Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 05. december 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Fordeling af puljen til elitetilskud
2. IR - Ansøgning til Idrætsrådets initiativpulje - AG Håndbold
3. IR - Ansøgning til Idrætsrådets initiativpuljen - AIF Gymnastik
4. IR - Nye fordelingskriterier for tildeling af faciliteter
5. IR - Forlængelse af fordelingsperiode
6. IR - Evaluering af Albertslund Awards den 8. november 2019
7. IR - Football Club Albertslund - ønske om banetid
8. IR - Orientering fra formanden
9. IR - Orientering fra forvaltningen
10. IR - Eventuelt

1. IR - Fordeling af puljen til elitetilskud

Tilbage til toppen

2. IR - Ansøgning til Idrætsrådets initiativpulje - AG Håndbold

Anledning

Ansøgning fra AG Håndbold (AIF Håndbold) til Idrætsrådets initiativpulje

Sagsfremstilling

Idrætsrådets initiativpulje støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.

 

Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest.
 • Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurdering af ansøgningen.

 

Der gives ikke tilskud til:

 

 • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
 • Rene elitesætninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til en ny aktivitet

 

AG Håndbold (AIF Håndbold) søger om støtte fra Idrætsrådets initiativpulje på 25.000 kr. til at starte et "Åben skole projekt" i samarbejde med skolerne i Albertslund Kommune og DGI. Projektet går ud på at tilbyde undervisning i håndbold i skoletiden, og derefter gratis prøvetræning til i AG Håndbold.

Initiativet vurderes at leve op til kriterierne for initiativpuljen, da der er tale om et samarbejde mellem flere parter, som potentielt kan få flere unge til at dyrke håndbold i en forening. Der søges konkret om økonomisk støtte til samarbejde med DGI, indkøb af materialer, frikøb af instruktører, gratis prøvetræning og afholdelse af mini VM. Materialerne vurderes at være i direkte tilknytning til aktiviteten.

 

Supplerende sagsfremstilling

Idrætsrådet ønskede en uddybning af ansøgningen for at kunne behandle den endeligt. AG håndbold anmodes om, at fremsende et mere specifikt budget samt redegøre for udgifter til prøvetræning og foreningen grad af egenfinansiering i projektet.

 

Ansøgningen kunne ikke behandles på Idrætsrådets ekstraordinære møde den 23/10, da oplysningerne fra AG Håndbold ikke var fremsendt rettidigt.

 

AG Håndbold har den 23/10 sendt et udspecificeret budget, som er vedhæftet i bilag. Da det på nuværende tidspunkt kun er Herstedvester Skole, der har valgt at tage imod tilbuddet om "AG Håndbold i skolen", har AG håndbold valgt at ændre det ansøgte beløb, så der nu søges om 7.000 kr. i stedet for 25.000 kr.

 

I forhold til spørgsmålet om gratis prøvetræning, svarer AG-håndbold, at det er korrekt at prøvetræning i forvejen er gratis, men at de har valgt at skrive det ind i projektet som en del af tilbuddet til skolerne. Prøvetræning fremgå ikke som en post i det fremsendte budget. I forhold til egenfinansiering skriver AG-Håndbold, at de bidrager med administration og planlægning.

 

Økonomi.

 

AG Håndbold søger om 7.000 kr. fra Idrætsrådets initiativpulje. Der er 55.000 kr. tilbage i puljen efter der er taget 75.000 kr. fra puljen i forbindelse med de forbrugsreducerende tiltag.

 

Økonomi

AG Håndbold søger om 25.000 kr. i støtte fra initiativpuljen.

 

Der er 150.000 kr. tilbage i idrætsrådets initiativpulje.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der bevilliges 25.000 kr. fra Idrætsrådets initiativpulje til AG Håndbold til "Åben skole projekt"

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling fra 25/10 2019.

       1.   at der bevilliges 7.000 kr. fra Idrætsrådes initiativpulje til AG Håndbold til "Åben skole projekt"

 

Beslutning

Idrætsrådet ønskede en uddybning af ansøgningen for at kunne behandle den endeligt. AG håndbold anmodes om, at fremsende et mere specifikt budget samt redegøre for udgifter til prøvetræning og foreningen grad af egenfinansiering i projektet. Ansøgningen vil blive genbehandlet på Idrætsrådets ekstraordinære møde den 23/10.

