Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 27. august 2019

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Dennis Schmock (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU - Valg af formand
2. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige
3. KFU/ØU/KB - Pulje til borgerdrevne aktiviteter
4. KFU/ØU/KB - Fastholdelse af unge i foreningslivet
5. KFU/ØU/KB - Opsigelse af kontrakt på reklamefinansierede biblioteksposer
6. KFU - Ansøgningen om støtte til sand painting og marbling art
7. KFU - Ansøgning om tilskud til Albertslund Rideklubs jubilæum 2019
8. KFU - Ny kulturpolitik 2020 - 2023
9. KFU - Orientering fra formanden - august
10. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august
11. KFU - Eventuelt

1. KFU - Valg af formand

Anledning

Valg af formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget valgte på det konstituerende møde i december 2017 Hediye Termiz (B) som formand for udvalget.

 

Hediye Termiz (B) søger orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 1. august 2019 - 31. oktober 2019.

 

Der skal derfor vælges ny formand for udvalget i denne periode.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 22.

 

Indstilling

Det indstilles,

 1. at der vælges formand for Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1. august 2019 til 31. oktober 2019.

Beslutning

Udvalget valgte Dennis Schmock (B) til formand.

Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Anledning

Der skal tages stilling til et nyt koncept for prisuddelingen til foreningsfesten.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger og deres medlemmer ved to forskellige begivenheder: Foreningernes Dag i september og Ungdoms- og Idrætslederfesten i november. I forbindelse med disse to arrangementer er følgende priser blevet uddelt: "Årets Forening" i forbindelse med Foreningernes Dag og "Årets Ildsjæl" og mesterskabspriser i forbindelse med Ungdoms- og Idrætslederfesten. Folkeoplysningsudvalget har uddelt prisen til "Årets Forening", Kultur- & Fritidsudvalget har uddelt prisen til "Årets Ildsjæl", mens mesterskabspriserne siden 2018 er blevet uddelt af Idrætsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan vores frivillige folkeoplysende foreninger fremover kan fejres.

 

Koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger

For at skabe endnu mere opmærksomhed omkring fejringen af de frivillige folkeoplysende foreninger, samles fejringen i én stor årlig begivenhed. Fejringen sker ved en foreningsfest i november måned, hvor kommunen hylder sine frivillige, og de foreningsmedlemmer som har vundet mesterskaber, eller som på anden måde har gjort sig positivt bemærket. Antallet af priser udvides fra tre til seks, så endnu flere indsatser og præstationer hyldes. Fokus for foreningsfesten vil være prisuddelingerne, hvor priserne vil blive uddelt på skift hen over aftenen, så alle prismodtagere føler, at de bliver hyldet og fejret, og som noget nyt vil de nominerede til de forskellige priser også blive nævnt.

Det foreslås, at der fremover uddeles følgende priser til foreningerne, og at kompetencen til at uddele priserne fordeles mellem Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget:

 

 • Årets Ildsjæl (uddeles af Folkeoplysningsudvalget)

 

 • Årets Idrætsleder (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Træner/Leder talent (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

 • Årets Idrætstalent (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Idrætsudøver (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Forening (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

Kandidater til mesterskabspris indstilles af foreninger, udøvere, forældre etc. til forvaltningen senest den 19. august 2019. Forvaltningen vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne. Mesterskabspriser uddeles under foreningsfesten af formanden for Idrætsrådet.

 

De nominerede til de seks øverste priser forelægges råd og udvalg på deres møder i september og oktober. De enkelte priser uddeles kun, hvis der er minimum tre nominerede til at modtage prisen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. august 2019

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 28. maj at sende sagen i høring i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

 

Idrætsrådets høringssvar 4. juni 2019:

 

Idrætsrådet bakker op om det nye koncept, da rådet ønsker, at kommunens trænere, ledere og idrætsudøvere bliver fejret og hyldet endnu mere for deres indsatser. Rådet ønsker at konceptet evalueres efter foreningsfesten i 2019.

 

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar 19. juni 2019:

 

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at det overvejes, om der kan indføres en ekstra pris, som kan uddeles til aktive som gør en stor indsats uden for de etablerede godkendte foreninger.  

Udvalget ønsker, at prisen Årets Idrætsudøver ændres til at hedde Årets Foreningsaktive.

Udvalget ønsker at festen evalueres årligt.  

 

Såfremt KB træffer beslutning 10/9 2019 vil priserne kunne blive uddelt efter den beskrevne model i forslaget til festen i 2019.

 

 

Økonomi

Økonomi - fest:

Der er i Budget 2019 afsat 107.000 kr. til foreningsfesten, hvilket svarer til det beløb, som tidligere har været afsat til Ungdoms- og Idrætslederfesten. Med det nye koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger forventes der ca. 50 flere deltagere.

 

Økonomi - priser:

Der er i Budget 2019 øremærket 13.000 kr. til gaver og priser til de 6 prismodtagere i frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Der er i Budget 2019 øremærket 8.000 kr. til  modtagere af mesterskabspriser. Antallet af kandidater til denne pris varierer fra år til år.

 

I 2019 anvendes 50.000 kr. fra de afsatte midler til Foreningernes Dag.

 

Hvis det beskrevne koncept skal fortsætte i 2020 og frem, skal budgettet til foreningsfesten opjusteres med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller:

     1. at der afholdes en foreningsfest, hvor der uddeles 6 priser til idræts- og foreningslivet, samt mesterskabspriser til de idrætsudøvere som har vundet mesterskaber.

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 27. august indstiller Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse:

 1. at prisen Årets Idrætsudøver ændres til Årets Foreningsaktive, og at prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.
 2. at foreningsfesten evalueres årligt af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet.

 

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. maj 2019, pkt. 2:

Udvalget besluttede, at sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet og derefter på Kultur- og Fritidsudvalget i august og ØU/KB i september.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingspunkt 1 af 28. maj 2019.

 

Jf. supplerende sagsfremstilling af 27. august 2019:

 

Udvalget kunne ikke tiltræde forvaltningens indstillingspunkt 1.

 

Udvalget ønskede at der laves to ændringsforslag som følger:

3. at der indstiftes en ny pris: Årets foreningsaktive til en person og

4. at prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.

 

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen kommer med et udkast om, hvad kriterierne er for denne pris.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillingspunkt 2.

Bilag

1 Priser til folkeoplysende foreninger Priser til folkeoplysende foreninger
Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - Pulje til borgerdrevne aktiviteter

Anledning

Kriterier for pulje til borgerdrevne aktiviteter.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle etableres en borgerdreven fællesskabspulje. Puljen er etableret som led i at understøtte implementeringen af politikken "Fælles om Albertslund".

Formålet med puljen er at gøre det let og hurtigt for borgere, frivillige, foreninger og organisationer at opnå støtte til at realisere borgerdrevne aktiviteter, der kan understøtte politikkens ambition om at skabe fællesskab og sammenhængskraft i Albertslund.

 

Hvad kan der søges støtte til:

Puljen giver støtte til aktiviteter, der styrker byens fællesskaber, skaber nye lokale samlingssteder og styrker byens sammenhængskraft, på tværs af alder, bydele, kultur og køn. Der kan søges støtte til følgende aktiviteter:

 

Aktiviteter der samler

Puljen kan søges til aktiviteter, der kan samle albertslundere. Initiativerne kan være rettet mod forskellige målgrupper. Initiativer kan f.eks. være koncerter, børneaktiviteter, dans, banko og lignende. Der kan samtidig søges midler til materialer f.eks. til fælles madlavning, leg/spil og kreative oplevelser etc.

 

Møder i naturen og lokale samlingssteder

Møder i naturen skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs motion eller trampestier. Der kan også søges midler til byggematerialer og indkøb, der gør lokale samlingssteder mere attraktive, f.eks. til grill, beplantning, kunst og udsmykning, lege- eller træningsfaciliteter, borde og bænke, eller andre faciliterer man kan samles om. Formålet er, at det skal være attraktivt og let at samles i byens rum og i naturen.

 

De praktiske ting, der gør det muligt at samles

Når der skal laves aktiviteter og arrangementer, der samler byens borgere, kan der være behov for forplejning, leje af lokaler, telte eller pavilloner, oppyntning, tryk af invitationer/information og lignende. Da det skal være let for alle borgere at lave aktiviteter i Albertslund, kan puljen derfor søges til de praktiske ting, der gør det muligt at samles. 

 

Oplysning og inspiration om medborgerskab, demokrati og fællesskaber

Puljen kan søges til oplysning og inspiration til aktive borgere, frivillige, organisationer og boligforeninger, f.eks. i form af tilskud til finansiering og støtte til oplægsholdere, kurser og lignende. Der kan søges støtte til oplysning og inspiration, der vedrører emnerne medborgerskab, frivillighed og sammenhængskraft. Det kan bl.a. handle om, hvordan der kan skabes fællesskaber på tværs af kultur og alder, viden om hvordan man opretter foreninger, igangsætter fællesskaber og sikrer oplysning om demokratisk deltagelse.

 

Hvem kan søge puljen:

Puljen kan søges af borgere, foreninger, frivillige og organisationer i Albertslund Kommune. Ansøgning om støtte på op til 5.000 kr. behandles af afdelingen for Kultur & Fritid. Sagsbehandlingstid er optil 14 dage.

Ansøgninger om støtte fra 5.000 - 15.000 kr. behandles af Kultur & Fritidsudvalget, og Frivillighedscentret fungerer som rådgivende part i sagsbehandlingen af ansøgningerne. Den forventede sagsbehandlingstid på disse ansøgninger er 2 måneder.

 

Ikrafttrædelse:

Puljen kan søges i perioden fra den 15. oktober til den 15.december 2019.

 

KFU orienteres på deres møder om, hvilke aktiviteter forvaltningen har givet tilskud til.

 

Økonomi

Der er afsat 150.000 kr. i Budget 2019 til puljen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for "Pulje til borgerdrevne aktiviteter" godkendes.

Beslutning

Udvalget fremlagde ændringsforslag:

 

1. at forvaltningen får mandat til at tildele midler op til 10.000 kr.,

2. at det bestræbes at ansøgninger bliver behandlet indenfor 5 - 10 arbejdsdage,

3. at Frivillighedscentret ikke fungerer som rådgivne part i sagsbehandling af ansøgningerne og

4. at puljen evalueres i starten af 2020.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling med ændringsforslagene.

 

 

 

Tilbage til toppen

4. KFU/ØU/KB - Fastholdelse af unge i foreningslivet

Anledning

Pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at etablere en pulje til fastholdelse af unge mellem 18- 24 år i foreningslivet. Puljen administreres af Kultur & Fritidsudvalget.

 

Baggrund:

Undersøgelse fra DGI, DIF og Dansk Ungdoms Fællesråd viser, at der sker et frafald i foreningsdeltagelse i ungdomsårene. 80% af de 13-15 årige er medlem af en forening, mens tallet er 53% for de 16-19 årige og 39% for de 20-24 årige.

Faldet i foreningsdeltagelse skyldes primært den naturlige udvikling i de unges liv med større fokus på uddannelse, arbejde og sociale relationer. En del unge flytter til andre byer og mister derfor tilknytningen til de foreninger, som de har været en del af som børn. I idrætsforeninger peges der også på, at et for stort fokus på udskillelse mellem bredde og elite kan skabe frafald i ungdomsårene.

Fastholdelse i foreningslivet er vigtig for de unges fysiske- og mentale sundhed, for de unges mulighed for at skabe sociale relationer og netværk og for den demokratiske dannelse, som er en del af foreningslivet. For foreningslivets udvikling er det også vigtigt at fastholde de unge, så foreningerne har mulighed for at rekruttere nye frivillige, trænere og ledere.

 

I forbindelse med kampagnen "Bevæg dig for livet" har DGI og DIF undersøgt, hvilke tiltag der kan fastholde unge i foreningslivet. Her peges på følgende faktorer:

 

- Fleksible aktiviteter med mulighed for medindflydelse

 

- Selvorganiserede aktiviteter i naturen (dog skal rammerne skabes)

 

- Aktiviteter for dem som ikke vil være en del af eliten

 

- Aktiviteter i forbindelse med skole og uddannelse

 

Formål med pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet:

Kultur & Fritidsudvalget ønsker at støtte initiativer, som kan fastholde unge i foreningslivet. Målet er, at foreningerne i Albertslund vil opleve et mindre frafald blandt deres unge medlemmer.

 

Initiativer kan være følgende:

- Udvikling af tilbud med fokus på målgruppen 16-24 år. Initiativer kan f.eks. være fleksible aktiviteter, facilitering af spontan idræt etc.

 

- Samarbejde mellem foreninger eller eksterne parter om fastholdelse af unge medlemmer som f.eks. træning på tværs af foreninger

 

- Uddannelsesinitiativer som kan fastholde den unge målgruppe og samtidig udvikle foreningen. Initiativer kan f.eks. være minihjælper, frivilligspire etc.

 

Der gives ikke tilskud til inventar.

 

Alle ansøgninger skal have et tydeligt fokus på målgruppen.

 

Puljen uddeles af Kultur & Fritidsudvalget og kan søges en gang årligt med deadline 1. oktober. Der kan søges om tilskud på optil 25.000 kr.

Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. i til puljen i Budget 2019 og 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for "Pulje til fastholdelse af unge i foreningslivet" godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marqardt (O) undlod at stemme.

Tilbage til toppen

5. KFU/ØU/KB - Opsigelse af kontrakt på reklamefinansierede biblioteksposer

Anledning

Albertslund Bibliotek ønsker at opsige kontrakten med leverandøren af de reklamefinansierede biblioteksposer, som Albertslund Bibliotek har til gratis brug for lånere. Aftalen med leverandøren er 5 årig, men den kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at gå bort fra reklamefinansierede biblioteksposer hos Albertslund Bibliotek.

Sagsfremstilling

Biblioteket ønsker at opsige aftalen med Dansk Biblioteksreklame om reklamefinansierede biblioteksposer, fordi de ønsker at reducere plastikforbruget som et led i at efterleve Bibliotekets miljømål. Det opleves, at der ikke længere er det samme behov for at stille plastikposer til rådighed for de mere og mere miljøbevidste borgere.

Albertslund Bibliotek har første gang tegnet kontrakt med Dansk Biblioteksreklame den 28. september 1993. Aftalen forlænges løbende med en 5-årig periode, og den kan kun opsiges forud for en ny periode, eller hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at opsige aftalen.

Poserne har været gratis for Biblioteket, da de finansieres af de virksomheder der køber annoncer på poserne. Biblioteket og flere afdelinger på Rådhuset har løbende købt annoncer på poserne, og derfor vil der være en besparelse ved opsigelsen, der dog er svær at sætte et beløb på.

Biblioteket vil være klar med et mere miljøvenlig tilbud, når plastikposerne slipper op, til de borgere der fortsat har behov for noget at bringe udlån hjem i.

 

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kontrakten med Dansk Biblioteksreklame opsiges.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

6. KFU - Ansøgningen om støtte til sand painting og marbling art

Anledning

Geyik Art søger om støtte på 12.500 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til 2 workshops i forbindelse med Albertslund Biblioteks efterårsprogram "Eventyrlig efterårsferie".

Sagsfremstilling

Geyik Art søger om støtte på 12.500 kr. til 2 workshops, som skal afvikles i forbindelse med Albertslund Biblioteks efterårsprogram "Eventyrlig efterårsferie". Geyik Art er i korrespondance med børnebiblioteket, som er interesseret i at lade begge workshops indgå den 16. oktober i programmet for efterårsferien 2019.

 

Den første workshop er i Marbling art, som er en over 100 år gammel kunstform, hvor man maler på vand og formgiver farver i cirkler på vandet, hvorefter man suger mønstrene op på papir. Den anden workshop er i Sandpainting, hvor man bruger sand til at farve en tegning. Formålet med arrangementet er at gøre efterårsferien farverig med nogle kreative aktiviteter for i alt 60 børn og unge i Albertslund Kommune.  

