Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 28. maj 2019

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 915

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU - Temadrøftelse om kulturpolitik
2. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige
3. KFU - Ansøgning om midler til Markedsdage i Nord
4. KFU - Ansøgning fra Kulturhuset Birkelundgård til Amerikansk Forår
5. KFU - Orientering fra formanden
6. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
7. KFU - Eventuelt

1. KFU - Temadrøftelse om kulturpolitik

Anledning

Temadrøftelse af temaerne bag den nye kulturpolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i "Opgavekommissorium for Kulturpolitik for Albertslund Kommune 2020-2024", hvor følgende temaer blev foreslået:

 

 • Fokus på at nå de borgere, som ikke selv opsøger kultur på traditionel vis
 • Skabe rammerne for et mere inddragende kulturliv i Albertslund Kommune
 • Mere samarbejde for at lave kultur af høj kvalitet til borgerne
 • Styrke foreninger og sikre bredere deltagelse
 • Kultur i byen og midlertidige kulturtilbud
 • Øget samarbejde mellem kulturinstitutioner

 

Forvaltningen vil på mødet udfolde tankerne bag temaerne, så udvalget kan drøfte mulighederne og komme med input til politikken. Processen og udarbejdelsen af kulturpolitikken er tilrettelagt med henblik på at skabe en enkel, bred strategi med kultur for alle, som både kan stå selvstændigt og bakke op om kommunens Vision & Strategi samt Fællesskabspolitikken.

Udvalget kan overveje inden mødet, hvilke kulturelle tiltag som virker godt idag, og hvad Albertslund kunne bruge mere af. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter temaer til en ny kulturpolitikken for Albertslund Kommune.

Beslutning

Temaet blev drøftet.

Bilag

1 Opgavekommissorium - revideret Opgavekommissorium - revideret
Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Anledning

Der skal tages stilling til et nyt koncept for prisuddelingen til foreningsfesten.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger og deres medlemmer ved to forskellige begivenheder: Foreningernes Dag i september og Ungdoms- og Idrætslederfesten i november. I forbindelse med disse to arrangementer er følgende priser blevet uddelt: "Årets Forening" i forbindelse med Foreningernes Dag og "Årets Ildsjæl" og mesterskabspriser i forbindelse med Ungdoms- og Idrætslederfesten. Folkeoplysningsudvalget har uddelt prisen til "Årets Forening", Kultur- & Fritidsudvalget har uddelt prisen til "Årets Ildsjæl", mens mesterskabspriserne siden 2018 er blevet uddelt af Idrætsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan vores frivillige folkeoplysende foreninger fremover kan fejres.

 

Koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger

For at skabe endnu mere opmærksomhed omkring fejringen af de frivillige folkeoplysende foreninger, samles fejringen i én stor årlig begivenhed. Fejringen sker ved en foreningsfest i november måned, hvor kommunen hylder sine frivillige, og de foreningsmedlemmer som har vundet mesterskaber, eller som på anden måde har gjort sig positivt bemærket. Antallet af priser udvides fra tre til seks, så endnu flere indsatser og præstationer hyldes. Fokus for foreningsfesten vil være prisuddelingerne, hvor priserne vil blive uddelt på skift hen over aftenen, så alle prismodtagere føler, at de bliver hyldet og fejret, og som noget nyt vil de nominerede til de forskellige priser også blive nævnt.

Det foreslås, at der fremover uddeles følgende priser til foreningerne, og at kompetencen til at uddele priserne fordeles mellem Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget:

 

 • Årets Ildsjæl (uddeles af Folkeoplysningsudvalget)

 

 • Årets Idrætsleder (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets træner/leder talent (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

 • Årets Idrætstalent (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets Idrætsudøver (uddeles af Idrætsrådet)

 

 • Årets forening (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

Kandidater til mesterskabspris indstilles af foreninger, udøvere, forældre etc. til forvaltningen senest den 19. august 2019. Forvaltningen vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne. Mesterskabspriser uddeles under foreningsfesten af formanden for Idrætsrådet.