 

Indstillingen til den supplerende dagsorden blev tiltrådt.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 AG Håndbold - Ansøgning til initiativpuljen AG Håndbold - Ansøgning til initiativpuljen
2 Budget - AG Håndbold Budget - AG Håndbold
Tilbage til toppen

3. IR - Ansøgning til Idrætsrådets initiativpuljen - AIF Gymnastik

Anledning

Ansøgning til Idrætsrådets initiativpulje fra AIF Gymnastik

Sagsfremstilling

Idrætsrådets initiativpulje støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.

 

Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest.
 • Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurdering af ansøgningen.

 

Der gives ikke tilskud til:

 

 • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
 • Rene elitesætninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til en ny aktivitet

 

AIF Gymnastik søger om støtte fra Idrætsrådets initiativpulje på 25.125 kr. til at afholde "familietræningsdage". Formålet med familietræningsdage er at få ikke-foreningsaktive borgere i Albertslund Kommune til at komme og prøve forskellige former for motion sammen. Børn, unge og voksne kan sammen komme og prøve de forskellige former for motion, som AIF gymnastik tilbyder. Hvis initiativet bliver en succes, håber AIF Gymnastik at kunne tilbyde familiedage i samarbejde med andre foreningen

AIF gymnastik søger om tilskud til T-shirts til deltagerne, løn til instruktører, frugt og vand til arrangementet samt reklame og markedsføring. Budget er vedlagt i bilag.

 

Initiativet vurderes at leve op til kriterierne for initiativpuljen, da der er tale om et initiativ som skal få flere borgere ind i foreningslivet.

 

 

Økonomi

AIF Gymnastik søger om 25.125 kr. Der er 55.000 kr. tilbage i Idrætsrådets initiativpulje efter der er taget 75.000 kr. i forbindelse med de forbrugsreducerende tiltag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at der bevilges 25.100 til familiedage i AIF Gymnastik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Idrætsrådet ønsker en evaluering af projektet.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

 

 

Bilag

1 AIF Gymnastik - Ansøgning til initiativpuljen AIF Gymnastik - Ansøgning til initiativpuljen
2 Budget - AIF Gymnastik Budget - AIF Gymnastik
Tilbage til toppen

4. IR - Nye fordelingskriterier for tildeling af faciliteter

Anledning

Udarbejdelse af nye kriterier for tildeling af faciliteter til foreninger

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under rådet, som skal udarbejde et oplæg til nye kriterier til fordeling af faciliteter til foreninger. Arbejdsgruppen har nu fremlagt oplægget til nye kriterier for interesserede foreningerne, og kriterierne er derefter blevet justeret med udgangspunkt i foreningerne kommentarer.

 

I udarbejdelsen af kriterierne er det en grundpræmis, at folkeoplysningslovens bestemmelser overholdes, så børn og unge under 25 prioriteres først, når lokaler og udendørsanlæg tildeles. Herefter er kriterierne udarbejdet ud fra præmissen om at faciliteter til foreninger er en knap ressource i Albertslund kommune. Både når det gælder tider i undervisningslokaler, i idrætsfaciliteter og på udendørsanlæg. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at prioritere etablerede foreninger før nye foreninger, når tiderne fordeles, medmindre der er tale om en ny aktivitet, som f.eks. en ny idrætsgren, hvor nye- og etablerede foreninger sidestilles. Denne prioritering foretages for at værne om velfungerende foreninger ved at sikre, at aktivitet og udvikling kan foregå kontinuerligt. Samtidig ønskes der ikke knopskydning af foreninger som tilbyder de samme aktiviteter, og , dermed kæmper om de samme medlemmer og de samme frivillige. I kriterierne skærpes foreningernes pligt til at afmelde tider som ikke bliver brugt, så andre foreninger kan få glæde af dem. Der arbejdes forsat med en fordelingsperiode på 2 år, da denne tidsramme fungerer godt både for foreninger og for administrationen.

 

Kriterierne godkendes herefter af Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Idrætsrådet ønsker et ekstra kig på punkt fire i anvisningskriterierne. En mulig kattelem for nye foreninger med mange medlemmer blev drøftes.

 

Forvaltningen har udarbejdet et nyt oplæg til punkt fire i anvisningskriterierne:

 • Eksisterende foreninger som har vist kontinuitet gennem flere år prioriteres ved tildeling af undervisningslokaler, idrætsanlæg og udendørsaktiviteter. Ved fald eller vækst i medlemstal hos disse eksisterende foreninger, indgår forvaltningen en dialog med foreningen om, hvorvidt tiderne skal reguleres både i tildelingsperioden og ved næste ansøgningsrunde.

     Tildeling af disponible faciliteter til nye foreninger vurderes af forvaltningen, hvorefter det fremlægges i Idrætsrådet til endelig beslutning.

