Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Eksterne medlemmer:

Trine Sander

Katrine Winther (fratrådt)

Per Gustafsson

Mette Sanderhage

Kate Dyrhøj Pedersen

Repræsentant fra Integrationsrådet


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Tirsdag den 29. januar 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Behandling af høringssvar, samt godkendelse af "Fælles om Albertslund"
2. §17,4 Temaudvalg - Evaluering af temaudvalgets første år
3. §17,4 Temaudvalg - Intern evaluering af temaudvalgets første år
4. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Nyt tema for Temaudvalget i 2019: Ungeliv
5. §17,4 Temaudvalg - Evt.

1. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Behandling af høringssvar, samt godkendelse af "Fælles om Albertslund"

Anledning

Ved seneste Temaudvalgsmøde besluttede udvalget at politikken "Fælles om Albertslund" sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende offentlig høring. På baggrund heraf har ”Fælles om Albertslund” været i høring i perioden d. 10. december 2018 til d. 23. januar 2019.

Høringssvar behandles og politikken indstilles til videre godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 5. december 2018, at politikken ”Fælles om Albertslund” sendes i offentlig høring.

 

"Fælles om Albertslund" er blevet sendt direkte til alle relevante råd, udvalg og foreninger samt borgere, der deltog på den fandenivoldske aften d. 23. maj 2018. Yderligere har daginstitutions-, klub- og skolebestyrelser, samt alle MED-udvalg modtaget politikken med en opfordring om at indsende høringssvar. Høringen af politikken har været annonceret i kommunesiderne Albertslund Posten og via kommunens hjemmeside samt på Facebook.

 

Efter vedtagelse udarbejdes en handleplan for politikken.

 

I alt er der afgivet 25 høringssvar. En oversigt over høringssvarene samt administrationens forslag til rettelser og ændringer findes i bilaget ”Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund”. Rettelserne er indarbejdet i bilaget "Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser".

De fleste høringssvar stiller sig positivt for politikken og svarene giver ikke anledning til ændringer af selve politikken. I stedet bringer mange høringssvar forslag og inputs på banen, som der skal arbejdes videre med i handleplanen til politikken. Alle høringssvar kan ses i et samlet bilag.

 

En samlet politik for medborgerskab og fællesskab

Politikken "Fælles om Albertslund" bygger på, at alle Albertslundborgere skal have lige ret og muligheder for deltagelse i fællesskaber og demokrati. Politikken tager sit udgangspunkt i medborgerskabet og tanken om, at alle byens borgere kan være fælles om at udvikle Albertslund.

 

”Fælles om Albertslund”, kan erstatte to af kommunens nuværende politikker: Integrationspolitik for Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse. Begge politikker har fokus på medborgerskab, fællesskab og demokrati i Albertslund, men med hvert deres afsæt. Med ”Fælles om Albertslund” vil der fremover være én politik for medborgerskab og fællesskab i Albertslund.

 

I Integrationspolitikken er der fokus på medborgerskab mellem etniske danskere og etniske minoriteter som en forudsætning for integration. Det indebærer lige muligheder og rettigheder for deltagelse i blandt andet foreningsliv, arbejdsmarkedet og politik. Samtidig kan der stilles krav til alle byens borgere, uanset etnicitet, så længe kravene stilles på baggrund af gensidighed og ligeværdighed som en forudsætning for respekt mellem borgerne. Disse elementer indgår i politikken "Fælles om Albertslund" og fortsættes således fra Integrationspolitikken.

Det bør understreges at stillingtagen til Integrationsrådets fremtid er adskilt fra denne drøftelse og at der udarbejdes en separat sagsfremstilling, som behandles i Økonomiudvalget.

 

Borgerinddragelsespolitikken bygger på en vision om at styrke demokratiet i Albertslund gennem borgerinddragelse. Med den nye politik "Fælles om Albertslund" videreføres afsættet fra Borgerinddragelsespolitikken, og der sættes særligt fokus på at skabe nye og gode rammer for demokratisk deltagelse i Albertslund.

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse d. 30. januar 2019

Vedlagte bilag ”Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser” er vedlagt med temaudvalgets godkendte rettelser.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at konkrete ændringsforslag som fremgår af "Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser" godkendes.
 2. at "Fælles om Albertslund" godkendes som politik for Albertslund Kommune, samt erstatter Integrationspolitik for Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af temaudvalgets møde d. 29. januar, at der tilføjes et indstillingspunkt nr. 3:

 1. at der udarbejdes en handleplan for politikken "Fælles om Albertslund" som foreligges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden juni 2019.

 

Beslutning

Temaudvalget tiltrådte ændringsforslag til politikken, idet at der

på side 8 i Fælles om Albertslund ændres til "og så vidt muligt tage hensyn til arbejdstider"

  

Lene Rygaard Jessen (Ø) kom med ændringsforslag om at fjerne pkt. nr. 2 i indstillingen.

Der blev stemt om forslaget.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte.

Kenni Flink (Å), Paw Østergaard Jensen (A), Hediye Temiz (B), Mehmet Kücükakin (F), Trine Sander, Per Gustafsson, Mette Sanderhage og Karen Tobisch stemte imod.

Kate Dyrhøj Pedersen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

 

Politikken "Fælles om Albertslund" godkendes til videre politisk behandling, idet at der tilføjes et indstillingspunkt nr. 3:

"at der udarbejdes en handleplan for politikken Fælles om Albertslund, som foreligges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden juni 2019"

Lene Rygaard Jessen (Ø) stemte imod.

 

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

Karen Tobisch deltog på vegne af Integrationsrådet.

Bilag

1 Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser
2 Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund
3 Høringssvar samlet - Fælles om Albertslund 24.1.19 Høringssvar samlet - Fælles om Albertslund 24.1.19
Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Evaluering af temaudvalgets første år

Anledning

Temaudvalget evaluerer sammen med deres eksterne medlemmer hvordan første år af arbejdet er gået.

Sagsfremstilling

Det første år af valgperioden er gået og første tema i Albertslund Kommunes nye temaudvalg nærmer sin afslutning. Det giver anledning til at udvalgets Kommunalbestyrelsesmedlemmer sammen med de eksterne medlemmer evaluere første år i udvalgets arbejde.

 

Ordet gives først til de eksterne medlemmer, som får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af at være med i udvalget.

 

Frem til mødet kan følgende spørgsmål være til refleksion blandt medlemmerne:

 • Hvad har været særligt givende, succesfuldt eller en lærerig oplevelse?
 • Hvad har været svært/udfordrende?
 • Hvad kan vi gøre mere af, mindre af eller anderledes fremover?

 

Der er mulighed for dialog på mødet, hvor der bl.a. kan bydes ind med ønsker og forslag til fremtidigt arbejde i udvalget. Evalueringen er samtidig en anledning til at takke de eksterne medlemmer for deres indsats i arbejdet med den nye medborger- og fællesskabspolitik.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget evaluerer dets politiske arbejde i 2018

Beslutning

Temaudvalget evaluerede arbejdet i 2018 med udviklingen af politikken Fælles om Albertslund. Her fortalte de eksterne medlemmer af udvalget om deres oplevelse af at være med i den politiske proces.

Udvalget drøftede ydermere hvad der skal til for at inddrage borgere, som typisk ikke møder op til de klassiske borgermøder som afholdes i kommunalt regi.

 

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

Karen Tobisch deltog på vegne af Integrationsrådet.

 

Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Intern evaluering af temaudvalgets første år

Anledning

Temaudvalget evaluerer sammen med administrationen hvordan første år af arbejdet er gået.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens medlemmer evaluerer sammen med administrationen det første års arbejde i temaudvalget. Kommunaldirektøren giver input til drøftelsen i form at et kort oplæg om processen set fra administrationens side. Dette med henblik på at drøfte hvad der har fungeret og ikke fungeret i processen det sidste år, samt hvad der ønskes mere og mindre af i fremtiden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at temaudvalget og administrationen evaluerer udvalgets arbejde i 2018

Beslutning

Kommunaldirektøren gennemgik seneste års proces i temaudvalget, herunder de forskellige former for borgerinddragelse og mødeafvikling som har været anvendt undervejs. Udvalget bidrog med egne oplevelser og ønsker til hvordan arbejdet kan udformes fremadrettet.

 

Trine Sander, Per Gustafsson, Mette Sanderhage, Karen Tobisch og Kate Dyrhøj Pedersen deltog ikke i punktet.

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet. 

Bilag

1 Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4) Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4)
Tilbage til toppen

4. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Nyt tema for Temaudvalget i 2019: Ungeliv

Anledning

Temaudvalget skal i 2019 arbejde med temaet Ungeliv. Denne sag præsenterer hvordan der kan arbejdes med temaet Ungeliv og endeligt indstilles temaet til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Temaudvalget vælger profiler til eksterne medlemmer.

Sagsfremstilling

Temaudvalget valgte d. 7. marts 2018, at de efter arbejdet med en medborger- og fællesskabspolitik ville arbejde med temaet Ungeliv. Udvalget arbejder med et tema af gangen i ca. et år. Et tema bærer eksempelvis præg af at være ”uopdyrket jord” i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

 

Valg og prioritering af tema, samt valg af eksterne deltagere til temaudvalget sker årligt i forbindelse med at et nyt tema konkretiseres. Temaet godkendes i Kommunalbestyrelsen. Hvor udvalgets medlemmer også har mulighed for at skifte ud efter interesse for det gældende tema.

 

Temaet Ungeliv

I notatet "Ungeliv som tema" beskrives hvordan der kan arbejdes med temaet Ungeliv. Notatet om Ungeliv skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, som afsæt for Temaudvalgets arbejde.

 

Af kommissoriet for Temaudvalget fremgår det, at udvalget med deres valg af tema skal definere hvordan de ønsker at arbejde med et givent tema. Det gælder bl.a. hvor længe temaet er aktuelt, hvilket ”produkt” udvalget skal levere ved temaets afslutning, samt forslag til sammensætningen af eksterne deltagere i udvalgets arbejde med temaet. Forslag her til er beskrevet i notatet. Det ønskes at Temaudvalget byder ind med forslag til profiler for eksterne deltagere i udvalget i 2019.

 

Temaudvalget drøfter og giver inputs til vedlagte notat med henblik på at notatet sendes til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget drøfter profiler for eksterne deltagere i udvalget, som indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen
 2. at beskrivelsen af temaet Ungeliv godkendes

 

Beslutning

Det indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen at i forbindelse med temaet Ungeliv inddrages følgende som faste medlemmer af Temaudvalget:

 • en elev fra Gymnasiet
 • et medlem af det fælles elevrådet
 • en elev fra Ungecenteret
 • Formanden fra Morbærhavens afdelingsbestyrelse
 • en repræsentant fra foreningen bag forbrændingen
 • en repræsentant fra Get2Sport samarbejdet. Gerne koordinatoren for samarbejdet, hvis muligt.

 

Ad-hoc kan udvalget inddrage og invitere oplægsholdere, borgere og fagpersoner, som kan belyse dagsordenspunkter på de konkrete udvalgsmøders dagsorden.

 

Første møde ønskes afholdt i Morbærhaven.

 

Notat om temaet Ungeliv blev tiltrådt.

 

Trine Sander, Per Gustafsson, Mette Sanderhage, Karen Tobisch og Kate Dyrhøj Pedersen deltog ikke i punktet.

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Notat - Ungeliv som tema Notat - Ungeliv som tema
Tilbage til toppen

5. §17,4 Temaudvalg - Evt.

Beslutning

Intet at tilføje.

Tilbage til toppen