 

De nominerede til de seks øverste priser forelægges råd og udvalg på deres møder i september og oktober. De enkelte priser uddeles kun, hvis der er minimum tre nominerede til at modtage prisen.

Økonomi

Økonomi - fest:

Der er i Budget 2019 afsat 107.000 kr. til foreningsfesten, hvilket svarer til det beløb, som tidligere har været afsat til Ungdoms- og Idrætslederfesten. Med det nye koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger forventes der ca. 50 flere deltagere.

 

Økonomi - priser:

Der er i Budget 2019 øremærket 13.000 kr. til gaver og priser til de 6 prismodtagere i frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Der er i Budget 2019 øremærket 8.000 kr. til  modtagere af mesterskabspriser. Antallet af kandidater til denne pris varierer fra år til år.

 

I 2019 anvendes 50.000 kr. fra de afsatte midler til Foreningernes Dag.

 

Hvis det beskrevne koncept skal fortsætte i 2020 og frem, skal budgettet til foreningsfesten opjusteres med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der afholdes en foreningsfest, hvor der uddeles 6 priser til Idræts- og foreningslivet, samt mesterskabspriser til de idrætsudøvere som har vundet mesterskaber.

 

Beslutning

Udvalget besluttede, at sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet og derefter på Kultur- og Fritidsudvalget i august og ØU/KB i september.

Bilag

1 Priser til folkeoplysende foreninger Priser til folkeoplysende foreninger
Tilbage til toppen

3. KFU - Ansøgning om midler til Markedsdage i Nord

Anledning

Arrangementsgruppen bag Markedsdag Nord søger 10.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler (Kulturarrangementer/Tiltag) til sceneprogrammet.

Sagsfremstilling

Arrangementsgruppen bag Markedsdag Nord søger 10.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler (Kulturarrangementer/Tiltag) til sceneprogrammet på den årlige markedsdag den 24. august 2019.

Markedsdag Nord er en årligt tilbagevendende begivenhed for beboere i den nordlige del af kommunen med boder, mad og underholdning. Den arrangeres af Albertslund Boligsociale Center og lokale beboere fra Fos-, Dam-, Kilde-, Bæk- og Kærgården og afholdes i Grønningen Nord.

Scenekunsten tiltrækker mange børn og unge til Markedsdagen, og scenekunsten har, ifølge arrangementsgruppen, stor betydning for, om dagen bliver en succes. Der sigtes bl.a. efter at booke kunstnere til scenen, som appellerer til en gruppe teenagere, som der er fokus på i området, fordi de opleves som sårbare.

Selvom Markedsdagen er for alle, bliver der hvert år gjort en ekstra indsats for at tiltrække børn og unge via forskellige legeaktiviteter, så som elastikspring, hoppepuder, ponytræk, fodbold og musik. Det hele er gratis undtagen maden, som tilberedes med inspiration fra mange forskellige steder i verden. Der vil være loppemarkedsboder, og Bydelsmødre vil også være til stede, og vise hvordan de hjælper andre kvinder med at navigere i hverdagen.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen opfylder nogle af de væsentligste krav indenfor "Kulturarrangementer/Tiltag", samt at den samler en hel bydel og giver alle en mulighed for at opleve forskellige kulturelle udtryksformer lige fra madkultur til scenekunst. Men forvaltningen vurderer også, at der ikke er noget nyt i arrangementet i forhold til tidligere år og indstiller derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke tildeler ansøger tilskud.

Økonomi

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen ikke tildeles tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, da den ikke opfylder kriteriet for nye elementer i tiltaget.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Mehmet Kücükakin (F) og Kenni Flink Gosmann (Å) undlod at stemme.

Bilag

1 Ansøgningsskema Markedsdage i Nord 2019 Ansøgningsskema Markedsdage i Nord 2019
2 forslag til overordent budget markedsdag 2019 (2).xlsx forslag til overordent budget markedsdag 2019 (2).xlsx
Tilbage til toppen

4. KFU - Ansøgning fra Kulturhuset Birkelundgård til Amerikansk Forår

Anledning

Kulturhuset Birkelundgård søger 40.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler (Kulturarrangementer/Tiltag) til Amerikansk musikefterår  i Albertslund.

Sagsfremstilling

Kulturhuset Birkelundgård vil præsentere en kulturhistorisk gennemgang af den amerikanske musikudvikling fra 1940'erne til 1969. Det bliver en musikalsk oplevelse af 30 års populære musikgenrer leveret af kopibands og musikformidlere. Musik af kunstnere som Elvis, Johnny Cash, Tina Turner og Swinging Sisters vil blive gengivet, og der vil være en hyldestkoncert til Woodstok.

 

De enkeltstående arrangementer, som afholdes fra august til november, vil blive markedsført samlet som "Albertslund hylder den Amerikanske sangskat". De vil få et separat afsnit i foreningens arrangementsfolder og blive omtalt på foreningens hjemmeside og på Facebook. Der vil blive opsat plakater i byen, og det forventes, at der kommer redaktionel omtale i Albertslund Posten. Yderligere tilkøbes annoncer i omegnsaviserne.

 

Program

25. august  2019 "Elvis On My Mind"

  9. oktober 2019 "Musikalsk portræt af Johnny Cash"

13. oktober 2019 "Tina Turner - et ikon i den amerikanske musik"

26. oktober 2019 "Woodstok69 - en hyldestkoncert"

10. november 2019 "Swinging Sisters - en hyldest til de store kvindelige sangere i 1940'erne"

Forvaltningen vurderer, at arrangementerne lever op til puljen "Kulturarrangementer/Tiltag"s kriterier, eftersom de er relevante for et bredere publikum, skiller sig ud fra de øvrige arrangementer, begivenheder og tiltag i byen, sikrer et bredt udbud af kulturtilbud i kommunen og involverer borgere i planlægningen og udførelsen.  

Økonomi

Der søges om 40.000 kr.

Kulturhuset Birkelundgaard har i 2019 modtaget 25.000 kr. i driftstilskud fra Albertslund Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kulturhuset Birkelundgaard tildeles 40.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, da ansøgningen lever op til kriterierne for Kulturarrangementer/Tiltag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 kulturudvalget ansøgning 25.3.19 kulturudvalget ansøgning 25.3.19
2 kulturudvalget ansøg budg. 25.03.19 kulturudvalget ansøg budg. 25.03.19
3 Økonomibilag Amerikansk Forår på Birkelundgaard Økonomibilag Amerikansk Forår på Birkelundgaard
Tilbage til toppen

5. KFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A - formanden har været på KL's fritidskonference - mundtligt

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

6. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

A - Oversigt over status på forbrug af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

  

B - Plan og vision for Toftegården

Toftegårdens leder Emilie vil på mødet fremlægge plan og vision for Toftegården til orientering. Det skal ses i forlængelse af, at der i budgetaftalen for 2018 blev afsat et beløb til bygningsmæssige forbedringer i forbindelse med udviklingen af Toftegården. Dele af beløbet er brugt til istandsættelse af hovedhuset og lovliggørelse af en række forhold omkring indhegning m.v.. Efterfølgende fremsendes en frigivelsessag til Kommunalbestyrelsen.

 

C - Orientering om status på Kroppedal Museum

Kroppedal Museums bestyrelse er påbegyndt en proces, hvor mulighederne for at udvide samarbejdet med Forstadsmuset i Hvidovre undersøges og Ishøj Kommune.

I den forbindelse har der været afholdt møde mellem formandskabet for Kroppedal Museums bestyrelse og de to tilskudskommuner Albertslund og Høje-Taastrup.

Kultur- & Fritidsudvalgene i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner vil fremadrettet blive løbende orienteret om processen.

 

D - Fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole

 

E - Projekt Vikingebro

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Forbrug KFUs disponible midler - maj Forbrug KFUs disponible midler - maj
2 Fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole - ny Fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole - ny
3 Vikingebro - beskrivelse af åbning Vikingebro - beskrivelse af åbning
Tilbage til toppen

7. KFU - Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen