Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Mandag den 25. marts 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Dogan Polat (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden
2. 17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. Eventuelt

1. 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. 17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

A - Udvikling af Coop grunden – Boliger og andre funktioner

Coop har henvendt sig til forvaltningen med ét idéoplæg til en masterplan for en udvikling af deres ejendom på begge sider af Vallensbæk Torvevej til en helt ny bydel. Som en del af den samlede udvikling af Albertslund Midtby. Det er en langsigtet plan, der vil ske over flere faser og der vil komme til at ligge  analyser af plan- og trafikforhold, institutionsforsyning, miljø m.v. til grund for den videre idéudvikling.

 

B - Proces for boliger på Hyldagergrunden - Hyldagerkvarteret

Som følge af at natur- og landskabsprojektet for Hyldagerbakker kan processen for boliger på Hyldagergrunden sættes i gang. Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsstrategien i december 2018, hvor der gennem en prækvalifikation vil blive fundet et antal teams, der skal konkurrere om at opnå en projektudviklingsaftale med forkøbsret. De valgte teams skal i konkurrencen levere idéoplæg, forslag til bebyggelse mm. Salget af grunden sker gennem et offentligt udbud er gennemført, hvorefter køber kan godkendes.

 

Alle faser i processen kommer til politisk behandling. Første skridt er behandling af en rammelokalplan i Miljø- og Byudvalget. Hvorefter selve konkurrencematerialet vi blive behandlet i 17,4 Byudvikling. Det er forventningen, at Kommunalbestyrelsen kan vælge den projektudvikler man ønsker at indgå aftale med i første halvdel af 2020. Og at en byggeretsgivende lokalplan for bebyggelsen er godkendt inden sommer 2021. Boliger på Hyldagergrunden kan derfor være opført, når støjkravene er er opfyldt med natur- og landskabsprojektet forventeligt i 2023.

 

C - Det centernære Albertslund – Mulig udvikling af Føtex parkeringspladsen og p-analyse

Forvaltningen arbejder med muligheden for at frasælge en del af Føtexparkeringspladsen til parkering, så der kan udbygges med en boligbebyggelse på resten af arealet. Det forudsætter, at der i området kan etableres p-pladser til erstatning ud fra kommuneplanens p-norm. Cowi har overordnet set på muligheden for erstatnings p-pladser i området og vurderer, at det er realistisk at afvikle p-pladserne på arealet og dermed udvikle det til boliger. Det er også en forudsætning, at p-pladserne etableres, så de indgår på en positiv måde i bybilledet. Der vil i den videre proces blive redegjort for mulighederne i en egl. p-analyse af de berørte arealer.

 

D - Det centernære Albertslund – Udvikling af den vestlige del af Vognporten

Forvaltningen er i dialog med Bo Vest om en udvikling af den vestlige del af Vognporten som en blandet bydel med almene som private boliger og offentlige institutioner i overensstemmelse med ideoplægget fra arkitektfirmaet Rørbæk og Møller vedr. muligheder for byudvikling af det centernære Albertslund. I idéoplægget indgår en genhusning af lægehuset, børneinstitutionen ”Ved Sporet” samt muligheden for byggeri af hal/skole i samarbejde med NEXT integreret i den nye bebyggelse. Ungecentret og Ungeenheden vil kunne genhuses udenfor området i de ledige lokaler i Sydskolen, når Gymnasiet fraflytter i løbet af 2020.

Kommunikation

Bilagene er lukkede fordi Coop har præsenteret deres første idéer og skitser for kommunen. De arbejder videre med dem i en intern proces, hvor endelige forslag skal behandles i direktion og bestyrelse. De er derfor ikke offentlige endnu.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Hyldagerkvarteret - Tidsplan Hyldagerkvarteret - Tidsplan
Tilbage til toppen

3. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen