Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Mandag den 11. marts 2019

Tid: Kl. 05:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - Football Club Albertslund
2. IR - Proces for arbejdsgruppe vedr. nye fordelingskriterier
3. IR - Drøftelse af samarbejde på tværs af foreninger
4. IR - Fordeling af udendørsbaner og arealer
5. IR - Orientering fra Formanden
6. IR - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
7. IR - Eventuelt

1. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - Football Club Albertslund

Anledning

Godkendelse af folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

 

Foreningen Football Club Albertslund har søgt om godkendelse efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningen er en fodboldklub, der har til formål at tilbyde sine medlemmer fodboldtræning og socialt samvær.

 

Forvaltningen har modtaget foreningsoplysninger, referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Football Club Albertslund er blevet oplyst om, at det p.t. vil være vanskeligt at stille banetider til rådighed for foreningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at  Football Club Albertslund godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Foreningen oplyses om, at der pt. ikke kan stilles banetider til rådighed. Forvaltningen vil kontakte de nuværende tre forboldklubber med henblik på samarbejde med den nye klub.

Bilag

1 foreningsoplysninger - 2019.pdf foreningsoplysninger - 2019.pdf
2 Vedtægtsudkast2.pdf Vedtægtsudkast2.pdf
3 Football Club Albertslund2.pdf Football Club Albertslund2.pdf
Tilbage til toppen

2. IR - Proces for arbejdsgruppe vedr. nye fordelingskriterier

Anledning

Idrætsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med nye kriterier for fordeling af faciliteter til foreninger.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe består af følgende medlemmer fra Idrætsrådet:

 

Hans-Carls Evers Hansen

Ander Fabild

Dorthe Johansen

Jonas Kolding

 

Formål:

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde nye kriterier for fordeling af faciliteter til foreninger. Kriterierne skal tages i brug, i forbindelse med at den nye hal på Albertslund Idrætsanlæg fra 2021 skal indgå i fordelingen af faciliteter.

 

Proces:

11/4: Første møde i arbejdsgruppen. Indblik i nuværende kriterier og administration af disse.

 

9/5: Andet møde i arbejdsgruppen. Workshop om nye kriterier.

 

4/9: Temaaften hvor foreninger og interesserede borgere præsenteres for oplæg til nye kriterier.

 

3/10: De nye kriterier fremstilles for Idrætsrådet med henblik på godkendelse.

 

26/11: De nye kriterier fremstilles for Kultur- & Fritidsudvalget med henblik på godkendelse.

 

10/12: De nye kriterier fremstilles for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at proces for arbejdsgruppen for nye kriterier til fordeling af faciliteter til foreninger godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Tilbage til toppen

3. IR - Drøftelse af samarbejde på tværs af foreninger

Anledning

Forud for arbejdet med ny idrætsstrategi drøftes en række emner i idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har valgt at sætte fokus på følgende emner frem mod arbejdet med ny idrætsstrategi:

 

 • Fastholdelse og rekruttering.

 

 • Samarbejde på tværs af foreninger om foreningsledelse.

 

 • Styrket kommunikation om idrætstilbud.

 

På idrætsrådets møde i marts drøftes emnet: "Samarbejde på tværs af foreninger om foreningsledelse".

 

Temadrøftelserne vil foregår hen over 2019 og drøftelserne vil blive brugt i arbejdet med udviklingen af ny Idrætsstrategi. På idrætsrådets møde i december 2019, vil der blive udarbejdet en procesplan for den nye Idrætsstrategi som i slutningen af 2020 vil blive behandlet i Kultur- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådet drøfter det udvalgte tema.

Beslutning

Punktet udskydes til næste gang, da der var mange afbud til mødet.

Tilbage til toppen

4. IR - Fordeling af udendørsbaner og arealer

Anledning

Fordeling af udendørsbaner og arealer for perioden 1. april 2019 til oktober 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Idrætsanlæg har på baggrund af ønsker fra foreningerne fordelt udendørstider for baner og arealer for sæson 2018 - 2020. Alle foreninger har fået tildelt de tider, som de har ønsket for perioden.

Foreningernes ønsker og fordelingen af tiderne kan ses i bilag 1.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at fordelingen af underdørstider og arealer godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Ansøgt og tildelt om udendørsbaner 2019-2021.docx Ansøgt og tildelt om udendørsbaner 2019-2021.docx
Tilbage til toppen

5. IR - Orientering fra Formanden

Anledning

Orientering fra Formanden

Sagsfremstilling

 • Orientering om haludvidelse på Albertslund Idrætsanlæg
 • Temadrøftelse om foreningernes dag

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

 

Notat om inhabilitet sendes ud til Idrætsrådet.

 

Henrik Hertz og Lasse Wilson meldte sig til arbejdsgruppen for en ny Foreningernes Dag.

Tilbage til toppen

6. IR - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orientering fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

A) Revision af folkeoplysende foreninger:

 

Forvaltningen har modtaget revisionsrapporterne for de udvalgte foreninger. Resultatet af rapporterne er gennemgået ud fra retningslinjer for revision af folkeoplysende foreninger vedtaget i Kommunalbestyrelsen 12. december 2017. Et tilfælde har givet anledning til en reaktion fra forvaltningen som følge af retningslinjerne. Der er tale om en mindre uoverensstemmelse som vil blive modregnet i den pågældende forenings medlemstilskud for 2018. Forvaltningen vurderer, at resultaterne samlet set ikke giver anledning til yderligere handlinger og samlet vurderes til at være tilfredsstillende.

 

B) Tobaksfri Kommune

C) Antal tilskudsberettigede foreninger under Idrætsrådet

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

1 Samlet afrapportering vedr. revison af 2017 Samlet afrapportering vedr. revison af 2017
2 Notat Herstedøster IC.pdf Notat Herstedøster IC.pdf
3 Notat AIF Håndbold.pdf Notat AIF Håndbold.pdf
4 Notat Albertslund Golfklubny.pdf Notat Albertslund Golfklubny.pdf
Tilbage til toppen

7. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen