudvalget om ansøgningen til den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på udvalgsmødet den 19. december 2017.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. september 2019

På mødet i Økonomiudvalget den 03.09.19. blev der spurgt ind til status på projektet i de øvrige kommuner langs Roskilderuten. Status er følgende:

 • København, har afsat midler. Spiller ruten ind som et projekt relateret til Tour de France og forventer derfor kommunens strækning etableret sommeren 2021.
 • Frederiksberg, er gået i gang med at etablere kommunens del af strækningen og bliver færdige i år.
 • Rødovre, uafklaret men har forpligtet sig til at afslutte arbejdet på ruten i 2022.
 • Brøndby, forventer at påbegynde projektet i  år.
 • Glostrup, er ikke med i ruten, men er netop genindtrådt i samarbejdet.
 • Høje-Taastrup har trukket sig fra ansøgningen og vil ikke gennemføre anlægstiltag.
 • Roskilde vil have ruten etableret i 2021, hvor Tour de France afvikles i byen.

 

 

Økonomi

Albertslund Kommunes andel af finansieringen svarer til 1,0 mio. kr. Bilag med økonomisk overslag over delelementerne i projektet er lukket.

Kommunikation

I lukket bilag findes budget for projektets aktiviteter. Bilaget er lukket da projektet skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives anlægsmidler på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til etablering af Roskilderuten og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Allan Høyer (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 30:

Sagen blev udsat.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 Økonomiudvalget, 10. september 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) Lars Gravgaard (C) undlod.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O, C) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Roskilderuten, Albertslund Kommune Roskilderuten, Albertslund Kommune
2 Roskilderuten, Effekter og evaluering Roskilderuten, Effekter og evaluering
3 Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

27. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)

Anledning

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej. Projektet foreslås kun delvis gennemført med henblik på trafiksanering gennem en hastighedsreduktion nu, og endeligt projekt udsat til 2022 når byggeriet i Roholmsparken er afsluttet.

Sagsfremstilling

En trafik- og støjsanering af Roholmsvej vil bestå i nyt slidlag og en indsnævring af vejen gennem opstribning og etablering af spærreflader. Udbygningen af Roholmsparken med to boligområder, anlæg af en ny adgangsvej til boligområderne og fornyelse af Roholmsparken betyder dog, at Roholmsvej i perioden 2020 til 2022, skal benyttes til afvikling af en betydelig mængde tung transport til og fra området. Transporten vil forkorte levetiden på et nyanlagt slidlag og den opstribning, som skal udgøre de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

For at investere de 0,7 mio. kr. som er afsat til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mest hensigtsmæssigt, foreslår forvaltningen, at der foretages en trafiksaneringen gennem en hastighedsreduktion ved midlertidig opstribning af Roholmsvej med maling samt, at der etableres midlertidige heller og skiltning som kan genbruges i det endelige projekt. Forvaltningen foreslår endvidere, at de endelige arbejder i form af nyt slidlag og opstribning med termoplast, udsættes til byggeprojekterne i Roholmsparken er afsluttet, efter planen i 2022. Alternativt kan midlerne overføres til en trafikal helhedsløsning for Herstedvestervej, på strækningen mellem Vestskovvej og Roskildevej, som vil indeholde tiltag som medfører forbedret fremkommelighed og øget trafiksikkerhed samt indsatser for at bekæmpe trafikstøjen fra vejen.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. maj 2019

Der anmodes om frigivelse af bevilling til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej på strækningen mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Den aktuelle hastighedsgrænse på Roholmsvej er 50 km/t. De fysiske forhold indbyder dog trafikanterne til at køre hurtigere end hastighedsgrænsen tillader. Med en trafiksanering af Roholmsvej indrettes vejen, så den er tilpasset den gældende hastighedsgrænse. Derfor foreslås det, at kørebanebredden på Roholmsvej reduceres fra 5 m til 3,25 m, hvilket gøres ved at etablere en rød vejmidte på 3,5 m. Hermed er der stadig plads til at vejen kan betjene busserne. Ved busstoppestederne vil trafikken blive ledt udenom evt. holdende busser. Der vil desuden blive etableret heller i vejmidten for at synliggøre ændringerne i kørebanerne, hvilket fx sker ved busstoppestederne og ved indkørslen til Teglmosevej. Det forventes, at denne løsning kan nedsætte gennemsnitshastigheden og støjniveauet reduceres, svarende til 1-1,5 dB. Det vurderes, at disse arbejder koster ca. 0,7 mio. kr.

 

Skal støjniveauet reduceres yderligere skal der dog lægges et støjreducerende slidlag på Roholmsvej, som kan yde en gennemsnitlig støjreduktion på ca. 2 dB over slidlagets levetid.

 

Tiltagene vurderes samlet set, at kunne reducere støjen fra Roholmsvej svarende til 3-4 dB.

 

Miljø- og Byudvalget behandlede en sag den 19. marts 2019 om at etablere midlertidige trafiksanerende foranstaltningen på Roholmsvej og hermed vente med at etablere en permanent løsning til arbejderne i Roholmparken var afsluttede, efter planen i 2022. Argumentet for at vente med at etablere en permanent løsning er, at tunge køretøjer som skal til og fra byggerierne i Roholmparken vil slide på et nyanlagt anlæg.

 

Økonomi

Trafik- og støjsanering af Roholmsvej forventes, at koste 1,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb på 0,5 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på 1,9 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej og Gadagervej idet dette projekt er sat til at koste 0,915 mio. kr.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. juni 2019

Forvaltningen er blevet bedt om at redegøre for det eksisterende stiforløb fra ophøret af cykelstien langs Roholmsvej til Trippendalstien og at give et overslag på, hvad det vil koste at etablere cykelsti langs Roholmsvej. Overslagsprisen for at etablere cykelsti i Roholmsvejs vestlige side er 1,9 mio. kr. Skal der etableres cykelsti i begge sider af vejen er overslaget 3,8 mio.kr. I overslagene er ikke medregnet ombygning af krydset Roholmsvej / Trippendalsvej, opkobling til det øvrige stisystem på den nordlige side af Trippendalsvej samt vejafvanding. Forvaltningen redegør for det eksisterende stiforløb i notat.

 

I forbindelse med udviklingen af Roholmparken planlægges et nyt stiforløb, som kan være med til at gøre stiforløbet i området omkring Roholmsvej mere logisk at benytte for cyklister som skal i nord-sydgående retning. Forvaltningen anbefaler derfor, at det eksisterende stisystem tydeliggøres gennem skiltning og at der i planlægningen af det kommende stiforløb i Roholmparken arbejdes for at skabe et mere logisk stiforløb.

 

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 5. september 2019

På ØU den 3. september ønskede udvalget, at der til den videre behandling af sagen tilføjes tidshorisont.

 

Projekteringen vil ske i løbet efteråret, med efterfølgende udbud og realisering i foråret 2020.

Økonomi

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 blev forvaltningen bedt om at give et overslag på hvad det ville koste at trafiksanere Roholmvej. Projektet blev vurderet til at koste 0,7 mio. kr. Da der var tale om et trafiksaneringsprojekt var der i denne pris ikke medregnet støjsvagt slidlag. Projektet blev i det endelige budget for 2019 til et projekt som skulle omfatte både trafik- og støjsanering, men til samme overslag som blev givet til trafiksaneringen. Skal Roholmsvej støjsaneres, skal der udlægges et nyt slidlag, dette slidlag foreslås udlagt når anlægsarbejderne i Roholmsparken er afsluttet og det foreslås yderligere, at der til den tid afsættes yderligere midler evt. fra en asfalt- eller støjpulje således, at der er en samlet pulje til det endelige og samlede trafik- og støjsaneringsprojekt. Det forventes, at der skal afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til at realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Roholmsvej opstribes med maling, og at der etableres heller og skiltning,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til gennemførelsen af det midlertidige projekt,
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og
 4. at det endelige trafik- og støjsaneringsprojektet på Roholmsvej udsættes til 2022.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 8. maj 2019,

 1. at Roholmsvej trafik- og støjsaneres,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.,
 3. at udgiften finansieres med 0,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet og
 4. at udgiften finansieres med 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojektet Holsbjergvej og Gadagervej

 

 Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 6. juni 2019,

1. at Roholmsvej trafik- og støjsaneres,

2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.,

3. at udgiften finansieres med 0,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

4. at udgiften finansieres med 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojektet Holsbjergvej og Gadagervej og

5. at forbedre cykelforbindelserne mod syd fra Trippendalstien i forbindelse med, at der etableres nyt stisystem gennem den kommende bebyggelse i Roholmparken.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 13:

 

Sagen udsættes.

 

 

Miljø- og Byudvalget, 21. maj 2019, pkt. 14:

 

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der undersøges en overslagsprisfor anlæggelse af en cykelsti langs Roholmsvej.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 31:

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling af sagen tilføjes tidshorisont.

 

Helge Bo Jensen (Ø) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi
2 RHV-D-TV-7404_0.pdf RHV-D-TV-7404_0.pdf
3 RHV-D-TV-7403_0.pdf RHV-D-TV-7403_0.pdf
4 RHV-D-TV-7402_0.pdf RHV-D-TV-7402_0.pdf
5 RHV-D-TV-7401_0.pdf RHV-D-TV-7401_0.pdf
6 Motorstøj og dækstøj Motorstøj og dækstøj
7 Bevillingsskema rev. 25-2019 Bevillingsskema rev. 25-2019
8 Roholmsvej, cykelmuligheder Roholmsvej, cykelmuligheder
Tilbage til toppen

28. MBU/ØU/KB - Udvidelse af parkeringsplads på Alberts Vænge (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af bevilling til udvidelse af parkeringspladsen på Alberts Vænge.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er der sat midler af til udvidelse af den offentlige parkeringsplads på Alberts Vænge med ca. 20 pladser.

 

Kapaciteten på pendlerparkeringspladsen ved Albertslund Station er fuldt udnyttet, en udvidelse af den stationsnære parkeringsplads på Alberts Vænge vil kunne supplere pendlerparkeringspladsen ved Albertslund Station.

 

Parkeringspladsen fremtidssikres til el-ladestandere, hvis det på sigt vurderes at være en hensigtsmæssig facilitet på dette sted.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. maj 2019

Udvalget besluttede at sende projektet i 14 dages høring hos grundejerne på Alberts Vænge. Forvaltningen har afholdt en høring med frist den 28. maj 2019 og der er ikke indkommet høringssvar, der er derfor ikke foretaget ændringer i sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at parkeringspladsen på Alberts Vænge udvides med ca. 20 parkeringspladser,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. og
 3. at udgiften finansieres med 0,25 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet udvalget ønsker at sagen sendes i nabohøring i 14 dage.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Pendlerparkering Alberts Vænge Pendlerparkering Alberts Vænge
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

29. MBU/ØU/KB - Etablering af Besøgsgård på Toftegården (bevilling)

Anledning

Der skal gives bevilling til etablering af besøgsbondegård på Dyregården.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018, at Dyregården videreføres som kommunal besøgsgård med naturpleje, og at besøgsgården udvikles som et levende være- og lærested for børne-, unge-, familie- og byfællesskaber. I 2018 blev stuehuset istandsat og griseindhegningen og møddingen blev lovliggjort. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. april 2019 at igangsætte en række sikkerhedsmæssige arbejder såsom etablering af læskur for heste samt jordarbejder for at sikre en forsvarlig adgang. Disse arbejder er i gang.

   

Nu mangler den resterende del af arbejdet med at etablere en besøgsgård. Lederen af Dyregården har i samarbejde med personalet og forvaltningen afdækket mulighederne for udvikling af Dyregården. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i maj fremlagde lederen plan og vision for Dyregården. På baggrund af denne foreslås følgende fysiske tilpasninger:

 

Optimering af dyreforhold

Der etableres nyt kaninland og nye hønsegårde og hønsehuse. Gede- og fårefold optimeres og der opsættes nye hegn og ny beplantning. Der tages i omlægningen højde for dyrevelfærden og for at forbedringerne gør områderne mere besøgs- og formidlingsvenlige.

 

Bålhytte og redskabsskur i skolehaverne

Der etableres samlingshus og forhold, der gør det muligt at nyde madpakker og foretage undervisning i alt slags vejr.

 

Andre anlæg og opdateringer

Der etableres cykelparkering og belægningen på gårdspladsen forbedres. Vandinstallationerne ændres, så de passer bedre til den daglige brug i forbindelse med vanding af planter og dyr. Bede, buske og træer trimmes.

 

Der etableres desuden udendørs WIFI på Dyregården. Selve fremføringen af kommunalt fibernet til Dyregården finansieres af anlægsbevilling til udbygning af IT-infrastruktur, som blev godkendt i maj.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til udvikling af Toftegården. I april 2019 blev bevilget 250.000 kr. til sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården. Forvaltningen indstiller, at de resterende 1.000.000. kr. frigives til gennemførelse af de resterende arbejder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til etablering af besøgsgård på Toftegården og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Genoptagelse af opsagt lejemål Roskildevej 163 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til udvidelse af lejemål til Jobhuset på Roskildevej 163.

Sagsfremstilling

I 2017 lejede Albertslund Kommune hhv. 1.052 m2 og 473 m2 på Roskildevej 161-163 af Nordea Ejendomme. Det store lejemål skulle bruges af Jobhuset, mens det mindre lejemål skulle benyttes af Ungeenheden, indtil de kunne flytte ned i VA-huset på Liljens Kvarter. Det skete i forbindelse med flytterokade som følge af Kongsholmscentrets nedrivning. Lejemålet/lejeaftalen var opdelt, så lejemålet på 473 m2 kunne opsiges efter kort tid. Lejemålet har siden stået tomt.

 

I budget 2019 blev besluttet en budgetreduktion på 1 mio. kr. som følge af øgede hjemtagelser af aktiviteter til Jobhuset. I beskrivelsen af forslaget i budgetkataloget fremgik, at det er nødvendigt at udvide lejemålet for at kunne realisere besparelsen. Formålet med hjemtagelsen var, at en langt større del af jobcentrets tilbud om vejledning og afklaring til de ledige skulle gennemføres internt i Jobhuset. For at udmønte denne beslutning, har Jobhuset brug for flere lokaler til brug for øgede aktiviteter, og der er derfor behov for at udvide det eksisterende lejemål med igen at leje det lejemål, hvor Ungeenheden var i en kortere periode. Lejemålet er beliggende i forlængelse af det eksisterende lejemål. Der er behov for nogle bygningsmæssige ændringer såsom:

 

 • indretning med større møderum til fællesmøder
 • flytning af lette skillevægge og døre
 • isætning af glas i skillevæggene for at højne sikkerheden for medarbejderne
 • opsætning af WIFI og krydsfelt.

 

Forvaltningen har overordnet undersøgt muligheden for, at det samlede Jobhus inkl. udvidelsen kan placeres i Sydskolen, når gymnasiet rykker ud. Jobhuset kan godt se sig selv placeret der, men der er behov for bygningsmæssige ombygninger. Forvaltningen anslår skønsmæssigt, at det koster ca. 10 mio. kr. at etablere de nødvendige faciliteter. Jobhuset vil sandsynligvis først kunne være klar omkring årsskiftet 2020/2021. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at vente til der, da besparelsen så ikke kan indhentes, eftersom den allerede er indarbejdet i budgetterne fra 2019, og at det vil medføre et træk på anlægsrammen på 10 mio. kr. i 2020.

 

Som alternativ til udvidelsen af lejemålet på Roskildevej, har forvaltningen overvejet midlertidig at placere udvidelsen i de lokaler på Det 10. Element, som VUC lejede indtil her i sommer. Dette kunne give mulighed for hurtigere at hjemtage aktiviteterne til Jobhuset og udmønte besparelsen for så senere hen at flytte det samlede Jobhus til Sydskolen. Forvaltningen anser det dog af hensyn til medarbejderne sikkerhed og arbejdsmiljø ikke for muligt at placere en del af Jobhuset adskilt fra den øvrige del. Det vil medføre for mange situationer, hvor der af sikkerhedsmæssige hensyn er for få medarbejdere til stede til at kunne håndtere sikkerhedsmæssige forhold eller imødegå konflikter.  

Økonomi

Det er aftalt med udlejer, at de fysiske tilpasninger af lejemålet finansieres over huslejen. Alternativt skal Albertslund Kommune selv finansiere ombygningsudgiften. Udgiften til ombygningen koster 325.000 kr. Finansieres udgiften over 5 år vil det medføre en forhøjet leje på 73.000 kr., som bortfalder efter 5 år.

 

Lejemålet indrettes med møbler og andet inventar, og der skal etableres WIFI og opsættes krydsfelt til IT installation. Dette er udgifter som Albertslund Kommune skal afholde.

 

Udgifterne til indgåelse af lejemålet kan opstilles således:

 

Udgifter til ejendoms drift inkl. varme

116.000 kr.

Forøgelse af depositum ( 6. måneder)

163.000 kr.

Basis leje 473 m

327,000 kr.

Forøget leje ifm. i indretning af lejemålet

65.000 kr

 

Rengøring

 65.000 kr.

Udgifter til el anslået til

24.000 kr.

Indretning, flytning og IT

100.000 kr.

 

 

 

Herudover øges deponeringen med ca. 2,320 mio. kr.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, MIljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse bemyndiges til at indgå lejeaftale med Nordea Ejendomme ifm. lejemål på Roskildevej 163.
 2. at der gives tillægsbevilling på 263.000 kr. i engangsudgift til depositum og indretning.
 3. at der gives tillægsbevilling til husleje og drift på 102.000 kr. i perioden 1/11-31/12-2019
 4. at udgifter på i alt 365.000 kr. finansieres fra anlægsrådighedsbeløbet afsat til konkrete projekter som følge af hjemtagelser
 5. at driftsudgifterne på årligt 597.000 kr. indarbejdes i budgettet fra 2020

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 34:

Der blev omdelt notat med spørgsmål og svar til sagen.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Notat Notat
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Hyldager bakker - frigivelse af rådighedsbeløb - indtægt for modtagelse af jord (bevilling)

Anledning

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 5.765.000 kr. i indtægt i forbindelse med modtagelse af jord til Hyldager Bakker. Beløbet søges frigivet i forbindelse med opstart af jordmodtagelsen primo september

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af landskabsprojektet Hyldager Bakker blev der afsat 5.765.000 kr. i indtægt for jordmodtagelse i 2019. Tilkørselsforhold, vejebod, bemanding og administration af jordhåndteringen er kommet på plads, og der kan nu åbnes op for tilkørsel af jord.

Meget tyder på, at der kan forventes tilkørt mere jord i 2019 end estimeret ved budgetlægningen i 2018, hvilket vil betyde en større indtægt i 2019. Der er tidligere givet indtægtsbevilling til modtagelse af jord fra Hovedstadens Letbane I/S, der forventer at tilkøre jord fra den 1. september.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5.765.000 kr. i indtægt
 2. at indtægten finansieres af det afsatte rådighedsbeløb

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 35:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) ikke godkende.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti om socialt frikort

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti om socialt frikort

Sagsfremstilling

Baggrund
Siden starten af året har det været muligt at få et såkaldt "socialt frikort", hvor nogle af vores mest udsatte borgere får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden modregning i andre ydelser. Det er en god mulighed for at bringe nogle af vores mest udsatte borgere tættere i kontakt med det almindelige, overenskomstdækkede arbejdsmarked - og samtidig en mulighed for helt konkret at forbedre de pågældendes økonomi.
Udsatterådet har rejst sagen flere gange siden januar måned, og på kommunalbestyrelsesmødet d. 9/4 blev der fra flere sider givet udtryk for positive holdninger til projektet. Efter det oplyste er der dog nu kun en enkelt borger i Albertslund, der har fået socialt frikort. Derfor er der behov for at der sættes mere tempo på processen og udbredelsen af ordningen.
Socialt frikort er indtil videre en 2-årig forsøgsordning. Og en væsentlig del af tiden er således allerede gået.

 

Forvaltningen pålægges hurtigt at prioritere og udbrede socialt frikort mest muligt

Det kan fx. gøres ved:
- at en række grupper, fx. kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp i videst mulige omfang forhåndsvisiteres til ordningen udfra de oplysninger forvaltningen i forvejen ligger inde med vedr. de pågældende borgere.
- at den konkrete visitation, når den er nødvendig, uddelegeres mest muligt til de medarbejdere der har direkte kontakt med målgruppen.
- at alt relevant personale i jobcenter, socialforvaltningen, borgerservice mv. oplyses om muligheder og procedurer
- at ansøgning om socialt frikort gøres let tilgængeligt fx.via hjemmesiden 
- at forvaltningen orienterer og opfordrer private arbejdsgivere og kommunens egne afdelinger til om muligt at ansætte mennesker i målgruppen til forskellige relevante arbejdsopgaver, evt. i midlertidige stillinger.

Supplerende sagsfremstilling

Der er vedlagt notat fra forvaltningen.

Indstilling

Enhedslisten og Dansk Folkeparti indstiller,

 1. at forvaltningen pålægges hurtigt at prioritere og udbrede socialt frikort mest muligt

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 49:

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Der blev uddelt udtalelse fra Udsatterådet.

 

(Å) stillede ændringsforslag om, at forvaltningen pålægges at understøtte interesserede parter i implementeringen af ordningen

 

For stemte 1 (Å)

Imod stemte 15 (A, F, B, V, C)

Undlod 5 (Ø, O)

 

Forslaget bortfaldt.

  

Indstillingen blev godkendt.

 

(V) undlod

  

Bilag

1 Notat om forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti 2.docx Notat om forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti 2.docx
2 Kommentarer til Kommunalbestyrelsesmødet 10.09.2019.docx Kommentarer til Kommunalbestyrelsesmødet 10.09.2019.docx
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Forslag fra SF om tilføjelse til de boligsociale anvisningskriterier

Anledning

Forslag fra SF om tilføjelse til de boligsociale anvisningskriterier

Sagsfremstilling

SF foreslår at de boligsociale anvisningskriterier får tilføjet en bestemmelse om midlertidige lejemål.

 

Det foreslås at tilføjelsen lyder som følger:

 

Midlertidige lejemål:

Såfremt  et midlertidigt lejemål konverteres til et fast lejemål og den lejer, som beboer lejemålet ønsker at fortsætte som lejer på det nye vilkår, skal der ikke foretages en vurdering af lejeren efter kriterierne efter i de boligsociale anvisningskriterier. Lejeren kan da fortsætte i  lejemålet.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelsen den 28. august 2019

Der er til sagen vedlagt bilag fra forvaltningen om kriterier på boliganvisning ved midlertidigt lejemål samt gældende ansøgningsskema

Indstilling

SF indstiller,

 1. at såfremt et midlertidigt lejemål konverteres til et fast lejemål og den lejer, som beboer lejemålet ønsker at fortsætte som lejer på det nye vilkår, skal der ikke foretages en vurdering af lejeren efter kriterierne efter i de boligsociale anvisningskriterier. Lejeren kan da fortsætte i  lejemålet.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 50:

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Man stemte om forslaget

 

For stemte 5 (F, Å, Ø)

Imod stemte 13 (A, B, V, C)

Undlod 3 (O)

 

Forslaget bortfaldt

Bilag

1 Notat til ØU-KB om kriterier på boliganvisning af midlertidigt lejemål Notat til ØU-KB om kriterier på boliganvisning af midlertidigt lejemål
2 ansoegningsskema-28022019.pdf ansoegningsskema-28022019.pdf
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om proces ved ansættelsesstop

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om proces ved ansættelsesstop

Sagsfremstilling

Enhedslisten vil gerne stille forslag til ØU og KB om 1) at den type afgørelser om kommunens økonomi og de ansattes forhold fremover træffes af ØU/KB og ikke af administrationen. 2) at ansættelsesstoppet indtil videre ophæves, og at sagen vurderes igen af ØU/KB, når vi har større viden om kommunens økonomiske situation.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 5. september 2019

Der er vedlagt notat fra forvaltningen

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at den type afgørelser om kommunens økonomi og de ansattes forhold fremover træffes af ØU/KB og ikke af administrationen.
 2. at ansættelsesstoppet indtil videre ophæves, og at sagen vurderes igen af ØU/KB, når vi har større viden om kommunens økonomiske situation

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 51:

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet der til den videre behandling vedlægges praksisnotat

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af mødesag til fremtidig proces, som respekterer Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence på området.

 

Bilag

1 Notat ansættelsesstop Notat ansættelsesstop
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Boligselskabet AKB Albertslund afdeling Hedemarken- solcelleanlæg

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende lånoptagelsen i ejendomme tilhørende almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne AKB, Albertslund afdeling Hedemarken om Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B til etablering af solcelleanlæg i forbindelse med tagrenovering af blok 12 beliggende Hedemarksvej 82-92, 2620 Albertslund. Kommunalbestyrelsen godkendte skema A på mødet d. 18. juni 2019.

 

Etablering af solcelleanlægget udføres som pilotprojekt i forbindelse med tagrenovering, inden helhedsplanen for de øvrige blokke i afdelingen påbegyndes. Der er tale om et hybridanlæg med batterier, hvor overskydende strøm kan lagres til senere brug.

 

Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte fra en særlig energipulje til tagrenoveringer, så nye tage kan udføres med mulighed for produktion af grøn energi til afdelingens beboere. Etableringen (pilotprojektet) vil ikke medføre huslejestigning.

 

KAB forventer en byggeperiode fra 11. september 2019 til 14. februar 2020 - med start umiddelbart efter godkendelse af skema B.

 

Der har været afholdt licitation for henholdsvis renovering af tagkonstruktionen og solcelleanlægget.

Bygherren har valgt henholdsvis entreprenør Kjær & Knudsen til renovering af tagkonstruktionen og Solarpark A/S til solcelleanlægget, som de mest attraktive og fordelagtige tilbud.

 

Der forventes minimale støj- og støvgener og arbejdet i selve boligerne omfatter kun udskiftning af elmålere. Der vil ikke blive tale om genhusning.

 

 

 

Økonomi

Den samlede renoveringsudgift er op gjort til 14.874.399 kr., heraf 14.098.129 kr. som støtteberettiget udgift og 776.270 kr. som ikke støtteberettiget udgift.

 

Renoveringsudgiften finansieres med et realkreditlån med ydelelsesstøtte på 14.098.000 kr. samt hensat beløb til tagrenovering 776.270 kr.

 

Ydelsen på realkreditlånet er af AKB anslået til 602.000 kr.

 

Besparelsen på el i driften anslås til 200.000 kr.,og Landsbyggefondens ydelsesstøtte udgør 289.000 kr.. Der spares endvidere 113.000 kr. på fremtidige henlæggelser.

 

Solcelleanlægget vil ikke påvirke huslejen, som efter etablering af solcelleanlægget uændret vil udgøre 682 kr./m2

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

 

Afdeling Hedemarken er omfattet af byplanvedtægt 13, hvor der i § 7, stk. 1.1 under bebyggelsens ydre fremtræden er anført, at blanke eller reflekterende tagmaterialer ikke må anvendes. Miljø & Teknik - Byg har vurderet at der ikke vil være genevirkninger fra solcelleanlægget.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at pilotprojektet godkendes som anført i skema B, herunder optagelse et støttet 30-årigt realkreditlån 14.098.000 kr. uden kommunal garanti/regaranti, kommunal ydelsesstøtte, grundkapital eller kapitaltilførsel

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 20190816 Skema B ansøgning - Hybridanlæg 20190816 Skema B ansøgning - Hybridanlæg
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd. 6 Vest - opdeling af boliger

Anledning

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 6 Vest om Kommunalbestyrelsens godkendelse (skema A) af projekt med opdeling af 8 boliger til 12 mindre boliger.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2012 godkendt skema A og i juni 2016 skema B til en omfattende helhedsplan i afdelingen. Helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering af beton- og lette facader, tage. udskiftning af vinduer og døre, nye gulve, lofter, inventar samt nye installationer.

 

Under gennemførelsen af helhedsplanen, fremsatte boligorganisationen ønske om en større variation i boligtyperne ved at opdele 8 boliger til 12 mindre boliger. Landsbyggefonden har været positive i forhold til ønsket, og har bestemt af denne del af helhedsplanen skulle behandles som et selvstændigt projekt med skema A-B-C.

 

De 8 boliger står pt tomme og boligorganisationen ønsker arbejdet med opdeling af boligerne igangsat hurtigst muligt. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende optagelse af lån i  en almen boligafdeling  samt den kommunale regarantiforpligtelse.

 

Landsbyggefonden har godkendt projektet, projektets økonomi og afgivet foreløbigt tilsagn om driftsstøtte.

 

Albertslund Kommune har den 18. marts 2018 meddelt byggetilladelse til opdelingen.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet med opdeling af 8 boliger til 12 mindre boliger er opgjort til 9.031.000 kr. Heraf er 7.440.000 kr. støtteberettiget udgifter og 1.591.000 kr. ikke støtteberettiget udgifter.

 

Den støtteberettigede andel af udgiften finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 7.440.000 kr. med ydelsesstøtte.

Der skal etableres 100 % statsgaranti på lånet og Albertslund Kommune skal stille 100 % regaranti overfor staten.

Dene del af finansieringen er i overensstemmelse med den "nye finansieringsmodel" aftalt mellem realkreditinstitutterne og Transport-, Bygge- og Boligministeriet, hvor statsgarantien medfører, at der skal betales mindre bidrag på det støttede lån.

 

Afdelingen (lejerne) skal betale en ydelsesprocent på 3,7% på realkreditlånet. Der tilbydes endvidere driftsstøtte fra Landsbyggefonden, så huslejen på de nye boliger bliver 5.074 kr./månedligt - svarende til 982 kr./m2. Dette vurderes at være på markedsniveau. Risikoen for at Albertslund Kommune kommer til at indfri regarantiforpligtelsen er således minimal.

 

Driftsstøtten fastsættes endeligt efter godkendelse af endeligt byggeregnskab og aftrappes med 9 kr./m2/år efter 4 år. Dette medfører en årlig huslejestigning på 1% årligt indtil driftsstøtten er aftrappet.

 

 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 samt Den Kommunal styrelseslov § 41, stk. 2

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

1. at Kommunalbestyrelsen godkende opdelingsprojektet som anført herunder optagelse af 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal regaranti overfor staten.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen, idet de rigtige bilag vil være tilføjet til den videre behandling af sagen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vest- Tegninger Vest- Tegninger
2 6 Vest - Økonomisk ark 6 Vest - Økonomisk ark
3 Referat fra møde 5 januar 2018 opdelte boliger Referat fra møde 5 januar 2018 opdelte boliger
4 Org best- referat 05.12.17- punkt 7 Org best- referat 05.12.17- punkt 7
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Godkendelse af projekt Albertslund Boligselskab afd. 3703 Vest

Anledning

 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende optagelse af lån samt regarantiforpligtelsen.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne Albertslund Boligselskab afdeling 3703 Vest om Kommunalbestyrelsens godkendelse (skema A) af projekt med opdeling af 4 boliger til 6 mindre boliger.

 

Kommunalbestyrelsen har i 2016 godkendt skema A til en omfattende helhedsplan i afdelingen.

Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af beton- og lette facader, tage, udskiftning af vinduer og døre, nye gulve, lofter, inventar samt nye installationer.

 

Boligorganationen har fremsat ønske om en større variation i boligtyperne. Landsbyggefonden har været positive i forhold til ønsket, og har bestemt, at projektet skulle behandles som et selvstændigt projekt med eget skema A-B-C.

 

Landsbyggefonden har godkendt projektet, projektets økonomi og afgivet foreløbigt tilsagn om driftsstøtte.

 

 

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet med opdeling af boliger er opgjort til 3.710.000 kr. Heraf udgør 2.705.000 kr. støtteberettiget udgift og 1.005.000 kr. ikke støtteberettiget udgift.

 

Den støtteberettigede udgift finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 2.705.000 kr. med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Der skal etableres 100% statsgaranti på lånet - og Albertslund Kommune skal stille 100% regaranti overfor staten.

Denne del af finansieringen er i overensstemmelse med "den nye finansieringsmodel" aftalt mellem realkreditinstitutterne og Transport, Bygge- og Boligministeriet.

 

Statsgarantien medfører at afdelingen (lejerne) skal betale et mindre bidrag på det støttede lån.

Afdelingen (lejerne) skal betale 3,7% af den støtteberettigede udgift. Landsbyggefonden tilbyder driftsstøtte så huslejen på de 6 nye boliger bliver 5.074 kr./månedligt - svarende til 982 kr./m2. Dette vurderes at være på markedsniveau.

 

Risikoen for at Albertslund Kommune skal indfri sin regarantiforpligtelse er således minimal.

Driftsstøtten fastsættes endeligt efter godkendelse af det endelige byggeregnskab og aftrappes med 9 kr./m2/årligt efter 4 år. Dette medfører en huslejestigning på 1 % årligt indtil driftsstøtten er aftrappet.

 

Den ikke støtteberettigede udgift finansieres som en del af helhedsplanens og der skal ikke optages separat realkreditlån til denne del af opdelingsprojektet.

 

 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger (§ 29) og Kommunal Styrelseslov (§ 41)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender opdelingprojektet, herunder optagelse af 30-årigt realkreditlån på 2.705.000 kr. med 100 % regaranti over for staten

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Afdelingsmøde godkendelse -12-09-18 Afdelingsmøde godkendelse -12-09-18
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Godkendelse konvertering af lån Albertslund Boligselskab afd. 3704 Etagehusene

Anledning

 

Jyske Realkredit har ansøgt om Albertslund Kommunes godkendelse af konvertering (omlægning) af 3 lån samt vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån.

Konverteringerne og vedståelse af eksisterende garantier skal i henhold til lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling

Konverteringen af lån vedrørende Albertslund Boligselskab, afdeling 3704-0 Etagehusene beliggende Kanalens Kvarter 64 m.fl. De eksisterende lån er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. De nye lån vil også være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti.

 

Lånene konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenue ved konverteringen (de nye lån dækker indfrielsen af de eksisterende lån med tillæg af omkostninger)

 

Ved konverteringen opnås en samlet årlig besparelse på 116.000 kr. som anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af kommende huslejereguleringer.

 

 

Økonomi

Lån oprindeligt 23.175.000 kr. konverteres til nyt lån 21.555.000 kr.

Lån oprindeligt 11.889.000 kr. konverteres til nyt lån 10.904.000 kr.

Lån oprindeligt 31.861.000 kr. konverteres til nyt lån 29.318.000 kr.

 

Konverteringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån har ingen økonomisk betydning for Albertslund kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger jf. bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen)

 

Kommunikation

Ingen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & V Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune godkender konverteringerne herunder tinglysning af nye pantebreve og vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skematisk opstilling fra Jyske RealkreditBRFkredit Skematisk opstilling fra Jyske RealkreditBRFkredit
Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Godkendelse af konvertering samt vedståelse af garanti Vridsløselille Andelsboligforening af d. 5 Kanalens Kvarter

Anledning

Jyske Realkredit har ansøgt Albertslund Kommune om at godkende konvertering af 3 lån tilhørende Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 5 Kanalens Kvarter.

 

 

Sagsfremstilling

Konverteringer samt vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån i ejendomme tilhørende almene boligorganisationer skal i henhold til lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

 

De eksisterende lån er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti.

De nye lån vil også være uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti.

 

Lånene konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen så restløbetiden fastholdes, der konverters ned i rente og der opnås ikke noget overskydende provenu ved konverteringen (de nye lån dækker indfrielsen af de eksisterende lån med tillæg af omkostninger).

 

Ved konverteringen opnås en samlet årlig terminsbesparelse på 45.000 kr. der anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejereguleringer.

 

 

Økonomi

Lån på oprindeligt 9.927.000 kr. konverteres til nyt lån 9.033.000 kr.

Lån på oprindeligt 15.823.000 kr. konverteres til nyt lån 14.413.000 kr.

Lån på oprindeligt 11.553.000 kr. konverteres til nyt lån 10.456.000 kr.

 

 

Konverteringerne har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Albertslund Kommune godkender konverteringerne herunder tinglysning af nye pantebreve og vedståelse af garantier på efterstående prioriteter

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 40:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skematisk opstilling Jyske Realkredit Skematisk opstilling Jyske Realkredit
Tilbage til toppen

40. ØU/KB - Godkende påbudt konvertering Albertslund Ungdomsboliger afd. Morbærhaven

Anledning

 

 

Konvertering, tinglysning af pantebrev og vedståelse af garantier på efterstående lån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunen 

 

Sagsfremstilling

KKKI har på vegne Albertslund Ungdomsboliger afdeling 1 Morbærhaven gennemført konvertering af lån med ydelsesstøtte efter påbud fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet

 

Nykredit ansøger nu Albertslund om at godkende konverteringen, samt vedståelse af garantier på efterstående lån.

 

Det konverterede lån er med offentlig ydelsesstøtte og konverteringen er gennemført efter reglerne om påbudt konverteringer - udstedt af Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

 

Lånet konverteres i henhold til "Ministeriets procedurenotat" samt "konverteringsbekendtgørelsen" så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente og der er ikke opnået overskydende provenue (det nye lån dækker indfrielsen af det gamle med tillæg af omkostninger)

 

Når betingelserne i konverteringsbekendtgørelsen er opfyldt, kan kommunalbestyrelsens tilladelse til udstedelse af det nye pantebrev mm indhentes efterfølgende jf. § 12.

 

Besparelsen ved konverteringen tilfalder ikke lejerne, men anvendes til nedbringelse af den offentlige ydelsesstøtte.

 

 

Økonomi

Oprindeligt lån 20.160.000 kr. er konverteret til nyt lån 16.188.000 kr.

 

Besparelsen ved konverteringen anvendes til nedsættelse af den offentlige ydelsesstøtte.

 

Konverteringen har ingen betydning for beregning af lejen.

Lovgrundlag

I henhol dtil lov om almene boliger § 29, stk. 1 skal Albertslund Kommune godkende tinglysning af pantebrevet, der ligger til sikkerhed for det nye lån.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune godkender konverteringen - herunder overførsel af garanti, tinglysning af nyt pantebrev samt vedståelse af garantier på efterstående lån

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 41:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 omlægningsberegning Nykredit omlægningsberegning Nykredit
Tilbage til toppen

41. ØU/KB - Godkende råderetsarbejder, låneoptagelse og etablering af kommunal garanti. Vridsløselille Andelsboligforening afd 4 Række

Anledning

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 4 Række om Kommunalbestyrelsens godkendelse af afsluttede råderetsarbejder samt optagelse af 20-åring realkreditlån med 100% kommunegaranti.

 

 

Sagsfremstilling

Vridsløselille Andelsboligforening har gennemført etablering af pergolaer og anlæg af nye fliser i medfør af godkendt råderetskatalog. Arbejderne er afsluttet og udgiften er i det revisor påtegnede regnskab opgjort til 3.860.657 kr.

 

Til finansiering af udgiften søges om et 20-årigt realkreditlån på 3.861.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal i henhold lovgivningen godkende såvel optagelse af lån i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation samt godkende garantien.

Økonomi

Huslejen steg den 1. januar 2019 med 2,14% til i gennemsnit 854 kr./m2. Økonomi og Stab vurderer, at lejen er rimelig og på nivau med markedsleje, og at risiko for lejeledighed derfor er minimal.

 

Jyske Realkredit har beregnet at ejendommen "teknisk er overbelånt" og der derfor skal etableres 100 % garanti for lånet, der placeres sidst i prioritetsrækkefølgen, efter eksisterende realkreditlån og lån til Landsbyggefonden.

 

Albertslund vil skulle indfri garantien hvis ejendommen begæres på tvangsauktion og der ikke opnås dækning på auktionen.

Administrationen vurderer sandsynligheden herfor meget begrænset grundet lejeniveau og stor efterspørgsel på lejlighederne.

 

Optagelse af lån og etablering af garantien har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 samt Den Kommunal Styrelseslov § 41, stk. 2

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender optagelse af lån 3.861.000 kr. med 100% kommunegaranti til finansiering af råderetsarbejder

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 42:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Redegørelse garanti BRFkredit Redegørelse garanti BRFkredit
2 Budget 2019 afd. 4 Række endeligt Budget 2019 afd. 4 Række endeligt
Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Godthåbsparken, Albertslund

Anledning

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Godthåbsparken, Albertslund har ved advokat Henrik Benjaminsen anmodet Albertslund Kommune om at godkende vedtægtsændringer som blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2019

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lokalplan godkende vedtægtsændringer for grundejerforeningen.

 

Det blev på generalforsamlingen vedtaget at ændre § 15, stk 7 i gældende vedtægter fra:

 

"samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontingentfri, men skal betale renovationsbidrag. Der tillægges formand og kasserer et honorar der fastsættes af generalforsamlingen jf. § 9, stk. 5 punkt 5.

 

Alle direkte udlæg refunderes efter regning"

 

Til:

 

"samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen jf. § 9, stk. 5 punkt 5. Herudover tillægges formand og kasserer et yderligere honorar, der også fastsættes af generalforsamlingen jf. § 9, stk. 5 punkt 5.

 

Alle direkte udlæg refunderes efter regning"

 

Ændringerne er vedtaget med stort flertal på ekstraordinær generalforsamling

 

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for ejerne, grundejerforeningen eller Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 20.4

Indstilling

Direktøren for By, Kulktur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Albertslund Kommune meddeler grundejerforeningen godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 43:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Referat 2019 Referat 2019
2 Nye vedtægter 2015 Nye vedtægter 2015
Tilbage til toppen

43. ØU/KB - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49, 2620 Albertslund

Anledning

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49, 2620 Albertslund har anmodet Albertslund Kommune om at godkende vedtægtsændringer som blev vedtaget på generalforsamlingen i april 2018

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lokalplan godkende ændringer i grundejerforeningens vedtægter.

 

Gældende vedtægter indeholder en række bestemmelser om forhold ved etablering af grundejerforeningen. Da grundejerforeningen er overgået til drift, har generalforsamlingen vedtaget, at bestemmelserne om etableringen (punkt 4.4, hele punkt 5 og del af punkt 6) udgår af vedtægterne.

 

Generalforsamlingen har også vedtaget, at tillade digital kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer - ved e-mail eller oplysning pr. e-mail om meddelelser/dokumenter på grundejerforeningens hjemmeside. Grundejerforeningens formand vil på næste generalforsamling få vedtaget en beskyttelse af de medlemmer som ikke har e-mail eller internet. Disse medlemmer vil fortsat modtage meddelelser/dokumenter ved almindelig post eller ved omdeling.

 

Punktet om etablering af affaldsø ændres fra "vil blive etableret" til "er etableret".

 

Generalforsamlingen har vedtaget nye tegningsregler

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for ejerne, grundejerforeningen eller Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 10.2 er overholdt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Albertslund Kommune meddeler grundejerforeningen godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 44:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vedtægter med ændringer Vedtægter med ændringer
Tilbage til toppen

44. ØU/KB - Udpegning/godkendelse af bestyrelsesmedlemmer Danmarks Internationale Kollegium

Anledning

KKIK anmoder på vegne Danmarks Internationale Kollegium Albertslund Kommune om at udpege 3 nye bestyrelsesmedlemmer

 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til vedtægterne udpege bestyrelsesmedlemmerne.

Sagsfremstilling

Kollegiernes kontor anmoder på vegne Danmarks Internationale Kontor Albertslund Kommune udpege følgende bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-årig periode:

 

Universitetsdirektør for Aalborg Universitet Antonio Castrone - indstillet af kollegiets ledelse

 

Beboer og studerende Sara Frederiksen Garbul - indstillet af beboerne på et beboermøde

 

Beboer og studerende Sebastian Enache - indstillet af beboerne på et beboermøde

 

I medfør af kollegiets vedtægter består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvoraf 2 udpeges direkte af kommunalbestyrelsen, 2 udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra uddannelsesinstitutionens ledelse og 2 udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstillinge fra beboerne.

 

Jura anbefaler godkendelse af de anførte medlemmer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger der er opført med offentlig støtte

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen udpeger de anførte personer som bestyrelsesmedlemmer i DIK for en periode på 2 år.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 45:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
2 1216 - Vedtægter for DIK underskrevet 1216 - Vedtægter for DIK underskrevet
Tilbage til toppen

45. ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

Anledning

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. juni 2019 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2020.

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på bestyrelsesmødet 20. juni 2018. 

 

Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

 

På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

 

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct.

2019 B-nøgle

2020 B-nøgle

 

 

 

Albertslund

1,79

1,79

Brøndby

1,96

1,96

Dragør

1,13

1,13

Frederiksberg

8,33

8,33

Glostrup

1,32

1,32

Hvidovre

2,95

2,96

København

80,33

80,31

Rødovre

2,19

2,20

 

 

 

Total

100

100

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

 

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

 

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, vil det være sidste gang, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 46:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

46. ØU/KB - Frigivelse af indefrosne overførsler (bevilling)

Anledning

ØU skal tage stilling til indkomne ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. april 2019 i forbindelse med Overførselssagen af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 at indefryse en lang række overførsler under hensyntagen til kommunens overholdelse af servicerammen. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019 tre kriterier for frigivelse:

·         Frigivelse til anlægsinvesteringer

·         Frigivelse til forbrug uden for servicerammen

·         Frigivelse til finansiering af ekstraordinært merforbrug

I forbindelse med udarbejdelsen af Økonomirapport 3 har alle afdelinger haft mulighed for at søge om frigivelse. Der er modtaget 8 ansøgninger for i alt 2.789.000 kr. af de 17,9 mio. kr., der er indefrosset. Alle ansøgninger er vedlagt i bilaget til sagen.

Ud fra de tre kriterier indstilles det, at to ansøgninger ikke imødekommes, idet midlerne helt eller delvist søges frigivet til at indgå i almindelig drift - og derfor ikke falder inden for de kriterier kommunalbestyrelsen har vedtaget. De resterende seks ansøgninger imødekommes. Ansøgere, der ikke imødekommes, kan sende ansøgninger igen til Økonomiudvalgets møde i november.

Enhed

Ansøgt beløb

Indstilling

Billedskolen

34.000 kr.

Afvises

Baunegården

6.000 kr.

Imødekommes (merforbrug)

Hyldespjældet

172.000 kr.

Afvises

Lindegården

189.000 kr.

Imødekommes (anlæg)

Sydstjernen

278.000 kr.

Imødekommes (anlæg)

Udebelysning, drift

356.000 kr.

Imødekommes (anlæg)

Hyldagergrunden

200.000 kr.

Imødekommes (anlæg)

Brøndager

1.554.000 kr.

Imødekommes (anlæg)

 

Samlet betyder det, at der afvises ønsker for 206.000 kr., at der imødekommes anlægsønsker for 2.577.000 kr. og at der imødekommes ønsker til dækning af merforbrug for 6.000 kr.

Økonomi

Der frigives 2,6 mio. kr. hvilket skaber et træk på likviditeten, men ikke belaster servicerammen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der frigives og overføres 556.000 kr. til tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på anlægsarbejderne til vejbelysning og Hyldagergrunden.

2. at der frigives og overføres 1.554.000 kr. til anlægsrådighedsbeløb til Brøndagerskolen

3. at der frigives og overføres 467.000 kr. til anlægsrådighedsbeløb til Lindegården og Sydstjernen

3. at der frigives 6.000 kr. til Baunegården på grund af forventet merforbrug

3. at de 2.583.000 kr. finansieres af indefrosne overførsler.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 47:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

(O) stillede forslag om at imødekomme alle ansøgninger

 

For stemte 3 (O)

Imod stemte 16 (A, F, Å, B, V, C)

Undlod 2 (Ø)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Man godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 2. Bevillingsskema Bilag 2. Bevillingsskema
2 Bilag 1, Ansøgning om frigivelse Bilag 1, Ansøgning om frigivelse
Tilbage til toppen

47. ØU/KB - Forbrugsreducerende tiltag som følge af Økonomirapport nr. 4 (bevilling)

Anledning

I Økonomirapporten pr. 31. juli fremgår det, at kommunen forventes at overskride servicerammen med 24 mio.kr. i 2019, hvorfor der er behov for at iværksætte korrigerende tiltag med henblik på at reducere forbruget i den resterende del af året. Der fremlægges plan for forbrugsreducerende tiltag for at imødegå overskridelsen.

Sagsfremstilling

I økonomirapporten pr. 31. juli 2019, som Økonomiudvalget fik forelagt den 3. september, forventes det, at servicerammen overskrides med 24 mio.kr. i 2019. Forventningerne til forbruget af serviceudgifter er således forværret med ca. 9 mio. kr. ift. den tidligere prognose. Overskridelsen skyldes bl.a. det fortsatte udgiftspres på Social og Familie for områderne Voksne med særlige behov og Familieafsnittet. Samtidig er der også fortsat et stort udgiftspres på Sundhed, Pleje og Omsorg.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at iværksætte forbrugsreducerende tiltag for ikke at overskride servicerammen, idet ovennævnte merforbrug ikke kan forventes udlignet af mindreforbrug på øvrige afdelinger og områder.

I lighed med tidligere år er der risiko for sanktion som følge af merforbrug på servicerammen, hvis de 98 kommuner samlet overskrider det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter. Indmeldinger til KL indikerer, at  kommunernes serviceudgifter samlet balancerer på grænsen af det aftalte niveau, og at der er risiko for overskridelse. Risikoen for sanktion ved en overskridelse vurderes at ligge mellem 3-6 mio.kr., som vil blive fratrukket kommunens bloktilskud i 2020.

Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at gentage opbremsningsplanen fra 2018. Dette skyldes dels at der er relativt få måneder tilbage i 2019, dels at en generel opbremsning vil ramme alle enheder i kommunen uden at tage hensyn til lokale prioriteringer. Administrationen har i stedet iværksat en proces i de enkelte afdelinger, hvor der er foretaget en kvalificeret dialog om hvilke forbrugsreducerende tiltag, som den enkelt afdeling og underliggende institutioner og enheder kan iværksætte. De forskellige tiltag er kategoriseret i nedenstående og de konkrete tiltag fremgår af bilaget ”Forbrugsreducerende tiltag fordelt på afdelinger”.

·         Forventet effekt af ansættelsesstop ifm. budget 2020 (1,5 mio.kr.)

·         Øvrige forbrugsreducerende tiltag og opbremsning (4,1 mio.kr.)

·         Ophør af aktiviteter i 2019 (1,1 mio.kr.)

·         Udskydelse af forbrug og aktiviteter (2,8 mio.kr.)

·         Kontering af anlægsudgifter (16,4 mio.kr.)

Samlet er der forslag til forbrugsreducerende tiltag for 25,9 mio.kr. som forventes at kunne bringe balance ift. servicerammen. Samtidigt vil likviditetstrækket også blive bedret med 9,5 mio.kr.

Forventet effekt af ansættelsesstop

På baggrund af det omfattende budgetkatalog for budget 2020 er der udmeldt ansættelsesstop i kommunen gældende for mange faggrupper. Der forventes på den baggrund vakancer, som er kendte på nuværende tidspunkt samt skønnede ikke-kendte vakancer resten af året.

Øvrige forbrugsreducerende tiltag og opbremsning

Afdelingerne har foretaget konkrete vurderinger af, hvor de kan reducere forbruget af serviceudgifter i indeværende år, herunder også muligheder for forbrugsreducerende tiltag på områder, hvor budgettet overholdes eller hvor der i forvejen forventes mindreforbrug.

Ophør af aktiviteter i 2019

Afdelingerne har ligeledes meldt tiltag ind ift. aktiviteter, som kan ophøre i 2019, hvor disse endnu ikke er iværksat, besluttet eller disponeret. Herunder tilbageholdenhed og opbremsning ift. puljer på kultur og fritid, samt mulighed for uforbrugte midler vedrørende handicap- og udsatterådet.

Udskydelse af forbrug og aktiviteter

Afdelingerne har indmeldt områder, hvor det vurderes at aktiviteten kan udskydes til 2020. Udskydelserne vil være med forventning om at midlerne også overføres til 2020, hvilket håndteres jf. bevillingsskemaet, bilag 2

Kontering af anlægsudgifter

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 en deling af udgifter mellem drift og anlæg. Denne praksis videreføres i 2019 og vil reducere udgifterne på servicerammen. Der forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug ift. anlægsrammen på 5 mio.kr. før deling. Anlægsrammen forventes derfor overskredet i 2019. Kontering af anlægsudgifter estimeres til at være 16,4 mio. kr.. Det vil blive kvalificeret frem imod mødet i ØU og KB i december, hvor der vil bliver forelagt en bevillingssag.

 

Økonomi

De første 3 tiltag vil blive effektueret gennem justering af budgetter for de pengeposer de vedrører og budgettet herfra samles i en central pulje. Budgetforslaget for 2020 opjusteres med de foreslåede udskudte aktiviteter fra 2019. Hvorvidt midlerne vedrørende de 3 første tiltag kan tilbageføres, behandles i april 2020, som en del af overførselssagen for regnskab 2019 til 2020.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2019 godkendes, jf. bilag 1

 

HistorikØkonomiudvalget, 10. september 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet 0,5 mio kr. på kontoen for udsatte børn udgår.

 

Helge Bo Jensen (Ø) undlod

 

Beslutning

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

(Å, O) undlod

Bilag

1 Forbrugsreducerende tiltag 2019 Forbrugsreducerende tiltag 2019
2 Bevillingsskema forbrugsreducerende tiltag Bevillingsskema forbrugsreducerende tiltag
Tilbage til toppen

48. KFU/ØU/KB - Opsigelse af kontrakt på reklamefinansierede biblioteksposer

Anledning

Albertslund Bibliotek ønsker at opsige kontrakten med leverandøren af de reklamefinansierede biblioteksposer, som Albertslund Bibliotek har til gratis brug for lånere. Aftalen med leverandøren er 5 årig, men den kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at gå bort fra reklamefinansierede biblioteksposer hos Albertslund Bibliotek.

Sagsfremstilling

Biblioteket ønsker at opsige aftalen med Dansk Biblioteksreklame om reklamefinansierede biblioteksposer, fordi de ønsker at reducere plastikforbruget som et led i at efterleve Bibliotekets miljømål. Det opleves, at der ikke længere er det samme behov for at stille plastikposer til rådighed for de mere og mere miljøbevidste borgere.

Albertslund Bibliotek har første gang tegnet kontrakt med Dansk Biblioteksreklame den 28. september 1993. Aftalen forlænges løbende med en 5-årig periode, og den kan kun opsiges forud for en ny periode, eller hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at opsige aftalen.

Poserne har været gratis for Biblioteket, da de finansieres af de virksomheder der køber annoncer på poserne. Biblioteket og flere afdelinger på Rådhuset har løbende købt annoncer på poserne, og derfor vil der være en besparelse ved opsigelsen, der dog er svær at sætte et beløb på.

Biblioteket vil være klar med et mere miljøvenlig tilbud, når plastikposerne slipper op, til de borgere der fortsat har behov for noget at bringe udlån hjem i.

 

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kontrakten med Dansk Biblioteksreklame opsiges.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 27. august 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

49. KB - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Vestegnen

Anledning

Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Vestegnen

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophører den 31. juli 2019. Det er fastsat i vedtægten for FGU Vestegnen, at Albertslund Kommune er én af de udpegningsberettigede parter. 

Som udpegningsberettiget part, skal Abertslund Kommune senest den 20. september 2019 oplyse FGU Vestegnen om, hvem man har udpeget som bestyrelsesmedlem til den ordinære bestyrelse for FGU Vestegnen.

 

Nuværende medlemmer af den første bestyrelse kan udpeges til at fortsætte i den ordinære bestyrelse.

Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder den 30. september 2019, varer frem til den 30 april 2022.

 

Vedlagt er udpegningsbrev og vedtægter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for FGU Vestegnen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen udpegede borgmester Steen Christiansen.

Bilag

1 FGU Vestegnen_Bestyrelse udpeg brev 2019.pdf FGU Vestegnen_Bestyrelse udpeg brev 2019.pdf
2 FGU Vestegnen Vedtægter 2019.pdf FGU Vestegnen Vedtægter 2019.pdf
Tilbage til toppen