På en 2 timers workshop med Marbling Art oplever deltagerne følgende:

 • Historiefortælling
 • Materialepræsentation
 • Produktion af eget maleri 

På en 2 timers workshop med Sandpainting oplever deltagerne følgende:

 

 • At farvelægge Disneys populæreste figurer med sand i stedet for tuscher

 

Geyik Art er et firma, som har eksisteret siden 2010. Firmaet arrangerer workshops, events og arrangementer hos offentlige og private virksomheder, foreninger og socialøkonomiske virksomheder.

Der arbejdes primært med at holde workshops i gamle maleteknikker. Derudover tilbydes individuelle kunst- og aktivitetsforløb. Geyik Art har ved flere lejligheder afholdt workshops i Albertslund både på Hovedbiblioteket i forbindelse med Vestegnens Kulturuge og i Tyrkisk Kulturforening.

 

Referencer

Hvidovre Bibliotek, Maribo Bibliotek, Ishøj Bibliotek, Hillerød Bibliotek, Greve Bibliotek, Glostrup Rådhus, Egedal Bibliotekerne, Furesø Bibliotek, Hareskov Bibliotek, Høje-Taastrup Bibliotek, Gadehave Bibliotek, Netværks Kontoret Brøndby, Rødovre Bibliotekerne, Glostrup Boligselskab Paraplyen, Frederikssund Bibliotek, Avedøre Bibliotek, Vallensbæk Bibliotek / Fremtidens Borgerhus, Skibby Bibliotek, Albertslund Bibliotek, Brøndby Nord Boligselskab, Herlev Bibliotek, Tyrkisk Kulturforening, Nakskov Bibliotek, Næstved Bibliotek, Solrød Bibliotek.  

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen delvist lever op til kriterierne for puljen, da den indeholder elementer af nyskabelse med sandpaint. Ansøgeren har én gang tidligere opnået tilskud til workshop i Marbling Art.

Økonomi

Der søges om 5.000 kr. til 2 workshops af 2 timer hver.

1. Marbling Art Workshop (2 timer) i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Max 30 aktive deltagere. Alder fra 5 år.

2. Sandpainting Workshop (2 timer) på Albertslund Hovedbibliotek. Max 30 aktive deltagere. Alder fra 5 år.

Budget:

 

1 workshop + materialer.........5.000 kr.

1 workshop + materialer.........5.000 kr.

Moms...................................2.500 kr.

I alt.....................................12.500 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen tildeles 6.250 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til 2 timers workshop for 30 personer i Sandpainting på Hovedbiblioteket i Albertslund.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Regnskab Albertslund d. 11. juni.xls Regnskab Albertslund d. 11. juni.xls
2 Ansoegningsskema Albertslund 1.docx Ansoegningsskema Albertslund 1.docx
Tilbage til toppen

7. KFU - Ansøgning om tilskud til Albertslund Rideklubs jubilæum 2019

Anledning

Albertslund Rideklub ansøger om et tilskud på 25.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til opvisning i forbindelse med Rideklubbens 40 års jubilæum

Sagsfremstilling

Albertslund Rideklub ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til betaling af opvisningsryttere og agility hunde til et show i forbindelse med Rideklubbens 40 års jubilæum. Underholdningen vil hovedsageligt være opvisning i discipliner inden for ridesporten, men Albertslund Rideklub arbejder også på at få en aftale med Albertslund Musikskole om levende musik til jubilæet.

Arrangementet er delt i et dags- og aftenarrangement. Der søges om midler til dagsarrangementet. Udover rideopvisningerne vil der være underholdning, boder og andre aktiviteter for børn og voksne som fx træktur på hest, find karameller i en høstak og linedance.

Der vil være opvisning i følgende discipliner: 

·         Dressurridning på højt plan

·         Højdespring på hest

·         Spring på hest over ild og bil

·         Agility for hunde

·         Westernridning

 

Der vil blive annonceret i følgende medier: Facebook, Albertslundposten, plakater ved indkøbscentre, uddeling af ”flyers” i ugerne op til arrangementet.

 

Arrangementet vil være gratis for alle besøgende.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler. Opvisningerne vurderes til at have et kunstnerisk/kulturelt indhold.

 

Referat fra seneste generalforsamling samt budget for indeværende år og regnskab for seneste år er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Albertslund Rideklub ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til honorarer til opvisningsryttere.

Rideklubben har beregnet, at hele arrangementet vil koste omkring 60.000 kr. Der vil være en indtægt til Rideklubben for salg af sodavand og øl. Rideklubben oplyser, at salg af drikkevarer gav et overskud på 500 kr. ved et tidligere arrangement.

Budget for dagsarrangement:

Western ridning...................5.000 kr.

Aguility med hunde.............5.000 kr.

Springclinic.......................10.000 kr. (5 elite springryttere a 2.000 kr. pr. stk.)

Dressurclinic.................... 10.000 kr. (topdressur rytter)

Linedance...........................3.000 kr.

Jubilæumsrosetter............. 1.000 kr.

Diverse............................10.000 kr. (pynt, mad, blomster mm)

I alt................................. 44.000 kr.

Albertslund Ridecenter har eftersendt det ovenstående budget på forvaltningens opfordring, så det kunne anføres i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen tildeles tilskud på 25.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

Beslutning

Kenni Flink Gosmann (Å) fremlagde et ændringsforslag:

 1. at midlerne tages fra Pulje til profileringsindsats.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling med ændringsforslaget.

Bilag

1 Ansøgning til KFU Albertslund Rideklub Ansøgning til KFU Albertslund Rideklub
2 Regnskab 2018 Albertslund kommune.doc Regnskab 2018 Albertslund kommune.doc
3 Budget 2019.xlsx Budget 2019.xlsx
4 Generalforsamling-ARK-kopi.docx Generalforsamling-ARK-kopi.docx
Tilbage til toppen

8. KFU - Ny kulturpolitik 2020 - 2023

Anledning

Forslag om proces for ny kulturpolitik 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj 2019 udarbejdet et forslag til indhold i proces for udarbejdelsen af Kulturpolitik for Albertslund Kommune.

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommissoriet med en række temaer.

For at sikre KFU får mulighed for at drøfte de forskellige temaer med de relevante interessenter, foreslås en proces, hvor KFU mødes med udvalgte interessenter og drøfter temaerne på baggrund af oplæg. Dette skal føre til, at forvaltningen efter møderækken kan lave et udkast til en fremtidig kulturpolitik, som drøftes i KFU for herefter at sendes i høring inden den egentlige politiske behandling.

Forslag til proces for efteråret 2019:

a) Temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget. Her bedes medlemmerne inden mødet om at forberede sig på, hvad deres ønsker og drømme er for kulturlivet i Albertslund Kommune

 

b) Møde med kulturinstitutionerne med konkret oplæg

 

c) Møde med foreninger med konkret oplæg

 

d) Møde med skoler og klubber med konkret oplæg

 

e) Inspirationstur til en anden kommune med en stærk kulturprofil

Det tilstræbes, at møderne lægges sammen med/i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Forvaltningen vil snarest muligt planlægge datoer for de enkelte indholdsprocesser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender procesplanen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes et punkt F - at der afholdes en temadag efter inspirationsturen.

Bilag

1 Proces kulturpolitik Proces kulturpolitik
2 Opgavekommissorium - revideret Opgavekommissorium - revideret
Tilbage til toppen

9. KFU - Orientering fra formanden - august

Anledning

Orienteringssag

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

 

Tilbage til toppen

10. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august

Sagsfremstilling

A - Oversigt over status på forbrug af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

 

B - Flytning af baner inden byggeri af hal

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Forbrug KFUs disponible midler - august 2019 Forbrug KFUs disponible midler - august 2019
2 Flytning af baner inden byggeri af hal Flytning af baner inden byggeri af hal
Tilbage til toppen

11. KFU - Eventuelt

Beslutning

intet.

Tilbage til toppen