Nuværende anvisningskriterier og den tidligere version af oplægget til nye kriterier findes i bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ændringerne i punkt 4 i fordelingskriterier for tildeling af faciliteter godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

 

 

Bilag

1 Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 3. Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 3.
2 Nuværende anvisningsregler Nuværende anvisningsregler
3 Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 4 Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 4
Tilbage til toppen

5. IR - Forlængelse af fordelingsperiode

Anledning

Forlængelse af fordelingsperiode for faciliteter til godkendte folkeoplysende foreninger.

Sagsfremstilling

Albertslund Idrætsanlæg fordeler hvert andet år indendørsfaciliteter til kommunens idrætsforeninger. Fordelingen sker på baggrund af ønsker fra foreningerne. Fordelingen drøftes ved et brugerkredsmøde og godkendes efterfølgende af Idrætsrådet. Den nuværende fordeling ophører d. 30/4 2020. Forvaltningen forventer, at foretage en større rokade af foreningernes placering på de forskellige idrætsfaciliter i forbindelse med, at den nye hal på stadion forventeligt tages i brug d. 1/9 2021. Forvaltningen ønsker derfor at forlænge den nuværende fordelingsperiode med et år til den 1/4 2021. Herefter vil der ud fra foreningernes ønsker blive foretaget en ny fordeling, hvor den nye hal indgår. Den nye fordeling vil være klar til sæsonstart d. 1/9 2021.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at fordelingsperioden for indendørsfaciliteter forlænges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

6. IR - Evaluering af Albertslund Awards den 8. november 2019

Anledning

Evaluering af Albertslund Awards. 

Sagsfremstilling

Hvert år i november måned afholder Albertslund Kommune en fest for at takke de frivillige trænere og ledere, der gør en indsats for at skabe folkeoplysende aktiviteter for byens borgere - tidligere benævnt som Ungdoms- og Idrætslederfesten.

 

Billetter til arrangementet fordeles ud fra foreningernes medlemstal. Hvert år inviteres og deltager ca. 300 frivillige trænere og ledere.

 

Der er i Kommunalbestyrelsen i år truffet beslutning om at indføre flere nye priser, som sammen med de allerede kendte priser skal uddeles hvert år til festen, som nu er navngivet Albertslund Awards. For alle priser gælder , at der skal være mindst 3 indstillinger til en pris, for at den må blive uddelt.

 

Idrætsrådet vil evaluere Albertslund Awards og konceptet med de nye priser.

Økonomi

Der var i Budget 2019 øremærket kr. 107.000 til Ungdoms- og Idrætslederfesten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådet evaluerer Albertslund Awards

Beslutning

Idrætsrådet roste festen og gav udtryk for, at konceptet var rigtig vellykket.  

 

Idrætsrådet ønsker at holde fast i navnet Albertslund Awards.

 

Hediye Temiz foreslog at borgerne for mulighed for at stemme på de indstillede kandidater. F.eks. på Facebook.

 

Hediye Temiz foreslog af mesterskabsprisen rykkes til sidst på aftenen.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet. Lasse Wilson havde dog udtrykt stort tilfredshed med festen på en mail til forvaltningen.

 

 

Tilbage til toppen

7. IR - Football Club Albertslund - ønske om banetid

Anledning

Football Club Albertslund ønsker deres sag om træningsfaciliteter til fodbold drøftet i Idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Historik

Football Club Albertslund (FC A) blev den 19. marts 2019 godkendt som folkeoplysende forening af Idrætsrådet. FC A blev i den forbindelse oplyst om, at der pt. ikke kunne stilles faciliteter til fodboldtræning til rådighed for foreningen. FC A ønskede dog at komme i gang med at spille fodbold med det samme, og foreningen blev derfor henvist til at tage kontakt til Albertslund Kommunes tre fodboldklubber - HIC, AIF Fodbold og BS 72 med henblik på at etablere et samarbejde. FC A gav overfor forvaltningen udtryk for, at de ønskede at være deres egen klub, men kontaktede på opfordring fra forvaltningen HIC og BS 72. Denne kontakt resulterede ikke i et samarbejde, og forvaltningen faciliterede derfor et møde mellem FC A og AIF Fodbold.

 

FC A oplyser, at de er ca. 40 medlemmer - formentlig seniorspillere. Foreningen ønsker en 11-mands bane og en 8-mandsbane. De fleste medlemmer har spillet i den nu lukkede klub FC Albertslund.

 

På mødet mellem FC A og AIF Fodbold tilbyder AIF Fodbold, at FC A i første omgang kan spille som et lukket seniorhold under AIF Fodbold. Tilbuddet betyder af FC A kan komme i gang med at spille fodbold, og vil få stillet de nødvendige faciliteter og udstyr til rådighed. FC A kan også afholde sociale foreningsarrangementer, da AIF Fodbold også tilbyder, at FC A kan låne AIFs klubhus. (referat fra mødet ses i bilag 1)

 

Efter mødet har FC A vendt tilbuddet fra AIF fodbold med foreningens medlemmer. FC A har valgt at takke nej til tilbuddet med begrundelse i, at de ønsker at spille under eget navn. FC A ønsker derfor fortsat at få stillet baner til rådighed. (se mail fra FC A bilag 2)

 

Procedure for godkendelse af fodboldklubber

Ifølge folkeoplysningsloven kan en forening, som lever op til folkeoplysningslovens bestemmelse godkendes som folkeoplysende forening. Efterfølgende skal kommunen stille faciliteter til rådighed i det omfang, det er muligt.

I Albertslund Kommune er der mangel på træningsfaciliteter til fodboldklubber. Der er begrænset ledig tid på græsbanerne, men der er mangel på indendørstider og tider på kunstgræsbaner. Idrætsrådet har derfor truffet en principbeslutning om, at kommunen har tre fodboldklubber, som geografisk dækker hele kommunen, og som (efter medlemstal) deler træningsfaciliteterne til fodbold. Faciliteterne fordeles for 2 år. Nye fodboldklubber henvises til at indgå et samarbejde med en af de eksisterende klubber f.eks. om at spille som lukkede hold.

 

Albertslund Kommune modtager jævnligt henvendelser fra nye fodboldklubber, som ønsker godkendelse og banetid i Albertslund. De fleste henvendelser kommer fra unge seniorspillere, som af den ene eller anden grund ønsker at oprette deres eget fodboldhold. Alle henvises i første omgang til at melde sig ind i en af kommunens eksisterende klubber.

 

DBUs anbefalinger

DBUs erfaring er, at mange nye fodboldklubber har en begrænset levetid. Det skyldes, at klubberne har svært ved at leve op til de forpligtigelser, som de har over for DBU, samt de krav kommunerne stiller til folkeoplysende foreninger. Desuden oplever DBU, at for mange fodboldklubber i en kommune skaber et dårligt fodboldmiljø. Spillere, frivillige og trænere begynder at shoppe mellem klubberne, hvilket skaber indbyrdes negativ rivalisering og udhuler muligheder for at have velfungerende foreninger. DBU anbefaler derfor, at man har et antal større klubber, som tilbyder fodbold til alle aldersgrupper, og som evt. vil kunne håndtere at have lukkede hold, som de varetager foreningsforpligtigelserne for.

 

Status

FC A ønsker en drøftelse af deres sag i Idrætsrådet med henblik på at kunne spille fodbold i Albertslund Kommune.

Fastholdes Idrætsrådets principbeslutningen om at Albertslund Kommune har tre fodboldklubber, henvises FC A til at tage imod AIF Fodbolds tilbud om at spille som et lukket hold under AIF Fodbold. Tilbydes FC A tid på græsbaner, åbnes der op for at Albertslund Kommune kan få endnu flere fodboldklubber, og at der derved kommer et større pres på faciliteterne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådets nuværende principbeslutning om at Albertslund Kommune har tre fodboldklubber fastholdes, og at Football Club Albertslund henvises til at spille under AIF Fodbold.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

AIF Fodbold blev rost for deres tilbud til Football Club Albertslund.

 

HIC og BS 72. Kontaktes med henblik på dialog om hvordan nye klubber integreres i de eksisterende klubber.

 

For stemte Jørn Jensby, Jonas Felbo-Kolding, Henrik Hertz og Hans-Carls Evers Hansen.

 

Hediye underlader at stemme.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet. Anders Fabild havde på mail tilkendegivet at han tiltrådte indstillingen og bakker op om principbeslutningen

 

Bilag

1 Referat - møde med Football Club Albertslund 29. oktober 2019 Referat - møde med Football Club Albertslund 29. oktober 2019
2 Svar fra Football Club Albertslund Svar fra Football Club Albertslund
Tilbage til toppen

8. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen bliver taget til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

9. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

 • Orientering om budget 2020
 • Idrætsrådets mødekalender for 2020
 • Revision af folkeoplysende foreninger

 

Indstilling

Direktøren for. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Jonas Felbo-Kolding ønsker at Idrætsrådet får et indblik i områdets økonomi.

 

Lasse Wilson, Anders Fabild, Dorthe Johansen og Brian Palmund deltog ikke under punktet.

 

 

 

Tilbage til toppen

10. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutning under evt.

Tilbage til toppen